doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

docent – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.428
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5631
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracovník
 • doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • AKADEMICKÁ KVALIFIKACE
 • 1996-2000: doktorské studium, obor Pedagogika, PdF UP v Olomouci
  Téma obhájené práce: Kultura školní třídy jako sociální skupiny
 • 1991-1996: magisterské studium, obor Pedagogika - jednooborová, FF MU v Brně
  Téma diplomové práce: Řízení rozvoje spolupráce rodiny a školy
 • 1992-1995: bakalářské studium, obor Sociologie, FF MU v Brně
  Téma bakalářské práce: Autoritářská osobnost jako učitel
  (studium ukončeno složením bakalářské zkoušky a obhájením práce bez udělení titulu)
 • DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 • 2011: Kurz „Age Management Training“, Finnish Institute of Occupational Health
 • 2011: Kurz „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“, Univerzita Palackého
 • 2008: Kurz „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“, ACOR ÚPV FF MU
 • 2001: „Distanční kurz pro realizátory distančního vzdělávání“, UP v Olomouci
 • 2001: „Certifikát trenéra sociálně psychologického výcviku“, Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku
 • 2000: „Certifikát lektora programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení", Kritické myšlení, o.s.
 • 1999: Kurz „Učíme se rozumět a kriticky myslet“, Přátelé angažovaného učení, o.s.
 • 1998: Kurz „Reading and Writing for Critical Thinking“, International Reading Association, The University of Northern Iowa, OSI New York
 • 1997: Kurz „The education for post-modern society“, Katholische universität Eichstät, CEUR Bologna a UP v Olomouci
Přehled zaměstnání
 • 2014-2021: vedoucí Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 2011-dosud: docent Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 2010-2013: manažer projektu - Centrum inovace andragogických studií ÚPV FF MU
 • 2000-2011: odborný asistent Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 1997-2000: učitel, Střední a vyšší odborná škola živnostenská, Přerov
 • 1990-1991: dělník, Jednota SD Vyškov
Pedagogická činnost
 • Výuka metodologických kurzů, andragogiky, osobnostně sociálního výcviku ad. v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia
 • Vedoucí doktorských, diplomových, bakalářských prací
 • Pedagogická činnost v zahraničí
  Hostování na Florentské univerzitě (duben 2019)
  Výuka kurzu Research methods in adult education v rámci oboru European Master in Adult Education na Univerzitě Duisburg-Essen (kombinovaný kurz, 2011, 2012)
  Vedení workshopu pro akademické pracovníky k standardům diplomové práce na Akaki Tsereteli State University v Kutaisi (2017)
  Vedení workshopu k projektovému řízení v rámci ESRALE-Summer Academy 2016 na Univerzitě v Pécsi
  Vedení metodologického workshopu v rámci EERA Summer School 2017 Methods and Methodology in Educational Research na Univerzitě Johana Keplera v Linci
Účast na vědeckovýzkumných a rozvojových projektech
 • 2020-2022: Vedoucí výzkumného týmu v projektu (OP VVV) "Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek (DRAMA)"
 • 2018-2020: Řešitel výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Non-traditional students studying for education degrees in tertiary education within the Czech Republic"
 • 2013-2016: Spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích"
 • 2013-2015: Vedoucí expertního týmu projektu "Implementace Age Managementu v České republice" (ESF, OP Lidské zdroje a zaměstnanost).
 • 2010-2013: Hlavní řešitel grantového projektu "Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých" (ESF, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
 • 2010-2012: Spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Organizační učení ve škole".
 • 2010-2012: Člen expertního týmu projektu "Strategie Age Managementu v České republice" (ESF, OP Lidské zdroje a zaměstnanost).
 • 2007-2009: Spoluřešitel výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha".
 • 2006-2008: Spoluřešitel grantového projektu "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství: posílení osobnostní kompetence absolventů" (ESF, OP Rozvoj lidských zdrojů).
 • 2005-2008: Podíl na řešení TEMPUS Joint European Project "Training Courses for Institution Bulding", Center for retraining for teachers working in secondary specialized education establishments, Toshkent.
 • 2007: Řešitel projektu Austrian Science and Research Liaison Office, Brno, "Decoding working places as learning spaces".
 • 2006: Spoluřešitel, zakázka Vytvoření návrhu strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007-2013 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
 • 2006: Řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol "Inovace metodologické přípravy v rámci navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika".
 • 2005-2007: Podíl na řešení grantového projektu ESF, OP Rozvoj lidských zdrojů, projekt "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů".
 • 2004-2008: Spoluřešitel projektu "Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, výzkumný program „Moderní společnost a její proměny“).
 • 2004-2006: Spoluřešitel projektu Grantové agentury České republiky "Demokracie v české škole".
 • 2002-2004: Řešitel výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Učitelé a inovace. O současné praxi a některých možnostech rozvoje práce učitele".
 • 2004: Řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol "Inovace kurzu Andragogiky na FF MU"
 • 2003-2004: Spoluřešitel výzkumného projektu Národního vzdělávacího fondu "Vzdělávání poradců v ČR" (řešitel ÚPV FF MU v Brně)
 • 2003-2004: Dílčí spolupráce na projektu Socrates, Comenius 2.1: "ESIST - Evaluation Strategies for Improving School Leaders` Training Programmes - A European Perspective".
 • 2002-2003: Spoluřešitel projektu Socrates, Comenius 2.1 "Lehrerfortbildung: Berufswahlorientierung und Berufliche Integration von Jugendlichen."
 • 2002: Řešitel projektu MŠMT "Učitelské studium na FF MU a jeho další rozvoj"
 • 2001-2002: Rešitel projektu Vzdělávací nadace Jana Husa "Vysokoškolský učitel - odborník a pedagog"
 • 2001-2003: Spoluřešitel výzkumného projektu GAČR "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje"
 • 1999-2000: Spoluřešitel projektu "Aplikace metod kritického myšlení v současné škole", Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus Inovati.
 • 1999: Spoluřešitel grantu FR VŠ "Koncepce rozvoje pedagogické způsobilosti na Univerzitě Palackého v Olomouci".
 • 1998-1999: Dílčí spolupráce na grantu Tempus Phare "Upgrading of Continuing Education in the Czech Republic". JEP 12329
 • 1998: Spoluřešitel vnitřního grantu UP "Současné otázky alternativního školství - analýza přínosu alternativních škol k optimálnímu rozvoji školské soustavy".
 • 1997: Dílčí spolupráce na grantu Tempus Phare "Design of Teacher Retraining Structure in the Czech Republic". CME 2031-96
Akademické stáže a hlavní zahraniční pobyty
 • 2019 (duben): Hostující profesor na Florentské univerzitě, Itálie
 • 2014: Studijní návštěva v organizaci Blik op Werk v rámci projektu Implementace age managementu v ČR
 • 2011, 2012, 2013: Učitelská výměna na Universität Duisburg-Essen, Německo
 • 2010: Studijní návštěva na Finnish Institute of Occupational Health, Finsko
 • 2008: Studijní návštěva na Danish School of Education, University of Aarhus, Dánsko
 • 1999: Studijní návštěva Cleveland State University a John Carroll University, Cleveland, USA
Univerzitní aktivity
 • Člen oborové rady doktorského studia oborů Andragogika a Pedagogika
 • Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Pedagogika, obory Andragogika, Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství
 • Předseda komise pro závěrečné zkoušky pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti a doplňujícícho pedagogického studia na FF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen oborové rady doktorského studia oboru Andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (od 2013)
 • Nezávislý expert Mutual learning programme of the European Employment Strategy (3 programy v letech 2008-2010)
 • Lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking) (1997-2007)
 • Lektor programu Dokážu to? (2002-2008)
 • Lektor kurzů Efektivní vzdělávání dospělých a Lektorské dovednosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda výboru České asociace pedagogického výzkumu (2014 - 2017), člen výboru (od 2008 do 2020)
 • Člen vědecké rady řady Studies on Adult Learning and Education, Florentská univerzita (2016 - dosud)
 • Člen výboru Evropské asociace pedagogického výzkumu (European Educational Research Association) (2008 - 2017)
 • Přidružený člen redakční rady časopisu Scottish Educational Review (SER)
 • Člen redakční rady časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání
 • Člen Výkonného výboru o.s. Přátelé angažovaného učení (1999-2007)
Vybrané publikace
 • NOVOTNÝ, Petr, Dominik DVOŘÁK a Michaela DVOŘÁKOVÁ. Czech School Reforms : Between East and West. In Krejsler, John Benedicto; Moos, Lejf. School Policy Reform in Europe. Cham: Springer, 2023, s. 213-235. Educational Governance Research, Vol. 22. ISBN 978-3-031-35433-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-35434-2_10. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Martin MAJCÍK, Katarína ROZVADSKÁ, Tereza VENGŘINOVÁ a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Life Pathways of Repeatedly Unsuccessful Secondary School Examinees. 2023, 72 s. info
 • HLAĎO, Petr, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Klára HARVÁNKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav GOTTFRIED, Karel REČKA, Markéta PETROVOVÁ, Bohumil POKORNÝ a Ilona ŠTOROVÁ. Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. Molecular Diversity Preservation International, 2020, roč. 17, č. 24, s. 9185-9207. ISSN 1660-4601. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijerph17249185. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1741143217745878. URL info
 • ROZVADSKÁ, Katarína a Petr NOVOTNÝ. The Structure of non-traditional students’ motives for entering higher education. Form@re - Open Journal per la formazione in rete. 2019, roč. 19, č. 2, s. 133-148. ISSN 1825-7321. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13128/formare-25262. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-5. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • SAVA, Simona a Petr NOVOTNÝ. Researches in Adult Learning and Education: the European Dimension. Florencie: Firenze University Press, 2016, 210 s. Studies on Adult Learning and Education. ISBN 978-88-6453-424-4. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 45-79. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-4-1. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ. Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014, 141 s. ISBN 978-80-904531-7-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. info
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011, 84 s. ISBN 978-80-904531-2-8. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Learning for work and for workplace: Overt and covert worlds of learning and education in the Czech Republic. Lifelong Learning in Europe. Helsinki: KVS Foundation, 2008, XIII, č. 4, s. 242-247. ISSN 1239-6826. On-line info
 • NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 113-141. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 217 s. ISBN 80-210-3746-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004, 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3. info

30. 6. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info