prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Životopis

Curriculum vitae

Osobní informace:
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
  narozen: 8. ledna 1956 v Brně; ženatý
  bydliště: Komenského 167, 664 01 Řícmanice
Kontaktní informace:
 • Biologický ústav Lékařské fakulty MU
 • Kamenice 5
  625 00 Brno
  Telefon: 549 49 1331
  Email: pdvorak@med.muni.cz


  Rektorát Masarykovy Univerzity
 • Odbor vědy a výzkumu
  Žerotínovo náměstí 9
  601 77 Brno
  Telefon: 549 49 1038
  E-mail:prorektor.veda@muni.cz

Vzdělání a dosažené vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti:
 • • 2010: profesor v oboru Molekulární biologie a genetika (PřF MU)
  • 2000: docent oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika (PřF Jihočeské univerzity České Budějovice)
  • 1986: kandidát věd (CSc.) v oboru obecná zootechnika/specializace imunologie/imunogenetika (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově)
  • 1980: inženýr (Ing.); (Mendelova univerzita v Brně)
Zaměstnání/akademické funkce:
 • • 2011 - dosud:prorektor pro vědu a výzkum MU
  • 2010 - 2011: proděkan pro vědu a výzkum LF MU
  • 2005 - dosud:přednosta Biologického ústavu LF MU
  • 2007 - 2010: ředitel (networking director) projektu FP6 ESTOOLS
  • 2005 - 2010: vědecký pracovník Ústavu experimentální medicíny AV ČR (vedlejší úvazek)
  • 2001 - 2005: vedoucí Oddělení experimentální embryologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR
  • 1997 - 2005: vedoucí Ústavu experimentální embryologie Mendelovy univerzity
  • 1996: hostující profesor Tsukuba Life Science Center, RIKEN Institute, Division of Experimental Animal Research, Japonsko
  • 1994 - 1995: vedoucí Laboratoře vývojové biologie Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
  • 1992 - 1994: vědecký pracovník INRA, Laboratory of Developmental Biology, Francie
  • 1990 - 1992: vědecký pracovník Tsukuba Life Science Center, RIKEN Institute, Laboratory of Cell Biology, Japonsko
  • 1986 - 1990: vědecký pracovník Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Pedagogická činnost:
 • Přednášky pro pregraduální studenty všeobecného a zubního lékařství
  • VSBI0121p Biologie I - přednáška
  • ZLBI0121p Biologie I - přenáška
  • BLMB011p Molekulární a buněčná biologie - přednáška
  • BLMB011c Molekulární a buněčná biologie - cvičení

  Přednášky pro studenty doktorského studijního programu Lékařská biologie

  Přednášky pro pregraduální studenty biomedicínské techniky VÚT

  Přednášky na European Master BioSciences (ENS de Lyon): Tissue Engineering (2009 - dosud)

  Členství a školitelství v oborových radách
  • Předseda Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská biologie LF MU
  • Člen OR DSP Lékařské biologie LF PU v Olomouci
  • Člen OR DSP Biologie PřF MU
  • Člen OR DSP Fyziologoe živočichů PřF MU
  • Školitel DSP Lékařské biologie
  • Školitel DSP Molekulární a buněčná biologie PřF MU

  Vedení studentů DSP/obhájené práce
  • MVDr. Aleš Hampl (školitel-specialista, ukončil 1990)
  • Ing. Ludmila Jirmanová (školitel, ukončila 2000)
  • Mgr. Pavel Krejčí (školitel, ukončil 2001)
  • Mgr. Milan Ešner (školitel, ukončil 2002)
  • Mgr. Jitka Pacholíková (školitel, ukončila 2002)
  • Mgr. Jana Kroupová (školitel, ukončila 2005)
  • Mgr. Jiří Kohoutek (školitel-specialista, ukončil 2003)
  • Mgr. Helena Preclíková-Sadílková (školitel-specialista, ukončila 2003)
  • PharmDr. Zuzana Holubcová (školitel-specialista, ukončila 2010)
  • Ing. Livia Eiselleová (školitel, ukončila 2012)
  • Mgr. Kamil Matulka (školitel, ukončil 2013)
  • Mgr. Iva Kubíková (školitel, ukončila 2013)
  • MUDr. Martin Pešl (školitel, ukončil 2013)
  • Mgr. Michaela Kunová (školitel, ukončila 2012)
  • Mgr. Anton Salykin (školitel, ukončil 2015)

  Stávající studenti DSP/plán ukončení
  • Ivana Aćimović, M.Sc.(školitel, plánované ukončení 2016)
  • Mgr. Žaneta Konečná(školitel, plánované ukončení 2016)
  • Mgr. Tereza Obadalová(školitel, plánované ukončení 2016 )
Vědecká a publikační činnost:
 • Odborné zaměření
  • Biologie embryonálních, indukovaných pluripotentních a nádorových kmenových buněk
  • Molekulární regulace mechanismu sebeobnovy u lidských pluripotentních kmenových buněk
  • Signálování fibroblastovými růstovými faktory a jejich receptory v normě a patologii
  • Molekulární regulace diferenciace lidských pluripotentních kmenových buněk
  • Vývoj nových kultivačních postupů pro použití lidských pluripotentních kmenových buněk v buněčných terapiích

  Nejvýznamnější řešené grantové projekty (2003 - dosud)
  Domácí projekty:
  • Regulace buněčného cyklu u lidských embryonálních kmenových buněk - studie k nalezení znaků charakterizujících vysoce kvalitní buňky; GA ČR - 301/05/0463; spoluřešitel (2005 - 2007)
  • FGF-2 a FGFR-3 v chronické myeloidní leukémii. Studie na modelových buněčných liniích a na CD34+ progenitorových buňkách pacientů; GA ČR - 301/03/1122; řešitel (2003 - 2005)
  • Signální dráhy fibroblastového růstového faktoru u lidských embryonálních kmenových buněk; GA ČR - 305/05/0434; řešitel (2005 - 2007)
  • Centrum chemické genetiky ChemGen; MŠMT ČR LC06077; řešitel (2006 - 2011)
  • Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie; MŠMT ČR Výzkumný záměr 0021622430; řešitel/koordinátor (2007 - 2013)
  • Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice; OP VK 2.3 MŠMT ČR CZ.1.07/2.3.00/09.0186; řešitel/koordinátor (2009 - 2012)
  • Centrum výzkumu pluripotentních buněk a nestability genomu; OP VK 2.3 MŠMT ČR CZ.1.07/2.3.00/20.0011; řešitel/koordinátor (2012 - 2014)
  • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci; OP VK 2.3 MŠMT ČR CZ.1.07/2.3.00/30.0009; řešitel/mentor (2012-2015)
  • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce; OP VK 2.3 MŠMT ČR CZ.1.07/2.3.00/30.0037; řešitel/mentor (2013-2015)

  Zahraniční projekty:
  • Platforms for biomedical discovery with human ES cells, akronym ESTOOLS; 6. rámcový program EU, č. 018739; řešitel/ředitel projektu (2006 - 2010)
  • European Human Embryonic Stem Cell Registry, akronym EU hESC Registry; 6. rámcový program EU (Specific Support Action), č. 037820; řešitel/národní kontrakt (2007 - 2009)
  • EuroStemCell - European Consortium for Communicating Stem Cell Research; Horizon 2020 (2015-2018)
Jiné odborné aktivity:
 • Vybrané zvané přednášky v zahraničí
  • Harvard University, Medical School, USA (2004)
  • Jagiellonská univerzita, Polsko (2005)
  • University of Sheffield, UK (2006)
  • Paul Ehrlich Institute, Německo (2006)
  • Hospital Charité, Germany (2006)
  • University of Louisville, USA (2006)
  • FEBS Congress, Istanbul, Turecko (2006)
  • University of Nicosia, Kypr (2006)
  • Jackson Laboratory, USA (2007)
  • Hospital Charité, Německo (2008)
  • CNRS Lyon, Francie (2009)
  • ENS Lyon, Francie (2010)

  Organizace mezinárodních vědeckých konferencí
  • “From oocyte to embryonic stem cell: A lesson from pluripotency”, 6. - 9. června 2002, Čejkovice, ČR (hlavní organizátor)
  • “From oocytes to stem cells: Progress in basics and applications”, 13. - 16. května 2004, Praha, ČR (hlavní organizátor)
  • 31th FEBS congress, „Molecules in Health and Disease“, 24. - 29. června 2006, Istanbul, Turecko (hlavní organizátor sekce “Kmenové buňky ve zdraví a nemoci”)
  • 1st ESTOOLS Consortium meeting, “Understanding the biology of human embryonic stem cells”, 26. května - 1. června 2007, Brno, ČR (hlavní organizátor)

  Redakční rady vědeckých časopisů
  • 2011 - dosud: Current Biotechnology (přidružený editor)
  • 2009 - dosud: World Journal of Stem Cells (přidružený editor)
  • 2007 - dosud: Stem Cells (přidružený editor)
  • 2003 - 2006: Reproduction, Nutrition, Development (přidružený editor)

  Vědecké rady
  • 2015 - dosud: Komise pro hodnocení výsledků výzkumu
  • 2014 - dosud: Rada pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR
  • 2011 - dosud: Rada Ústavu experimentální medicíny AV ČR
  • 2011 - dosud: Vědecká rada Masarykovy Univerzity
  • 2011 - dosud: Vědecká rada Fakulty informatiky MU
  • 2005 - dosud: Vědecká rada Lékařské fakulty MU
  • 2006 - dosud: Vědecká rada Přírodovědecké fakulty MU
  • 2002 - 2005: Vědecká rada Ústavu experimentální medicíny AV ČR (do roku 2005)
  • 2002 - 2005: Vědecká rada Mendelovy univerzity
  • 1998 - 2001: Vědecká rada Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

  Grantové a akreditační komise
  • Stálá pracovní skupina Akreditační komise MŠMT Biologie a ekologie (člen)
  • Connecticut Stem Cell Research Review Committee (člen od roku 2006)
  • Grantová agentura AV ČR (2001 - 2004)
  • Národní program výzkumu II (NPV II), člen poradního orgánu 2B (2007 - dosud)

  Posudky grantových projektů a vědeckých prací
  • Medical Research Council (MRC), UK
  • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSCR), UK
  • European Commission (expert-evaluateur)
  • GA ČR
  • IGA MZ
  • MŠMT ČR
  • Stem Cells
  • Experimental Cell Research
  • FASEB Journal
  • Human Molecular Genetics
  • Regenerative Medicine
  • International Journal of Developmental Biology
  • Journal of Biomedical Material Research
Ocenění vědeckou komunitou
 • RIKEN Institute, Tsukuba, Japan - Priority project-based fellowship, 1996
 • INRA, Jouy en Josas, France – EU FP 5 grant fellowship, 1993-1995
 • Faculty of Medicine award for the best paper of the year – 2012, 2013, and 2014
 • Masaryk University award for the best scientific achievement of the year 2014
Publikační aktivita
 • 70 originálních vědeckých článků
  6 kapitol v knihách a časopisech
  Celkový počet citací = 2250 (bez autocitací)
  Průměrný počet citací na článek = 32
  Hirschův index = 22

Nejdůležitější publikace (2005-dosud)
 • BUCHTOVÁ, marcela, Veronika ORALOVÁ, Anie AKLIAN, Jan MAŠEK, Iva VESELA, Zhufeng OUYANG, Tereza OBADALOVÁ, Žaneta KONEČNÁ, Tereza SPOUSTOVÁ, Tereza POSPÍŠILOVÁ, Petr MATULA, Miroslav VAŘECHA, Lukáš BÁLEK, Iva GUDERNOVÁ, Iva JELÍNKOVÁ, Ivan DURAN, Iveta ČERVENKOVÁ, Shunichi MURAKAMI, Alois KOZUBÍK, Petr DVOŘÁK, Vítězslav BRYJA a Pavel KREJČÍ. Fibroblast growth factor and canonical WNT/beta-catenin signaling cooperate in suppression of chondrocyte differentiation in experimental models of FGFR signaling in cartilage. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 1852, č. 5, s. 839-850. ISSN 0925-4439. doi:10.1016/j.bbadis.2014.12.020. info
 • ANDREWS, P.W., D. BAKER, N. BENVINISTY, B. MIRANDA, K. BRUCE, O. BRUSTLE, M. CHOI, Y.M. CHOI, J.M. CROOK, P.A. de SOUSA, Petr DVOŘÁK, C. FREUND, M. FIRPO, M.K. FURUE, P. GOKHALE, H.Y. HA, E. HAN, S. HAUPT, L. HEALY, D.J. HEI, O. HOVATTA, C. HUNT, S.M. HWANG, M.S. INAMDAR, R.M. ISASI, M. JACONI, V. JEKERLE, P. KAMTHORN, M.C. KIBBEY, I. KNEZEVIC, B.B. KNOWLES, S.K. KOO, Y. LAABI, L. LEOPOLDO, P. LIU, G.P. LOMAX, J.F. LORING, T.E. LUDWIG, K. MONTGOMERY, C. MUMMERY, A. NAGY, Y. NAKAMURA, N. NAKATSUJI, S. OH, S.K. OH, T. OTONKOSKI, M. PERA, M. PESCHANSKI, P. PRANKE, K.M. RAJALA, M. RAO, R. RUTTACHUK, B. REUBINOFF, L. RICCO, H. ROOKE, D. SIPP, G.N. STACEY, H. SUEMORI, T.A. TAKAHASHI, K. TAKADA, S. TALIB, S. TANNENBAUM, B.Z. YUAN, F. ZENG a Q. ZHOU. Points to consider in the development of seed stocks of pluripotent stem cells for clinical applications: International Stem Cell Banking Initiative (ISCBI). REGENERATIVE MEDICINE. LONDON: FUTURE MEDICINE LTD, 2015, roč. 10, č. 2, s. 1-44. ISSN 1746-0751. doi:10.2217/RME.14.93. info
 • VRBSKÝ, Jan, Tamás TEREH, Sergiy KYRYLENKO, Petr DVOŘÁK a Lumír KREJČÍ. MEK and TGF-beta Inhibition Promotes Reprogramming without the Use of Transcription Factor. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 6, s. "e0127739", 16 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0127739. info
 • PEŠL, Martin, Ivana AĆIMOVIĆ, Jan PŘIBYL, Renata HÉŽOVÁ, Aleksandra VILOTIĆ, Jeremy FAUCONNIER, Jan VRBSKÝ, Peter KRUZLIAK, Petr SKLÁDAL, Tomáš KÁRA, Vladimír ROTREKL, Alain LACAMPAGNE, Petr DVOŘÁK a Albano MELI. Forced aggregation and defined factors allow highly uniform-sized embryoid bodies and functional cardiomyocytes from human embryonic and induced pluripotent stem cells. Heart Vessels. Japan: Springer Japan, 2014, roč. 29, č. 6, s. 834-846. ISSN 0910-8327. doi:10.1007/s00380-013-0436-9. URL info
 • AĆIMOVIĆ, Ivana, Aleksandra VILOTIĆ, Martin PEŠL, Alain LACAMPAGNE, Petr DVOŘÁK, Vladimír ROTREKL a Albano MELI. Human Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes as Research and Therapeutic Tools. BioMed Research International. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "512831", s. 1-14. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/512831. URL info
 • KRUTÁ, Miriama, Monika ŠENEKLOVÁ, Jan RAŠKA, Anton SALYKIN, Lenka ZERZÁNKOVÁ, Martin PEŠL, Eva BÁRTOVÁ, Michal FRANEK, Aneta BAUMEISTEROVÁ, Stanislava KOŠKOVÁ, Kai J. NEELSEN, Aleš HAMPL, Petr DVOŘÁK a Vladimír ROTREKL. Mutation frequency dynamics in HPRT locus in culture adapted hESCs and iPSCs correspond to their differentiated counterparts. Stem Cells and Development. Mary Ann Liebert, Inc., 2014, roč. 23, č. 20, s. 2443-2454. ISSN 1547-3287. doi:10.1089/scd.2013.0611. info
 • KRUTÁ, Miriama, Lukáš BÁLEK, Renata HEJNOVÁ, Zuzana KUNICKÁ, Lívia EISELLEOVÁ, Kamil MATULKA, Tomáš BÁRTA, Petr FOJTÍK, Jiří FAJKUS, Aleš HAMPL, Petr DVOŘÁK a Vladimír ROTREKL. Decrease in Abundance of apurinic/apyrimidinic Endonuclease Causes Failure of Base Excision Repair in Culture-Adapted Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells. UNITED STATES: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 31, č. 4, s. 693-702. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.1312. URL info
 • KUNOVÁ, Michaela, Kamil MATULKA, Lívia EISELLEOVÁ, Anton SALYKIN, Iva KUBÍKOVÁ, Sergiy KYRYLENKO, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. Adaptation to robust monolayer expansion produces human pluripotent stem cells with improved viability. STEM CELLS Translational Medicine. DURHAM: ALPHAMED PRESS, 2013, roč. 2, č. 4, s. 246-254. ISSN 2157-6564. doi:10.5966/sctm.2012-0081. info
 • KODET, Ondřej, Barbora DVOŘÁNKOVÁ, Eliška KREJČÍ, Pavol SZABO, Petr DVOŘÁK, Jiří ŠTORK, Jiří KRAJSOVÁ, Pavel DUNDR, Karel Jr. SMETANA a Lukáš LACINA. Cultivation-dependent plasticity of melanoma phenotype. TUMOR BIOLOGY. DORDRECHT: SPRINGER, 2013, roč. 34, č. 6, s. 3345-3355. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-013-0905-x. info
 • SALYKIN, Anton, Petr KUZMIC, Olga KYRYLENKO, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr DVOŘÁK a Sergiy KYRYLENKO. Nonlinear Regression Models for Determination of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Content in Human Embryonic Stem Cells. Stem Cell Reviews and Reports. TOTOWA: HUMANA PRESS INC, 2013, roč. 9, č. 6, s. 786-793. ISSN 1550-8943. doi:10.1007/s12015-013-9454-3. info
 • KREJČÍ, Pavel, Michaela KUNOVÁ, Iva KUBÍKOVÁ, Lukáš TRANTÍREK, Alois KOZUBÍK a Petr DVOŘÁK. Expression of FGF19 in Human Embryonic Stem Cells. STEM CELLS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 31, č. 11, s. 2582-2584. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.1493. info
 • MATULKA, Kamil, Hsuan-hwai LIN, Hana HŘÍBKOVÁ, Dafe UWANOGHO, Petr DVOŘÁK a Yuh-Man SUN. PTP1B Is an Effector of Activin Signaling and Regulates Neural Specification of Embryonic Stem Cells. Cell stem cell. Cambridge: Cell Press, 2013, roč. 13, č. 6, s. 706-719. ISSN 1934-5909. doi:10.1016/j.stem.2013.09.016. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Dáša, Marek MRÁZ, Tomáš BÁRTA, Karla PLEVOVÁ, Vladimír VINARSKÝ, Zuzana HOLUBCOVÁ, Josef JAROŠ, Petr DVOŘÁK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Aleš HAMPL. MicroRNAs Regulate p21(Waf1/Cip1) Protein Expression and the DNA Damage Response in Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells. Miamisburg, Ohio: AlphaMed Press, 2012, roč. 30, č. 7, s. 1362-1372. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.1108. info
 • PROKS, Vladimír, Josef JAROŠ, Ognen POP-GEORGIEVSKI, Jan KUČKA, Štěpán POPELKA, Petr DVOŘÁK, Aleš HAMPL a František RYPÁČEK. "Click & Seed" Approach to the Biomimetic Modification of Material Surfaces. Macromolecular Bioscience. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2012, roč. 12, č. 9, s. 1232-1242. ISSN 1616-5187. doi:10.1002/mabi.201200095. info
 • DVOŘÁK, Petr. Towards Modeling and Therapy of Genetic Diseases Using Pluripotent Stem Cells. In Kristina Hug, Göran Hermerén. Translational Stem Cell Research : Issues Beyond the Debate on the Moral Status of the Human Embyo. New York, USA: Humana Press, 2011. s. 65-76. Stem Cell Biology and Regenerative Medicine. ISBN 978-1-60761-958-1. URL info
 • HOLUBCOVÁ, Zuzana, Pavel MATULA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Vladimír VINARSKÝ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Tomáš BÁRTA, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Human embryonic stem cells suffer from centrosomal amplification. Stem Cells. 2011, roč. 29, č. 1, s. 46-56. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.549. info
 • JING, Ying, Ondřej MACHOŇ, Aleš HAMPL, Petr DVOŘÁK, Ying XING a Stefan KRAUSS. In Vitro Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells into Neurons of the Dorsal Forebrain. Cellular and Molecular Neurobiology. Springer, 2011, roč. 31, č. 5, s. 715-727. ISSN 0272-4340. doi:10.1007/s10571-011-9669-2. info
 • AMPS, Katherine, Peter W. ANDREWS, George ANYFANTIS, Lyle ARMSTRONG, Stuart AVERY, Hossein BAHARVAND, Julie BAKER, Duncan BAKER, Maria B. MUNOZ, Stephen BEIL, Nissim BENVENISTY, Dalit BEN-YOSEF, Juan-Carlos BIANCOTTI, Alexis BOSMAN, Romulo Martin BRENA, Daniel BRISON, Gunilla CAISANDER, Maria V. CAMARASA, Jieming CHEN, Eric CHIAO, Young Min CHOI, Andre B. H. CHOO, Daniel COLLINS, Alan COLMAN, Jeremy M. CROOK, George Q. DALEY, Anne DALTON, Paul A. DE SOUSA, Chris DENNING, Janet DOWNIE, Petr DVOŘÁK, Karen D. MONTGOMERY, Anis FEKI, Angela FORD, Victoria FOX, Ana M. FRAGA, Tzvia FRUMKIN, Lin GE, Paul J. GOKHALE, Tamar GOLAN-LEV, Hamid GOURABI, Michal GROPP, Guangxiu LU, Aleš HAMPL, Katie HARRON, Lyn HEALY, Wishva HERATH, Frida HOLM, Outi HOVATTA, Johan HYLLNER, Maneesha S. INAMDAR, Astrid Kresentia IRWANTO, Tetsuya ISHII, Marisa JACONI, Ying JIN, Susan KIMBER, Sergey KISELEV, Barbara B. KNOWLES, Oded KOPPER, Valeri KUKHARENKO, Anver KULIEV, Maria A. LAGARKOVA, Peter W. LAIRD, Majlinda LAKO, Andrew L. LASLETT, Neta LAVON, Dong Ryul LEE, Jeoung Eun LEE, Chunliang LI, Linda S. LIM, Tenneille E. LUDWIG, Yu MA, Edna MALTBY, Ileana MATEIZEL, Yoav MAYSHAR, Maria MILEIKOVSKY, Stephen L. MINGER, Takamichi MIYAZAKI, Shin Yong MOON, Harry MOORE, Christine MUMMERY, Andras NAGY, Norio NAKATSUJI, Kavita NARWANI, Steve K. W. OH, Sun Kyung OH, Cia OLSON, Timo OTONKOSKI, Fei PAN, In-Hyun PARK, Steve PELLS, Martin F. PERA, Lygia V. PEREIRA, Ouyang QI, Grace Selva RAJ, Benjamin REUBINOFF, Alan ROBINS, Paul ROBSON, Janet ROSSANT, Ghasem H. SALEKDEH, Claudia SPITS, Thomas C. SCHULZ, Karen SERMON, Jameelah Sheik MOHAMED, Hui SHEN, Eric SHERRER, Kuldip SIDHU, Shirani SIVARAJAH, Heli SKOTTMAN, G. STACEY, R. STREHL, N. STRELCHENKO, H. SUEMORI, B. SUN, R. SUURONEN, K. TAKAHASHI, T. TUURI, P. VENU, Y. VERLINSKY, D. WARD-VAN OOSTWAARD, D. WEISENBERGER, Y. WU, S. YAMANAKA, L. YOUNG a Q. ZHOU. Screening ethnically diverse human embryonic stem cells identifies a chromosome 20 minimal amplicon conferring growth advantage. Nature Biotechnology. 2011, roč. 29, č. 12, s. 1132-1144. ISSN 1087-0156. doi:10.1038/nbt.2051. info
 • NARVA, Elisa, Reija AUTIO, Nelly RAHKONEN, Lingjia KONG, Neil HARRISON, Danny KITSBERG, Lodovica BORGHESE, Joseph ITSKOVITZ-ELDOR, Omid RASOOL, Petr DVOŘÁK, Outi HOVATTA, Timo OTONSKI, Timo TUURI, Wei CUI, Oliver BRUSTLE, Duncan BAKER, Edna MALTBY, Harry D. MOORE, Nissim BEVENISTY, Peter W. ANDREWS, Olli YLI-HARJA a Riita LAHESMAA. High-resolution DNA analysis of human embryonic stem cell lines reveals culture-induced copy number changes and loss of heterozygosity. Nature Biotechnology. 2010, roč. 28, č. 4, 7 s. ISSN 1087-0156. info
 • BÁRTA, Tomáš, Vladimír VINARSKÝ, Zuzana HOLUBCOVÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Jan VERNER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Human Embryonic Stem Cells Are Capable of Executing G1/S Checkpoint Activation. Stem Cells. 2010, roč. 28, č. 7, s. 1143-1152. ISSN 1066-5099. doi:10.1002/stem.451. info
 • KUNOVÁ, Michaela, Kamil MATULKA, Lívia EISELLEOVÁ, Petra TRČKOVÁ, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. Development of humanized culture medium with plant-derived serum replacement for human pluripotent stem cells. Reproductive BioMedicine Online. 2010, roč. 21, č. 5, s. 76-86. ISSN 1472-6483. info
 • CHLEBOVÁ, Katarína, Vítězslav BRYJA, Petr DVOŘÁK, Alois KOZUBÍK, W.R. WILCOX a Pavel KREJČÍ. High molecular weight FGF2: the biology of a nuclear growth factor. Cellular and molecular life sciences : CMLS. Switzerland, 2009, roč. 66, č. 2, s. 225-235. ISSN 1420-682X. doi:10.1007/s00018-008-8440-4. info
 • KUBÍKOVÁ, Iva, Hana KONEČNÁ, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL, Pavel ŘEHULKA, Hana HŘÍBKOVÁ, Helena ŘEHULKOVÁ, Aleš HAMPL, Josef CHMELÍK a Petr DVOŘÁK. Proteomic profiling of human embryonic stem cell-derived microvesicles reveals a risk of transfer of proteins of bovine and mouse origin. Cytotherapy. United Kingdom, 2009, roč. 11, č. 3, s. 330-340. ISSN 1465-3249. doi:10.1080/14653240802595531. URL info
 • EISELLEOVÁ, Lívia, Kamil MATULKA, Vítězslav KŘÍŽ, Michaela KUNOVÁ, Zuzana SCHMIDTOVÁ, Jakub NERADIL, Boris TICHÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. A complex role for FGF-2 in self renewal, survival, and adhesion of human embryonic stem cells. Stem Cells. 2009, roč. 2009, č. 27, s. 1847-1857, 10 s. ISSN 1066-5099. info
 • ANDREWS, Peter W., Javard ARIAS-DIAZ, Jonathan AUERBACH, Manuel ALVAREZ, Lars AHRLUND-RICHTER, Duncan BAKER, Nissim BENVENISTY, Dalit BEN-JOSEF, Guillaume BLIN, Lodovica BORGHESE, Joeri BORSTLAP, Kevin BRUCE, Oliver BRÜSTLE, Robin BUCKLE, Carine CAMBY, Andre CHOO, Wannshin CHEN, Daniel COLLINS, Alan COLMAN, Catriona CROMBIE, Jeremy CROOK, Ray CYPESS, Paul DE SOUSA, Jyotsna DHAWAN, Luc DOUAY, Petr DVOŘÁK, Timothy DYKE, Lena ERIKSSON, Meri FIRPO, Claire FITZGERALD, Clive GLOVER, Paul GOKHALE, Michele GREENE, Hye-Yeong HA, Aleš HAMPL, Lyn HEALY, Derek HEI, Frida HOLM, Outi HOVATTA, Charles HUNT, Shiaw-Min HWANG, Maneesha INAMDAR, Rosario ISASI, Joseph ITSKOVITZ-ELDOR, Nancy JESSIE, Dong-Wook KIM, Rosemarie KIRZNER, Sorapop KIATPONGSAN, Barbara KNOWLES, Hung-Chih KUO, Mary LAUGHLIN, Neta LAVON, Tenneille LUDWIG, Majlinda LAKOV, Dong-Ryul LEE, John MACAULEY, Ronald MCKAY, Phillipe MENASCHE, Pablo MENENDEZ, Anna MICHALSKA, Maria MILEIKOVSKAIA, Stephen MINGER, Gyan MISHRA, Jennifer MOODY, Karen MONTGOMERY, Clive MORRIS, Christine MUMMERY, Andras NAGY, Yukio NAKAMURA, Norio NAKATSUJI, Shin-Ichi NISHIKAWA, Steve OH, Sun Kyung OH, Patricia OLSON, Timo OTONKOSKI, Milind PATOLE, Hyun-Sook PARK, Xuetao PEI, Martin PERA, Michel PUCEAT, Kristiina RAJALA, Benjamin REUBINOFF, Allan ROBINS, Heather ROOKE, Victor RUMAYOR, Heli SCOTMAN, Jon SHERLOCK, Carlos SIMON, Douglas SIPP, Rebecca SKINNER, David SMITH, Glyn STACEY, Sonia STEFANOVIC, Raimund STREHL, Rrobert TAFT, Tsuneo TAKAHASHI, Sohel TALIB, Stefanie TERSTEGGE, Rodney TURNER, Timo TUURI, John YU, Peter ZANDSTRA, Augustin ZAPATA, Fanyi ZENG, Qi ZHOU a Shelly TANNENBAUM. Consensus guidance for banking and supply of human embryonic stem cell lines for research purposes. Stem Cell Reviews. 2009, roč. 5, č. 4, s. 301-314. ISSN 1550-8943. info
 • MOSHER, Jack T, Trevor J PEMBERTON, Kristina HARTER, Chaolong WANG, Erkan O BUSBAS, Petr DVOŘÁK, Carlos SIMÓN, Sean J MORRISON a Noah A ROSENBERG. Lack of Population Diversity in Human Embryonic Stem-Cell Lines. New England Journal of Medicine. 2009, roč. 362, č. 2, s. 183-185. ISSN 0028-4793. info
 • EISELLEOVÁ, Lívia, Iveta PETERKOVÁ, Jakub NERADIL, Iva SLANINOVÁ, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. Comparative study of mouse and human feeder cells for human embryonic stem cells. The International journal of developmental biology. Spain: University Of The Basque Country Press, 2008, roč. 4, č. 52, s. 353-363. ISSN 0214-6282. info
 • BRYJA, Vítězslav, Jiří PACHERNÍK, Jan VONDRÁČEK, Karel SOUČEK, Lukáš ČAJÁNEK, Viktor HORVÁTH, Zuzana HOLUBCOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Lineage specific composition of cyclin D-CDK4/CDK6-p27 complexes reveals distinct functions of CDK4, CDK6 and individual D-type cyclins in differentiating cells of embryonic origin. Cell Proliferation. 2008, roč. 41, č. 6, s. 875-93, 19 s. ISSN 0960-7722. info
 • KREJČÍ, Jana, Jiří PACHERNÍK, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. In vitro labelling of mouse embryonic stem cells with SPIO nanoparticles. General physiology and biophysics. Slovakia, 2008, roč. 27, č. 3, s. 164-173. ISSN 0231-5882. info
 • DVOŘÁK, Petr, Aleš HAMPL a Debora LEDAHUDCOVÁ. ESTOOLS First Annual Consortium Meeting. 2007. URL info
 • ADEWUMI, O., B. AFLATOONIAN, L. AHRLUND-RICHTER, M. AMIT, P.W. ANDREWS, G. BEIGHTON, P.A. BELLO, N. BENVENISTY, L.S. BERRY, S. BEVAN, B. BLUM, J. BROOKING, K.G. CHEN, A.B. CHOO, G.A. CHURCHILL, M. CORBEL, I. DAMJANOV, J.S. DRAPER, Petr DVOŘÁK, K. EMANUELSSON, R.A. FLECK, A. FORD, K. GERTOW, M. GERTSENSTEIN, P.J. GOKHALE, R.S. HAMILTON, Aleš HAMPL, L.E. HEALY, O. HOVATTA, J. HYLLNER, M.P. IMREH, J. ITSKOVITZ-ELDOR, J. JACKSON, J.L. JOHNSON, M. JONES, K. KEE, B.L. KING, B.B. KNOWLES, M. LAKO, F. LEBRIN, B.S. MALLON, D. MANNING, Y. MAYSHAR, R.D. MCKAY, A.E. MICHALSKA, M. MIKKOLA, M. MILEIKOVSKY, S.L. MINGER, H.D. MOORE, C.L. MUMMERY, A. NAGY, N. NAKATSUJI, C.M. O´BRIEN, S.K. OH, C. OLSSON, T. OTONKOSKI, K.Y. PARK, R. PASSIER, H. PATEL, M. PATEL, R. PEDERSEN, M.F. PERA, M.S. PIEKARCZYK, R.A. PERA, B.E. REUBINOFF, A.J. ROBINS, J. ROSSANT, P. RUGG-HUNN, T.C. SCHULZ, H. SEMB, E.S. SHERRER, H. SIEMEN, G.N. STACEY, M. STOJKOVIC, H. SUEMORI, J. SZATKIEWICZ, T. TURETSKY, T. TUURI, S. VAN DEN BRINK, K. VINTERSTEN, S. VUORISTO, D. WARD, T.A. WEAVER, L.A. YOUNG a W. ZHANG. Characterization of human embryonic stem cell lines by the International Stem Cell Initiative. Nature biotechnology. 2007, roč. 25, č. 7, s. 803-816. ISSN 1087-0156. info
 • KROUPOVÁ, J., D. HORÁK, Jiří PACHERNÍK, Petr DVOŘÁK a M. ŠLOUF. Functional polymer hydrogels for embryonic stem cell support. Journal of Biomedical Materials Research. 2006, roč. 76, č. 2, s. 315-325. ISSN 1549-3296. info
 • DVOŘÁK, Petr, J. RATAJCZAK, K. MIEKUS, M. KUCIA, J. ZHANG, R. RECA a MZ. RATAJCZAK. Embryonic stem cell-derived microvesicles reprogram hematopoietic progenitors: evidence for horizontal transfer of mRNA and protein delivery. Leukemia. 2006, roč. 20, č. 5, s. 767-9, 3 s. ISSN 0887-6924. info
 • DVOŘÁK, Petr, Aleš HAMPL a Dana DVOŘÁKOVÁ. Fibroblast growth factor signaling in embryonic and cancer stem cells. FEBS Letters. 2006, roč. 580, č. 12, s. 2869-2874. ISSN 0014-5793. info
 • PACHERNÍK, J., V. BRYJA, M. EŠNER, P. DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Retinoic acid-induced neural differentiation of P19 embryonal carcinoma cells is potentiated by leukemia inhibitory factor. Physiol. Res. 2005, roč. 54, č. 2, s. 257-262. ISSN 0862-8408. info
 • PACHERNÍK, J., V. BRYJA, M. EŠNER, L. KUBALA, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Neural differentiation of pluripotent mouse embryonal carcinoma cells by retinoic acid - inhibitory effect of serum. Physiol. Res. 2005, roč. 54, č. 1, s. 115-122. ISSN 0862-8408. info
 • DVOŘÁK, Petr a Aleš HAMPL. Basic fibroblast growth factor and its receptors in human embryonic stem cells. Folia histochemica et cytobiologica. 2005, roč. 43, č. 4, s. 203-208. ISSN 0239-8508. info
 • DVOŘÁK, Petr, Dana DVOŘÁKOVÁ, Štefánia KOŠKOVÁ, Martina VODINSKÁ, M. NAJVIRTOVÁ, Daniel KREKÁČ a Aleš HAMPL. Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells. Stem Cells. 2005, roč. 23, č. 8, s. 1200-1211. ISSN 1066-5099. info
 • BRYJA, Vítězslav, Lukáš ČAJÁNEK, Jiří PACHERNÍK, A.C. HALL, Viktor HORVÁTH, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Abnormal development of mouse embryoid bodies lacking p27Kip1 cell cycle regulator. Stem Cells. 2005, roč. 23, č. 7, s. 965-974. ISSN 1066-5099. info
 • DVOŘÁK, Petr, E. BRYNDA, Jiří PACHERNÍK, M. HOUSKA a Z. PIENTKA. Surface immobilized protein multilayers for cell seeding. Langmuir. 2005, roč. 21, č. 17, s. 7877-7883, 8 s. ISSN 0743-7463. info

11. 9. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info