doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.


telefon: 532 23 2965
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Teodor Horváth, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 11. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Časný nádor plic
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (UP Olomouc . Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. (1. LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 2. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (UP Olomouc- Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr. Vítězslav Kolek, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jiří Klein, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 6. 2010