doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

docent – Katedra mediálních studií a žurnalistiky


kancelář: 5.45
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4541
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., nar. 1984 v Ostravě
Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10
  602 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: habilitace, obor Dramatická umění, Divadelní fakulta JAMU. Habilitační práce: Dialog uměním: filozofie mimésis v kultuře dialogu (Brno 2016)
 • 2013 - 2015: prezenční doktorské studium, obor Religionistika, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 2012 - 2013: kombinované doktorské studium, obor Religionistika, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 2012 : Ph.D., obor Dramaturgie a autorská tvorba, Divadelní fakulta JAMU, Brno. Téma práce: Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera.
 • 2010 - 2011: nav. magisterské studium, obor Religionistika, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 2010: Bc., obor Religionistika, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 2009: MgA., obor Rozhlasová a televizní scenáristika a dramaturgie, Divadelní fakulta JAMU, Brno
 • 2007: BcA., obor Rozhlasová a televizní scenáristika a dramaturgie, Divadelní fakulta JAMU, Brno
 • 1996 - 2004: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Přehled zaměstnání
 • 2009 až dosud : Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU (2009-2012, lektor; 2012-2014: odborný pracovník; 2014 až 2018: odborný asistent; 2018 až dosud: docent)
 • 2009 až dosud : Divadelní fakulta, JAMU (2009-2012: interní doktorand; 2013-2014: externí pedagog; 2015 - 2017: vědeckopedagogický pracovník; 2017-2018: odborný asistent; 2018 – dosud: docent, Kabinet pro výzkum divadla a dramatu).
 • 2012 až 2013  : Česká televize, TS Brno, externí dramaturg
 • 2007 až dosud : režisér a scenárista (Český rozhlas, Česká televize, nezávislé produkce)
 • 2004 až dosud : nezávislý publicista (tištěná i internetová periodika)
Pedagogická činnost
 • Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita:
  - Etika a právo žurnalistiky
  - Vybraná témata etiky médií
  - Etika a normativní teorie médií
  - vedení a oponování diplomových a disertačních prací
 • Dříve:
 • - Úvod do žurnalistické etiky
  - Etika a média
  - Audiovizuální antropologie a archeologie
  - Dramaturgické praktikum
  - Dramaturgická analýza
  - Rozhlasový program a žánr
  - Rozhlasová žurnalistika
 • Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění:
  - Filozofie (PhD)
  - Filozofie (Bc & Mgr)
  - Úvod do studia kultury
  - vedení a oponování diplomových a disertačních prací
 • Dříve:
 • - Kapitoly ze současného myšlení o divadle (PhD)
  - Filozofická východiska umění
  - Filozofie umění I, II
  - Interpretační seminář
  - Umění v pozdně moderní situaci
  - Filozofie perifernosti
 • Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého:
  - Masová komunikace II (etika)
  - Analytický seminář z mediální etiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita Palackého:
  - Dramaturgie audiovizuálního díla/Hermeneutika audiovizuálního díla
 • Mediální lektor (Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Radioexpert, AIESEC, Fair Trade, YMCA, aj.)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření:
  - etika médií a umění
  - filosofie dialogu
  - dramaturgie
  - filozofie umění
  - náboženství a média
 • Granty a výzkumné projekty:
  - 2019: konzultant, grant TAČR Zéta Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta, č. p. TJ02000293, řešitel Ing. Oto Janoušek, Ph.D., FEKT VUT Brno + FF MU + DF JAMU.
  - 2016: partner, spoluřešitel grantu Small Grant IVF Summer School on Ethics and Media: Media and its Role in the Countries of V4. Podávající instituce: Filozofická fakulta Prešovská univerzita, SK.
  - 2016: řešitel grantu FRMU Současné etické problémy mediální reprezentace etnicity, migrace a uprchlictví (MUNI/FR/1382/2015).
  - 2015: spoluúčast na projektu GAČR Brněnská studiová divadla II: dokumentace – rekonstrukce – analýza (2013-2016, GA13-21421S), Divadelní fakulta JAMU, řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk, pozice: samostatný výzkum zaměřený na tvorbu A. Goldflama v HaDivadle.
  - 2014: spoluúčast na projektu SFK "Studie vývoje českého hraného kinematografického díla", č. p. 0923/2014, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU, řešitel: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. Pozice: analytik části výzkumu zaměřené na artový film.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 23. 3. - 27. 3. 2015 - Institut etiky a bioetiky a Centrum bioetiky UNESCO, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko; výuková stáž "Hermeneutika umění jako mravní věda" (cyklus přednášek pro studenty etiky, estetiky a masmédií)
  17. 3. - 21. 3. 2014 - Institut etiky a bioetiky a Centrum bioetiky UNESCO, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko; výuková stáž "Mediální etika" (přednáška, seminář, workshop - hodnocení prací studentů)
 • 15. 6. 2022 – 17. 6. 2022: Freie University of Berlin, Berlin, Erasmus+, DEU
Univerzitní aktivity
 • 2008 - koordinátor studentského rádia (Radio R) (2009 - 2012, projekt OPVK Inovace ve výuce na FSS MU - Katedra žurnalistiky, CZ.1.07/2.2.00/07.0458)
 • člen Stipendijní komise SK AS FSS MU (2012, důvody k odstoupení zformuloval zde)
Mimouniverzitní aktivity a členství v organizacích
 • člen oborové rady dr. studia – Teorie a dějin divadla, filmu, rozhlasu a televize, FF UPOL
 • člen oborové rady dr. studia - Dramatická umění, DF JAMU
 • člen oborové rady dr. studia - Mediální a žurnalistická studia/Media and journalism studies FSS MU
 • člen programové rady bc. a mgr. studia - Mediální studia a žurnalistika FSS MU
 • od roku 2019 člen redakční rady časopisu Slovenské divadlo (ÚDaFV SAV)
 • od roku 2017 člen redakční rady časopisu ArteActa (DAMU)
 • 2016 člen British Society for Aesthetics
 • od roku 2015 člen The European Society for Aesthetics
 • 2015 - člen rady Spolku přátel Radia R
 • 2014 - spolupráce s IKSŽ FSV UK na přípravě podkladů pro návrh zákona o komunitních médiích pro MK ČR, vedoucí týmu: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. Pozice: konzultant.
 • 2013 - člen České společnosti pro religionistiku
Publikace mimo pracovní poměr na MU
 • MOTAL, Jan. Manuál alternativní kultury pro jednadvacáté století. In Lenka Dombrovská. Tváře alternativy. Praha: Příští vlna, 2023. s. 18-41. ISBN 978-80-11-03665-2.
 • MOTAL, Jan. Behind the Curtain of Phylogeny: From Theatrical Anthropocentrism to Interspecies Appreciation. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre, 2019, roč. 67, č. 3, s. 240-257. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2019-0014.
 • MOTAL, Jan. Imagine the Utopia! Rethinking Alain Badiou´s Theatre-Politics Isomorphism. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre, 2018, roč. 66, č. 311, s. 329-347. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0019.
 • MOTAL, Jan. Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii: polemický esej. ArteActa, Praha: NAMU, 2018, roč. 1, č. 1, s. 18-33. ISSN 2571-1695.
 • MOTAL, Jan. Stáhnout se do kořenů a nalézt živé slovo. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 81-88, 8 s. ISBN 978-80-7460-139-2.
 • MOTAL, Jan. Anxious Affinities: How Theatrical Performance Can Generate a Platform for Interpersonal Dialogue. Slovenské Divadlo, 2017, roč. 65, 3, s. 316–326. DOI: 10.1515/sd-2017-0018
 • MOTAL, Jan. From Interactivity to Freakshow: Ethical Aspects of New Television Trends from the Perspective of Democratic Competence. Czech and Slovak Journal of Humanities, 1/2017, s. 44–53.
 • MOTAL, Jan. Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Theatralia, 19/2016, 2, s. 59–75. ISSN 1803-845X. DOI: 10.5817/TY2016-2-3.
 • MOTAL, Jan. Dialog uměním: Filozofie mimésis v kultuře dialogu. Brno: JAMU, 2016. ISBN 9788074601064
 • MOTAL, Jan. Existenciální divadlo snění. Brno: JAMU, 2016. ISBN 978-80-7460-097-5
 • MOTAL, Jan. Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce. E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 2015, 22(1), s. 77–91. ISSN 1805-4951. DOI: 10.18267/j.e-logos.416.
Vybrané publikace
 • MOTAL, Jan. Dokumentární etika – akademický obor, anebo prostor pro emancipační dialog? In Jan Motal – Tereza Swadoschová. Etika v dokumentárním filmu I : Moc a mocenské vztahy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023, s. 11-40. ISBN 978-80-244-6339-1. info
 • MOTAL, Jan. Through Communication to the Community : The Political Implications of Martin Buber’s Philosophy of Art. Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2023, roč. 78, č. 7, s. 564 - 577. ISSN 0046-385X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.7.4. Text článku info
 • MOTAL, Jan. “Not a Political Virus” : Manufacturing Consent by Czech Public Service Media in the Pandemic. Central European Journal of Communication. Wrocław: Polish Communication Association, 2022, roč. 15, č. 1, s. 15-32. ISSN 1899-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51480/1899-5101.15.1(30).1. article - open access info
 • JANSOVÁ, Iveta, Jan MOTAL a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Probuzeni ve svobodě: jak transformace po roce 1989 ovlivňuje současný stav české novinářské etiky a profesionalizace. In Médiá a text 8: Variáce mediálneho textu. 2022. Program konference info
 • MOTAL, Jan, Tereza BRÁZDILOVÁ a Martina MORESOVÁ. Analýza dodržení standardů novinářské práce : Andrej Babiš ml. a Pandora Papers (3–4Q 2021). Brno: Nadační fond nezávislé žurnalistiky, 2022, 71 s. URL info
 • MOTAL, Jan. Soumrak tradiční objektivity? In Novinářské fórum 2022. 2022. URL info
 • MOTAL, Jan. Dokumentaristika v kontextu české mediální etiky. In Konference o etice v dokumentárním filmu: Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu: MFDF Jihlava. 2022. URL info
 • MOTAL, Jan. Radikální dramaturgie. První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022, 230 s. ISBN 978-80-7460-201-6. URL info
 • MOTAL, Jan. Czechia. In Marlis Prinzing – Roger Blum. Handbuch Politischer Journalismus. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2021, s. 779-785. ISBN 978-3-86962-240-8. URL info
 • MOTAL, Jan. Rethinking Drama in the Crisis of Deliberative Communication : The Radical Theory of Martin Buber and Gustav Landauer. Slovenské divadlo : časopis Slovenskej akadémie vied. 2021, roč. 69, č. 3, s. 290-306. ISSN 0037-699X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sd-2021-0021. článek - open access info
 • MOTAL, Jan. Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2019, roč. 27, č. 2, s. 201-219. ISSN 1210-3640. článek - open access info
 • MOTAL, Jan. Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Petra Koudelková. Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Karlova Univerzita, 2016, s. 65-72. ISBN 978-80-87404-59-1. info
 • MOTAL, Jan. Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2015, roč. 5, 3-4, s. 183-196. ISSN 1338-5615. info
 • MOTAL, Jan. Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém. In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 253-260, 7 s. ISBN 978-80-555-1104-7. info
 • MOTAL, Jan. „Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes. Ethics and Bioethics. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 3-4, s. 117-122. ISSN 1338-5615. info
 • MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 119 s. Edice Media. ISBN 978-80-210-7586-3. info
 • MOTAL, Jan. K pluralitě perspektiv: 14. mezinárodní konference EASR v Groningenu. Pardubice: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, 2014, s. 216-219. Pantheon 9/1. ISSN 1803-2443. info
 • MOTAL, Jan. Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera. První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2013, 168 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-038-8. info
 • MOTAL, Jan. Hermeneutika filmového eseje aneb Heideggerovo "Besinnung" jako klíčový koncept pro průzkum eseje. In Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013, s. 40-46. ISBN 978-80-7460-041-8. info
 • MOTAL, Jan. Jedinečnost v zájmu vědy : hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu. E-LOGOS. Praha, 2013, Neuveden, č. 1, s. 2-12. ISSN 1211-0442. URL info
 • MOTAL, Jan. Barbora Spalová: Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách [analytická recenze]. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 117-121, 4 s. ISSN 1214-813X. URL info
 • MOTAL, Jan. Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce. In Vasil Gluchman. Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013, s. 406-414. ISBN 978-80-555-1030-9. info
 • MOTAL, Jan. Vítězství encyklopedismu nad etikou médií [analytická recenze]. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 356-360, 4 s. ISSN 1801-9978. URL info
 • MOTAL, Jan. Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 11, č. 1, s. 7-30. ISSN 1214-5351. Digitální knihovna FF MU info
 • MOTAL, Jan. Mezi studenty a uměleckou komunitou : Internetové rozhlasové vysílání na Masarykově Univerzitě. In Božena Šupšáková. Umenie & médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a výzvy. Bratislava: IRIS, 2012, s. 163 - 176, 13 s. ISBN 978-80-89238-62-0. URL info
 • MOTAL, Jan. Informační násilí a mýtus interaktivity : Proč nová média nepřináší demokracii. Online. In Božena Baluchová - Jana Matúšová - Beata Slobodová. Budúcnosť médií. Piešťany: MEDIATIKA, 2012, s. 223-241, 18 s. ISBN 978-80-971009-0-2. info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 7-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5826-2. URL info
 • MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 45-79, 34 s. ISBN 978-80-210-5826-2. URL info
 • MOTAL, Jan. Experimentální rádio: Úvod do moderování a dobrovolnictví ve studentském a komunitním rádiu. Brno: KMSŽ FSS MU, 2011, 37 s. URL info
 • MOTAL, Jan. Reprezentace religiozity v českých televizích. Sacra. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2011, Neuveden, č. 2, s. 32-53. ISSN 1214-5351. info

15. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info