doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Boris Rychnovský, 3. 5. 1950 Brno, ženatý
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra biologie Poříčí 7, 603 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • 2000 - 2009: vedoucí katedry
 • 2014 - 2014: vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: habilitační řízení, doc. - "Charakteristika významných ekosystémů jako součást biologického a ekologického vzdělávání", Pedagogická fakulta MU Brno
 • 1983: vědecká příprava, CSc. - "Rozmnožování a vývoj hraboše polního (Microtus arvalis Pall.) v rozdílných teplotních a světelných podmínkách", ČSAV (AV ČR)
 • 1982: státní rigorózní zkouška, RNDr.,
 • 1973: státní závěrečná zkouška, systematická zoologie, promovaný biolog, "Vliv rodu Lipara (Diptera, Chloropidae) na produkci rákosu, Univerzita J.E. Purkyně (Masaryk. U.) Brno
Přehled zaměstnání
 • 1999 dosud: Pedagogická fakulta MU Brno, docent
 • 1993 - 1999: Pedagogická fakulta MU Brno, odborný asistent
 • 1974 - 1993: Ústav pro výzkum obratlovců (Úst. systemat. a ekol. biol.) ČSAV (AV ČR) Brno, prac. Studenec, odbor. - vědec. prac.
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia biologie - přednášky
 • Fyziologie živočichů - přednášky
 • - laboratoře
 • Ekologie pro základní vzdělávání - cvičení
 • Zoologie strunatců pro ZV - přednášky
 • - laboratoře
 • Didaktika zoologie - semináře
 • Principy etologie - přednášky
 • Zoologická cvičení v terénu
 • Komplexní cvičení v terénu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ekologie drobných savců
 • Teorie a praxe výuky v terénu
 • Epigeická makrofauna
 • Řád "Vážky"
 • Ochrana živočichů
Ocenění vědeckou komunitou
 • Čestné uznání děkana PdF MU 2016
Vybrané publikace
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Studují nadaní a talentovaní studenti v biologii i na Pedagogické fakultě MU? In Dytrtová, R., Sandanusová, A., Vladařová, L. Sborn. statí z X. roč. konference EDUCO na téma: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Brno: Inst. vzděl.a porad. ČZU v Praze, 2015, s. 87-92. ISBN 978-80-263-0902-4. info
 • CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Austrálie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7. URL info
 • AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Searching for gifted students in zoology. In Janda, M.; Šťáva, J.; Věchtová, G. Guiding gifted pupils and students in czech schools. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 53-62. ISBN 978-80-210-6557-4. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Učebnice integrované přírodovědy a nadaní. In Šťáva, J. UČITEL A NADANÝ ŽÁK . Sbor. ref. mezinár. virtuál. sem. 4.12.2012. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2013, s. 43-47. ISBN 978-80-210-6672-4. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Badatelsky orientovaná výuka v zoologii na PdF MU. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z konference 27. 11. 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 26-35. ISBN 978-80-210-6724-0. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Nalezneme nadané v zoologických disciplínách? In Škrabánková, J., Kovářová, R. Učíme nadané žáky. Vyd. první, Repronis Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 238-241. ISBN 978-80-7464-104-6. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris a Marcela HELEŠICOVÁ. Lze objevit nadané studenty v příbuzných oborech přírodních věd? In Novotná, J. Motivace nadaných studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012, s. 107-113. ISBN 978-80-210-6144-6. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9. URL info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ V BIOLOGII A NADANÍ. In Janda, M., Šťáva, J. (eds.). Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 85-92. ISBN 978-80-210-5760-9. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris a Diana HARBICHOVÁ. OBOROVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI STUDENTA A ŽÁKA (BIOLOGICKÉ POZNATKY A TALENTOVANÍ). In Janda, M., Šťáva, J. (eds.). Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova Universita, 2011, s. 93-100. ISBN 978-80-210-5760-9. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Ochrana přírody pro učitele ZŠ - hodně nebo málo? In Machar, I. (ed.). Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Olomouc: UP Olomouc, 2011, s. 115-125. ISBN 978-80-244-2902-1. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Aktivizující výukové metody zoologických předmětů oboru přírodopis na PdF MU. In Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice.: JčU České Budějovice, Ped.fak., 2010, s. 88-94. ISBN 978-80-7394-210-6. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Zážitková pedagogika v integrované terénní výuce na PdF MU. In Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice: JčU České Budějovice, Ped.Fak., 2010, s. 95-100. ISBN 978-80-7394-210-6. info
 • ŠVECOVÁ, Milada, Boris RYCHNOVSKÝ, Danuše KVASNIČKOVÁ a Radmila DYTRTOVÁ. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PŘÍLEŽITOST PRO SPOLUPRÁCI VYSOKÝCH ŠKOL S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A PODNIKATELSKÝM SEKTOREM. 2009. ISBN 978-80-7399-645-1. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. JSOU NAŠI STUDENTI NADANÍ? In Progres v biológii 2009, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009, s. 276-278. ISBN 978-80-8094-595-4. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. PLAZI XEROTERMNÍCH BIOTOPŮ CHÚ JZ MORAVY JAKO MODELOVÉ TAXONY SPECIALIZOVANÉ VÝUKY. In Progres v biológii 2009, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009, s. 279-281. ISBN 978-80-8094-595-4. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Principy biologických věd - základ pro talentované. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2009, s. 162-169. ISBN 978-80-210-5039-6. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris, Marek ODSTRČIL, Petra LAKOTOVÁ a Soňa KUBEŠOVÁ. PŘÍRODOPIS učebnice pro 7. roč., Strunatci, 1. díl. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2008, 100 s. ISBN 80-7289-094-8. info
 • HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In EDUCO, č. 6: Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK PraHA, 2008, s. 112-116. ISBN 978-80-7399-459-4. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Drobní savci xerotermních biotopů CHÚ jihozápadní Moravy. In Zima M. - Boleček P. - Omelka R. Progres v biológii. Zbor. ref. z medzinár. ved konf. 4. Biol. dni. Nitra: Fak. prírod. vied UKF v Nitre, 2005, s. 461-463. ISBN 80-8050-864-X. info
 • HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. K současné školské reformě z hlediska přírodovědných předmětů. In Orientace české základní školy. Brno: MU v Brně, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005, s. 294-298. ISBN 80-210-3870-5. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Další lokalita výskytu vážky čárkované, Leucorrhinia dubia. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1997, roč. 5, č. 1, s. 189-191. ISSN 80-86046-21-4. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Regulace početnosti a kontaminace hraboše mokřadního na imisních holinách Beskyd. Zpravodaj Beskyd. 1995, roč. 7, č. 1, s. 197-202. ISSN 8071-5715. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris a Pavel ELEDER. Is Sorex alpinus rare in Žďárské vrchy Hills? Folia Zoologica. Brno: Inst. Vertebr. Zool. AS CR, 1994, roč. 3, č. 43, s. 285-287. ISSN 0139-7893. info

27. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info