doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

docentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/4010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4206
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU Brno
Funkce na pracovišti
 • zástupkyně vedoucího katedry
 • garantka studijního oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (NMgr )
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: habilitace: pedagogika. PdF MU Brno. Habilitační práce: Diferenciace cizojazyčného vyučování na základě pedagogické diagnostiky individuálních zvláštností žáka
 • 2003: Ph.D., pedagogika, specializace didaktika angličtiny. PdF MU Brno. Disertační práce: Standard pre-graduální přípravy učitelů cizího jazyka.
 • 1986: Mgr, anglický a francouzský jazyk, FF MU Brno. Diplomová práce: The Role of the Narrator in A.Huxley s Point Counter Point
Přehled zaměstnání
 • 1998 - dosud: PdF MU Brno, Katedra anglického jazyka a literatury, odborná asistentka
 • 2000 - 2004: Cyrilometodějské gymnázium Brno, externí učitelka angličtiny
 • 1996 - 1998: Soukromé speciální gymnázium Integra Brno, učitelka angličtiny
 • 1990 - 1996: Biskupské gymnázium Brno, učitelka angličtiny
 • 1990: JAMU Brno, asistentka na katedře cizích jazyků
Pedagogická činnost
 • výuka didaktiky anglického jazyka
 • vedení učitelské praxe
 • vedení intenzivních kurzů pro studenty Katedry anglického jazyka a literatury
 • vedení didakticky zaměřených diplomových prací
 • členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z anglického jazyka a literatury s didaktikou
 • školitelka doktorandů ve studijním programu Didaktika cizího jazyka a Pedagogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelka projektu Elektronizace vybraných předmětů a jejich implementace do stávajícího systému Mood-link-a PdF MU na platformě Open Source LMS Moodle, 2004 - 2005, Cesnet
 • Spoluřešitelka projektu Raná výuka cizích jazyků v kontextu ČR, 2005
 • D1 ve VZ Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443, 2007-2013
 • Spoluřešitelka projektu Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě. Hl. řešitel: PhDr. Jan Pavlík. 2011 -2014
 • Spoluřešitelka projektu GAČR GAP407/11/0234 Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). 2011 -2013.
 • Řešitelka mezinárodního projektu 518466-LLP-1-2011-1-PL-COMENIUS. Dyslexia for Teacher of English as a Foreign Language. 2011 -2013.
 • Spoluřešitelka projektu specifického výzkumu. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. Hl. řešitelka doc. PhDr. Věra Janíková, Ph. D. , 2012 - 2016
 • Řešitelka projektu GA ČR GA15-12956S Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů, 2015 - 2017
Universitní aktivity
 • proděkanka pro vnější vztahy a tvůrčí činnost 2009 - 2015
 • členka VR PdF MU Brno
 • členka Rady pro vnitřní hodnocení od roku 2016
 • členka Oborové komise DSP Didaktika cizího jazyka
 • členka Disciplinární komise PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • členka asociace metodiků angličtiny AMATE
 • členka asociace učitelů angličtiny ATECR
 • členka CZASE (Czech Association for the Study of English)
 • členka ediční rady časopisu The European Journal of Applied Linguistics and TEFL
 • členka ediční rady časopisu JoLaCe - Journal of Language and Cultural Education.
 • členka ediční rady časopisu Komenský
 • členka Odborové komisie DCJL PdF UK Bratislava
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015: Cena děkana PdF MU za publikaci PÍŠOVÁ, M., HANUŠOVÁ, S., KOSTKOVÁ,K., JANÍKOVÁ,V., NAJVAR, P., TŮMA, F. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: MU, 2013.
 • 2014: Cena Britich Council Elton Award za publikaci NIJAKOWSKA, J., KORMOS, J., HANUŠOVÁ, S. a kol. Dyslexia for Teachers as a Foreign Language - Trainee´s Booklet. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013.
Vybrané publikace
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ejed.12373. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/XL.2020.13.04.03. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions. Journal of Language and Cultural Education. Nitra: OZ SlovakEdu, 2019, roč. 7, č. 2, s. 51-77. ISSN 1339-4045. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jolace-2019-0011. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 3, s. 85-107. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.1. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 386-407. ISSN 0031-3815. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. Raising awareness of dyslexia. IATEFL voices. Canterbury, Kent: The International Association of Teachers of English as a Foreign Language, 2015, č. 242, s. 6-7. ISSN 1814-3830. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815. info
 • NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. ELTon Award. British Council, 2014. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 6, s. 857-877. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-857. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expertise in Foreign Language Teaching. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. první. Münster: LIT Verlag, 2013, s. 23-32. ISBN 978-3-643-50505-7. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045. info
 • NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language - Trainer´s Booklet. CD-Rom. 1. vyd. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013, 115 s. ISBN 978-3-89650-357-2. info
 • NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language - Trainee´s Booklet. 1. vyd. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013, 115 s. ISBN 978-3-89650-356-5. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana. Language learning advising in English language teacher education. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2011, roč. 7, č. 13, s. 16-23. ISSN 1801-1489. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL v české školní praxi. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2011, 103 s. ISBN 978-80-86665-09-2. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 398-404. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-47. Fulltext info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9. info
 • NAJVAR, Petr a Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 65-83. ISSN 1803-7437. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana. Pregraduální vzdělávání učitelů anglického jazyka. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, 140 s. .. ISBN 80-86633-39-X. info

5. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info