RNDr. Dana Černá, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Dana Černá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Technická univerzita v Liberci
Obor řízení Matematika - Aplikovaná matematika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Wavelets on the interval and their applications
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. (VŠB - Technická univerzita v Ostravě)
prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
Prof. Bin Han, PhD (University of Alberta, Kanada)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 3. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h.c. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU v Liberci)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 9. 2020