doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Pedagogické fakulty
vedoucí katedry – Katedra ruského jazyka a literatury


kancelář: bud. A/5003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4677
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno : Simona
 • Příjmení : Koryčánková
 • Akademické tituly : Doc. (2016, FF MU, Brno); PhDr., PhD. (1997, FF MU Brno), Mgr. (2013, FF MU Brno)
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Katedra ruského jazyka a literatury
Funkce na pracovišti
 • Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
 • Vedoucí katedry ruského jazyka a literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • vysokoškolské studium : PdF MU, obor Ruský jazyk a literatura - dějepis, ukončeno v roce 1993 (Mgr.)
 • doktorandské studium : FF MU, Ruský jazyk, ukončeno v roce 1997 (PhDr., Ph.D.)
 • vysokoškolské studium : FF MU, Psychologie, ukončeno v roce 2013 (Mgr.)
 • habilitační řízení: Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), ukončeno v roce 2016 (Doc.)
Přehled zaměstnání
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: (1994 - dosud)
Pedagogická činnost
 • docentka katedry ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (předměty: lexikologie, stylistika, didaktika ruštiny, překladový seminář, seminář k diplomové/bakalářské práci)
 • vedoucí diplomových a bakalářských prací z oblasti ruské lexikologie a stylistiky, překladu ruské povídkové tvorby, didaktiky ruského jazyka
 • školitel doktorských prací - Didaktika cizího jazyka - ruský jazyk
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitelka projektů MU/PdF viz https://www.muni.cz/lide/2596-simona-korycankova/projekty
 • Řešitel - Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952). Trvání: 3/2018 — 8/2020
 • Řešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366). Trvání: 1/2018 — 12/2020
 • Spoluřešitel (D2) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU - Škola a zdraví pro 21. století. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Identifikační kód záměru: MSM0021622421. Trvání: 2005-2011
 • Lektor výukového modulu projektu - Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND (CZ.1.07/1.3.41/0.0043). Trvání: 2013/ 2014
 • Garant/školitel projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005). Trvání: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
 • Spoluřešitelka projektu FRMU Reálie Ruska (MUNI/FR/0956/2015) Trvání: 2016

 • Výzkum v oblasti ruské lexikologie, zvláště lexikálně sémantický rozbor filosofické poezie období konce 19. a počátku 20. stol. v Rusku.
 • Výzkum v oblasti ruského symbolismu, zvláště manifesy ruského symbolismu a jejich kulturní pozadí.
 • Výzkum v oblasti ruské filosofie, zvláště období konce 19. a počátku 20. století. Specializace na osobnost a dílo ruského filosofa a básníka V. S. Solovjova.
 • Výzkum v oblasti použití a aplikace nových technologií ve výuce ruskému jazyku, zvláště metodika využití internetu pro výuku praktického jazyka.
Akademické stáže, přednáškové a studijní pobyty v zahraničí
 • Výběrově:
 • 1996: Moskevská státní univerzita, 1 měsíc, studijní pobyt
 • 1997: Moskevská státní univerzita, 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2002: Sankt-Peterburská státní univerzita, 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2005: Sankt-Peterburská státní univerzita, 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2006 (duben) Estonsko, Tartu, 10 dnů, přednáškový pobyt
 • 2006 (prosinec) Estonsko, Tartu, 8 dnů, přednáškový pobyt
 • 2006 (květen) Rusko, St. Petersburg, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2007 (květen) Rusko, St. Petersburg, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2007 (listopad) Lotyšsko, Riga, 12 dnů, přednáškový pobyt
 • 2009 (září/říjen) Rusko, Kamčatská státní univerzita, studijní pobyt
 • 2009 (listopad) Německo, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrou, přednáškový pobyt
 • 2010 (březen) Rusko, Moskevská státní univerzita, zvané přednášky v rámci VZ a MGU
 • 2010 (březen) Rusko, Tomská státní univerzita, zvaná přednáška
 • 2010 (září) Španělsko, Univerzita v Granadě, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2010 (září) Španělsko, Univerzita v Barceloně, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2011 (září) Španělsko, Univerzita v Granadě, zvaná přednáška
 • 2011 (listopad) Rusko, Moskevská státní univerzita, přednáškový pobyt v rámci VZ
 • 2011 (říjen) Bělorusko, Minsk, Běloruská státní univerzita, zvaná přednáška
 • 2012 (září) Rusko, Iževsk, Udmurtská státní univerzita, přednáškový pobyt
 • 2012 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita, zvaná přednáška
 • 2013 (říjen) Rusko, Tomská státní univerzita, přednáškový pobyt
 • 2016 (duben) Rusko, Tomská státní univerzita, přednáškový pobyt
 • 2016 (září) Kazachstán, Astana, Státní univerzita L.N.Gumiljova, přednáškový pobyt
 • 2018 (září) Rusko, Tomská státní univerzita, přednáškový pobyt
 • 2018 (říjen) Polsko, Slezská univerzita v Katowicích, přednáškový pobyt
Universitní aktivity
 • Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
 • Vedoucí katedry ruského jazyka a literatury
 • Členka Vědecké rady PdF MU
 • Členka ekonomické komise MU
 • Zástupce MU v RVŠ
 • Členka Rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 • Členka Oborové komise (Didaktika cizího jazyka)
 • Garant studijních programů:
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy;
 • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Mimouniversitní aktivity
 • Místopředsedkyně Jazykovědného sdružení - pobočky JmK
 • Členka České asociace slavistů (ČAS)
 • Poradenství a psychoterapie zaměřené na člověka (C. Rogers), Český institut PCA, Brno
Ocenění vědeckou komunitou, domácí veřejná přednášková činnost
 • Členka Nezávislé odborné komise – poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro odborné posouzení didaktického testu RJ maturitní zkoušky.
 • Zvaný expert: Russkij jazyk v Čechii segodnja: Osobennosti prepodavanija RKI v slavjanskoj auditorii. Internationales Fortbildungsseminar„Interaktive Unterrichtsmethoden und Materialien für Russisch als Fremdsprache an Hochschulen“, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Deutschland.
 • Předsedkyně ústřední komise Soutěže v ruském jazyce pro kategorii SŠ (Národní institut dětí a mládeže).
 • Předsedkyně organizačního výboru a poroty festivalu Ars Poetica-Puškinův památník. KRJaJ PdF MU, Brno. Od 2012 - dosud
 • Předsedkyně/členka organizačních výborů mezinárodních odborných konferencí (Rusko, Kazachstán, Gruzie, Japonsko)

 • Členství v redakčních radách odborných periodik:
 • Člen mezinárodní redakční rady časopisu «Cross-Cultural Studies : Education and Science». Russian Department, Middlebury College, Middlebury, Vermont 05753, USA. ISSN 2470-1262 (2016-dosud)
 • Vestnik Udmurtskogo universiteta. Edice: Istorija i Filologija. Odborný časopis v seznamu Vysšej attestacionnoj kommisii Minobrazovanija RF (VAK). ISSN 1810-5505. Od 2014 - dosud
 • Vestnik Surgutskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo universiteta. Odborný časopis. ISSN 2078-7626. Od 2013 – dosud
 • Aktualnyje voprosy sovremennoj filologii (Lengua y literatura en el diálogo científico. Problemas actuales de la filología contemporanea). Sborník vědeckých prací, č. 2, 2013. Iževsk – Granada. 266 s. ISBN 978-84-338-5602-9 (Universidad de Granada).

 • Veřejné přednášky :
 • Cyklus přednášek pro vyučující a širokou veřejnost - Ruské centrum. Katolictví a pravoslaví - shody a rozdíly. 29. 10. 2015.
 • Vícejazyčná lingvistická terminologie - cíle, struktura a využití ve výuce (na příkladu RJ). In 21. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka. 3. 10. 2015.
 • Veřejná přednáška v rámci U3V, Brno, Fakulta sociálních studií MU, 4. 4. 2014. Téma přednášky: Symbolika a její duchovní rozměr v životě současného člověka.
 • Veřejná přednáška v rámci U3V, Brno, Fakulta sociálních studií MU, 11. 4. 2014. Téma přednášky: Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného.
 • Vladimír Solovjov - mystik, filozof, básník. Slavistická sekce brněnské pobočky Literárněvědné společnosti. FF MU 2009.
 • Veřejná přednáška v rámci cyklu RESUMÉ 2006-7. ÚVAHY O VNÍMÁNÍ. 12.4. Jak se dívat na symboly. Česká republika, Brno, Art. 12.4.2007.
 • Věřejná přednáška. Česká republika, Brno, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií, 5.12. 2006. Téma přednášky: V.S.Solovjov a ruský symbolismus.
 • Věřejná přednáška. Česká republika, Brno, Ústav pro studium divadla a interaktivních médií, prosinec 2005. Téma přednášky: Filosofie stříbrného věku se zaměřením na myšlenky a dílo V.S. Solovjova.
Vybrané publikace
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Janina KREJČÍ. Instruction in speech etiquette as a means of formation of sociolinguistic competence in the course of language education. WEST-EAST, Tbilisi: Publishing House "Universal", 2019, roč. 1, č. 1, s. 83-90. ISSN 2587-5434. doi:10.33739/2587-5434-2019-83-90. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Semantic realization of the lexeme “beauty” in the system of V. Solovyov's poetry. WEST-EAST, Tbilisi: Publishing House "Universal", 2019, roč. 2/2019, č. 2, s. 11-15. ISSN 2587-5434. doi:10.33739/2587-5434-2019-2-2-11-15. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Mesto aksiologičeskoj kategorii Vsejedinstva v russkoj literaturnoj kritike konca XIX veka. In Josef Dohnal. REVITALIZACE HODNOT: UMĚNÍ A LITERATURA IV. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. s. 479-489, 11 s. ISBN 978-80-263-1476-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. K voprosu o sredstvach vyraženija perceptivnoj semantiki v romaně Diny Rubinoj Sindrom Petruški. Philologia rossica, Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-70. ISSN 2694-8826. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. Chudožestvennaja realizacija perceptivnych obrazov v stihotvorenii O. Bržeziny Bratstvo verjaščich (na materiale originalnogo i perevodnych tekstov). Text Book Publishing, Ruská federace Tomsk: Faculty of Philology, Tomsk State University, 2019, roč. 2019, č. 21, s. 5-22. ISSN 2306-2061. doi:10.17223/23062061/21/1. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRYUKOVA a Daria OLITSKAYA. Perceptivnaja kartina mira v poetičeskom perevode (na materiale russkogo i německogo perevodov stichotvorenija O. Březiny Vzgljad smerti. Tomsk State University Journal, Ruská federace: Tomsk State University, 2018, roč. 2018, č. 426, s. 39-46. ISSN 1561-7793. doi:10.17223/15617793/426/4. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko- semantičeskaja realizacija filosofski značimych poetičeskich obrazov v tvorčestve V. Solovjova i O. Březiny (paralleli i schodstva). In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Česká slavistika 2018. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2018. s. 41-48, 8 s. ISBN 978-80-88296-00-3. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija ključevych obrazov-simvolov prirodnogo prostranstva v trorčestve V.S. Solovjova i O. Březiny. In Simona Koryčánková. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320, 7 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. On Linguistic Expression of Perceptive Images in the Poetic Works of Otokar Březina (Compared with Translations by Konstantin Balmont). In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 67-74, 8 s. Filologie. ISBN 978-80-906798-3-2. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. D.S.Merežkovskij i zarožděnije simvolizma. In Josef Dohnal. Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů; Ústav slavistiky FF MU; Tribun EU, 2017. s. 169-178, 10 s. ISBN 978-80-263-1306-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja variativnost poetičeskogo prostranstva smyslovogo kompleksa Vsejedinstvo (na primere stichotvorenij Vladimira Solovjova). In Biblioteka Przegladu Rusycystycznego. Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, “Śląsk”, 2017. s. 43-55, 13 s. ISBN 978-83-7164-973-8. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Krasota čelověka kak obraz soveršenstva organičeskogo mira i prirody v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Euroasian National University. Russian studies and modernity. 1. vyd. Astana Kazakhstan: Russian Philology Department Astana, 2016. s. 24-30, 7 s. ISBN 978-601-301-783-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sistema podgotovki učitelej russkogo jazyka v Češskoj Respublike - sovremennoje sostojanije, zadači i perspektivy napravlenija. Novaja rusistika, Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 89-98. ISSN 1803-4950. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov prirody v poeticheskich tekstach V. S. Solovjova. In Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D. (ed.). Current issues of the Russian language teaching XII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 194-202, 9 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetičeskaja realizacija ocenočnych kategorij Krasota, Dobro, Istina v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Josef Dohnal. Revitalizace hodnot: Umění a literatura II. první. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 341-348, 8 s. ISBN 978-80-263-0909-3. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija zvukovogo prostranstva v poetičeskom tvorčestve V. S. Solovjova. Novaja rusistika/ Nová rusistika, Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2015, Ročník VII, č. 1, s. 13-22. ISSN 1803-4950. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Duchovnyje těčenija Centralnoj Jevropy i ich vlijanije na kulturno-obščestvennuju žizn konca XIX načala XX veka. In Ivo Pospíšil. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2015. s. 429-437, 9 s. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskije sredstva vyraženija avtorskogo mirovosprijatija v tekste originala i perevoda (na materiale stichotvorenija O.Březiny Nastrojenije). In L.A.Verbickaja a kol.. Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kultury, Materialy Kongressa MAPRJAL, Granada. 1. vyd. Sankt-Peterburg: MAPRJAL, 2015. s. 150-157, 8 s. ISBN 978-5-9906636-2-6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija vizualno-perceptivnych obrazov v poetičeskom tvorčestve serebrjanogo veka. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. 1. vyd. Brno: ČAS, ÚS FFMU, 2015. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-80-906183-0-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVA. Perceptivnost kak idiostilevaja charakteristika poetičeskogo tvorčestva češskich i russkich simvolistov (na materiale O.Březiny i K. Balmonta). Rusin Journal Library, Tomsk State University: Association Rus, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 69-84. ISSN 2345-1734. doi:10.17223/23451734/3/6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka. In Jana Kostincová. Dialog kultur VIII. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 70-77, 8 s. ISBN 978-80-7435-621-6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVA. Perceptivnost ključevych chudožestvennych obrazov v poezii jevropejskich i russkich simvolistov. In Nikoleta Mertová. Hľadanie ekvivalentností VII. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov, 2015. s. 211-219, 9 s. ISBN 978-80-555-1430-7. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Principy otraženija Krasoty v filosofskoj poezii V. S. Solovjova. In Dialog kultur VII. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, 2014. s. 3-9, 7 s. ISBN 978-80-7435-389-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Idějnyje predposylki jazykovogo oformlenija obrazov krasoty v proizvedenijach russkich i češskich simvolistov. In Ladislav Vobořil. Rossica Olomucensia LIII. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 99-103, 5 s. ISBN 978-80-244-4077-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Avtorskoe mirovosprijatije i osobennosti jego jazykovogo vyraženija v tekste originala i perevoda (na materiale poetičeskich tekstov O. Brzeziny i K. Balmonta). Vestnik Udmurtskogo gosudarstvennogo universiteta, Iževsk: Udmurtskij Gosudarstvennyj Universitet, 2014, roč. 2014, 5-2, s. 135-140. ISSN 1810-5505. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Slovesnaja realizacija obrazov "dolnego" v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In PhDr. Ľubomír Guzi, Ph.D.. Hľadanie ekvivalentností VI. 1. vyd. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, FF PU v Prešove, 2013. s. 40-50, 11 s. ISBN 978-80-555-0890-0. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija filosofskoj ideji Logosa-Slova v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In D.V.Larkovič. Slovesnoje tvorčestvo: znak - obraz - smysl. 1. vyd. Surgut: Surgutskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet, 2013. s. 167-171. ISBN 978-5-93190-315-6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 201 s. ISBN 978-80-210-6658-8. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Realizacija učebnogo kursa Lingvističeskij analiz teksta v inojazyčnoj auditorii (k voprosu integrativnogo vzaimodějstvija s jevropejskimi vuzami). In Děmeškina T.A.. Tradicii i innovacii v filologii XXI veka. Tomská univerzita. Tomsk: Tomskij Gosudarstvennyj universitet, 2012. s. 290-293, 4 s. ISBN 978-5-7511-2100-6. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Motivacionno svjazannyje slova i ich rol v sozdanii perceptivnyh obrazov (na materiale poezii Serebrjanogo veka). In O. I. Blinova. Aktualnyje problemy motivologii v lingvistike XXI veka. 1. vyd. Tomsk: Tomská Státní univerzita, 2012. s. 203-213, 11 s. Motivologija 1. ISBN 978-5-7511-2110-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskoje modelirovanije situacii vosprijatija v poezii simvolistov (na materiale russkogo i češskogo jazykov). In Slavjanskije jazyki i kultury v sovremennom mire. Trudy i materialy. 1. vyd. Moskva: Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet, 2012. s. 241-243, 3 s. ISBN 978-5-211-06356-3. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Otraženije lingvističeskoj modeli vosprijatija v tekste originala i perevoda (na materiale russkoj i češskoj poezii načala XX veka). Tekst.Kniga.Knigoizdanie., Tomsk: Tomskij Gosudarstvennyj universitet, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 12-17. ISSN 2306-2061. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vosprijatije russkojazyčnogo poetičeskogo teksta v češskoj auditorii (na primere leksiko-semantičeskogo analiza stichotvorenij russkich simvolistov). In Bolotnova N.S.. Russkaja rečevaja kultura i tekst. 1. vyd. Tomsk: Tomská Pedagogická Univerzita, 2012. s. 132-137, 6 s. ISBN 978-5-89702-315-8. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Otraženije chudožestvennogo sinteza v iskusstve novogo veka. Stil, Bělehrad, Srbsko: Meždunarodno udruženije Stil, 2012, roč. 2012, 11., s. 441-448. ISSN 1451-3145. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktivnyje slovoobrazovatelnyje processy 90 godov. In Pospíšil Ivo, Šaur Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 83-91, 9 s. 1. ISBN 978-80-210-5904-7. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 156-162, 7 s. ISBN 978-80-261-0158-1. URL info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sravnitelnyj analiz emocionalnoj leksiki russkogo i češskogo poetičeskogo teksta v češskoj auditorii. In Borisova Je. G., Aniskina N. V.. Ponimanije v kommunikacii: Čelovek v informacionnom prostranstve. Sbornik naučnyh trudov. v 3 tomach. 1. vyd. Jaroslavl, Rusko: Jaroslavskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij universitet, 2012. s. 365-370, 6 s. ISBN 978-5-87555-825-2. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. V.M.Bechterew and fundamentals of health psychology. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 33-42, 10 s. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obščije istočniki vybrannych obrazov ispanskogo i russkogo simvolizma. In Universidad de Granada. Investigaciones comparadas ruso-espaňolas: aspectos teóricos y metodológicos. Universidad de Granada: Jizo Ediciones, Granada, 2011. s. 386-391, 6 s. ISBN 978-84-938920-0-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Priroda gnostičeskih obrazov sv. Sofii v poezii V.S.Solovjova. In Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. Lomonosova. Tekst: problemy i perspektivy. Moskva: Filologičeskij fakultet MGU, 2011. s. 146-148, 3 s. ISBN 978-5-317-03864-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Istorija, sovremennoje sostojanije i novyje tendencii sostavlenija russko-češskich i češsko-russkich perevodnych slovarej. Filologija, Tomsk: Tomsk State University, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 54-58. ISSN 1998-6645. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Kateřina KONEČNÁ. Pristavočnyje glagoly dobit i dobyt v russko-češskom sopostavitelnom analize. In Evrazijskij nacionalnyj universitet Gumiljova. Til žene ruchanijat: ozekti meseleler. Astana: Kazachstán, 2011. s. 90-97, 8 s. ISBN 978-601-7010-23-2. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Zanjatija po lingvističeskomu analizu teksta dlja magisterskogo obučenija stilistike russkogo jazyka v češskich vuzach. In Prešovská univerzita. Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo viackultúrnom priestore. Prešov: Knižnica Prešovskej univerzity v Prešově, 2011. s. 126-135, 10 s. ISBN 978-80-555-0505-3. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Opyt prepodavanija psichogigijeny studentam - buduščim pedagogam. In SPbGMU. Zdorovje čelověka - 6. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet imeni akademika I.P.Pavlova, 2011. s. 183-185, 3 s. ISBN 978-5-88999-081-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Istočniki obrazov Sofii v poezii russkich simvolistov serebrjanogo veka. In Izdatělskij centr BGU. Russkij jazyk: Sistěma i funkcionirovanije. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitět, 2011. s. 43-47, 5 s. ISBN 978-985-476-975-2. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov Božestva v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkaja rečevaja kultura i tekst. 1. vyd. Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2010. s. 211-216, 5 s. ISBN 978-5-89702-256-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sofiologičeskaja tradicija i jejo otraženije v leksiko-semantičeskoj strukture obrazov Božestva v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkij jazyk: istoričeskije sudby i sovremennost. Trudy i materialy. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet, 2010. s. 708-710, 3 s. ISBN 978-5-211-05818-7. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetika russkogo simvolizma v jazykovom kontekste proizvedenij V.S.Solovjova. Surgut: Surgutská státní pedagogická univerzita, 2010. s. 67-74, 7 s. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vozmozhnosti ispolzovanija programm-kursov distancionnogo obuchenija russkomu jazyku v vuzah. In II Congreso internacional "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas". Granada: Universidad de Granada, 2010. s. 1530-1535, 5 s. ISBN 978-84-8041-145-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line kurs russkogo jazyka. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije. 1. vyd. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitet Minsk, 2009. s. 203-206, 4 s. ISBN 978-985-500-300-8. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line kurz russkogo jazyka. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije. Bělorusskij Gosudarstvennyj universitet Minsk. 2009. ISBN 978-985-500-302-2. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Prepodavanie russkogo jazyka kak inostrannogo na Pedfake Un-ta Masarika. In Fortbildungsseminar fur Slawiste: Materialien fur Russisch als Fremdsprache an Hochschulen: Auswahl und Einsatz (Frankfurt Oder). 2009. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Stilističeskije resursy russkogo jazyka. In Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder). 2009. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Prepodavanije russkogo jazyka v češkoj sredě s ispolzovaniem novyh technologij. In Europa-Universitat Vadrina Frankfurt (Oder). 2009. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncept Bog i jego realizacija v poetičeskih proizvedenijah V.S.Solovjova. In Acta facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis Hľadanie ekvivalentostí III. 1. vyd. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešově Filozofická fakulta, 2009. s. 520-531, 12 s. ISBN 978-80-8068-621-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksičeskaja osnova mističeski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova. In Aktualnyje problemy lingvistiki: sbornik statej meždunarodnoj konferencii. 2. vyd. Surgut, Rusko: Surgutskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, Rossija, 2009. s. 45-51, 274 s. ISBN 5-89545-122-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Religiozno-filosofskaja tradicija leksičeskogo oformlenija obrazov svjatoj Sofii v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Hľadanie ekvivalentností IV. 1. vyd. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2009. s. 372-380, 8 s. ISBN 978-80-555-0066-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Ispolzovanije novyh technologij i programm distancionnogo obučenija na urokach russkogo jazyka v vuze. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IX. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta, 2009. s. 232-237, 5 s. ISBN 978-80-210-5057-0. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Ochrana kačestva žizni kak koping-strategija razvivajuščegosja burnout-sindroma. In Valeologija:sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. 1. vyd. Charkov: Univerzita Charkov, 2008. s. 214-218, 5 s. ISBN 978-966-8603-20-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Manifesty russkogo simvolizma. In Cizí jazyky VIII. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 21-29, 9 s. ISBN 978-80-7043-585-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja variantnost poetičeskih obrazov so značenijem cveta v stichotvorenijach V.S.Solovjova. In Tekst i jazykovaja ličnost. 1. vyd. Rusko, Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2008. s. 25-31, 6 s. ISBN 978-5-89702-199-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncept "svet" i ego nominanty v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire. 1. vyd. Heron Press Sofia: Meždunarodnaja associacija prepodavatelej russkogo jazyka, Varna, 2008. s. 125-132, 7 s. ISBN 978-954-580-216-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja variantnost poetičeskih obrazov Božestva v stichotvorenijach v.Solovjova. In Inovacii v issledovanijach russkogo jazyka, literatury i kultury. 1. vyd. Bulharsko, Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo Paisij Chilendarski, 2008. s. 366-373, 8 s. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskie plasty filosofsko-mističeskoj poezii V.S.Solovjova. In Wschod-Zachod. Dialog kultur. Tom 1. Jezyk rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej. 1. vyd. Polsko, Slupsk: Akademia Pomorska w Slupsku, 2008. s. 186-190, 5 s. ISBN 978-83-7467-122-4. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičekaja variantnost cvetooboznačenij v mistiko-filosofskoj strukture stichotvorenij V.S.Solovjova. In La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas. 1. vyd. Španělsko, Granada: MIRS Granada, 2008. s. 953-960, 8 s. ISBN 978-5-91395-009-3. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line urok russkogo jazyka. In Russkij jazyk v jazykovom i kulturnom prostranstve Jevropy i mira. Polsko, Varšava: Uniwesytet Warszawski, 2008. ISBN 978-83-61116-02-8. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu V. Povídka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 116 s. Manifesty ruského symbolismu. ISBN 80-210-4217-6. info
 • KLEIN, Pavel a Simona KORYČÁNKOVÁ. Poetika teatral´nogo iskusstva stilja modern. In Litteraria Humanitas. Problémy poetiky XIV. 2006. vyd. BRNO: FF MU, 2007. s. 89-98, 10 s. ISBN 80-210-4179-X. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Simvolizm včera i segodnja (K izdaniju manifestov russkogo simvolizma). In Dialog kultur IV. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra slavistiky, 2007. s. 223-228. ISBN 978-80-86845-73-9. info
 • ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Kriterii psichičeskogo zdorovja studentov-buduščich učitelej. In Human Health - 5. 1. vyd. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja akademija postdiplomnogo pedagogičeskogo obrazovanija, 2007. s. 78-79, 2 s. ISBN 978-5-7434-0416-2. info
 • KLEIN, Pavel a Simona KORYČÁNKOVÁ. Litteraria Humanitas XII. Moderna - Avantgarda - Postmoderna. In Studia Slavica Hungarica 50/3-4. Budapest: Slavica Hungarica, 2006. s. 429-432, 4 s. ISSN 1213-1253. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Dramaturgija russkogo simvolizma. In Studia Slavica Hungarica 50/3-4. Budapešť, 2006. s. 427-429, 3 s. ISBN 0039-33-63. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu. Kritika. 1. vyd. Brno: MU Kraví Hora, 2006. 162 s. Manifesty ruského symbolismu. ISBN 80-210-3900-0. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Semantičeskaja variantnost obrazov Svjatoj Sofii v poetičeskom tvorčestve Vladimira Solovjova. Przeglad Rusycystyczny, Katowice: Polskie towarzystwo rusycystyczne, 2006, XXVIII, 3/115, s. 49-59. ISSN 0137-298X. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu. III. Divadlo. Brno. Brno: PdF MU Brno, 2005. 146 s. Manifesty ruského symbolismu III. ISBN 80-210-3616-8. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu II. Umění. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2003. 131 s. BRNO, PdF. ISBN 80-210-3297-9. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu I. Poezie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 157 s. MU. ISBN 80-210-3030-5. info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona. Dva semináře pro ruštináře. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi, Plzeň: Jiří Fraus, 1995, roč. 38, 7/8, s. 294-295. ISSN 1210-1811. info

22. 9. 2019