doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.


telefon: 532 23 4244, 4428
e‑mail: