doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty


kancelář: 122
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4699
e‑mail:
Životopis
Základní údaje
 • doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra ústavního práva a politologie
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pozice na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: doc. v oboru politologie; Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
 • 2012: Ph.D. v oboru ústavní právo; Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
 • 2009: PhDr. v oboru politologie/evropská studia; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
 • 2008: JUDr. v oboru ústavní právo, Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta
 • 2005: Mgr. v oboru právo, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
 • 2004: Mgr. v oboru politologie/evropská studia, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Přehled zaměstnání
 • 2016: odborný asistent (poté docent), Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2005: odborný asistent (v letech 2009-2014 vedoucí katedry), Katedra politologie a společenských věd, Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouci
Pedagogická činnost
 • ústavní právo, základní právo, politologie, metodologie vědy, akademické psaní, instituce a politiky EU
Vědeckovýzkumná činnost
 • rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy, implementace práva EU, legislativní proces se zaměřením na roli vlády a parlamentu, institucionální rámec EU; použití empirických metod v právu
Akademické stáže
 • Delší než měsíc:
 • 2015: Humboldt Universität, Berlín (visiting fellow)
 • 2013-2014: University of Michigan Law School, Ann Arbor (Hugo Grotius research scholar, Fulbright stipendium)
 • 2012: European University Instituce, Florencie
 • 2008: Cenral European University, Budapešť
Grantová činnost
 • Udělena řada vědeckých či výukových grantů, mj. od Grantové agentury ČR, Evropské komise (EACEA), MŠMT, Úřadu vlády či Fulbrightovy komise
Mimouniverzitní aktivity
 • člen pracovní komise pro evropské právo Legislativní rady vlády ČR
 • aktivní účast na desítkách odborných konferencí v ČR a zahraničí (Německo, Polsko, Spojené království, Francie, Turecko, Slovensko, Slovinsko, Irsko, Švédsko, Belgie, Nizozemsko, Island, Mexiko, Itálie, Maďarsko, Rakousko, USA)
 • recenzent pro odborné časopisy: Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Journal of Contemporary European Studies, Politics in Central Europe, Časopis pro právní vědu a praxi, Perspectives, Mezinárodní vztahy, Politologický časopis, Acta Iuridica Olomucensis, Jurisprudence, Acta Universitatis Carolinae Iuridica atd.
 • hodnotitel vědeckých projektů (GAČR- interní člen panelu 408, APVV, OP VVV)
 • členství v ECPR (European Consortium for Political Research), UACES (University Association for Contemporary European Studies), Česká společnost pro politické vědy, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (člen výkonného výboru)
Publikace (před rokem 2016)
 • Monografie/učebnice:
 • ---
 • Zbíral, R.: Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? Praha: Leges, 2013. 224 stran.
 • Zbíral, R., Tunkrová, L.: Národní zájmy Spojeného království, Irska a Dánska v procesu evropské integrace. Olomouc: VUP, 2011. 221 stran. (autorský podíl 65 %)
 • Zbíral, R.: Příručka pro psaní písemných prací. Praha: Linde, 2009. 180 stran.
 • Zbíral, R.: Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. Brno: IIPS, 2008. 210 stran.
 • Zbíral, R.: Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Prague: Linde, 2007. 245 stran.
 • ---
 • Články v časopisech s IF:
 • ---
 • Zbíral, R.: Comparing the Intensity of Scrutiny for ‘Domestic’ and Implementing Bills: Does Transposition of EU Law Reduce Political Contestation in National Parliaments? Journal of European Public Policy, 2016 (akceptováno k publikaci, DOI 10.1080/13501763.2016.1170873)
 • Zbíral, R.: Restoring tasks from the European Union to Member States: A bumpy road to an unclear destination? Common Market Law Review, 2015, roč. 52, č. 1, s. 51-84.
 • Zbíral, R.: A Legal revolution or negligible episode? Court of Justice decision proclaimed ultra vires (Czech Constitutional Court, judgment of 31 January 2012, Pl. ÚS 5/12). Common Market Law Review, 2012, roč. 49, č. 4, s. 1475-1492.
 • ---
 • Články v recenzovaných časopisech:
 • ---
 • Zbíral, R.: Evropeizace českých zákonů 1998-2013: Empirické údaje o míře vlivu práva EU a dopadech na legislativní proces. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 24, č. 3, s. 229-240.
 • Zbíral, R.: Analýza rozhodnutí Rady o povinném přerozdělení uprchlíků v rámci EU: lze politickou porážku zvrátit právními argumenty. Právní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 23-24, s. 842-846.
 • Zbíral, R.: Volání po posílení empirie: Jak (ne)měnit českou Ústavu. Jurisprudence, 2015, roč. 24, č. 4, s. 10-15.
 • Zbíral, R.: Kvantitativní rozbor evropeizace slovenského práva. Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 8-9, s. 1014-1031.
 • Zbíral, R.: Které české zákony jsou nejdůležitější? Hledání objektivních metod výběru. Správní právo- Legislativní příloha, 2015, roč. 48, č. 4-5, s. 248-270.
 • Zbíral, R.: Standardní unijní instituce? Proměny vnitřního fungování Evropské rady na pozadí finanční krize. Současná Evropa, roč. 20, č. 1, s. 4-18.
 • Zbíral, R.: Snaha o zmenšení pravomocí Evropské unie: právně-politická priorita s nejasným cílem a strategií. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 22, s. 778-783.
 • Zbíral, R.: Koncept národní identity jako nový prvek ve vztahu vnitrostátního a unijního práva: Poznatky z teorie a praxe. Právník, 2014, roč. 153, č. 2, s. 112-133.
 • Zbíral, R.: Analýza návrhu nařízení zakládajícího Úřad evropského veřejného žalobce a perspektivy jeho přijetí: zlom v europeizaci trestního práva? Státní zastupitelství, 2013, roč. 11, č. 6, s. 30-38.
 • Zbíral, R.: Ustanovení o vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě: Nedokonalá úprava pro vyhrocenou situaci. Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 6, s. 15-23.
 • Zbíral, R.: Analýza míry vlivu EU na vnitrostátní legislativu: Srovnání situace v ČR s jinými členskými státy. Právník, 2011, roč. 150, č. 11, s. 1049-1076.
 • Zbíral, R.: Obsah pojmu „pravomoc“ v článku 10a Ústavy ČR. Jurisprudence, 2011, roč. 20, č. 2, s. 3-12.
 • Zbíral, R.: Jednání o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod: právní kvadratura kruhu? Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 24, s. 876-882.
 • Zbíral, R.: Panbůh s eurem a zlé (Řecko) pryč: právní souvislosti opuštění eurozóny. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 16, s. 580-585.
 • Zbíral, R.: Kvantitativní analýza působení vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny v letech 1996-2006. Politologický časopis, 2010, roč. 17, č. 1, s. 82-102.
 • Zbíral, R.: Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational Administrative Bodies. Contemporary Administrative Law Studies, 2009, roč. 4, č. 1, s. 171-192.
 • Zbíral, R.: Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a mezinárodního práva. Právník, 2008, roč. 147, č. 7, s. 752-773.
 • Zbíral, R.: Zdroje moci členských států v Radě Evropské unie: Současný stav výzkumu. Mezinárodní vztahy, 2008, roč. 43, č. 4, s. 32-51.
 • Zbíral, R, Měšťánková, P..: Může ano znamenat zároveň ne? Institut prohlášení v Radě Evropské unie a jeho prakticko-právní dopady. Jurisprudence, roč. 17, č. 7, s. 3-10. (autorský podíl 60 %)
 • Zbíral, R.: Expressing Disagreement in the Council of the European Union. Contemporary European Studies, 2008, roč. 3, č. 1, s. 40-62.
 • Zbíral, R.: Devolution as an Impetus for Reform? The Case of Scottish Ombudsman. Contemporary Administrative Law Studies, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1-38.
 • Zbíral, R.: Ústavní smlouva a přístup jednotlivce ke spravedlnosti: vybrané problémy. Evropské a mezinárodní právo- Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 1, s. 31-34.
 • Zbíral, R.: How do Small States Affect the Future Development of the EU (review essay). Contemporary European Studies, 2006, roč. 1, č. 1, s. 85-91.
 • Zbíral, R.: Evropský demos: utopie, skutečnost, či entita ve vývoji? Právník, 2006, roč. 145, č. 4, s. 471-480.
 • Zbíral, R.: Světový boj proti terorismu a základní práva chráněná komunitárním právem: rozpor či soulad? Evropské a mezinárodní právo- Jurisprudence, 2005, roč. 14, č. 8, s. 40-45.
 • ---
 • Kapitoly v odborných knihách:
 • ---
 • Zbíral, R.: Changing Investiture Rules in the Czech Republic. IN: Rasch, Bjorn-Erik a kol. (eds). Parliaments and Government Formation: Unpacking Investiture Rules. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 182-196.
 • Zbíral, R.: Commentary to Art. 235-243 TFEU (European Council, Council). IN: Blanke, Hermann-Josef, Mangiameli, Stelio. Treaty on the Functioning of the European Union. Heidelberg: Springer, 2016 (v tisku, cca 100 stran)
 • Zbíral, R.: Politika spravedlnosti a vnitřních věcí. IN: Fiala, Vlastimil, Šaradín, Pavel (eds). Národní zájmy České republiky v Evropské unii. Olomouc: Periplum, 2012, s. 38-69.
 • Zbíral, R.: Rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy. IN: Klíma, Karel a kol.. Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 225-241.
 • Zbíral, R.: Institucionální struktura Evropské unie. IN: Klíma, Karel a kol. Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 278-342.
 • Zbíral, R.: Čl. 10a Ústavy. IN: Klíma, Karel (ed), Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 120-132.
 • Zbíral, R.: Vyšetřovací komise jako nástroj parlamentní kontroly veřejné správy. IN: Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009, s. 113-158.
 • Zbíral, R.: Vystoupení z Unie jako nástroj k ochraně národních zájmů. IN: Fiala, Vlastimil, Zbíral, Robert a kol. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 107-130.
 • Zbíral, R.: Několik poznámek k statutu a dopadům lucemburského kompromisu na rozhodování v Radě. IN: Fiala, Vlastimil, Zbíral, Robert a kol. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 27-38.
 • Zbíral, R.: Searching for an optimal withdrawal clause for the European Union. IN: Niedobitek, Matthias, Zemánek, Jiří (eds), The Constitutional Treaty – A Critical Appraisal. Berlin: Duncker & Humblot, 2007, s. 290-328.
 • ---
 • Příspěvky ve sbornících:
 • ---
 • Zbíral, R.: Financování evropských politických stran: žádný povyk a přesto něco. IN: Šimíček, Vojtěch (ed). Financování politického života. Brno: Masarykovo univerzita, 2015, s. 95-118.
 • Zbíral, R.: Chrání zásada institucionální rovnováhy pravomoci orgánů Evropské unie? Příklad vztahů Evropské rady a Komise v době finanční krize. IN: Jirásek, Jiří, Witkovski, Zbigniew (eds). Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník ze IV. česko-polského právnického semináře. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 115-125.
 • Zbíral, R.: Nezávislé rozpočtové instituce: skuteční garanti fiskální odpovědnosti? IN: Šimíček, Vojtěch (ed). Finanční ústava. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-170.
 • Zbíral, R.: Exit from eurozone under the regime of the Lisbon Treaty: reality or wishful thinking? IN: Jirásek, Jiří a kol. (eds), Ústavněprávní aspekty členství Polské republiky a české republiky v Evropské unii šest let po přistoupení obou států. Bydgoszcz: KPSW, 2010, s. 141-150.
 • Stehlík, V., Zbíral, R.: EU procedural rules and Czech Constitutional order: the case of preliminary ruling procedure. IN: VIII World Congress of the International Association of Constitutional Law. Mexico: Mexico City, 2010. Dostupné na http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/18/327.pdf (autorský podíl 20 %)
 • Zbíral, R.: Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední pojistka suverenity národních států? IN: Gerloch, Aleš, Wintr, Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 147-154.
 • Zbíral, R.: Metodologie výběru kontroverzních právních aktů v jednotlivých politikách Společenství/Unie. IN: Sborník z konference Olomoucké právnické dny. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008, s. 233-244.
 • Zbíral, R.: Právní otázky spojené s působením hlav států a vlád v rámci Evropské unie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1253-1264.
 • Zbíral, R.: Lucemburský kompromis včera a dnes. Sborník z mezinárodní konference Monseho dny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 885-901.
 • ---
 • Recenze:
 • ---
 • Zbíral, R.: Evropská dimenze legislativního procesu (Autor: Lenka Pítrová). Mezinárodní vztahy, 2014, roč. 49, č. 4, s. 129-132.
 • Zbíral, R.: The Role of Constitutional Courts in Multilevel Governance (Editors: Patricia Popelier et al). Common Market Law Review, 2014, roč. 51, č. 2, s. 699-700.
 • Zbíral, R.: The EU's Lisbon Treaty: Instituional Choices and Implementation (Editor: Finn Laursen). Journal of Common Market Studies, 2013, roč. 51, č. 2, s. 375-376.
 • Zbíral, R.: Essential Questions in EU Law (Autor: August Reinisch). Law and Politics Book Review, 2010, roč. 20, č. 8, s. 333-335.
 • Zbíral, R.: Právo pro politology (Autor: Jaroslav Grinc). Středoevropské politické studie, 2010, roč. 12, č. 4.
 • Zbíral, R.: The Constitution for Europe (Autor: Jean Claude Piris). Právník, 2007, roč. 145, č. 2, s. 228-230.
 • Zbíral, R.: The Idea of European Superstate: Public Justification and European Integration (Autor: Glyn Morgan). Mezinárodní vztahy, 2006, roč. 41, č. 3, s. 108-112.
Vybrané publikace
 • ZBÍRAL, Robert. Odvolávání politiků občany: záchrana, či zhouba demokracie? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 18, s. 629-635. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • ZBÍRAL, Robert. Colossus on clay legs? Changes in the state and its roles. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 4, s. 638-640. ISSN 0038-0288. info

6. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info