prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity


kancelář: 417
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1001
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. DATUM a MÍSTO NAROZENÍ: 25. 11. 1968, Brno, Československo ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Pekařská 53, 656 91 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Současné pracovní zařazení: Rektor, Masarykova univerzita, od IX/2019 '
 • ' Předseda České konference rektorů, od VIII/2021 Profesor, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, od IX/2009 '
 • ' Adjunct Professor, Department of Neurology, Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, USA, od V/2015 '
 • ' Vzdělání: '
 • ' Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, 1987-1993 '
 • ' Vědecký titul Ph.D., 2002 '
 • ' Jmenování docentem pro obor neurologie (LF MU Brno), 2005 '
 • ' Profesor pro obor Neurologie (LF MU), 2009
Pracovní zařazení v minulosti
 • Děkan, lékařská fakulta, Masarykova univerzita, 2018-2019 '
 • ' Prorektor pro akademické záležitosti, Masarykova Univerzita, 2015-2018 '
 • ' Statutární zástupce rektora, Masarykova Univerzita, 2012-2018 '
 • ' Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, 2012-2018 '
 • ' Prorektor pro rozvoj, Masarykova Univerzita, 2011-2015 '
 • ' Výkonný ředitel CEITEC Centrální řídící struktura (1.9.-31.10.2012) - pověřen výkonem funkce '
 • ' Docent, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, 2005-2009 '
 • ' Postdoctoral Fellow, Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, Brain Sciences Center, Veterans Administration Medical Center, Minneapolis, USA, 2004-2005 '
 • ' Fulbright Scholar, Department of Neuroscience and Department of Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, USA, 2003-2004 '
 • ' Samostatně pracující + vedoucí lékař, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno, 1999-2003 '
 • ' Sekundární lékař, I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno (1993-1999)
Pedagogická činnost
 • 1997-1999 asistent - výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství (klinické stáže), LF MU '
 • ' 1999-2003 odborný asistent- výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské bakalářské obory (klinické stáže, cvičení), LF MU '
 • ' 2005-2009 docent- výuka magisterských studentů studijních oborů všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské bakalářské obory (klinické stáže, semináře, cvičení), LF MU '
 • ' 2006-2011 garant předmětu neurologie, lékařská fakulta MU Brno '
 • ' 2009-současnost profesor- výuka magisterských studentů SP všeobecné lékařství, zubní lékařství, nelékařské SP (přednášky, semináře, cvičení, včetně stáží), LF MU '
 • ' 2006-současnost- školitel studentů v doktorském studijním oboru neurologie, od roku 2012 školitel studentů v doktorském studijním oboru neurovědy: LF MU Brno '
 • ' Doposud úspěšně obhájili pod mým vedením svoji dizertační práci v doktorském studijním oboru neurologie 4 studenti a 3 studenti v oboru neurovědy. '
 • ' V současnosti jsem školitelem 1 studentky v doktorském studijním programu neurovědy. '
 • ' Jeden z mých úspěšných absolventů strávil 1 rok na Center for Magnetic Resonance Research, University of Minnesota, Minneapolis, USA (2017-2018).
Vědeckovýzkumná činnost
 • H-index: 29, WOS (SCI): 2081 citací (bez autocitací) '
 • ' Kumulativní IF > 500 '
 • ' Monografie: 2 '
 • ' Kapitoly v monografiích: 10 '
 • ' Nejvýznamnější granty (od roku 2011): '
 • ' Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA) (2011-2015). Hlavní řešitel. '
 • ' Prevalence spasticity u pacientů s ischemickou mozkou příhodou v povodí arteria carotis interna. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022. (2015-2019). Spoluřešitel. '
 • ' Advanced MR methods for characterization of microstructural brain damage- Horizon 2020 - MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science) (2015-2019). Hlavní řešitel za MU. '
 • ' Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch. Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (2016-2019). Hlavní řešitel.
Akademické stáže
 • Krátkodobé zahraniční stáže: '
 • ' červen 1998- Department of Neurology and Neuroscience, University in Ljubljana, Slovenia měsíční postgraduální stáž: klinická neurofyziologie, extrapyramidová onemocnění, Prof. Dr. Zvezdan Pirtošek '
 • ' květen 2001- Department of Psychophysiology, Tilburk, Nizozemí: dvoutýdenní postgraduální stáž: experimentální a klinická neurofyziologie a psychofyziologie, Prof. Dr. Cornelis H.M. Brunia '
 • ' červen 2002 - Department of Psychophysiology, Tilburk, Nizozemí: třítýdenní postgraduální stáž: experimentální a klinická neurofyziologie a psychofyziologie, Prof. Dr. Cornelis H.M. Brunia '
 • ' duben 2003- Department of Physiology and Pharmacology, University of Rome La Sapienza, Rome, Italy: Klinická neurofyziologie, Prof. Claudio Babiloni '
 • ' květen 2007- Department of Neurology and Department of Neurosurgery, Medical University Hannover, Germany Movement Disorders Clinic and Functional Neurosurgery Course, prof. Dirk Dressler '
 • ' červen 2007- Charité Campus Virchow Klinik, Berlín, Germany: Deep Brain Stimulation for the treatment of Dystonia (European Continuing Medical Training). '
 • ' září 2008- University of Montreal, Geriatric Institute, Montreal, Quebec, Canada: Hostující profesor, pozvaný přednášející, prof. Julien Doyon '
 • ' červen 2018- University of Mons, Department of Neurology, Mons, Belgium: pozvaný přednášející, prof. Mario Manto '
 • ' Dlouhodobé zahraniční stáže: '
 • ' 2003-2005: Departments of Neuroscience and Neurology, University of Minnesota, Minneapolis, USA: Fulbright Scholar a Postdoctoral Fellow, Professor of Neurology, James Ashe, M.D. '
 • ' 2005-2020: Department of Neuroscience University of Minnesota, Minneapolis, USA a Brain Sciences Center, Veterans Administration Medical Center, Minneapolis, USA: hostující Postdoctoral Associate (od roku 2015 Adjunct Professor) s opakovanými stážovacími pobyty a konzultacemi společných vědeckých projektů a výměnnými pobyty kolegů a doktorandů či postdoků. '
 • ' Od roku 2015: Department of Neurology University of Minnesota, Minneapolis, USA: Adjunct Professor
Univerzitní aktivity
 • Člen vědeckých rad: MU (předseda), LF MU '
 • ' Člen oborové rady DSP neurologie (LF MU) '
 • ' Člen Rady pro výstavbu MU, 2018-2019 '
 • ' Člen rozpočtové komise rektora, 2016-2018 '
 • ' Předseda ediční komise MU, 2015-2018 '
 • ' Člen rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU, 2015-2019 '
 • ' Zástupce České konference rektorů v Evropské asociaci Univerzit (EUA) pro regionální inovační strategii: Smart Specialization Strategy, 2013-2019 '
 • ' Předseda rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU, 2012-2015 '
 • ' Předseda akademického senátu LF MU (2008-2011) '
 • ' Člen akademického senátu LF MU, komora akademických pracovníků (2005-2011) '
 • ' Člen akademického senátu LF MU, studentská komora (1990-1991)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen vědeckých rad: UK Praha, UK Bratislava, MENDELU, UP Olomouc, VU Brno, '
 • ' Člen oborové rady DSP neurologie (LF UP Olomouc) '
 • ' Recenzent odborných periodik: '
 • ' Clinical Neurophysiology, The Cerebellum, Tremor and Other Hyperkinetic Movements, Journal of Neural Transmission, European Journal of Neurology, Experimental Brain Research, Neuropsychologia, Movement Disorders, Neuroimage, Human Brain Mapping, Brain Research Bulletin, Journal of Neurological Sciences, Journal of Neurology, Disability and Rehabilitation, Movement Disorders Practice, Neurosurgery and Psychiatry, International Journal of Psychophysiology, Neuropsychiatry, Molecular Neurobiology, a další. '
 • ' Příležitostný oponent grantových návrhů (AZV, GAČR, GAUK). '
 • ' Oponent řady doktorandských dizertačních a habilitačních prací na LF MU, 1. a 2. LF Univerzity Karlovy v Praze, LF UP v Olomouci, ČVUT. '
 • ' Člen komisí pro jmenovací řízení profesorem (1. LF Univerzity Karlovy a LF UP v Olomouci).
Ocenění vědeckou komunitou
 • ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH: '
 • ' Česká lékařská komora, Česká neurologická společnost (odborné sekce – extrapyramidová, bolesti hlavy), Česka společnost pro klinickou neurofyziologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Movement Disorders Society, Society for the Research on the Cerebellum, Society for Neuroscience, International Neurotoxin Society. '
 • ' VOLENÉ FUNKCE V RÁMCI ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ: '
 • ' Předseda extrapyramidové sekce České neurologické společnosti (2009-2017) '
 • ' Člen výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii (2009-2017) '
 • ' Koordinátor a organizátor řady mezinárodních odborných akcí a sjezdů: '
 • ' Člen Programového výboru mezinárodního sjezdu European Congress on Clinical Neurophysiology, Brno, 2015, vědecký sekretář 54. společného sjezdu České a slovenské společnosti klinické neurofyziologie Brno, 2007; člen organizačního výboru Společného sjezdu České a slovenské neurologické společnosti (2009-2018), člen Organizačního výboru Sjezdu slovenských a českých mladých neurologů (2000-2003), člen organizačního výboru International Symposium on Movement Disorders, Olomouc (2010-2018), atd. '
 • ' Cena „Poster of the Day“: 1999: světový sjezd EMG a klinické neurofyziologie v Praze. '
 • ' Ceny České neurologické společnosti za nejlepší publikace v oboru (2002, 2003, 2007, 2010, 2017). '
 • ' Cena Arnolda Picka časopisu Neurologie pro praxi za nejlepší originální práci (2006).
Vybrané publikace
 • BENCÚROVÁ, Petra, Hanne LAAKSO, Raimo A. SALO, Ekaterina PAASONEN, Eppu MANNINEN, Jaakko PAASONEN, Shalom MICHAELI, Silvia MANGIA, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Hana KUBOVÁ a Olli GROHN. Infantile status epilepticus disrupts myelin development. NEUROBIOLOGY OF DISEASE. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2022, roč. 162, January 2022, s. 1-13. ISSN 0969-9961. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.nbd.2021.105566. URL info
 • SOJKA, Petr, Ibai DIEZ, Martin BAREŠ a David L. PEREZ. Individual differences in interoceptive accuracy and prediction error in motor functional neurological disorders: A DTI study. Human Brain Mapping. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 42, č. 5, s. 1434-1445. ISSN 1065-9471. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/hbm.25304. URL info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Miroslav SVĚTLÁK, Martin BAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Processing of emotionally ambiguous stimuli in eating disorders: an fMRI pilot study. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. New York: Springer, 2021, roč. 26, č. 8, s. 2757-2761. ISSN 1124-4909. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s40519-021-01130-7. URL info
 • HOLÍKOVÁ, Klára, Hanne LAAKSO, Raimo SALO, Artem SHATILLO, Antti NURMI, Martin BAREŠ, Jiří VANÍČEK, Shalom MICHAELI, Silvia MANGIA, Alejandra SIERRA a Olli GROHN. RAFF-4, Magnetization Transfer and Diffusion Tensor MRI of Lysophosphatidylcholine Induced Demyelination and Remyelination in Rats. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 15, MAR 2021, s. 1-12. ISSN 1662-453X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnins.2021.625167. URL info
 • KANOVSKY, Petr, Raymond ROSALES, Pavel OTRUBA, Martin NEVRLY, Lenka HVIZDOSOVA, Robert OPAVSKY, Michaela KAISEROVA, Pavel HOK, Katerina MENSIKOVA, Petr HLUSTIK a Martin BAREŠ. Contemporary clinical neurophysiology applications in dystonia. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2021, roč. 128, č. 4, s. 509-519. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-021-02310-6. URL info
 • FILIP, Pavel, Michal DUFEK, Silvia MANGIA, Shalom MICHAELI, Martin BAREŠ, Daniel SCHWARZ, Ivan REKTOR a Lubomír VOJTÍŠEK. Alterations in Sensorimotor and Mesiotemporal Cortices and Diffuse White Matter Changes in Primary Progressive Multiple Sclerosis Detected by Adiabatic Relaxometry. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 15, September 2021, s. 1-10. ISSN 1662-453X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnins.2021.711067. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0033291719001892. URL info
 • HLAVATÁ, Pavlína, Pavla LINHARTOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel FILIP, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Behavioral and Neuroanatomical Account of Impulsivity in Parkinson's Disease. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 10, JAN 10 2020, s. 1-12. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2019.01338. URL info
 • LOUIS, Elan D., Martin BAREŠ, Julian BENITO-LEON, Stanley FAHN, Steven J. FRUCHT, Joseph JANKOVIC, William G. ONDO, Pramod K. PAL a Eng-King TAN. Essential tremor-plus: a controversial new concept. Lancet Neurology. London, UK: Elsevier, 2020, roč. 19, č. 3, s. 266-270. ISSN 1474-4422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30398-9. URL info
 • MARKOVÁ, Lenka, Martin BAREŠ, Ovidiu V. LUNGU a Pavel FILIP. Quantitative but Not Qualitative Performance Changes in Predictive Motor Timing as a Result of Overtraining. Cerebellum. New York: Springer, 2020, roč. 19, č. 2, s. 201-207. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-019-01100-x. URL info
 • LUNGU, Ovidiu a Martin BAREŠ. Editorial: Neuropsychology Through the MRI Looking Glass. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 11, NOV 2020, s. 1-3. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2020.609897. URL info
 • FILIP, Pavel, Lubomír VOJTÍŠEK, Marek BALÁŽ, Silvia MANGIA, Shalom MICHAELI, Rastislav ŠUMEC a Martin BAREŠ. Differential diagnosis of tremor syndromes using MRI relaxometry. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 81, December 2020, s. 190-193. ISSN 1353-8020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.10.048. URL info
 • BAREŠ, Martin, Richard APPS, Laura AVANZINO, Assaf BRESKA, Edigio D ANGELO, Pavel FILIP, Marcus GERWIG, Richard B. IVRY, Charlotte L. LAWRENSON, Elan D. LOUIS, Nicholas A. LUSK, Mario MANTO, Warren H. MECK, Hiroshi MITOMA a Elijah A. PETTER. Consensus paper: Decoding the Contributions of the Cerebellum as a Time Machine. From Neurons to Clinical Applications. Cerebellum. New York: Springer, 2019, roč. 18, č. 2, s. 266-286. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-018-0979-5. URL info
 • FILIP, Pavel, Cécile GALLEA, Stéphane LEHERICY, Ovidiu LUNGU a Martin BAREŠ. Neural Scaffolding as the Foundation for Stable Performance of Aging Cerebellum. Cerebellum. New York: Springer, 2019, roč. 18, č. 3, s. 500-510. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-019-01015-7. URL info
 • DORŇÁK, T., Mária JUSTANOVÁ, R. KONVALINKOVÁ, M. ŘÍHA, Jan MUŽÍK, M. HOSKOVCOVÁ, M. SRP, D. NAVRÁTILOVÁ, P. OTRUBA, O. GAL, Ivana SVOBODOVÁ, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, P. KAŇOVSKÝ a R. JECH. Prevalence and evolution of spasticity in patients suffering from first-ever stroke with carotid origin: a prospective, longitudinal study. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2019, roč. 26, č. 6, s. 880-886. ISSN 1351-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.13902. URL info
 • SOJKA, Petr, Jan LOŠÁK, Martin LAMOŠ, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK, Milan BRÁZDIL, Marek BALÁŽ, Miroslav SVĚTLÁK, Jitka KOČVAROVÁ a Jana FIALOVÁ. Processing of Emotions in Functional Movement Disorder: An Exploratory fMRI Study. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, AUG 14 2019, s. 1-10. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2019.00861. URL info
 • VOLNÝ, Ondřej, Mária JUSTANOVÁ, Petra CIMFLOVÁ, Linda MACHOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK a Martin BAREŠ. 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 27, č. 1, s. 240-245. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033. URL info
 • BAREŠ, Martin a Pavel FILIP. Cerebellum and dystonia: The story continues. Will the patients benefit from new discoveries? Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2018, roč. 129, č. 1, s. 282-283. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2017.10.007. URL info
 • LAWRENSON, Charlotte, Martin BAREŠ, Anita KAMONDI, Andrea KOVÁCS, Bridget LUMB, Richard APPS, Pavel FILIP a Mario MANTO. The mystery of the cerebellum: clues from experimental and clinical observations. Cerebellum and Ataxias. London: BioMed Central, 2018, roč. 5, č. 8, s. 1-11. ISSN 2053-8871. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s40673-018-0087-9. URL info
 • MARCIÁN, Václav, Radek MAREČEK, Eva KORIŤÁKOVÁ, Martin PAIL, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Morphological changes of cerebellar substructures in temporal lobe epilepsy: A complex phenomenon, not mere atrophy. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY. London: W B SAUNDERS CO LTD, 2018, roč. 54, JAN 2018, s. 51-57. ISSN 1059-1311. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2017.12.004. info
 • SOJKA, Petr, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Miroslav SVĚTLÁK. Processing of Emotion in Functional Neurological Disorder. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2018, roč. 9, č. 479, s. 1-13. ISSN 1664-0640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00479. info
 • FILIP, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Pavlína HLAVATÁ, Rastislav ŠUMEC, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 462, s. 1-13. ISSN 1662-5161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2018.00462. info
 • MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Alexandra MINKSOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Josef HALÁMEK, Jan CHRASTINA, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Are the subthalamic nucleus, internal globus pallidus and thalamus involved in thinking? Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 22-30. ISSN 2210-5336. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.baga.2018.07.004. info
 • HLAVATÁ, Pavlína, Tomáš KAŠPÁREK, Pavla LINHARTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Martin BAREŠ. Autism, impulsivity and inhibition a review of the literature. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 44-53. ISSN 2210-5336. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.baga.2018.10.002. info
 • BARTONIKOVA, Tereza, Katerina MENSIKOVA, Kristyna KOLARIKOVA, Radek VODICKA, Radek VRTEL, Pavel OTRUBA, Michaela KAISEROVA, Miroslav VASTIK, Lenka MIKULICOVA, Josef OVCOKA, Ludmila SACHOVA, Frantisek DVORSKY, Jiri KRSA, Petr JUGAS, Marek GODAVA, Martin BAREŠ, Vladimir JANOUT, Petr HLUSTIK, Martin PROCHAZKA a Petr KANOVSKY. New endemic familial parkinsonism in south Moravia, Czech Republic and its genetical background. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 97, č. 38, s. 1-7. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000012313. info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Jan LOŠÁK, Kristína CZEKÓOVÁ, Ovidiu LUNGU, Martin JÁNI, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Theory of Mind Skills Are Related to Resting-State Frontolimbic Connectivity in Schizophrenia. BRAIN CONNECTIVITY. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2018, roč. 8, č. 6, s. 350-361. ISSN 2158-0014. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/brain.2017.0563. info
 • ŠUMEC, Rastislav, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Dana SOCHOROVÁ, Ladislav DUŠEK, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Pavel FILIP a Martin BAREŠ. Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 124, č. 3, s. 369-377. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-016-1652-0. info
 • CZEKÓOVÁ, Kristína, Petra ZEMÁNKOVÁ, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Social cognition and idiopathic isolated cervical dystonia. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 124, č. 9, s. 1097-1104. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-017-1725-8. URL info
 • FILIP, Pavel, C. GALLEA, S. LEHERICY, E. BERTASI, T. POPA, Radek MAREČEK, O.V. LUNGU, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Disruption in Cerebellar and Basal Ganglia Networks During a Visuospatial Task in Cervical Dystonia. Movement Disorders. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 32, č. 5, s. 757-768. ISSN 0885-3185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mds.26930. info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V. LUNGU, Mario-Ubaldo MANTO a Martin BAREŠ. Linking Essential Tremor to the Cerebellum: Physiological Evidence. Cerebellum. New York: Springer, 2016, roč. 15, č. 6, s. 774-780. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-015-0740-2. info
 • FILIP, Pavel, Marek BALÁŽ, Rastislav ŠUMEC a Martin BAREŠ. The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2016, roč. 123, č. 3, s. 269-275. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-015-1488-z. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU a Martin BAREŠ. Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2016, roč. 10, "neuvedeno", s. 1-8. ISSN 1662-5161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00074. info
 • VOLNÝ, Ondřej, Helena JAHNOVÁ a Martin BAREŠ. Interdisciplinary approach to diagnosing adult-onset Niemann-Pick disease type C. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 3, s. 121-122. ISSN 2210-5336. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.baga.2016.02.003. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Petra, Ovidiu LUNGU, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jozef ŽÚBOR, Petra LIPOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement sequencing in schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 67, June, s. 1-9. ISSN 0278-5846. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2016.01.003. URL info
 • LOŠÁK, Jan, Jitka HÜTTLOVÁ, Petra LIPOVÁ, Radek MAREČEK, Martin BAREŠ, Pavel FILIP, Jozef ŽÚBOR, Libor USTOHAL, Jiří VANÍČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. Schizophrenia Bulletin. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 42, č. 6, s. 1517-1527. ISSN 0586-7614. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbw065. info
 • POEWE, Werner, Pierre BURBAUD, Giovanni CASTELNOVO, Wolfgang H. JOST, Andres O. CEBALLOS-BAUMANN, Marta BANACH, Anna POTULSKA-CHROMIK, Joaquim J. FERREIRA, Katalin BIHARI, Edvard EHLER, Martin BAREŠ, Lyudmyla A. DZYAK, Anna N. BELOVA, Emmanuel PHAM, Wenzhong Jerry LIU a Philippe PICAUT. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial. Movement Disorders. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 31, č. 11, s. 1649-1657. ISSN 0885-3185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mds.26760. info
 • LUNGU, Ovidiu V., Martin BAREŠ, Tao LIU, Christopher M. GOMEZ, Ivica CECHOVA a James ASHE. Trial-to-trial Adaptation: Parsing out the Roles of Cerebellum and BG in Predictive Motor Timing. Journal of Cognitive Neuroscience. Cambridge: MIT Press Journals, 2016, roč. 28, č. 7, s. 920-934. ISSN 0898-929X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_00943. info
 • MARCIÁN, Václav, Pavel FILIP, Martin BAREŠ a Milan BRÁZDIL. Cerebellar Dysfunction and Ataxia in Patients with Epilepsy: Coincidence, Consequence, or Cause? Tremor and Other Hyperkinetic Movements. New York: The Center for Digital Research and Scholarship, Columbia University Libraries / Information Services, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1-12. ISSN 2160-8288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7916/D8KH0NBT. URL info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Veronika Ibarburu L. Y. LOSADA, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Kristína CZEKÓOVÁ, Petra MENCLOVÁ, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH a Martin BAREŠ. Impulse control disorders in patients with young-onset Parkinson's disease: A cross-sectional study seeking associated factors. Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2016, roč. 6, č. 4, s. 197-205. ISSN 2210-5336. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.baga.2016.09.001. info
 • BEDNAŘÍK, Petr, Amir MOHEET, Dinesh K. DEELCHAND, Uzay E. EMIR, Lynn E. EBERLY, Martin BAREŠ, Elizabeth R. SEAQUIST a Guelin OZ. Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3T. NMR in Biomedicine. Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2015, roč. 28, č. 6, s. 685-693. ISSN 0952-3480. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/nbm.3309. URL info
 • BAREŠ, Martin, Richard APPS, Zora KIKINIS, Dagmar TIMMANN, Gulin OZ, James J. ASHE, Michaela LOFT, Stella KOUTSIKOU, Nadia CERMINARA, Khalaf O. BUSHARA a Tomáš KAŠPÁREK. Proceedings of the workshop on Cerebellum, Basal Ganglia and Cortical Connections Unmasked in Health and Disorder Held in Brno, Czech Republic, October 17th, 2013. Cerebellum. New York: Springer, 2015, roč. 14, č. 2, s. 142-150. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-014-0595-y. info
 • ŠUMEC, Rastislav, Pavel FILIP, Kateřina SHEARDOVÁ a Martin BAREŠ. Psychological Benefits of Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review. Behavioural Neurology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 620674, s. 1-16. ISSN 0953-4180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2015/620674. info
 • MENŠÍKOVÁ, Kateřina, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ, Ivica ČECHOVÁ, Pavel FILIP, Zuzana GRAMBALOVÁ, Michaela KAISEROVÁ, Radovan MATĚJ, Igor NESTRAŠIL, Pavel OTRUBA, Raymond ROSALES, John C. STEELE, Erica Samantha TELEG, Lucie TUČKOVÁ a Markéta VEČERKOVÁ. Atypické parkinsonské syndromy. První. Praha: Galén, 2015, 277 s. ISBN 978-80-7492-223-7. info
 • ČECHOVÁ, Ivica, Ovidiu V LUNGU, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Tomáš GESCHEIDT, Petr KRUPA a Martin BAREŠ. Functional Imaging of the Cerebellum and Basal Ganglia During Predictive Motor Timing in Early Parkinson's Disease. Journal of Neuroimaging. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 24, č. 1, s. 45-53. ISSN 1051-2284. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1552-6569.2011.00663.x. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Motor cortex plasticity and excitability in Parkinson's disease. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2014, roč. 125, č. 10, s. 2135-2136. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2014.01.032. info
 • MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Jan CHRASTINA, Josef HALÁMEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Mismatch negativity-like potential (MMN-like) in the subthalamic nuclei in Parkinson’s disease patients. Journal of Neural Transmission. Wien, Austria: Springer, 2014, roč. 121, č. 12, s. 1507-1522. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-014-1221-3. info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jiří VANÍČEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson's disease: an fMRI study. NEUROLOGICAL SCIENCES. Springer, 2013, roč. 34, č. 12, s. 2159-2166. ISSN 1590-1874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10072-013-1439-0. URL info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V LUNGU a Martin BAREŠ. Dystonia and the cerebellum: A new field of interest in movement disorders? Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2013, roč. 124, č. 7, s. 1269-1276. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2013.01.003. URL info
 • FILIP, Pavel, Ovidiu V. LUNGU, Daniel Joel SHAW, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. The Mechanisms of Movement Control and Time Estimation in Cervical Dystonia Patients. Neural Plasticity. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2013, Neuveden, Oct, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 2090-5904. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2013/908741. URL info
 • HUSÁROVÁ, Ivica, Michal MIKL, Ovidiu V. LUNGU, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Martin BAREŠ. Similar circuits but different connectivity patterns between the cerebellum, Basal Ganglia, and supplementary motor area in early Parkinson's disease patients and controls during predictive motor timing. Journal of Neuroimaging. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 4, s. 452-462. ISSN 1051-2284. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jon.12030. URL info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Leona UHLÍŘOVÁ a Jaroslav VYDLÁK. Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease? Journal of Neural Transmission. 2012, roč. 119, č. 3, s. 373–380. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-011-0683-9. info
 • BAREŠ, Martin, Ivica HUSÁROVÁ a Ovidiu V. LUNGU. Essential Tremor, the Cerebellum, and Motor Timing: Towards Integrating Them into One Complex Entity. Tremor and Other Hyperkinetic Movements. New York: Center for Digital Research and Scholars, 2012, roč. 2012, č. 2, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 2160-8288. URL info
 • GESCHEIDT, Tomáš, Kristína CZEKÓOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Radka KUBÍKOVÁ, Sabina TELECKÁ, Hana ANDRLOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ a Martin BAREŠ. Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson's disease: strategy analysis. NEUROLOGICAL SCIENCES. New York: Springer, 2012, roč. 33, č. 6, s. 1329-1335. ISSN 1590-1874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10072-012-1086-x. URL info
 • JECH, Robert, Martin BAREŠ, Anna KŘEPELOVÁ, Dušan URGOŠÍK, Petra HAVRÁNKOVÁ a Evžen RŮŽIČKA. DYT 6-A Novel THAP1 Mutation With Excellent Effect on Pallidal DBS. Movement Disorders. 2011, roč. 26, č. 5, s. 924-925. ISSN 0885-3185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mds.23599. URL info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu V. LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher M. GOMEZ a James ASHE. The Neural Substrate of Predictive Motor Timing in Spinocerebellar Ataxia. Cerebellum. 2011, roč. 10, č. 2, s. 233-244. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-010-0237-y. info
 • MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Is the Cerebellum a Potential Target for Stimulation in Parkinson's Disease? Results of 1-Hz rTMS on Upper Limb Motor Tasks. Cerebellum. 2011, roč. 10, č. 4, s. 804–811. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-011-0290-1. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Ivica HUSÁROVÁ a Tomáš GESCHEIDT. Predictive motor timing performance dissociates between early diseases of the cerebellum and Parkinson's disease. The Cerebellum. United States: Springer, 2010, roč. 9, č. 1, s. 124-135. ISSN 1473-4222. URL info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Stanislav SEVERA a Alan RICHARDSON. Long-term assessment of the efficacy and tolerability of botulinum toxin type A in the treatment of lower limb spasticity in children with cerebral palsy: comparison of dosing frequency. Developmental Medicine and Child Neurology. 2009, roč. 51, č. 6, s. 436-445. ISSN 0012-1622. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping. 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. info
 • JECH, Robert, Martin BAREŠ, Dušan URGOŠÍK, Olga ČERNÁ, Petr KLEMENT, Miriam ADAMOVIČOVÁ, Evžen RŮŽIČKA, Iva PŘÍHODOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Movement Disorders. 2009, roč. 24, č. 15, s. 2291-2292. ISSN 0885-3185. info
 • BABILONI, Claudio, Fabrizio VECCHIO, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Ivan REKTOR. Functional coupling between anterior prefrontal cortex (BA10) and hand muscle contraction during intentional and imitative motor acts. Neuroimage. Spojené státy americké: Elsevier, 2008, roč. 39, č. 3, s. 1314-1323. ISSN 1053-8119. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664. info
 • BAREŠ, Martin, Igor NESTRAŠIL a Ivan REKTOR. The effect of response type (motor output versus mental counting) on the intracerebral distribution of the slow cortical potentials in an externally cued (CNV) paradigm. Brain Research Bulletin. 2007, roč. 71, č. 1, s. 428-435. ISSN 0361-9230. info
 • BAREŠ, Martin, Ovidiu LUNGU, Tao LIU, Tobias WAECHTER, Christopher GOMEZ a James ASHE. Impaired predictive motor timing in patients with cerebellar disorders. Experimental Brain Research. Springer Verlag, 2007, roč. 180, č. 2, s. 355-365. ISSN 0014-4819. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00221-007-0857-8. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ a Ivan REKTOR. Disturbed intracortical excitability in early Parkinson's disease is l-DOPA dose related: A prospective 12-month paired TMS study. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2007, roč. 13, č. 8, s. 489-494. ISSN 1353-8020. info
 • REKTOR, Ivan, Milan BRÁZDIL, Igor NESTRAŠIL, Martin BAREŠ a Pavel DANIEL. Modifications of cognitive and motor tasks affect the occurrence of event-related potentials in the human cortex. European Journal of Neuroscience. USA: Blackwell Science, 2007, roč. 26, č. 26, s. 1371-1380. ISSN 0953-816X. info
 • BRÁZDIL, Milan, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Dropped head syndrome in severe intractable epilepsies with mental retardation. Seizure: European Joural of Epilepsy. 2005, roč. 4, č. 14, s. 282-287. ISSN 1059-1311. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15., 7 s. ISSN 1351-5101. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Sabina MEGOVÁ, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Cognitive functioning after repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with cerebrovascular disease without dementia: a pilot study of seven patients. Journal of the Neurological Sciences. 2005, -, 229-230, s. 157-161. ISSN 0022-510X. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive- and Movement- Related Potentials Recorded in the Human basal ganglia. Movement Disorders. 2005, roč. 20, č. 5, s. 562-568., 7 s. ISSN 0885-3185. info
 • BABILONI, Claudio, Martin BAREŠ, Fabrizio VECCHIO, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Davide Vito MORETTI, Alessandra UBALDI, Paolo Maria ROSSINI a Ivan REKTOR. Synchronization of gamma oscillations increases functional connectivity of human hippocampus and inferior-middle temporal cortex during repetitive visuomotor events. European Journal of Neuroscience. USA: Blackwell Science, 2004, roč. 19, č. 6, s. 3088-3098. ISSN 0953-816X. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ, Milan BRÁZDIL, Hana KLAJBLOVÁ, Hana STREITOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Dagmar KUBOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. Cognitive potentials in the basal ganglia-frontocortical circuits. An intracerebral recording study. Experimental Brain Research. USA: Springer-Verlag 2002, 2004, roč. 158, č. 3, s. 289-301. ISSN 0014-4819. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Abnormalities of cortical excitability and cortical inhibition in cervical dystonia: evidence from somatosensory evoked potentials and paired transcranial magnetic stimulation recordings. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2003, roč. 250, č. 1, s. 42-50. ISSN 0340-5354. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Milan BRÁZDIL, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Robert KUBA a Pavel DANIEL. A SEEG study of ERP in motor and premotor cortices and in the basal ganglia. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 114, s. 463-471. ISSN 1388-2457. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 399-406. ISSN 1351-5101. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr KAŇOVSKÝ a Hana STREITOVÁ. Cortical and subcortical distribution of middle and long latency auditory and visual evoked potentials in a cognitive (CNV) paradigm. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 114, č. 114, s. 2447-2460. ISSN 1388-2457. info
 • BAREŠ, Martin, Milan BRÁZDIL, Petr KAŇOVSKÝ, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Miloslav KUKLETA a Ivan REKTOR. The effect of apomorphine administration on smooth pursuit ocular movements in early Parkinsonian patients. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2003, roč. 9, s. 139-144. ISSN 1353-8020. info
 • BAREŠ, Martin, Petr KAŇOVSKÝ, Hana KLAJBLOVÁ a Ivan REKTOR. Intracortical inhibition and facilitation are impaired in patients with early Parkinsons disease: a paired TMS study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, s. 385-389. ISSN 1351-5101. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. The selective gating of the N30 cortical component of the somatosensory evoked potentials of median nerve is different in the mesial and dorsolateral frontal cortex: evidence from intracerebral recordings. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2003, roč. 114, s. 981-991. ISSN 1388-2457. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Hana KLAJBLOVÁ, Martin BAREŠ, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. The impact of motor activity on intracerebral ERPs: P3 latency variability in modified auditory odd-ball paradigms involving a motor task. Paris: Elsevier, 2003, roč. 33, s. 159-168. info
 • BAREŠ, Martin, Miroslava MUCHOVÁ, Michal DUFEK, Jiří LITZMAN, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Wegeners granulomatosis: ischemic stroke as the first clinical manifestation (case study). Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2002, roč. 249, č. 11, s. 1593-1594. ISSN 0340-5354. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Dagmar KUBOVÁ, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Ivan REKTOR a Vladimír ZNOJIL. Levodopa-induced dyskinesias and continuous subcutaneous infusions of apomorphine: Results of a two-year, prospective follow-up. Movement Disorders. New York: Lippincott Raven, 2002, roč. 17, č. 1, s. 188-191. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ, Petr KAŇOVSKÝ a Miloslav KUKLETA. Intracerebral Recording of Readiness Potential Induced by a Complex Motor Task. Movement Disorders. New York: Lippincott- Raven, 2001, roč. 16, č. 4, s. 698-704. ISSN 0885-3185. info
 • REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Dagmar KUBOVÁ. Movement-related potentials in the basal ganglia: a SEEG readiness potential study. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 11, s. 2146-2153. ISSN 1388-2457. info
 • REKTOR, Ivan, Petr KAŇOVSKÝ, Martin BAREŠ, Jack LOUVEL a Michel LAMARCHE. Event-related potentials,CNV,readiness potential,and movement accompanying potential recorded from posterior thalamus in human subjects.A SEEG study. Neurophysiologie Clinique. Paris: Elsevier, 2001, roč. 31, č. 6, s. 253-261. info
 • BAREŠ, Martin, Ivan REKTOR, Petr; KAŇOVSKÝ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Dagmar KUBOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Pergolid mesylát (Permax) jako adjuvantní léčba Parkinsonovy nemoci - prospektivní, otevřená, šstiměsíční studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 4, s. 231-236. ISSN 1802-4041. info
 • BAREŠ, Martin a Ivan REKTOR. Basal ganglia involvement in sensory and cognitive processing. A depth electrode CNV study in human subjects. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 1, s. 2022-2030. ISSN 1388-2457. info
 • WISSEL, J, Petr KAŇOVSKÝ, Evžen RŮŽIČKA, Martin BAREŠ, Hana HORTOVÁ, Hana STREITOVÁ, Jan JECH, Jan ROTH, C BRENNEIS, J MULLER, P SCHNIDER, E AUFF, Alan RICHARDSON a Werner POEWE. efficacy and safety of standardised 500 unit dose of Dysport (Clostridium botulinum toxin type A haemaglutinin compplex) in a heterogenous cervical dystonia popupation: results of a prospective, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled,. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2001, roč. 248, s. 1073-1078. ISSN 0340-5354. info
 • RŮŽIČKA, Evžen, Hana STREITOVÁ, Robert JECH, Petr KAŇOVSKÝ, Jan ROTH, Irena REKTOROVÁ, P. MEČÍŘ, Hana HORTOVÁ, Martin BAREŠ, B. HEJDUKOVÁ a Ivan REKTOR. Amantadine infusion in treatment of motor fluctuations and dyskinesias in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Vídeň, 2000, roč. 107, č. 1, s. 1297-1305. ISSN 0300-9564. info
 • KAŇOVSKÝ, Petr, Hana STREITOVÁ, Martin BAREŠ a Hana HORTOVÁ. Treatment of facial and oro-linguo-mandibular tardive dystonie by botulinum toxin A: evidence of a long-lasting effect. Movement Disorders. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 1999, roč. 14, č. 5, s. 886-888. ISSN 0885-3185. info

9. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info