doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

docentka – Hydrobiologie


kancelář: bud. D32/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6959
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., 23.8.1962, vdaná, dvě děti
Pracoviště
 • Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno, ČR
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: ekologie, docent, Ekologie opaskovců: variabilita druhové skladby, habitatové preference a odpovědi na gradienty prostředí máloštětinatců a pijavic, PřF Masarykova univerzita
 • 2003: Hydrobiologie, Ph.D., Oligochaeta: druhová diverzita, prostorová distribuce a habitatové preference v kolinním typu toku, Masarykova univerzita
 • 1986: Molekulární biologie, Universita J. E. Purkyně, Brno
 • 1986: Molekulární biologie, RNDr.,Universita J. E. Purkyně, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1989-1994: Transfúzní oddělení FNsP Bohunice Brno, biolog
 • 1995-1997: Katedra zoologie a ekologie, PřF MU v Brně, laborant
 • 1997-2004: Katedra zoologie a ekologie, odborný pracovník
 • 2004-2009: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, lektor
 • 2009-2016: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, odborný asistent
 • 2016-současnost: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, docent
Pedagogická činnost
 • Bi2000 Fylogeneze a diverzita živočichů
 • Bi2000c Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení
 • Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
 • Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
 • Bi8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých
 • Bi2140 a Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie
 • Bi7805 Hydrobiologický seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • Akvatičí kroužkovci (Clitellata) - bionomie, ekologie a využití při hodnocení kvality tekoucích vod
 • účast na projektu GA ČR účast na projektu GAČR 16-03881S – Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále
 • účast na projektu GAČR 15-15548S – Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu
 • účast na projektu GAČR P505/11/0779 – Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích
 • účast na projektu GA ČR 206/01/0902 Životní strategie organismů tekoucích vod
 • člen týmu, který řeší výzkumný záměr Masarykovy univerzity: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy, CES - MSM:143100010, do 31.12.2003účast na VZ MU 0429
 • 206/99/1522 Vliv hydrologických podmínek na biotu dna a hyporeálu
Akademické stáže
 • Rakousko -OAW, Biologická stanice, Lunz am See, 2001, 1 týden
Universitní aktivity
 • 2016-dosud: člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací doktorského studijního oboru Hydrobiologie
 • 2009-dosud: školitel Ph.D. PřF, obor Hydrobiologie
 • 2018-dosud: předsedkyně zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací v doktorském studijním programu Biologie
Mimouniversitní aktivity
 • 1998-současnost: Česká limnologická společnost, člen
 • 2004-2006: předseda brněnské pobočky ČLS
 • 2004-dosud: Zoologická společnost, člen
 • 2015: 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, organizátor mezinárodní konference
Ocenění vědeckou komunitou
 • -
Vybrané publikace
 • SCHENKOVÁ, Jana, Petr KMENT, Igor MALENOVSKÝ a Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ. Myxobdella socotrensis sp. nov., a new parasitic leech from Socotra Island, with comments on the phylogeny of Praobdellidae (Hirudinida: Arhynchobdellida). Parasitology International. 2021, roč. 82, June, s. "102310", 10 s. ISSN 1383-5769. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.parint.2021.102310. URL info
 • POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Martina POLÁKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Marek POLÁŠEK, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Michal HORSÁK. Drivers of small-scale Diptera distribution in aquatic-terrestrial transition zones of spring fens. Wetlands. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 40, č. 2, s. 235-247. ISSN 0277-5212. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13157-019-01171-w. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Climatically induced temperature instability of groundwater dependent habitats will suppress cold adapted Clitellata species. Internat. Rev. Hydrobiol. HOBOKEN: Wiley-VCH, 2020, roč. 105, 3-4, s. 85-93. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201902006. URL info
 • ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 65, č. 5, s. 987-998. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.13485. Full text info
 • GEORGIEVOVÁ, Berenika, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predation by the omnivorous Gammarus fossarum affect small-scale distribution of macroinvertebrates? A case study from a calcareous spring fen. International Review of Hydrobiology. Wiley, 2020, roč. 105, 5-6, s. 162-170. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.202002046. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs? ECOLOGICAL ENGINEERING. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 136, OCT 2019, s. 38-45. ISSN 0925-8574. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.05.023. Full Text info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Karel TAJOVSKÝ. Kroužkovci. In Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019, s. 46-51. ISBN 978-80-200-2993-5. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Vliv klimatických podmínek na opaskovce (Clitellata) prameništních slatinišť Západních Karpat. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Michal HORSÁK a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. Hydrobiologia. Junk, 2018, roč. 823, č. 1, s. 49-65. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-018-3695-8. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Petr PAŘIL. Oligochaeta (vodní máloštětinatci). Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 57-62. ISSN 1211-3603. Časopis Příroda, číslo 36 info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Jan SYCHRA. Hirudinida (pijavice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 63-67. ISSN 1211-3603. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ a Michal HORSÁK. The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica. Akademie-Verlag, 2016, roč. 57, March, s. 73-82. ISSN 0075-9511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2016.01.004. info
 • GLOMBOVÁ, Jana a Jana SCHENKOVÁ. Habitat preferences and ventral color variability of Hirudo medicinalis (Clitellata: Hirudinida). Ecologica Montenegrina. Podgorica (Montenegro): Centre for Biodiversity of Montenegro, 2015, roč. 2, č. 1, s. 51-61. ISSN 2337-0173. URL info
 • HORSÁK, Michal, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jana ZAJACOVÁ. Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography. 2015, roč. 42, č. 11, s. 2112-2121. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jbi.12569. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana. Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. In Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. Brno: Masaryk University, University Press, 2015, 68 s. ISBN 978-80-210-7910-6. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Can oligochaete assemblages predict an ecological type of treeless spring fens? In 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 2015. ISBN 978-80-210-7910-6. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana. 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 2015. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana. Kde všude žijí máloštětinatí opaskovci? Živa. 2015, roč. 63, č. 5, s. 257-258. ISSN 0044-4812. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Michal HORSÁK. Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. In Živa. 2015, s. "CVIII", 1 s. ISSN 0044-4812. URL info
 • RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica. 2014, roč. 47, MAY, s. 52-61. ISSN 0075-9511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2014.03.001. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika WEISSOVÁ a Jan HELEŠIC. Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia. 2014, roč. 69, č. 9, s. 1179-1189. ISSN 0006-3088. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s11756-014-0424-2. URL info
 • RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology. 2014, roč. 59, č. 11, s. 2256-2267. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12428. info
 • HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Markéta OMELKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. Živa. 2014, roč. 62, č. 5, s. 219-222. ISSN 0044-4812. info
 • KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Tolerance, optimum ranges and ecological requirements of free-living leech species (Clitellata: Hirudinida). Fundamental and Applied Limnology, Archiv für Hydrobiologie. E. Schweizerbart (Nägele u. Obermiller), 2014, roč. 185, č. 2, s. 167-180. ISSN 1863-9135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/fal/2014/0594. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Jana STRAKOŠOVÁ. Medicinal leech (Hirudo medicinalis): a case study of habitat preferences and variability of ventral coloration. In Fifth International Conference “Hirudinea: taxonomy, faunistics, ecology. 2014. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Václav ČERMÁK. Description of Pristina armata n. sp. (Clitellata: Naididae: Pristininae) from a carnivorous plant (Nepenthes sp.) in Borneo, Indonesia. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2013, roč. 3686, č. 5, s. 587-592. ISSN 1175-5326. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3686.5.7. URL info
 • KUBOVÁ, Nela, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental determinants of leech assemblage patterns in lotic and lenitic habitats. Limnologica. Elsevier, 2013, roč. 43, č. 6, s. 516-524. ISSN 0075-9511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2013.05.001. info
 • GAISLER, Jiří a Jana SCHENKOVÁ. Species diversity of small mammals in a highland recreation cottage within 40 years (Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera). Lynx (Praha), n.s. Národní muzeum, 2013, roč. 44, s. 13-25. ISSN 0024-7774. info
 • KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. A comparison of two semi-quantitative methods for free-living leeches (Clitellata: Hirudinida) collecting. Lauterbornia. Dinkelscherben: Erik Mauch Verlag, 2012, roč. 75, 3.12.2012, s. 79-86. ISSN 0935-333X. info
 • BOJKOVÁ, Jindřiška, Jana SCHENKOVÁ, Michal HORSÁK a Michal HÁJEK. Species richness and composition patterns of clitellate (Annelida) assemblages in the treeless spring fens: the effect of water chemistry and substrate. Hydrobiologia. 2011, roč. 667, č. 1, s. 159-171. ISSN 0018-8158. info
 • KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Petr PAŘIL a Michal HORSÁK. Small-Scale Distribution of Aquatic Macroinvertebrates in Two Spring Fens with Different Groundwater Chemistry. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011, roč. 96, č. 3, s. 235-256. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201111307. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Petr PAŘIL, Karla PETŘIVALSKÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records, and ecological remarks. Zootaxa. Magnolia Press, 2010, neuveden, č. 2676, s. 29-44, 15 s. ISSN 1175-5326. info
 • SYROVÁTKA, Vít, Jana SCHENKOVÁ a Karel BRABEC. The distribution of chironomid larvae and oligochaetes within a stony-bottomed river stretch: the role of substrate and hydraulic characteristics. Fundamental and Applied Limnology, Archiv für Hydrobiologie. Německo: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlun, 2009, roč. 174, č. 1, s. 43-62, 19 s. ISSN 1863-9135. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA, Vladimír KOŠEL, Nela KUBOVÁ a Jakub HORECKÝ. Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2009, neuveden, č. 2227, s. 32-52, 20 s. ISSN 1175-5326. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HELEŠIC. Strategies of coexistence of two species: Erpobdella octoculata and E. vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 92, 4-5, s. 527-538. ISSN 1434-2944. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Jiří KROČA. Seasonal changes of an oligochaetous Clitellata (Annelida) community in a mountain stream. Acta Universitatis Carolinae : Environmentalica. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2007, č. 21, s. 145-152. ISSN 0862-6529. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Habitat preferences of aquatic Oligochaeta (Annelida) in the Rokytná River, Czech Republic - a small highland stream. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 2006, č. 564, s. 117-126, 9 s. ISSN 0018-8158. URL info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Jan HELEŠIC a Jiří JARKOVSKÝ. Seasonal dynamics of Bythonomus lemani and Bothrioneurum vejdovskyanum (Oligochaeta, Annelida) in relation to environmental variables. Biologia. Bratislava: Springer, 2006, roč. 61, č. 5, s. 517-523. ISSN 0006-3088. info
 • SCHENKOVÁ, Jana. Polychaeta (mnohoštětinatci). In FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, s. 60-61. ISBN 80-86064-96-4. info
 • SCHENKOVÁ, Jana. Oligochaeta (máloštětinatci). In FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, s. 62-64. ISBN 80-86064-96-4. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Vladimír KOŠEL. Hirudinea (pijavice). In FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, s. 67-68. ISBN 80-86064-96-4. info
 • ŽÁKOVÁ, Zdeňka, Věra OPRAVILOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Hana MLEJNKOVÁ. Occurence of freshwater sponges (Porifera, Spongillidae) and sponge-associated organisms in the Dalešice and Mohelno Reservoirs (Czech Republic). In Sripta. Brno: Masaryk University, 2004, s. 9-41, 32 s. Biologia. ISBN 80-210-3554-4. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 2001, č. 463, s. 235-239. ISSN 0018-8158. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The plausibility of using Oligochaeta to evaluate running waters in the Czech Republic. In Scripta. Brno: Masaryk University Printer, 2001, s. 173-187, 14 s. Biology. ISBN 80-210-2786-X. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999, s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 25, č. 1, s. 33-51. info
 • WOHLGEMUTH, Evžen a Jana SCHENKOVÁ. Aeolosomata, Clitellata: Oligochaeta. In OPRAVILOVÁ, Věra, Jaromír VAŇHARA a Ivo SUKOP. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno: Masaryk University, 1999, s. 89-95. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101. ISBN 80-210-2232-9. info

28. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info