Mgr. Igor Nosál, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Igor Nosál, Ph.D., narozen 7.listopadu 1963 v Ostravě, ženatý
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita, katedra sociologie, Gorkého 7, 602 00 BRNO telefon 549 495 674; fax 549 491 920; e-mail: nosal@fss.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Mgr. (1987): Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, obor výchova a vzdělávání dospělých (diplomová práce: Podíl rodiny na výskytu suicidální aktivity dospělých se zaměřením na prevenci). Ph.D. (1999): Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie (disertační práce Politická kultura v procesu demokratizace české postkomunistické společnosti.).
Přehled zaměstnání
 • 1987-1989 odborný referent (podnikový sociolog), referát sociálních analýz, Přerovské strojírny, Přerov 1989-1990 odborný referent, centrum audiovizuálních služeb, Vysoká škola báňská, Ostrava 1990-1998 odborný asistent, katedra společenských věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 1999 odborný asistent, katedra sociologie FSS Masarykova universita v Brně
Pedagogická činnost
 • Vyučující v kurzech bakalářského studia sociologie FSS MU: Metodologie sociálních věd, Sociologie organizace a byrokracie, Úvod do politické sociologie; kurzy na magisterském studiu sociologie: Sociologie dětství, Výzkum politické kultury a identity
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006-2005, řešitel výzkumného projektu "Diskursy o dětství: případy občanských iniciativ na pomoc ohroženým dětem", INSTITUT PRO VÝZKUM REPRODUKCE A INTEGRACE SPOLEČNOSTI (FSS MU, Brno) 2001-2003, spolu-řešitel grantového projektu GAČR 403/01/1107 Formování nových sociálních identit a krize legitimity ve střední a východní Evropě 2000-2004, řešitel projektu Sociální reprezentace dětství- výzkumný záměr FSS MU Mladěro
Akademické stáže
 • 1997: one-month research study at the Department of Sociology , Faculty of Social Science and Arts, University of Pittsburgh,Pennsylvania, USA.
 • 1993:three-month research study at the Institut of Sociology Groningen University, Groningen, Holandsko.
 • 1992: two weeks stay at Department of Sociology and Social Work, School of Social Sciences,University of North-East London, London.
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen podoborové komise sociologie Grantové agentury Ceské republiky (2005,2006), člen oborové komise F5 Fond rozvoje vysokých škol (2003), spoluredaktor sborníku Szaló, Csaba, Nosál, Igor (eds.) 2003. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno:Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.
Vybrané publikace
 • NOSÁL, Igor. Governing Abandoned Children: The Discursive Construction of Space in the Case of Babybox. In Discourse and Transformation in Central and Eastern Europe, Edited by Aleksandra Galasinska and Michał Krzyżanowski. 1. vyd. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009. s. 114-136. Language and Globalization. ISBN 978-0-230-52102-5. URL info
 • NOSÁL, Igor. člen oborové rady 7 Grantové agentury AV ČR. Grantová agentura AV ČR, 2008. info
 • NOSÁL, Igor. člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ISS FSV UK. komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ISS FSV UK, 2008. info
 • NOSÁL, Igor. člen POK (sociologie) GAČR. Grantová agentura České republiky, 2007. info
 • NOSÁL, Igor. Příroda versus kultura ve studii o budoucnosti dětství Alana Prouta. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2006, roč. 2005, č. 2, s. 153-159. ISSN 1214-813X. info
 • NOSÁL, Igor. člen POK (sociologie). Grantová agentura České republiky, 2006. info
 • NOSÁL, Igor. Diskursy o dětství v době post-socialismu. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 2, s. 75-79. ISSN 0862-8351. info
 • NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. 203 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. info
 • NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. info
 • NOSÁL, Igor. Úvod: O dětství, sociálních obrazech a sociologii dětství. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 7-15, 8 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. info
 • NOSÁL, Igor. Social Representation of Childhood in the Rapid Social Change. Neuveden, 2004. URL info
 • NOSÁL, Igor. Zrození české postkomunistické politické kultury. In SKALNÍK, Petr. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: SET OUT, 2004. s. 71-88, 17 s. ISBN 80-86277-40-2. info
 • NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister @ Principal, 2003. s. 177-188. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6. info
 • NOSÁL, Igor. Re-konstrukce identit v biografických vyprávěních: diskursy litevské a české elity. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 37-90. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • NOSÁL, Igor. České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu: diskursy a reprezentace. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 53-75. ISSN 1212-365X. info
 • NOSÁL, Igor. Sociální konstrukce dětství v biografických vyprávěních:dětství mezi socialismem a post-socialismem. Editoři Ivo Plaňava, Milan Pilát. In PLAŇAVA, Ivo a Milan PILÁT. Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 190-200, 10 s. ISBN 80-86598-36-5. info
 • NOSÁL, Igor. Národní mýty v politice a politické kultuře postkomunistických společností-český příklad. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno - Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 81-93. ISBN 80-210-2388-0. info
 • NOSÁL, Igor. Zrození nové politické třídy a její politické kultury. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 207-221. ISSN 1212-365X. info
 • NOSÁL, Igor. Culture politique et politique locale en République tchéque. In Émergence des pratiques démocratiques en République tchéque. Praha: Centre francais de Recherche en Science sociales (CEFRES), 1999. s. 25-36. Cahiers du CEFRES. ISBN 80-86311-00-7. info

11. 1. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info