doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Josef Pavlík, narozen 4.3.1934 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: Habilitační řízení docent, obor Teorie vyučování tělesné výchově. Název habil. práce: Hodnocení motorických a somatických znaků a jejich vztahů u sportovců a nesportovní populace. Pedagogická fakulta MU Brno.
 • 1990: docent, jmenování podle zák. 39/1980 Sb. Pedag. fak.MU Brno.
 • 1972: CSc., Kandidát pedagogických věd. Název dizer. práce: Typologická, somatická a motorická charakteristika vrcholových sportovních gymnastů a studentů pedagogické fakulty. FTVS UK Praha.
 • 1972: PhDr., rigorózní zkouška. Práce viz KDP. Pedagogická fakulta UJEP v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2002 - dosud docent FSpS MU
 • 1963 - 2001 Pedagogická fakulta UJEP (MU), odborný asistent., od roku 1990 docent
 • 1959 - 1963 Odborné učiliště MH v Brně, učitel
Pedagogická činnost
 • Výuka v magisterském programu oborového studia tělesné výchovy:
 • - Antropomotorika - přednášky, semináře
 • - Základy kinantropologie - přednášky - Teorie a didaktika gymnastiky - přednášky
 • - Propedeutika TV - semináře
 • - Přednášky v doktorském studiu kinantropologie
 • - Školitel doktorandů - v současné době čtyři studenti
 • - Vedení diplomových prací
 • - Předseda zkušební komise u SZZ
 • - Člen komise pro rigorózní řízení v doktorském studiu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědecké činnosti:
 • - diagnostikování motorických schopností dětí a mládeže
 • - diagnostikování motorických schopností sportovců
 • - somatometrie, somatotypy sportovců a nesportovců
 • - vztahy tělesné stavby a motorické výkonnosti
 • - teorie a didaktika sportovní gymnastiky
 • Účast na větších projektech:
 • - 1998-99 řešitel grant. projektu MŠMT: Zdravotně preventivní aktivity jako součást vzdělávacích programů na 2. stupni ZŠ
 • - 1993-96 grant. Projekt MZ 1762-2 "Diagnostika motorických schopností dětí a mládeže s deformacemi páteře v předoperačním a pooperačním stavu" - člen řešitelskéko týmu
 • - 1986-90 SPTR A - 01-333-04/13 "Podmínky rozvoje vrcholové výkonnosti" - člen řešitelského kolektivu
 • - 1981-85 RŠ II - 06/05 "Tělesná výchova v systému výchovy a vzdělávávání na školách všech stupňů" - ved. kolktivu řešitelů dílčího úkolu
 • - 1976-80 SPRVT VIII-5-12 "Vedecké základy športovej prípravy mládeže" - řešitel dílčího úkolu
Akademické stáže
 • - Paedagogische Hochschule, Magdeburg - 1978, 6 dní (studij.pobyt)
 • - Pedagogičeskij institut, Voroněž - 1982, 14 dní (hostující přednáška, studijní pobyt)
 • - Gosudarstvennyj Institut fizičeskoj kulturi i sporta, Moskva - 1987, 1 měsíc (2 hostující přednášky, studijní pobyt)
 • - Institut fur Sportwissenschaft Univ., Graz - 1991, 4 dny (studijní pobyt)
 • - Institut National du Sport et de L'education Physique, Paříž - 1993, 7 dní (studijní pobyt, diskuzní kluby)
 • - Institut fur Sportwissenschaft OG-Universitat, Magdeburg - 1997, 4 dny (studijní pobyt a účast na mezinárodní konferenci)
 • - Akademia wychovania fizycznego, Wroclaw - 1999, 3 dny (studijní pobyt a hostující přednáška)
Universitní aktivity
 • 1990-1993 vedoucí katedry
 • 1993-1998 člen vědecké rady Pedagogické fakulty MU
 • 1991- dosud člen Oborové rady kinantropologie
 • 2002-2006 vedoucí katedry kinantropologie 2006- dosud předseda Oborové rady kinantropologie
Mimouniversitní aktivity
 • 1992- dosud, člen Koordinační rady kinantropologie ČR
 • 1991- dosud, předseda komise gymnastiky České asociace akademického sportu
 • 1997-98 člen Oborové komise FRVŠ
Ocenění vědeckou komunitou
 • - Člen výkonného výboru České kinantropologické společnosti
 • - Člen International association of sport kinetics
 • - Člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
 • - Člen metodické komise Čs. svazu sportovní gymnastiky (1978-88)
 • - Koordinátor vědeckých seminářů Katedry teorie a didaktiky tělesné výchovy v letech 1982-90
 • - Koordinátor vědeckých seminářů "Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu" pořádaných Ústavem tělesné kultury PdF MU v letech 1991-99
 • - Předseda organizačního výboru a vědec. rady mezinárodní konference "Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů", Brno 1993. Redakce sborníku z konference
 • - Předseda organizačního výboru mezinárodní konference "Tělesná výchova na základních a středních školách", Brno 1996. Redakce sborníku z konference
 • - Mezinárodní rozhodčí sportovní gymnastiky - účast na cca 40 mezinárodních soutěžích, mistrovstvích Evropy, mezistátních utkáních
  Vybrané publikace
  • ZVONAŘ, Martin a Josef PAVLÍK. Vývojové tendence motorických schopností střední a starší populace. In Sport a kvalita života. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 160-165. ISBN 80-210-3863-2. info
  • MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009, 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0. URL info
  • PAVLÍK, Josef a Tomáš VESPALEC. Rovnováhové schopnosti ve vztahu k pohybové aktivitě u populace středního a staršího věku. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 165-172. ISBN 978-80-210-4716-7. info
  • ZVONAŘ, Martin a Josef PAVLÍK. Motorická výkonnost populace středního a staršího věku. In Antropomotorika 2007. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 212 - 217. ISBN 978-80-8083-446-3. info
  • VALACH, Petr a Josef PAVLÍK. Motorické učení a docilita ve sportovní gymnastice. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 132-138. ISBN 80-210-4145-5. info
  • PAVLÍK, Josef. Somatické předpoklady sportovní výkonnosti. In Disportare 2006. České Budějovice: JČU, 2006, s. 76 - 86. ISBN 80-7040-890-1. info
  • ZVONAŘ, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ a Josef PAVLÍK. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost střední a starší populace. In Sport ve vědě - věda ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 376-384. ISBN 80-210-3633-8. info
  • VALACH, Petr a Josef PAVLÍK. Porovnání účinnosti tří vyučovacích metod při tvorbě gymnastických pohybových dovedností. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 6 s. ISBN 80-210-3863-2. info
  • ZVONAŘ, Martin a Josef PAVLÍK. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost střední a starší populace. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 198-205. ISBN 80-210-3541-2. info
  • PAVLÍK, Josef. Vědecká konference na Fakultě sportovních studií v Brně. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 98-100. ISSN 1211-9261. info
  • PAVLÍK, Josef. Sport a kvalita života. 2004. info
  • PAVLÍK, Josef a Vlasta KARÁSKOVÁ. Komparace motorické výkonnosti žáků základních škol a žáků zvláštních škol v ČR. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 161-165. ISBN 80-210-3099-2. info
  • KOPŘIVOVÁ, J. a Josef PAVLÍK. Význam pohybových aktivit v životě člověka. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: MU, 2003, s. 35 - 44. ISBN 80-210-3261-8. info
  • LIENERTH, Radek a Josef PAVLÍK. Charakteristika zátěže a energetická náročnost horolezeckých disciplin a jejich vzájemná korelace. In Sborník Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 121-127. ISBN 80-210-3261-8. info
  • KARÁSKOVÁ, Vlasta a Josef PAVLÍK. Úroveň vybraných ukazatelů motorické výkonnosti žáků zvláštních škol a základních škol v ČR. In Sborník " Tělesná výchova a sport 2002". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002, s. 123-127. ISBN 80-7083-649-0. info
  • PAVLÍK, Josef a Jan NOVOTNÝ. Význam pohybového režimu pro zdraví a tělesnou zdatnost dětí a mládeže. In Nove poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita PdF, 2001, s. 8-11. ISBN 80-210-2764-9. info
  • PAVLÍK, Josef, Marcela VAŇHAROVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Testování pohybové tvořivosti. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001, s. 84-86. ISBN 80-210-2712-6. info
  • PAVLÍK, Josef a Renata KLÁROVÁ. Komparace motorické výkonnosti současné mladé populace s populací dětí a mládeže v 60. a 80. letech. In Role tělesné výchovy a sportuv tranformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 37-44. ISBN 80-210-2712-6. info
  • PAVLÍK, Josef. Valuating of athletes body build. Medicina Sportiva. Praha: Čes.spol.tělových. lékař., 2000, roč. 9, č. 3, 6 s. ISSN 1210-5481. info
  • NOVOTNÝ, Jan a Josef PAVLÍK. Diagnostika pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně ZŠ. In KOTYZA, Petr a Petr KRÁTKÝ. Sborník Zdravotně orientovaná tělesná výchova na ZŠ. Brno: MU PdF, 1999, s. 18-21. ISBN 80-210-2246-9. info
  • PAVLÍK, Josef. Sportovní gymnastika - muži. Brno: MU PdF, 1999, 150 s. ISBN 80-210-2024-5. info
  • PAVLÍK, Josef. K definici a struktuře silových schopností člověka. In Antropomotorika. Banská Bystrica: Vedecká spoločnost tel. výchovy a športu., 1999, s. 63-66. ISBN 80-968103-1-6. info
  • PAVLÍK, Josef. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. Brno: MU PdF, 1999, 57 s. ISBN 80-210-2130-6. info
  • PAVLÍK, Josef. Poznámka k definici a struktuře silových schopností člověka. Česká kinantroplogie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 1999, III., č.1, s. 101, s. 4. ISSN 1211-9261. info
  • PAVLÍK, Josef. Vědecký seminář v Brně. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinatropologická společnost., 1999, III., č. 1, s. 105. ISSN 1211-9261. info
  • PAVLÍK, Josef. Diagnostika motorické zdatnosti jako součást grantového projektu MŠMT. In NOVOTNÝ, Jan. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na ZŠ. Brno: PdF MU, 1999, s. 15-18. ISBN 80-210-2246-9. info
  • NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9. info
  • PAVLÍK, Josef. Komparace současné motorické výkonnosti s výkonností v 80. letech u 11-15letých dětí. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 8-11. ISBN 80-210-2255-8. info
  • PAVLÍK, Josef. 11. všesokolský slet - skladba pro mladší žáky. Praha: Česká obec sokolská, 1999, 52 s. info
  • PAVLÍK, Josef. Komparace motorických a somatických znaků sportovců některých sportovních odvětví. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: PdF MU, 1998, s. 4-14. ISBN 80-210-1944-1. info
  • PAVLÍK, Josef a Vladislav MUŽÍK. Konference o zdravotně orientované tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 1998, II., č. 2, s. 91-92. ISSN 1211-9261. info
  • MUSIL, Josef, Josef PAVLÍK a Vladimír SOBOTKA. Systematický přehled a stručný nástin historie sportovních odvětví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, 96 s. ISBN 8021017171. info
  • PAVLÍK, Josef. Obecná tělesná výkonnost a tělesná stavba sportovců vybraných sportovních odvětví. In Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997, s. 259-261. ISBN 80-902147-2-X. info
  • PAVLÍK, Josef. Silové schopnosti člověka : antologie publikovaných zahraničních prací s komentářem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 56 s. ISBN 8021014628. info
  • PAVLÍK, Josef. Zkušenosti z aplikace Eurofit-testu u 10-14letých dětí. In Pedagogická diagnostika 95. Ostrava: PdF OU, 1996, s. 268-271. ISBN 80-7042-106-1. info
  • PAVLÍK, Josef. Silové schopnosti člověka - antologie vybraných zahraničních publikací. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, 58 s. ISBN 80-210-1462-8. info
  • PAVLÍK, Josef. Somatic characteristics of ultramarathon runners. In Sport Kinetics 95 - Conference Prodeedings. Praha: FTVS UK, 1996, s. 346-348. ISBN 80-902147-1-1. info
  • PAVLÍK, Josef. Příspěvek k teorii pohybových dovedností. In Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 17-21. ISBN 80-210-0874-1. info
  • PAVLÍK, Josef. Změny tělesné stavby čs.vrcholových sportovních gymnastů v posledních 20 letech. In Sportmotorik 91. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993, s. 415-419. ISBN 80-7067-177-7. info

14. 1. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info