prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

profesorka – Katedra občanského práva


kancelář: 254
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5313
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Právnická fakulta
  Veveří 70
  611 80 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018-: profesorka v oboru občanského práva
 • 2004-2018: docentka v oboru občanského práva udělený Masarykovou univerzitou v Brně (habilitace 2003), habilitační práce "Autonomie vůle v rodinné právu v česko-italském porovnání"
 • 1999: osvědčení Masarykovy univerzity o nahrazení zkratky titulu Dr. zkratkou Ph.D. a o přiznání akademického titulu JUDr.
 • 1995: titul doktorka (Dr.) udělený Masarykovou univerzitou v Brně, disertační práce "Majetkové vztahy mezi manžely"
 • 1993: kurz základů vysokoškolské pedagogiky na Masarykově univerzitě
 • 1992-1995: postgraduální studium v oboru občanské právo hmotné a procesní na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
 • 1987-1992: studijní obor právo na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity); diplomová práce "Právní postavení dítěte"
Zaměstnání
 • 2018-: profesorka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2004-2018: docentka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2000-2001: asistentka soudce Nejvyššího soudu JUDr. Františka Duchoně
 • 1996-: advokátka zapsaná Českou advokátní komorou
 • 1996: komerční právnička zapsaná Komorou komerčních právníků České republiky
 • 1994-1995: právnička notáře JUDr. Alice Sedlákové v Brně
 • 1994-2003: odborná asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1992-1994: asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 1987-1992: tlumočení pro zahraniční vystavovatele Brněnských veletrhů a výstav, a. s., (externí spolupráce při studiu)
 • 1986-1987: administrativní pracovnice Brněnských veletrhů a výstav
Pedagogická činnost
 • 2022-2023: předsedkyně oborové rady studijního doktorského programu Civilní právo a civilní právo procesní
 • 2022-2023: garantka studijního doktorského programu Civilní právo a civilní právo procesní
 • 2020-: předsedkyně komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Právo, zaměření na specializaci Občanské právo
 • 2019-: členka oborové rady programu Civilní právo a civilní právo procesní
 • 2013-2014: vyučující a spoluřešitelka projektu OPVK Praxe do práva, právo do praxe (společně s M. Kornelem a R. Dávidem)
 • 2010: hlavní řešitelka vzdělávacího projektu Právo proti domácímu násilí, podpořeného Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy/Fondem rozvoje vysokých škol, č. FRVS/363/2010
 • 2010-: garantka a vyučující předmětu Právo proti domácímu násilí v magisterském studijním programu
 • 2009-: předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu
 • 2008-: garantka a vyučující předmětu Rodinné právo v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy
 • 2007-: garantka a vyučující předmětu Rodinné právo v magisterském studijním programu Právo a právní věda
 • 2005-: školitelka absolventů a studentů doktorského studijního programu Teoretické právní vědy
 • 2004-: podíl na elektronizaci vzdělávací činnosti, zejména v rámci el portálu Masarykovy univerzity
 • 2004-: členka komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy
 • 2004-: vyučující předmětu Czech Family Law v mezinárodním programu Socrates/Erasmus
 • 2003-2004: vyučující předmětu Rozvod v současné Evropě
 • 2000-: vyučující ve vzdělávacím programu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
 • 2000-: členka komise pro státní rigorózní zkoušky
 • 1996-: členka komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském a bakalářském studijním programu
 • 1994-: vyučující v programu celoživotního vzdělávání
 • 1994-: školitelka, vedoucí nebo oponentka disertačních, rigorózních, diplomových, bakalářských a studentských soutěžních prací
 • 1992-: vyučující v doktorském, magisterském a bakalářském studijním programu, zejména předmětů rodinné právo a občanské právo
Vědeckovýzkumná činnost, granty a různé projekty
 • 2022-: národní expertka pro evropský projekt "Family Law in Europe Academic Network FL-EUR" v rámci výzkumné oblasti "Legal Protection and Empowerment of Vulnerable Adults" (společně s Davidem Elischerem a Ondřejem Frintou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a doktorandem Karlem Lachem)
 • 2021-2022: národní expertka Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL) pro projekt "The Protection of the Adult and Respect for his or her Authonomy (společně s Davidem Elischerem a Ondřejem Frintou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy)
 • 2021-: členka Central European Professors´s Network
 • 2019-: národní expertka evropského projektu "Family Law in Europe Academic Network FL-EUR"
 • 2018-: národní expertka evropského projektu "PSEFS Personal Solutions in European Family and Succession Law", garantovaného univerzitami v Camerinu a Trieste, Itálie (European Union´s Justice Programme 2014 - 2020, No. 80082-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-2017), (společně s Martinem Kornelem a Lucií Zavadilovou)
 • 2018: hlavní řešitelka grantového projektu specifického výzkumu "Civilní status člověka", MUNI/A/0889/2017
 • 2017-2018: národní zpravodajka Mezinárodní akademie srovnávacího práva pro projekt "Podmínky uznání civilního statusu transsexuálů a transgender"
 • 2016: hodnotitelka projektů specifického výzkumu Interní grantové agentury Univerzity Palackého v Olomouci (IGA)
 • 2015-2017: spoluřešitelka mezikatedrového projektu "Evropské soukromé právo v čase a prostoru", dílčí části "Evropské rodinné právo" (hlavní řešitel Jan Hurdík)
 • 2015: hlavní řešitelka grantového projektu specifického výzkumu "Specifika zacházení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného" (III. hlava ZSM), MUNI/A/1257/2014 (společně zejména s Milanou Hrušákovou ml.)
 • 2013-2014: spoluřešitelka katedrového projektu "Rekodifikace soukromého práva" (hlavní řešitelé Josef Fiala a Josef Bejček)
 • 2012-2013: spoluřešitelka grantového projektu specifického výzkumu "Domácí násilí a jeho řešení" (hlavní řešitelka Veronika Kozlová)
 • 2011: národní expertka Evropské komise projektu "Uznání a vymahatelnosti Evropské úmluvy o výkonu práv dětí a Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí"
 • 2010-2012: spoluřešitelka grantového projektu "Vývoj soukromého práva na území České republiky", podpořeného Grantovou agenturou České republiky, č. P408/10/0363 (hlavní řešitel Ladislav Vojáček)
 • 2010: hlavní řešitelka vzdělávacího projektu "Právo proti domácímu násilí", podpořeného Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy/Fondem rozvoje vysokých škol, č. FRVS/363/2010
 • 2005-2011: členka výzkumného týmu Výzkumného záměru Masarykovy univerzity "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004"; spoluřešitelka tématu "České rodinné právo v kontextu integrace České republiky v Evropské unii"; podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM0021622405 (hlavní řešitel Jan Hurdík)
 • 2010-2014: zvolená tajemnice oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky, č. 7 Sociální a ekonomické vědy
 • 2010-2012: spoluřešitelka grantového projektu "Vývoj soukromého práva na území České republiky", podpořeného Grantovou agenturou České republiky, č. P408/10/0363 (hlavní řešitel Ladislav Vojáček)
 • 2010: hodnotitelka ve studentských grantových soutěžích Západočeské univerzity v Plzni
 • 2009-2014: členka oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky, č. 7 Sociální a ekonomické vědy: hodnocení průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů
 • 2008-: národní expertka evropského projektu "Common Core of European Private Law", garantovaného univerzitami v Torínu a Palermu, Itálie (European Commision - Research Project: Joint Network on European Private law, 513351 - CIT 3/Research Topic: Citizens)
 • 2008: hodnotitelka projektů Grantové agentury České republiky
 • 2007: národní expertka projektu "Role of the Family Home in the Dynamic of Inclusion and Social Alienation" (hlavní řešitelka prof. M. D. Panforti, Università degli Studi di Modena, Itálie)
 • 2006-2007: národní expertka Ústavu T. M. C. Assera v Haagu, Nizozemí, na mezinárodním projektu "Study on the Enforcement of Family Law Judgements - Czech Republic Report. Comparative Study on Enforcement Procedures of Family Rights". Synthesis report JLS/C4/2005/2006
 • 2005-2011: členka výzkumného týmu Výzkumného záměru Masarykovy univerzity č. MSM0021622405, "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004"; spoluřešitelka tématu "České rodinné právo v kontextu integrace České republiky v Evropské unii"; podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (hlavní řešitel Jan Hurdík)
 • 1998, 2001, 2005, 2008: spoluřešitelka výzkumného úkolu Vědecký komentář k zákonu o rodině se spoluúčastí soudců Nejvyššího soudu
 • 1993-: aktivní prezentace vědeckovýzkumné činnosti na řadě mezinárodních nebo zahraničních konferencí
Mezinárodní konference, akademické stáže, kurzy a stipendia
 • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
 • 12/2022 Maďarsko, Miskolc: Conference "Contemporary Threats to Parental Responsibility. Selected Legal Aspects", příspěvek "Exercise of Parental Responsibility in Special Cases"
 • 6/2022 Polsko, Varšava: International Conference "Content of the right to parental responsibility", příspěvek "Content of the right to parental responsibility in the Czech Republic"
 • 11/2021 Maďarsko, Budapest: Conference "Protection of Family in Legal Systems", příspěvek "Law against Domestic Violence - Protection of Families in Czechia"
 • 7/2018 Japonsko, Fukuoka: XXthe General Congres of the International Academy of Comparative Law (IACL), národní zpráva "Conditions of the Recognition of the Civil Status of Transsexual and Transgender People in the Czech Republic"
 • 4/2018 Francie, Štrasburk: Conference of the International Society of Family Law (ISFL) "The Influence of International Human Rights´Bodies on National Family Law", příspěvek "The Influence of the Case law of the International Court of Human Rights and Constitutional Court on Czech Family Law"
 • 7/2017 Nizozemí, Amsterdam: XVIth World Conference of the International Society of Family Law (ISFL) "Family Law and Family Realities", příspěvek "Same Sex Families an the Right to Respect for Private and Family Life"
 • 7/2017 Polsko, Bialystok: Symposium of the International Academy for the Study of Jurisprudence of the Family (IASJF) na téma "Judicial Protection of the Family: Too Little or Too Much?", příspěvek "Judicial Protection of Victims of Domestic Violence"
 • 6/2016 Perú, Arequipa: Symposium of the International Academy for the Study of Jurisprudence of the Family (IASJF) na téma "Family and Human Rights", příspěvek "Tensions between Legal, Biological and Social Parenthood"
 • 6/2015 Izrael, Tel Avive, Ono Academic College: Symposium of the International Academy for the Study of Jurisprudence of the Family (IASJF) na téma "Child and Family in Challenging Situations: Legal Issues", příspěvek "The Best Interest of the Child in Case of Separation and Divorce"
 • 4/2015 Francie, Paříž, Cour de Cassation: "Colloque international de l´International Society of Family Law (ISFL) - Compensation and division of property upon separation", příspěvek "Maintenance Duty and Other Property Obligations upon Separation and Divorce"
 • 8/2014 Brazílie, Recife: XVth World Conference of the International Society of Family Law (ISFL) "Family law - Universalities and Singularities", příspěvek "Adoption and International Adoption in the Czech Republic"
 • 6/2013 USA, Brooklyn, New York, Brooklyn Law School: North American Regional Conference "Fostering Family Harmony", příspěvek "Family Solidarity"
 • 4/2012 Itálie, Reggio Emilia, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia: konference "Parents and Children - an Evolving Relationship", příspěvek "A Child at Risk"
 • 10/2010 Slovensko, Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského: konference "Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax", příspěvek "Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a ústavního soudu: podněty pro proměny českého rodinného práva"
 • 9/2010 Slovensko, Trnava, Právnická fakulta: konference "Právo v európskej perspektíve", příspěvek: "Ochrana slabší strany v rodinném právu"
 • 9/2008 Rakousko, Vídeň, Právnická fakulta: 13th World Conference of the International Society of Family Law (ISFL) "Family Finances", příspěvek "Financial Implication of Non-Formal Relationships in the Czech Republic: Legal Protection of Non-Married mother/divorced mother and the Child"
 • 10/2007 Slovensko, Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského: konference "Ochrana práv maloletých v civiľnou procese", příspěvek: "Přirozené právo dítěte znát svůj původ a jeho ochrana v českém civilním právu"
 • DLOUHODOBÉ ZAHRANIČNÍ AKADEMICKÉ STÁŽE A KURZY

 • 2002: semestrální kurz Instituzioni di Diritto Privato I, Università degli Studi di Trieste, Terst, Itálie
 • 10/2001-9/2002: hostující výzkumník a přednášející na Università degli Studi di Trieste, Terst, Itálie
 • 10/2000-3/2001: hostující výzkumník na Università degli Studi di Firenze, Florencie, Itálie
 • KRÁTKODOBÉ ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ NEBO PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY A ODBORNÉ EXKURZE

 • 2023: týdenní studijní pobyt v Catanii, Itálie, v rámci projektu Erasmus+
 • 2019: týdenní studijní pobyt v Madridu, Španělsko, v rámci projektu Erasmus+
 • 2019: týdenní přednáškový pobyt v A Coruna, Španělsko, v rámci projektu Erasmus+
 • 2018: týdenní přednáškový pobyt Pamploně, Španělsko, v rámci projektu Erasmus+
 • 2017: týdenní studijní pobyt v Palermu, Itálie, v rámci projektu Erasmus+
 • 2016: dvoudenní studijní pobyt ve Vídni, Rakousko, Univerzita
 • 2016: týdenní studijní pobyt v Římě, Itálie, Univerzità de la Sapienza, v rámci projektu Erasmus+
 • 2015: jednodenní studijní pobyt ve Vídni, Rakousko, Univerzita
 • 2013: týdenní studijní pobyt v Cardiffu, Velká Británie
 • 2012: týdenní pobyt v Moskvě, Rusko, v rámci projektu Mezinárodní únosy dětí - zpracování národní zprávy a její prezentace na téma Mezinárodní únosy dětí v České republice
 • 2008: týdenní přednáškový a studijní pobyt na Univerzitě v Bialystoku, Polsko, v rámci mezinárodního projektu Sokrates/Erasmus
 • 2006: týdenní studijní pobyt na Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemí
 • 2005: týdenní exkurze na Evropském soudu pro lidská práva a v Radě Evropy, Štrasburk, Francie, organizovaný Českou advokátní komorou
 • 2004: týdenní studijní pobyt na Istituto Universitario Europeo, Florencie, Itálie
 • 1998: týdenní studijní pobyt na Uniwersytet Wroclavski, Polsko
 • 1996: třítýdenní studijní pobyt na Universitè de Paris Sud, Facultè Jean Monnet, Universitè Paris XII, Francie
 • 1995: týdenní přednáškový pobyt na University of Oxford, Anglie
 • 1995: týdenní studijní pobyt na Universität Regensburg, Německo
 • 1994: třítýdenní studijní pobyt na Universitaire Instelling Antwerpen, Belgie, v rámci mezinárodního projektu Tempus
 • ZAHRANIČNÍ A TUZEMSKÁ STIPENDIA

 • 2001: Borsa di studio del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell' Università degli Studi di Trieste per l' anno accademico 2001/2002, Terst, Itálie, na roční pobyt tamtéž
 • 2000: Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e North Atlantic Treaty Organisation (NATO), per l' anno accademico 2000/2001, Řím, Itálie, na šestiměsíční pobyt ve Florencii
 • 1995: stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně na seminář University of Oxford, Faculty of Law, Oxford, Anglie
 • 1994: stipendium v mezinárodním programu TEMPUS na studijní pobyt v Antwerpách, Belgie
Další univerzitní aktivity
 • 2018-: členka Vědecké Rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2008-: členka oborové komise občanského práva Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy Masarykovy univerzity
 • 2008-: ad hoc redakční lektorka vědeckých a odborných děl v Česku (Právní rozhledy, Bulletin advokacie atd.), na Slovensku a v Polsku
 • 2000: členka Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 1999-2000: členka Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Členství v mezinárodních společnostech a jiné aktivity
 • 2021-: členka Central European Professors´s Network
 • 2019-: členka Family Law in Europe Academic Network "FL-EUR"
 • 2019-2021: členka European Law Institute "ELI"
 • 2016-: členka Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců
 • 2015-: členka International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family "IASJF"
 • 2009: expert pracovní komise Legislativní rady vlády pro komplexní posouzení vládního návrhu občanského zákoníku
 • 2008: expert pracovního týmu Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci rodinného práva v rámci občanského práva
 • 2005: expert Ministerstva spravedlnosti na Zelené knize o použitelném právu a soudní příslušnosti ve věcech rozvodu manželství
 • 2004: expert Ministerstva spravedlnosti na Zelené knize o vyživovací povinnosti
 • 2004: expertní činnost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ve věci ústavní výchovy
 • 2003-2008: expert pracovní komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva
 • 1998: expert k poslaneckému návrhu novely zákona o rodině
 • 1998-: členka International Society of Family Law "ISFL"
 • 1998-: členka české sekce Defence for Children International "DCI"
 • 1995-2006: členka Jednoty českých právníků
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018-: členka redakční rady časopisu Právník, vyd. Ústav státu a práva Akademie věd
 • 2012-: členka komise pro obhajoby doktorských disertací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2011-: zvolená členka výkonného výboru (Executive Council) Mezinárodní společnosti pro rodinné právo (International Society of Family Law, ISFL)
 • 2005-: členka redakční rady Acta iuridica olomucensia, vyd. Univerzita Palackého v Olomouci
 • 1989: cena předsednictva Nejvyššího soudu ČSSR v celostátním kole studentské vědecké soutěže; 2. místo ve fakultním kole a Cena ministerstva spravedlnosti ČSR; soutěžní práce "Děti ze zkumavky"
Vybrané publikace
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Karel LACH, David ELISCHER a Ondřej FRINTA. THE EMPOWERMENT AND PROTECTION OF VULNERABLE ADULTS THE CZECH REPUBLIC. 1. vyd. Amsterdam: FL-EUR - Family Law in Europe: Academic Network, 2023. 146 s. FL-EUR - Family Law in Europe: Academic Network. URL info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Family law instruments to protect and support families, parents and children in Czechia. In Demographic issues and solutions in Europe. 2023. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Fellow Member of the Academic Network on Family Law in Europe (FL-EUR). Academic Network on Family Law in Europe (FL-EUR), 2023 - 2023. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Fellow Member of the International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family. 2023. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Member of the Central European Professors` Network. 2023. Central European Professors` Network info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. The Common Core of European Private Law. Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, 2023 - 2023. URL info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, David ELISCHER, Ondřej FRINTA a Karel LACH. Legal Protection and Empowerment of Vulnerable Adults. 1. vyd. Amsterdam: Family Law in Europe: Academic Network (FL-EUR), 2022. 98 s. Family Law in Europe: Academic Network (FL-EUR). info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Milana HRUŠÁKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. 412 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-877-1. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. On Couples in De Facto Unions in the Czech Repulic. In Wilson, R.F., Carbone, J. (eds.). International Survey of Family Law 2022. 1. vyd. Cambidge-Antwerp-Chicago: Intersentia, 2022. s. 109-120. ISBN 978-1-83970-264-8. Repozitář MU Web nakladatele info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. The Rights of the Child at Risk. Law, Identity and Values. Budapest: Central European Academic Publishing, 2022, roč. 2, č. 2, s. 83-100. ISSN 2786-2542. doi:10.55073/2022.2.83-100. Open access časopisu info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Changes in Czech Family Law in Light of the Principles of European Family Law. Law, Identity and Values. Maďarsko: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, 2021, roč. 1, č. 1, s. 85-98. ISSN 2786-2542. doi:10.55073/2021.1.85-98. Open access časopisu info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Member of Editorial Board of the Journal Law. Identity and Values. Law, Identity and Values vydávaný Ferenc Mádl Institutem of Comparative Law, 2021 - 2022. ISSN 2786-3840. doi:10.55073. URL info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Czech Family Law: Maintenance Duty and Other Property Obligations upon Separation and Divorce. In Compensation and Division of Property upon Separation. 2015. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Adoption and International Adoption: the Czech Republic Experience. In XVth ISFL World Conference - Family Law - Universalities and Singularities. 2014. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Family Solidarity. In Fostering Family Harmony: Principles and Practices. Conference Brooklyn Law School. NY. USA. 2013. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. A Child at Risk. In Parents and Children - an Evolving Relationship. 2012. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. The Case Law of the European Court of Human Rights and the Czech Constitutional Court as Incentives for the Czech Family Law Changes. In Križan a kol. (eds.). Trends in the Development of Private Law in the Context of European Unification, Section of Civil law, English Part. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 255 - 261. ISBN 978-80-7160-311-5. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Czech Family Law: Five Years of Membership of the European Union. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Years of EU Membership Case of the Czech Republic and Slovenian Law. 1. vydání. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 237 - 249. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Developments in Marriage and Marital Law in the Czech Republic. In Marriage and Quasi Marital Relationships in Central and Eastern Europe. 1. vydání. USA Provo Utah: BUY Academic Publishing, 2008. s. 173 - 198. Marriage and Quasi Marital Relationships in Centra. ISBN 978-0-8425-2720-0. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Sanctions in Czech Family Law. Mariusz Poplawski, Dana Šrámková. In Legal Sanctions: Theoretical nad Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno - Bialystok: MU Brno, 2008. s. 197-203, 8 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4768-6. info

15. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info