prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

profesor – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.121
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4749
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Dušan Lužný,Dr., narozen 19. května 1964 v Brně
Pracoviště
 • Katedra filozofie
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1, Brno 602 00, ČR
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: doc. obor filozofie, Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci: habilitační spis: Moderní společnost a náboženství
 • 1996: Dr. obor sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; disertační práce: Metodologické problémy studia nových náboženských hnutí
 • 1987: PhDr.; obor: sociologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), diplomová práce: Počátky kritiky fráze v umělecké komunikaci jako sociologický problém: Krausova kritika žurnalismu a odcizené komunikace ve světle marxisticko-leninské sociologické interpretace
Přehled zaměstnání
 • 2009 - (doposud) docent Katedry sociologie a andragogiky FF Univerzity Palackého, Olomouc
 • 2009 - (doposud) docent Katedry sociologie FF Západočeské univerzity v Plzni
 • 2006-2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (poradce, náměstek)
 • 2001 - 2010: docent Ústavu religionistiky FF MU
 • 1993 - 2001: odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU
 • 1991-1993: vědecký pracovník Ústavu etiky a religionistiky (společného pracoviště Filozofického ústavu ČSAV v Praze a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
 • 1989 - 1991: vědecký pracovník Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně
 • 1983 - 1987: studium sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
Pedagogická činnost
 • Sociologie náboženství
 • Nová religiozita
 • Empirický výzkum náboženských menšin
 • Náboženství v globální kultuře
 • Haré Kršna
 • Scentologie
 • Církev sjednocení
 • Hinduismus
 • Buddhismus
 • Buddhismus na Západě
Vědeckovýzkumná činnost
 • nová náboženská hnutí
 • sociologie náboženství
 • Projekty:
 • 2006-2008: Grant "Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky", Grantová agentura České republiky, č. grantu 403/06/0574
 • 2006: Grant Inovace magisterského studia religionistiky na FF MU - nový kurs Haré Kršna
 • 2004: Grant "Hinduismus - inovace prezenčního a kombinovaného studia religionistiky", FRVŠ, tematický okruh: F5, specifikace: 5, č. grantu: 483
 • 2003-2005: Grant "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", Grantová agentura České republiky, č. grantu 401/03/1553
 • 2003: Grant "Inovace kursů Nová religiozita a Nová náboženská hnutí", grant FRVŠ
 • 2003: Grant "Svatý grál: symbol a recepce", grant FRVŠ
 • 2003: Grant "Tibetský buddhismus ve Francii", grant FRVŠ
 • 2003-2004: Grant "Romanies and Religion", grant v rámci programu Cource Development Competition (CDC), Central European University, spoluřešitel grantu
 • 2003-2004: CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) Network H-0164-03/04, Academic Study of Religions, University of Szeged (Hungary), University of Vienna (Austria), University of Bratislava (Slovakia), University of Brno; partner grantu
 • 2003-2004: Grant "Cursus Innovati - Doktorské studium religionistiky na FF MU", grant Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno, spoluřešitel grantu
 • 2003-2004: CPDP (Continuing Professional Development Program) of CEPCE (Civic Education Project Central Europe)
 • 1998-2000: Grant "Nová náboženská hnutí a ekologický problém", Grantová agentura České republiky, č. grantu 403/97/P014
 • 1997-1999: grant "New religions in Czech Republic after 1989", Research Support Scheme, Open Society Fund, číslo grantu 309/1997
 • 1996-1999: spoluúčast na grantu "Magisterské studium religionistiky", Open Society Fund Praha, Higher Education Support Program, nositel gtantu: PhDr. Dalibor Papoušek
 • 1996: Grant Vzdělávací nadace Jana Husa "Mezináboženský dialog - filozofické a sociologické souvislosti působení asijských náboženství na Západě"
Akademické stáže
 • 1998: Department for Study of the Religion, University of Aarhus, Dansko
 • 1996, květen-červen: School of Oriental and African Studies, University of London, grant The Spalding Trust Oxford, Velká Británie
 • 1995, Vídeňská univerzita, stipendium Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa Institut, Rakousko
Mimouniversitní aktivity
 • 2010 - dosud: člen dozorčí rady Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání o.p.s.
 • 2006 - 2008: člen dozorčí rady Drom o.p.s.
 • 2006: Expedice "Buddhismus v Thajsku a Laosu - tradice a současnost", Thajsko, Laos
 • 2004: Expedice "Buddhismus v Ladakhu", Indie
 • 2003: Expedice v "Hinduismus a nacionalismus v Indii", Indie
 • 2000: Expedice "Posvátná místa Indie"
 • 1998: Expedice "Současná podoba náboženského života v Indii"
 • 1994: Expedice "Obnova náboženského života v Burjatsku: Problém kontinuity a diskontinuity"
 • 2001-2005 - šéfredaktor sociálně ekologického měsíčníku Sedmá generace
 • Členství v akademických společnostech:
 • 1990 - zakládající člen České společnosti pro studium náboženství
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 - dosud: člen hodnotícího panelu Filosofie, teologie, religionistika Grantové agentury ČR
 • 2009 - dosud: člen výboru sekce Sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti (při AV ČR) - zakládající člen sekce
 • 2004 - dosud: člen oborové rady studijního programu Filozofie, FF MU
 • 2007 - dosud: předseda oborové komise studijního oboru Religionistika, FF MU
 • 1999 - 2006: člen pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro obory filozofie, religionistiky a teologie
 • 2000 - doposud: člen redakční rady časopisu Religio
 • 2002 - doposud: člen redakční rady časopisu Hieron (Slovensko)
 • 2008 - doposud: člen redakční rady časopisu Nový Orient
 • 2006 - 2007: člen Výboru pro odstranění všech forem rasové diskriminace Rady vlády pro lidská práva (zástupce odborné veřejnosti)
 • 1991 - 1993: člen redakční rady časopisu Etika
Vybrané publikace
 • LUŽNÝ, Dušan. Strašení náboženstvím. Náboženství jako mobilizační faktor politiky. In Kardis, Kamil - Kardis, Mária. Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. s. 173-182. ISBN 978-80-555-0190-1. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Sociální inkluze Romů náboženskou cestou. Bratislava 11.10.2010. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 200-202. ISSN 0038-0288. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Česká sociologie náboženství- současný stav a perspektivy. In Seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Sekce sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti, Katedra sociologie a andragogiky, FF Univerzita Palackého, Olomouc. 2011. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Jakub HAVLÍČEK. Public Representation of Religion. The Dispute Over the Cathedral. In 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR) New Movements in Religion: Theories and Trends, Budapest, Hungary. 2011. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Daniel TOPINKA. Religion and Stratification in the Czech Republic. In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) Social Relations in Turbulent Times, Geneva, Switzerland. 2011. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Náboženství jako hrozba. In konference Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny; Gréckokatolická teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Důsledky náboženské svobody. In konference Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Hinduismus a hinduistický nacionalismus. In přednáška Hinduismus a hinduistický nacionalismus; Katedra filozofie a sociologie, CEVRO Institut, Praha. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Česká "nenáboženskost". In Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice, katedra sociologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Haré Kršna v sociologické perspektivě. In Orientalia Antiqua Nova 10, Centrum blízkovýchodních studií, Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a sekty. Psychiatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN, 2010, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 1213-0508. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Hnutí Haré Kršna jako příklad globalizovaného náboženství. In přednáška Hnutí Haré Kršna jako příklad globalizovaného náboženství ; katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Šárka VONDRÁČKOVÁ. Náboženství na první straně. In konference „Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity“, Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Globalizace a sociologie náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 13-40. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Základy perspektivy sociologie náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 343-347. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. 351 s. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Seminář Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice a ustavení sekce sociologie náboženství. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2010, roč. 46, č. 2, s. 343-344. ISSN 0038-0288. info
 • LUŽNÝ, Dušan, Jan VÁNĚ a Martina ŠÍPKOVÁ. Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups. In Symposium "Age and Ageing – from the Viewpoint of Religions and Religious Studies"; Österreichische Gesellschaft für Religionswissenschaft - Univesität Wien. 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Důsledky náboženské svobody. Náboženská svoboda jako předpoklad a základ religionistiky. Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Praha: DINGIR, s.r.o., 2010, roč. 13, č. 2, s. 58-59. ISSN 1212-1371. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Die religiöse Situation in der Tschechischen Republik, 20. Jahre später - eine soziologische Perspektive. In Tschechien – religiös ein »blinder Fleck«? 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Založení sekce sociologie náboženství v Masarykově sociologické společnosti. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 1, s. 107-108. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Martin Fárek, Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství, Praha: Karolinum 2008, 208 s. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 1, s. 119-121. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Současná sociologie náboženství a Max Weber – rozvinutí, kritika, inspirace. In Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera (Slovenská sociologická spoločnost´ při SAV a Sociologický ústav SAV, Bratislava). 2010. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Questions of contemporary sociology of religion. Individualization and globalization as basis of contemporary cultural a religious pluralism. In Zdzislaw Kupisinski - Stanislaw Grodz (eds.), Pluralizm kulturowy i religijny wspólczesnego swiata. Lublin: Wydawnictwo KUL (Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawla II, 2010. s. 403-413, 10 s. ISBN 978-83-7702-105-7. info
 • FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. 1. vyd. Warsaw: IFiS Publishers, 2010. s. 133-172. ISBN 978-83-7683-025-4. info
 • FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7043-951-7. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Milan FUJDA. Nová náboženská hnutí. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 47-55. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1. info
 • LUŽNÝ, Dušan. člen hodnotícího panelu P401 - Filozofie, teologie a religionistika. Grantová agentura České republiky, 2009. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Changes in Religious Life in the Czech Republic after 1989. In Central Europe 1989: Lessons and Legacies (University of Kansas). 2009. info
 • LUŽNÝ, Dušan. New religious movements (Czech Republic) - trends, state and religions. In Religion and Values in Central and Eastern Europe. 2009. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Sociology of religion at a turning- point. In Religious Change in Central Europe; Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig, Leipzig. 2009. info
 • LUŽNÝ, Dušan a R. Zdeněk a kol. NEŠPOR. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. 206 s. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7. info
 • LUŽNÝ, Dušan. "Jsme v menšině a chceme přežít". In LUŽNÝ, Dušan a R. Zdeněk a kol. NEŠPOR. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. s. 195-200. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7. info
 • NEŠPOR, Zdeněk a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5. info
 • LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In TOMKA, Miklós a Edit RÉVAY. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007. s. 67-76. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Haré Kršna, Haré Ráma. National Geographic : Česká republika. Praha: SanomaMagazines, 2006, roč. 2006, duben, s. 8-16. ISSN 1213-9394. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Engaged Buddhism in the West: an Example of the Acculturation of Buddhism in the Globalized Society. In The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region. 1. vyd. Ulan-Ude: Izd-vo GUZ, 2006. s. 45-49. ISBN 5-98582-041-6. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Sakralizace zdraví a detradicionalizace náboženství. In Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern, 2006. s. 177-184. ISBN 80-210-4115-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství jako příklad změny náboženského chování. In Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 57-69. ISBN 80-244-1494-5. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 18 s. Univerzita třetího věku. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Hinduismus. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 16 s. Univerzita třetího věku. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Religionistika. In Chci se dostat na vysokou školu! Základní otázky: dějiny, společnost a základy humanitních věd. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. s. 118-121. 1. ISBN 80-7364-001-5. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 375 s. Religionistika 12. ISBN 80-210-3043-7. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Stará a nová témata sociologie náboženství. In Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 9 - 32. Religionistika 12. ISBN 80-210-3043-7. info
 • LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Nová náboženství a sekty. In Rizikové chování dospívajících a jeho prevence. 1. vyd. Praha: Cevap, 2005. s. 35-80, 56 s. 1. ISBN 80-902898-9-4. info
 • ROJKOVÁ, Kateřina a Dušan LUŽNÝ. Kálí mezi Východem a Západem. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 4, s. 36-38. ISSN 0029-5302. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Sekularizace, individualizace a veřejné náboženství. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář: Eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 109-111. ISBN 80-7325-071-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan. European Picture of Ancient India. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 66-76. ISBN 80-86898-58-X. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 103-111. ISBN 80-86898-58-X. info
 • FUJDA, Milan. Classical Yogic Scriptures and Acculturation of Hinduism in Czech lands. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 39-51. ISBN 80-86898-58-X. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Individualization and Modernization of Religion. In Moderné náboženstvo - Modern Religion. 1. vyd. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církví, 2005. s. 239-253. Moderné náboženstvo - Modern Religion. ISBN 80-89096-23-9. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Protestantský buddhismus. Studia Orientalia Slovaka. 2004, Vol. 3, č. 1, s. 91-107, 16 s. ISSN 1336-3786. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In Zdeněk, R. Nešpor, (ed.): Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita z pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. s. 91-105. x1. ISBN 80-7330-061-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 s. Proměny náboženství, 3. ISBN 80-210-3492-0. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Tolerance Matky Indie. Anthropos. Bratislava, 2004, roč. 1, č. 3, s. 61-64. ISSN 1336-5541. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Indická etika. In Dejiny etiky I (starovek až začiatok novoveku). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003. s. 15-29. 1. ISBN 80-8068-180-5. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Luboš BĚLKA. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 209-221. Buddhismus. ISBN 80-86598-54-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Romové z pohledu religionisty. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 36-37, č. 1, s. 25-32. ISSN 0862-1209. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Leopold Procházka a první evropští buddhisté. In Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka - první český buddhista. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 11-14. Proměny náboženství, sv. 2. ISBN 80-210-2950-1. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Czech Republic. In J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, Vol. 1. 1. vyd. Santa Barbara: ABC - Clio, 2002. s. 379-380. 1. ISBN 1-57607-223-1. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Evangelical Church of the Czech Brethren. In J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2. Vol. 1. vyd. Santa Barbara: ABC - Clio, 2002. s. 463-464. 1. ISBN 1-57607-223-1. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Náboženství a sekularizace v České republice. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 111-125, 25 s. ISSN 1212-365X. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a ekologie. Vesmír. Praha: Vesmír, 2001, roč. 80, č. 8, s. 434-437. ISSN 0042-4544. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Religion and Secularisation in the Czech Republic. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, IX., č. 1, s. 85-98. ISSN 1210-3861. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 142 s. : i. ISBN 80-210-2464-X. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 142 s. ISBN 802102464X. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a sekty (K problematice alternativní religiozity mládeže). In Nová náboženství a sekty, Extremismus. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. s. 1-16. Informativní materiál pro učitele. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Sociálně-ekologické prvky v hnutí Haré Kršna. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1999, roč. 7, č. 2, s. 189-198. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Etika současného angažovaného buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 1, s. 78-90. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Náboženská situace v České republice po roce 1989. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 2, s. 213-225. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Stručné dějiny buddhismu na Západě. In E. Conze: Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota, 1997. s. 155-173. ISBN 80-7217-002-3. info
 • LUŽNÝ, Dušan. The continuity and discontinuity of religious life in Buryatia. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. s. 179-186. ISBN 80-210-1441-5. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Antikultovní hnutí. Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 1, s. 17-36. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Friends of the Western Buddhist Order - Nový západní buddhismus. Religio : Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 2, s. 183-190. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Buddhismus v Rakousku. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 79-88. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Neošamanismus-postmoderní techniky extáze. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, roč. 1995, č. 2, s. 169-180. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 499-511. ISSN 0038-0288. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nové formy religiozity (metodologické poznámky). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1994, roč. 1, č. 1, s. 83-91. ISSN 1210-3640. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Diferentnost v etice a etika v diferentním světě. Etika. Brno: Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, 1993, roč. 2, č. 1, s. 34-37. ISSN 0862-717. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Ženy a spravedlnost. Etika. Brno: Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, 1993, roč. 3, č. 1, s. 78-83. ISSN 0862-717. info
 • LUŽNÝ, Dušan. The Influences of Asian Religions in Czechoslovakia after 1989. In DAI, K., X. ZHANG a M. PYE. Religion and Modernization in China. 1. vyd. Cambridge: Roots and Branches, 1992. s. 161-166. ISBN 0-9525772-0-8. info
 • LUŽNÝ, Dušan. 1989 nian hou yazhou zongjiao zai jiekesiluofake de yingxiang. Shijie zongjiao ziliao. Beijing, 1992, roč. 1992, č. 4, s. 36-40, 4 s. ISSN 1000-4505. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Bláhova Sociologie inteligence po půl století. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 1991, č. 6, s. 744-757. ISSN 0038-0288. info

22. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info