doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.


kancelář: 2.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4616
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 10. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Modelování heterogenity v růstových modelech
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. (Fakulta sociálních věd a zdravotnictví, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře)
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. (Ústav matematických věd, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 2. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Filozofická fakulta Trnavské univerzity v Trnave)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2019