prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

profesorka – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.517
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3363
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc., nar. 29.3. 1958
Pracoviště
 • Ústav české literatury
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka v oboru teorie a dějiny české literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 profesura, profesorka v oboru teorie a dějiny české literatury 1998 habilitace, docentka v oboru teorie a dějiny české literatury, "Svatonepomucenská homiletika českého, rakouského a bavorského prostředí"
 • 1993 CSc., "Karel Račín jako homiletik"
 • 1982 PhDr.
 • 1982 FF, obor čeština-ruština
Přehled zaměstnání
 • 1992-1996 Slezská univerzita Opava (externí výuka)
 • 1986-1990 Pedagogická fakulta UJEP (externí výuka)
 • 1987 FF MU (dosud)
 • 1982-1987 Gymnázium Brno, Křenová 36
 • 1978-1982 Ústav české literatury ČSAV v Brně (pomocná vědecká síla - při studiu)
Pedagogická činnost
 • Starší česká literatura
 • Starší slovenská literatura (při Ústavu slavistiky)
 • Didaktika češtiny
 • Česká literatura pro knihovníky (do r. 2000 při Ústavu knihovnictví)
 • Pedagogická praxe v oboru čeština
 • Editování barokních textů
 • Literární seminář v rámci Kabinetu češtiny pro cizince
 • Výuka při LŠSS
 • Literární komparatistiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Barokní literatura
 • Literární učebnice pro gymnázia
 • Efektivní metody při vyučování češtině
 • Praxe při vyučování češtině
Akademické stáže
 • 2004-2006: dvouletý pracovní akademický pobyt na seoulské univerzitě (Jižní Korea: HUFS, 1.9.-1.9.) 2002: tříměsíční studijní pobyt ve Wolfenbüttelu (SRN: Herzog-August-Bibliothek, 15.6.- 15.9.) 2000: tříměsíční studijní pobyt v Wolfenbüttelu (SRN: Herzog-August-Bibliothek, 15. 6.-15. 9.) 1993: tříměsíční pobyt na vídeňské univerzitě (Rakousko: Slawisches Institut, 1.2.-1. 5.) 1991: měsíční stipendijní pobyt na oxfordské univerzitě (Velká Británie: East-West Seminar, 15. 7.-15. 8.) 1986: měsíční stipendijní pobyt při sofijské univerzitě (Bulharsko: Univ. Kliment Ochridski, 1. 7.-1. 8.) 1986: dvouměsíční studijní pobyt na moskevské univerzitě (Rusko: Univ. M. V. Lomonosova, 1.1. –1.3.)
Universitní aktivity
 • 2003 členka redakční rady řady literárněvědné (V) SPFFBU
 • 2003 členka fakultního senátu
 • 2004 předsedkyně fakultního senátu 2004 členka univerzitního senátu
Mimouniversitní aktivity
 • 1999 členka redakční rady Studia Comeniana et historica
 • 1998 členka revizní komise České společnosti pro studium náboženství
 • 1998 členka Matice moravské
 • 1992 členka Literárněvědné společnosti při AV
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003 předsedkyně oborové komise pro českou literaturu 1998 členka redakční rady SPFFBU, řady V
 • 1995 grant "The Research Support Scheme (RSS) of the Higher Education Support Programme (HESP), RSS No 96/1995"
 • 1991 Voltaire Foundation 1991 (konkurzní článek "Religiosity and Irreligiosity in Czech Baroque Homiletics")
Vybrané publikace
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Ivo POSPÍŠIL. J. A. Komenský a irénismus. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, 2024, roč. 26, č. 2, s. 39-46. ISSN 1212-1509. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the Current State of Research in Czech Baroque Homiletics with Focus on Methodology (Past and Present Research; a Summary of Research Tasks and Issues). Zagadnienia Rodzajów Literackich. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2023, roč. 66, č. 1, s. 65-82. ISSN 0084-4446. doi:10.26485/ZRL/2023/66.1/7. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Dedikace raněnovověkých kázání a literární provoz. 2023. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Labyrint světa v dramatizaci Divadla husa na provázku. In Labyrint světa a ráj srdce (400. výročí rukopisu Komenského). 2023. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Kontexty raněnovověkého exempla : možnosti dalšího bádání. Slovenská literatúra. Bratislava, 2022, roč. 69, č. 6, s. 556-568. ISSN 0037-6973. doi:10.31577/slovlit.2022.69.6.2. URL URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Téma barokní mystiky v odborných textech Antonína Škarky. 2022. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Ivo POSPÍŠIL a Veronika JÍLKOVÁ. Kontexty literární vědy X. 1. vyd. Brno: Tribun, 2021. 194 s. ISBN 978-80-263-1658-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Balbínovské citace vzhledem k cyrilometodějské homiletice. Význam Jana Jiřího Středovského z hlediska recepce Balbínova díla. In Konference ke 400. výročí narození Bohuslava Balbína. 2021. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Typologické paralely české a polské barokní cestopisno-historicko-memoárové literatury. In Martinek, Libor. České a polské literární baroko. Czeski i polski barok literacki. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 75-81. ISBN 978-80-7510-435-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Výjimečný divadelní počin : Mejerchold : (představení Divadelního Studia Marta Janáčkovy Akademie múzických umění). Novaja rusistyka. Brno: Česká asociace slavistů, 2020, roč. 13, č. 2, s. 53-57. ISSN 1803-4950. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Z KÁZŇOVEJ PRÓZY I. Slovenská literatúra. Bratislava: SAV, 2020, roč. 67, č. 5, s. 496-500. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K OBRAZU ŽENY VE STARŠÍ ČESKÉ LITERATUŘE. 1. vyd. Plovdiv, Bulharsko: Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2020. s. 143-149. ISBN 978-619-202-612-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Previous research into a „kramarska pisen“, especially from the literary point of view. In Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts. 2019. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 2019, roč. 11, č. 3, s. 10-17. ISSN 1803-876X. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica. 2018 - 2023. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. 2018 - 2023. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Kontexty recepce Balbínovy Obrany od druhé poloviny 17. století minimálně až do první poloviny 18. století. In Zand, Gertraude; Newerkla, Stefan. Jezuitská kultura v českých zemích. 1. vyd. Brno: Host, 2018. s. 155-172. Jezuitská kultura v českých zemích. ISBN 978-80-7577-698-3. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Petr z Chelčic vzhledem k odbornému odkazu Eduarda Petrů. In Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. Vědecké kolokvium. Katedra bohemistiky UPOL a Literárněvědná společnost v Olomouci, 7. prosince 2018. 2018. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární toulky Pozořickem (In: Pozořice v literatuře). 1. vyd. Brno: Městys Pozořice, 2018. 232 s. Pozořice v proměnách času. ISBN 978-80-88131-42-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic. In Konference k 90. výročí narození prof. E. Petrů, DrSc. 2018. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 29-39. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vienna Cyrillo Methodian Homilies from the 18th century. In Kouřil, Pavel et al. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1. vydání. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2015. s. 376-382. ISBN 978-80-86023-50-2. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vprs za diferencijacijata meždu knvencinalnata i literaturn prestižnata chomiletika epochata na baroka. Slavjanski dialozi. Plovdiv, Bulharsko: Universitet Pajsij Chilendarski, 2015, roč. 12, č. 12, s. 59-66. ISSN 1312-5346. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Jan FILIPSKÝ a TANNEROVÁ, EVA. Můj život aneb O mých experimentech s Pravdou. 1. vyd. Brno: Miloš Palatka, naklad. Almi, 2015. ISBN 978-80-87494-15-8. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ke komparaci několika českých a polských raněnovověkých paralel. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 33-42. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Sedm rozhlasových medailonů polských autorů 16.-17. století: Mikołaj Rej z Naglowic; Mikołaj Sęp-Sarziński, Wespazjan Kochowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Waclaw Potocki, Anna Stanislawska. 2014. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro českou literaturu PF Univerzity Hradec Králové. 2014 - 2018. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Jan ROKYTA. Doba a dílo Petra Chelčického. 1. vyd. Blansko: Miloš Palatka, 2013. 94 s. ISBN 978-80-87494-05-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise ruská literatura FF MU. 2013. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka mezinárodni redakční rady Prací Filologické Fakulty Plovdivské univezity (http://slovo.uni-plovdiv.net/naucni-trudove. 2013. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. předsedkyně Literárněvědné společnosti, pobočka Brno. 2013 - 2018. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise. 2012 - 2017. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro Ruskou literaturu. 2010. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové rady filologií FF MU. 2010. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Vladimír URBÁNEK. Ad memoriam Eduard Petrů. Acta Comeniana. Praha: Filosofia, 2009, XLIV-XLV, 20-21, s. 333-338, 7 s. ISSN 0231-5955. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Noch einmal zu den Beziehungen zwischen der mittelaletrichen Legendistik und der Legendistik des Barocks. In Literatur und Übersetzung : bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Universität Greifswald, 2008. s. 61-66. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární fenomén nepomucenské homiletiky. 1, upravené. Brno: Tribun Brno, 2007. 135 s. ISBN 978-80-87139-16-5. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Zlatý fond české kultury a jeho proměny. Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2006. 125 s. Gaon Books Publishing Company. info
 • HASHEMI /KOPECKÁ/, Michaela a Mario CAPALDO. Le culture letterarie delle terre Ceche. In Lo spazio letterario del medioevo. Roma: Salerno editrice, 2006. s. 631-668. Volume III. ISBN 88-8402-502-8. info
 • Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2006. 6 s. Sborník z III. kongresu světové bohemistiky. ISBN 80-85778-51-3. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně. In Otázky českého kánonu. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 330-336. ISBN 80-85778-50-5. info
 • ČR. Nový přehled vývoje české literatury a jeho nadnárodní kontext. 1. vyd. Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2005. 125 s. Gaon Books Publishing Company. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K rozboru barokních pamětí. In "Sb. Kliment Ochridski". 1. vyd. Sofie: Univ. izd. Sofie., 2005. s. 410-417. ISBN 954-07-2101-6. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius philosophy and its reflection in Czech Prose. In Theology and Literature of Comenius. Seoul, Korea: Korea-Czech Comenius Society, 2005. s. 33-44. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 112 s. Spisy Filozofické fakulty č. 357. ISBN 80-210-3922-1. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. vedoucí oborové komise pro českou literaturu FF MU Brno. 2005. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Czech Prose after 1989. In The Cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. s. 25-40. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Slovník vybraných děl české literatury. In Slovník vybraných děl české literatury. Praha: Scientia, 2004. s. 11-27. edice pro střední školy a veřejnost. ISBN 80-7183-317-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius Literary Theory Approach with Comparison to others Czech Baroque Literary Efforts. In Theology and Literature of Comenius. Soul: Korea-Czech Comenius Society, 2004. s. 9-17. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the Czech Language Policy from the Viewpoint of the Literary Science. In On the Language Policy of the Eastern and Central Europe. Seoul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. s. 25-30, 5 s. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. In Acta Comeniana 15-16. Praha: AV ČR, 2003. s. 449-451. ISSN 0231-5955. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka. Vývoj bádání a jeho další perspektivy. Sborník prací FF BU. 2003, V 5-6, č. 1, s. 15-25, 10 s. ISSN 0231-7710. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Italský přínos k nepomucenské homiletice českého prostředí. In Baroko v Itálii, baroko v Čechách. Praha-Roma: AV Č, UK Praha, 2003. s. 291-302, 11 s. ISBN 80-7007-176-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Kalistova "Česká barokní pouť" ve vztahu k dílu Bohuslava Balbína. In Balbínovská miscellanea: (sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. 12. 2001). Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002. s. 93-96. ISBN 80-238-9957-0. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ze zákulisí vydávání jedné Kalistovy knihy. SPFFBU, řada V 4. Brno: FFMU, 2001, s. 139-146. info
 • KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť. (Ed. textu Zdeňka Kalisty, editorka, autorka dvou závěrečných studií). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001. 287 s. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. O dosud poslední barokologické edici. In Sb. Letní školy slovanských studií. Brno, 2001. s. 71-73. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ke specifice barokních pamětí. In Sb. z konference Paměti - způsob zobrazení skutečnosti. Olomouc, 2001. s. 107-115. ISBN 80-86249-15-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět se vrátil. (Ed. knihy Václava Kosmáka, autorka doslovu, vysvětlivek a ed. poznámky). 1. vyd. Brno: Blok, 2000. 462 s. ISBN 80-7268-043-9. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura. 1, Výklad, interpretace, literární teorie. 2., upravené vyd. Praha: Scientia, 2000. 191 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-194-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K problematice literárních učebnic pro střední školy. Ed. Ivo Navrátil. In Minulost, přítomnost a budoucnost gymnaziálního vzdělaní. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000. s. 207-213. ISBN 80-86254-2-X. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 s. ISBN nepřiděleno. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky. SPFFBU, řada V3. Brno: FFMU, 2000, s. 11-17. ISSN 0231-7818. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Jesličky. Výbor z kancionálu Fridricha Bridela. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 1999. 37 s. ISBN 80-86036-27-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Shody a rozdíly svatonepomucenských kázání českého a rakouského prostředí. Edd. J.Holý - G. Zang. In Tschechisches Barock. 1. vyd. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York: Peter Lang, 1999. s. 181-204. ISBN 3-631-33268-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K obrazu sv. Vojtěcha ve svátečních kázáních. Ed. Libor Pavera. In Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. 1999. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1999. s. 110-118. ISBN 80-724-029-4. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Neobvyklá konference. Flores scholarium. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, roč. 6, č. 12, s. 5-7. ISSN 1211-6866. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Kontexty Krumova kázání Bílý a červený. Edd. Radek Lunga - Václav Petrbok - Jan Tydlidát. In Sborník z konference Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. 1. vyd. Praha - Rychnov nad Kněžnou: Univerzita Karlova - Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, 1999. s. 171-180. ISBN 80-85834-75-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice. SPFFBU, řada V1. Brno: FFMU, 1998, s. 25-30. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Žena krásná náramně. První. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 1998. 290 s. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Svatonepomucenská kázání v českém, rakouském a německém prostředí. 1998. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 179 s. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Josef Vašica a studium barokní homiletiky. In Sb. Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity. Opava: Filosoficko- přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 1997. s. 45-52. ISBN 80-85879-74-3. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého za léta 1985-1995. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1996, roč. 26, 1996, č. 54, s. 178-188. ISSN 0323-2220. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literárněvědná komeniologie na jubilující brněnské univerzitě. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1995, roč. 25, 1995, č. 53, s. 108-110. ISSN 0323-2220. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Výbor ze staročeských textů - 1.díl. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, 1995. 78 s. ISBN 80-8587-913-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Sondy do barokní homiletiky. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 415-421. ISSN 0009-0468. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K mystické erotice v barokní literatuře. Ed. Jan Skutil. In Sb. Morava a Brno na sklonku třicetileté války. 1. vyd. Praha - Brno: Societas Praha, 1995. s. 221-231. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Snář aneb vykladatel snův. 1. vyd. Brno: Blok, 1994. 132 s. ISBN 80-7029-096-X. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Die Sankt-Wenzels-Bibel und ihre textliche Entwicklung. Edd. Helena Pavlincová and Dalibor Papoušek. In The Bible in Cultural Context. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 155-160. ISBN 80-901823-0-5. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Intertextualita v barokní homiletice. Edd. Pavel Janoušek and Vladimír Novotný. In Literatura v literatuře. 1. vydání. Praha-Opava: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 25-29. ISBN 80-85778-11-4. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K symbolice v barokní homiletice. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. s. 25-32. D 40. ISBN 80-210-0813-X. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Religiosity and irreligiosity in Czech Baroque Homiletics. In Synthesis XX. 1. vyd. Bukarest: Editura Academiei Románe, 1993. s. 23-32. ISBN 80-210-0869-5. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K Račínovu spisu Čtyry živlové. In Sborník prací Fiozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. s. 33-39. D 39. ISBN 80-210-0869-5. info

22. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info