doc. PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

Ústav archeologie a muzeologie


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Hrad Přerov v raném středověku (9. - 11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury
Oponenti habilitační práce prof. dr hab. Slawomír Moździoch (Polská akademie věd)
PhDr. Peter Bednár, CSc. (Slovenská akademie věd)
PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 9. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. hab. Jerzy Piekalski (Univerzita Wroclaw)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Slovenská akademie věd)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info