prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

profesor – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.117
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3959
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Bohumil Fořt, prof., PhDr., Ph.D., nar. 2. srpna 1973 v Ostrově (nad Ohří), Československá socialistická republika
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy a baltistiky
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: prof. Česká literatura, FF MU, Brno
 • 2011: doc. Česká literatura, FF MU, Brno
 • 2004: PhDr. Dějiny české literatury a teorie literatury, FF UK, Praha
 • 2004: Ph.D. Teorie literatury, FF UK, Praha
 • 1997: Mgr. Čeština - matematika, PedF JU, České Budějovice
Přehled zaměstnání
 • 09/2018-02/2019: Visting Professor, Department of English Language and Literature, University of Maryland, Spojené státy americké
 • 2015-: docent/profesor, Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU, Brno
 • 2003-2004: Teacher/Fellow, School of Slavonic and East European Studies, University College London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • 2003-2015: odborný asistent/docent, Ústav české literatury a knihovnictví, FF MU, Brno
 • 2003-: vědecký pracovník, Ústav pro českou literaturu, Akademie věd české republiky, Brno
 • 2000-2002: Teaching Assistant, Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto, Kanada
Pedagogická činnost
 • člen oborové rady Česká literatura, FF MU
 • člen oborové rady Teorie vyprávění, FF MU
 • člen oborové rady Filologie, FF MU
 • člen oborové rady Česká literatura, FF UPOL
Vědeckovýzkumná činnost
 • teorie literatury, narativní teorie, naratologie, sémiotika literatury, literárněvědný strukturalismus, teorie fikčních světů, dějiny české literatury, literární realismus
Akademické stáže
 • 05-2022: Visiting Researcher: Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto, Toronto, Kanada
 • 08-09/2004: Visiting Scholar: Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto, Toronto, Kanada
 • 10/1999-3/2000: Visiting Scholar: Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto, Toronto, Kanada
 • 1997-1998: Postgraduální kurs teorie literatury, Ústav pro českou literaturu, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
 • krátkodobé stáže:
 • 11-2023 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Polsko, (5 dnů), 10-2019 Stockholmsk universitet, Švédsko, (7 dnů), 12-2017 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (7 dnů), 10-2017 Stockholmsk universitet, Švédsko, (7 dnů), 08-2017 The British Library, Londýn, Spojené království, (11 dnů), 04-2017 The British Library, Londýn, Spojené království, (10 dnů), 09/10-2016 Stockholmsk universitet, Švédsko, (6 dnů), 09-2015 Stockholmsk universitet, Švédsko, (7 dnů), 09-2014 Stockholmsk universitet, Švédsko, (7 dnů), 09-2013 Stockholmsk universitet, Švédsko, (8 dnů), 06-2013 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (5 dnů), 12-2012 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (5 dnů), 06-2012 Stockholms universitet, Švédsko (8 dnů), 09-2011 Univerzita Konštantína filozofa, Nitra, Slovensko (projekt Erasmus - 5 dnů), 06-2011 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (5 dnů), 06-2011 Stockholms universitet, Švédsko (8 dnů), 11-2010 Universitat Wien, Rakousko (2 dny), 06-2010 Stockholms universitet, Švédsko (6 dnů), 05-2010 Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko (projekt Erasmus - 5 dnů), 01-2010 The British Library, UK (11 dnů), 12-2009 Universitat Wien, Rakousko (6 dnů), 11-2009 University of Glasgow, UK (projekt Erasmus - 7 dnů), 9-2009 Stockholms universitet, Švédsko (6 dnů), 8-2009 The British Library, UK (9 dnů), 7-2009 Universitat Wien, Rakousko (3 dny), 6-2009 University of London, UK (7 dnů), 4-2009 The Royal Society of Edinburgh, UK (9 dnů), 03-2009 Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko (5 dnů), 12-2008 Tel Aviv University, Izrael (7 dnů), 10-11/2008 University of Toronto, Kanada (14 dnů), 05-2008 Stockholms universitet, Švédsko (8 dnů), 02-2008 University of London, UK (10 dnů), 10-2007 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (12 dnů), 06-07/2007 Rossijskaja akademija nauk, Moskva, Rusko (9 dnů), 05-2007 University of London, UK (7 dnů), 01-2007 University of London, UK (5 dnů), 11-2006 Universitat Wien, Rakousko (4 dny), 10-2006 Universitat Hamburg, SRN (3 dny), 09-2006 Stockholms universitet, Švédsko (10 dnů), 07-2006 The British Academy, UK (16 dnů), 05-2006 Université Paris, Francie (5 dnů), 12-2005 Universitat Wien, Rakousko (4 dny), 11-2005 University of London, UK (8 dnů), 10-2005 Stockholms universitet, Švédsko (8 dnů), 04-2005 University of London, UK (5 dnů), 12-2004 Universitat Wien, Rakousko (4 dny), 11-2004 University of London, UK (7 dnů), 09-2004 Dalhouse University - Nova Scotia, Kanada (5 dnů)
Mimouniversitní aktivity
 • členství:
 • European Narratology Network
 • The International Society for the Study of Narrative
 • Brněnský naratologický kroužek (zakládající člen)
 • členství v redakčních radách:
 • Bohemica litteraria
 • Rozrazil
 • grantové projekty:
 • 2013-2016: Slovník literárněvědného strukturalismu, GAČR, spoluřešitel
 • 2008-2010: Dva žánry a jejich světy v kontextu české literatury, GAČR, hlavní řešitel
 • 2004-2006: Problémy teorie vyprávění, GAČR, spoluřešitel
 • 2006: Dějiny české literární teorie, Dějiny světové literární teorie, FRVŠ
 • 2004-2006: Příspěvek českého strukturalismu k teorii vyprávění, GAAVČR, hlavní řešitel
 • recenzní a posudková činnost:
 • Grantová agentura České republiky
 • National Science Centre, Polsko
 • VEGA
 • Slovak research and development agency
 • Poetics Today
 • Organon F
 • International Journal of English Studies
 • World Literature Studies
 • American and British Studies Annual
 • Filozofický časopis
 • Svět literatury
 • Česká literatura
 • Bohemica Olomucensia
 • Semiotica
 • Brno Studies in English
 • Prace Filologiczne
 • Časopis Slezského zemského muzea
Ocenění vědeckou komunitou
 • vyžádané přednášky:
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski 2023 - 'Formování českého realistického románu'
 • Katedra bohemistiky, UJEP, Ústí nad Labem 2022 - 'Diskuse o realismu: staré a nové?'
 • Filologický klub, České Budějovice 2021 - 'Narativ a jeho teorie: vize a re-vize'
 • FF UPOL, Olomouc 2021 - 'Lubomír Doležel a česká literatura Historie metod a vývoj badatelského zájmu'
 • FF OU, Ostrava 2019 - 'Realismus v diskusi: staletí bojů o realismus'
 • FF UPOL, Olomouc 2019 - 'Narativita - ruptury - mezery'
 • FF UPOL, Olomouc 2019 - 'Narativita pro 21. století? Tradice a progres'
 • Dept. of English Language and Literature, University of Maryland, College Park, U.S.A. 2018 - 'Concepts of Realism'
 • FF UPOL, Olomouc 2018 - 'Realismus tehdy a dnes. Rané diskuse a pozdní syntézy'
 • Dept. of literature, University of Pécs, Maďarsko 2018 - 'Realist Fictional Worlds'
 • Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 2018 - 'Jak reálné jsou realistické fikční světy?'
 • Týden vědy, AV ČR, Brno 2017 - 'Franz Kafka: postavy a světy'
 • Letní škola historie, FF MU, Daňkovice 2017 - 'Česká literatura a literární věda v exilu'
 • Společnost pro kognitivní vědu a filosofii, FF MU, Brno 2017 - 'Literární postava a kognitivní výzva'
 • Společnost pro estetiku, Praha 2016 - 'Česká realistická próza a její světy
 • UJEP, Ůstí nad Labem 2016 - 'Fikční světy realistické literatury'
 • UMB, Banská Bystrica 2016 - 'Příběh: reference - reprezentace - interpretace'
 • FF OU, Ostrava 2015 - 'Realistické fikční světy'
 • FF PU, Prešov, Slovensko 2015 - 'Fikční světy a teorie vyprávění'
 • Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 2015 - 'Český literárněvědný strukturalismus: dědictví a přínos'
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015 - 'Teorie fikčních světů: příběhy, fikce, média'
 • Univerzita Palackého, Olomouc 2015 - 'Realistický narativ v labyrintu funkcí'
 • Stockholmsk universitet, Švédsko 2014 - 'Realist Fictional Narratives from the Functional Point of View'
 • Stockholmsk universitet, Švédsko 2013 - 'Literary and Political Worlds'
 • Ostravská univerzita, Ostrava 2011 - 'Postavy realistických fikčních světů jako subjekty a objekty'
 • Stockholmsk universitet, Švédsko 2010 - 'The Prague School from a Semiotic Point of View'
 • FF PU, Prešov, Slovensko 2010 - 'Aspekty fikčně světové teorie',
 • FF MU, Brno 2010 - 'Lidé nebo věšáky na šaty'
 • FF JČU, České Budějovice, 2009 - 'Pražská škola a teorie fikčních světů'
 • FF UK Bratislava, Slovensko 2009 - 'Teória fikčných svetov - všeobecne'
 • FF UK Bratislava, Slovensko 2009 - 'Literárna postava ako naratologický problém'
 • PF UJEP, Ústí nad Labem 2009 - 'Literární postava jako naratologický problém'
 • Stockholmsk universitet 2008 - 'Narrative Characters: People or Clothes' Hangers?'
 • PF UJEP, Ústí nad Labem 2006 - 'Některé problémy teorie vyprávění v kontextu Pražské školy'
 • FF UK, Praha 2006 - 'Pražská škola a fikční světy'
 • Stockholmsk universitet 2006 - 'The Prague School and Fictional Worlds'
 • PF UJEP, Ústí nad Labem 2005 - 'Fikční světy literatury'
 • University of Toronto, Kanada 2000 - 'Current Trends in Modern Czech Philosophy'
 • účast na konferencích a workshopech: Desk
 • 04-2024 “Completeness” and “Coherence” of Kafka’s Worlds. Konference Narrative 2024, ISSN, Newcastle, Spojené království
 • 10-2023 "Deskripce a narace: napětí nebo sepětí?" Konference: Performativita - Narativita - Deskriptivita, Společnost pro estetiku, ZČU, Plzeň
 • 09-2023 "Remarks on Space and pace in the Realist/Naturalist Novel." Konference: 7ENN International Conference. Rhythm, Speed, Path: Spatiotemporal Experiences in Narrative, Poetry, and Drama, ENN, Monopoli, Itálie
 • 06-2023 "Haškovské strategie a dominanty." Konference: Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických souvislostech, Lipnice nad Sázavou
 • 04-2023 "Narrative and Semantic Techniques in Hašek's The Good Soldier Švejk." Konference: The World of Jaroslav Hašek, Columbia University, Spojené státy americké
 • 03-2023 "Od experimentálního románu k českému naturalismu." Konference: Naturalismus v české kultuře, KB UPOL, Olomouc
 • 10-2022 "Kánon a realita Poznámky k (ne)kanonické narativní teorii." Konference: Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. Spoločnost pre estetiku, UKF, Nitra
 • 06-2022 "Lubomír Doležel – inspirace a vliv." Konference: VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky, ÚČL AV ČR, Praha
 • 04-2022 "Živé" příběhy Jaromíra Johna." Konference: Estetik Markalous a literát John. KBO FF UPOL, Olomouc
 • 01-2022 "Lež a literatura: podstata, téma, strategie?." Konference: Lež jako hybatel světa. ÚČL AV ČR, Praha-Brno
 • 10-2021 "Z Čech až na konec světa... a zpět." Konference: Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru?, Estetická společnost, Brno
 • 09-2021 "The Missing in Narratives." Konference: 6ENN Conference, ENN, Riga, Lotyšsko (online)
 • 09-2020 "Jak estetické jsou narativy?" Konference: Texty, obrazy: žánre a narácie, Spoločnost pre estetiku, Bratislava, Slovensko
 • 10-2019 "Centrum a periferie: narativy a jejich teorie." Konference: Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, Spoločnost pre estetiku, Bratislava, Slovensko
 • 09-2019 "Self-referentiality in Narrative Literary Fiction: A Strategy of Auto-poiesis or Auto-destruction?" Konference: Narrativity and Self-Creating Forms:Autopoiesis in Perspective, Praha, FF UK
 • 09-2019 "Lubomír Doležel and Structural Poetics." Konference: Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination, Brno, PedF MU
 • 05-2019 "Few Remarks on Václav Marek’s Trilogy." Konference: Colloquium on Czech Lappologist Václav Marek (1908–1994), Praha, FF UK
 • 04-2019 "Narratives, their Gaps and Worlds." Konference: The XIV. Prague Interpretation Colloquium. Thinking and Speaking about Fictional Worlds, Praha, Filozofický ústav AV ČR
 • 06-2018 "On Poetic Types or On More?" Konference: The Structural Approach to Art, Otakar Zich and the Prague Linguistic Circle Re-Considered, Brno, FF MU
 • 05-2018 "Realistický konec... a začátek." Konference: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve koncov umenia v estetických umenovedných a filozofických teóriách, Nový Smokovec, Slovensko
 • 04-2018 "Early, Contemporary, Recent: Discussions on Realist Narratives." Konference: 2018 International Conference on Narrative; The International Society for the Study of Narrative, Montréal, Kanada
 • 03-2018 "Román a morálka." Konference: Kompetence tvůrčí a kritické, Společnost pro estetiku, Olomouc
 • 03-2018 "Cizí a domácí: Kafkovské pohyby." Konference: Obraz cizince v literatuře, PedF MU, Brno
 • 09-2017 "Pragmatické dimenze realistického románu." Konference: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Spoločnost pre estetiku, Bratislava, Slovensko
 • 09-2017 "The Prague School between worlds, illusions, and minds." Konference: The 4th International Conference of the ENN: Narrative & Narratology Metamorphosing the Structures, ENN, Praha
 • 04-2017 "Kafka's Worlds: Gaps, Characters, and Narratives." Konference The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Lessons from Kafka, Filozofický ústav AVČR, Praha
 • 02-2017 "Gaps: Narrativity and Integrity." Konference Fictionality as Concept and Literary Practice, Stockholms universitet, Stockholm, Švédsko
 • 01-2017 "Between worlds, illusions, and minds." Konference: Narratológiák–Narratologies, Maďarská akademie věd, Budapešť, Maďarsko
 • 11-2016 "Fikčně světová analýza." Workshop: Analýza textu, Brno, FF MU
 • 10-2016 "Teleologie (literárního) umění Jana Mukařovského v kontextu současné literární teorie." Konference: Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského; Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava, Slovensko
 • 06-2016 "Lubomír Doležel's Czech Inspirations." Konference: 2016 International Conference on Narrative; The International Society for the Study of Narrative, Amsterdam, Holandsko
 • 11-2015 "Realist Fictional Worlds." Konference Realism: Roots and Temporalities; University of Chicago Center in Paris, Paříž, Francie
 • 10-2015 "Realist Literary Characters: A (Cognitive) Challenge or Not?." Konference Perspektivy a hranice kognitivní naratologie / Perspectives and Frontiers of Cognitive Narratology; ÚČL AVČR, Praha
 • 06-2015 "Válka a konflikt jako konstituenty meziválečného díla Jana Weisse." Konference V. kongres světové literárněvědné bohemistiky; ÚČL AVČR, Praha
 • 06-2015 "Znak: funkce, iluze, fikční svět." Konference Sémiotika literatury; UKF, Nitra, Slovensko
 • 05-2015 "Literary History between Russian Formalism and the Prague School." Konference Russian Formalism and Eastern & Central European Literary Theory: A Centenary View; University of Sheffield, Sheffield, Spojené království
 • 04-2015 "Aesthetic Illusion between the Prague School and Fictional Worlds Theory." Konference The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts; Filozofický ústav AV ČR, Praha
 • 04-2015 "Realist Fictional Narratives in the Labyrinth of Functions." Konference The 4th International Conference of the ENN: Modelling Narrative Across Borders; ENN, Gent, Belgie
 • 01-2015 "Velitelem města Bugulmy?" Konference Fikce Jaroslava Haška; Brněnský naratologický kroužek, Brno, ČR
 • 03-2013 "Fictional Narratives as Constituents of Political Worlds." Konference The 3rd Conference of the ENN - Emerging Vectors of Narratology; ENN, Paris, Francie
 • 06-2012 "Gotická surrealistická Valérie." Konference Neviditelný Nezval; FF MU a ÚČL AV ČR, Brno, ČR
 • 11-2011 "Analýza a interpretace v díle Jana Mukařovského." Konference Jan Mukařovský dnes Tradice a perspektiva českého strukturalismu; ÚČL AV ČR, Praha, ČR
 • 03-2011 "Realist Narratives as Meeting Places of the Sciences, Humanities - and People." Konference The 2nd Conference of the ENN - Working with stories: Narrative as a Meeting Place for Theory Analysis and Practice; ENN, Kolding, Dánsko
 • 10-2010 "Naratologické aspekty české realistické prózy." Konference Reálna podoba realizmu; SAV, Bratislava, Slovensko
 • 10-2010 "Czech Realist Worlds: A Contribution to Genre Theory." Konference Current Narratological Issues in Czech and German Contexts of Sciences and Humanities; ÚČL AVČR, Praha
 • 09-2010 "Pražská škola a moderní teorie vyprávění." Konference Structuralism in Eastern and Central Europe. Vision and Revision; Swider, Polsko
 • 06-2010: "Karel Hynek Mácha mezi PLKem a LHSČSou." Konference IV. kongres literárněvědné bohemistiky; ÚČL AVČR, Praha
 • 04-2010: "Fictional Worlds between Philosophy, Semiotics, and Linguistics." Konference Language, Reality, Fiction; FLÚ AVČR, Praha
 • 06-2009: "Kunderovy světy jako svědectví o reálných světech Případ Žert." Konference Co zmůže literatura? Brno
 • 02-2008: "Logika a vyprávění." Konference Vyprávění v kontextu; ÚČL AV ČR, Praha
 • 12-2007: "Poznámky k vývojovému a literárně-historickému bádání Pražské školy." Konference Literárne dejepisectvo: kontext, metodológia, žáner; SAV, Bratislava
 • 11-2007: "Teorie let padesátých a šedesátých." Koference: Ústav sobě, ÚČL AVČR, Praha
 • 03-2007: "Jan Mukařovský a jeho (ne)projekt literární historie." Konference O psaní dějin; ÚČL AVČR, Praha
 • 02-2006: "Current Directions in Czech Literary Theory: Following the Canon?" Konference Exclusion-Inclusion; University of London, Londýn, Spojené Království
 • 03-2005: "Mukařovského struktury, části a celky." Konference Český strukturalismus po poststrukturalismu; ÚČL AVČR, Praha
 • 06-2005: "Jana Mukařovského autoři, čtenáři, individua a subjekty." Konference III. kongres literárněvědné bohemistiky; ÚČL AVČR, Praha
 • 06-2005: "Geneze díle Jana Weisse po roce 1945." Konference II. kongres literárněvědné bohemistiky, ÚČL AVČR, Praha
 • 01-1998: "Weissovy fantaskní ženy." Konference: Neznámí (autoři) - neznámé (texty), UHK, Hradec Králové
Vybrané publikace
 • FOŘT, Bohumil. “Completeness” and “Coherence” of Kafka’s Worlds. In The 2024 International Society for the Study of Narrative Conference. 2024. info
 • FOŘT, Bohumil. Mezi analýzou, revizí a popularizací. Historie literární teorie podle Lubomíra Doležela. Česká literatura. Česká Republika: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2024, roč. 72, č. 3, s. 185-203. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Narrative and Semantic Techniques in Hašek's The Good Soldier Švejk. In The World of Jaroslav Hašek. 2023. info
 • FOŘT, Bohumil. Haškovské strategie a dominanty. In Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických souvislostech. 2023. info
 • FOŘT, Bohumil. Kánon a realita. Poznámky k (ne)kanonické narativní teorii. In Hučko Paštéková, Michaela; Boszorád, Martin. Kánony v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2023, s. 74-81. ISBN 978-80-972624-5-7. URL info
 • FOŘT, Bohumil a Jiří KOTEN. Narrator’s Commentary in Czech Literature (1300–1900). In Peter Hühn, John Pier, Wolf Schmid. Handbook of Diachronic Narratology. Berlin - Boston: DeGruyter, 2023, s. 55-70. info
 • FOŘT, Bohumil. Remarks on Space and pace in the Realist/Naturalist Novel. In 7ENN International Conference. Rhythm, Speed, Path: Spatiotemporal Experiences in Narrative, Poetry, and Drama. 2023. info
 • FOŘT, Bohumil. Švejkovské strategie a dominanty. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023, č. 1, s. 12-21. ISSN 1803-876X. info
 • FOŘT, Bohumil. Lež a literatura: podstata, téma, strategie? In Lež jako hybatel světa. 2022. info
 • FOŘT, Bohumil a Michal KOVÁŘ. Václav Marek, novelist. In Kovář, Michal. Václav Marek and the Sami. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022, s. 123-140. ISBN 978-80-7465-510-4. info
 • FOŘT, Bohumil. "Živé" příběhy Jaromíra Johna. In Estetik Markalous a literát John. 2022. info
 • FOŘT, Bohumil. Lubomír Doležel – inspirace a vliv. In VI. mezinárodní kongres literárněvědné bohemistiky. 2022. info
 • FOŘT, Bohumil. Diskuse o realismu: staré a nové? 2022. info
 • FOŘT, Bohumil. Literary history between Russian formalism and Czech structuralism. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2022, roč. 14, č. 1, s. 42-51. ISSN 1803-876X. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Teorie fikčních světů: příběhy, fikce a média. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2022, 10 s. ISBN 978-80-558-1938-9. info
 • FOŘT, Bohumil. The Missing in Narratives. In 6ENN Conference. 2021. info
 • FOŘT, Bohumil. Realistická literární postava: (kognitivní) výzva, či nikoli? Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,, 2021, č. 3, s. 361-376. info
 • FOŘT, Bohumil. Jak estetické jsou narativy? In Paštéková, Michaela; Kaňuch, Martin. Texty, obrazy : Žánry a narácie. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2021, s. 62-69. ISBN 978-80-972624-4-0. info
 • FOŘT, Bohumil. Z Čech až na konec světa... azpět. In Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? 2021. info
 • FOŘT, Bohumil. Kafka's Worlds. Gaps, Characters and Narratives. In Tomáš Koblížek, Petr Koťátko. Lessons from Kafka. Philosophical Readings of Franz Kafka's Worlds. Praha: Filosofia, 2021, s. 265-284. ISBN 978-80-7007-681-1. info
 • FOŘT, Bohumil. Narativ a jeho teorie. Vize a re-vize. In Přednáška ve Filologickém kruhu. 2021. info
 • FOŘT, Bohumil. Self-referentiality in Narrative Literary Fiction : A Strategy of Autopoiesis or Autodestruction? Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 13, č. 1, s. 200-215. ISSN 1803-876X. Plný text info
 • FOŘT, Bohumil. Lubomír Doležel a česká literatura. Historie metod a vývoj badatelského zájmu. 2021. info
 • FOŘT, Bohumil. Vladislav Vančura mezi Janem Mukařovským a Lubomírem Doleželem. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,, 2021, roč. 69, č. 5, s. 635-644. info
 • FOŘT, Bohumil. Narratives, their gaps and worlds. Brno Studies in English. Masarykova univerzita, 2021, roč. 47, č. 2, s. 57-68. ISSN 0524-6881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BSE2021-2-5. URL info
 • FOŘT, Bohumil. On poetic types or on more? Theatralia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 54-61. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2020-1-5. URL URL info
 • FOŘT, Bohumil. Nepřirozená naratologie Briana Richardsona. In Brian Richardson. Teorie nepřirozeného narativu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020, s. 109-121. info
 • FOŘT, Bohumil. Centrum a periferie : narativy a jejich teorie. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Estetika centra a periférie - Centrum a periféria estetiky. 1. vyd. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, s. 211-217. ISBN 978-80-972624-3-3. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Jak estetické jsou narativy? In Texty, obrazy: žánre a narácie. 2020. info
 • FOŘT, Bohumil. Jiří Trávníček – badatel v oblasti románové teorie. In Michal Fránek, Aleš Merenus, Ondřej Sládek, Barbora Svobodová. Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,, 2020, s. 199-203. info
 • FOŘT, Bohumil. Konec romantismu, začátek umění? In Sošková, Jana; Makky, Lukáš. Otázky a problémy perspektív umenia, respektive "koncov umenia" v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 28-40. ISBN 978-80-555-2179-4. info
 • FOŘT, Bohumil. Milan Jankovič - bojovník za Haška Jaroslava. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2019, roč. 67, č. 3, s. 390-397. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Analýza a interpretace v díle Jana Mukařovského. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, roč. 4, č. 2, s. 250-256. ISSN 2453-8507. info
 • FOŘT, Bohumil. Radomír D. Kokeš, Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění (Worlds to Be Continued: Analyzing Possibilities of Serial Narrativity). Poetics Today. Durham: Duke University Press, 2019, roč. 40, č. 4, s. 745-747. info
 • FOŘT, Bohumil. Pragmatické dimenze realistického románu. In Paštéková, Michaela; Debnár, Marek. Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, s. 91-100. ISBN 978-80-972624-1-9. info
 • FOŘT, Bohumil. Kafka’s Characters : Gaps and Integrity. In Piotr Stalmaszczyk. Objects of Inquiry in Philosophy of Language and Linguistics. Berlin: Peter Lang GmbH, 2018, s. 215-226. Studies in Philosophy of Language and Linguistic, 12. ISBN 978-3-631-74860-2. info
 • FOŘT, Bohumil. Nezvalova gotická i surrealistická Valérie. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 78-86. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2018-1-9. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Rané a současné : diskuze o realistickém vyprávění. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 10, č. 2, s. 62-73. ISSN 1803-876X. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Gérard Genette: Vize a revize. Litikon. 2018, roč. 3, č. 2, s. 281-283. ISSN 2453-8507. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Cizí a domácí : Kafkovské pohyby. Fraktál. 2018, roč. 1, č. 3, s. 90-93. ISSN 2585-8912. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Za Lubomírem Doleželem. 2017. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Teleologie (literárního) umění Jana Mukařovského v kontextu současné literární teorie. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. 1. vyd. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, s. 108-127. ISBN 978-80-972624-0-2. info
 • FOŘT, Bohumil. Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 78, č. 3, s. 260-263. info
 • FOŘT, Bohumil. Aesthetic Illusion between the Prague School and Fictional Worlds. In Tomáš Koblížek. The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London - New York: Bloomsbury Publishing, 2017, s. 273-286. info
 • FOŘT, Bohumil. Fictional Worlds of Czech Postmodern Prose. Poetics Today. Durham, NC: Durham University Press, 2017, roč. 38, č. 4, s. 731-736. ISSN 0333-5372. info
 • FOŘT, Bohumil. Realita a imaginace. Online. In Klauzury FAMU 2016. Praha: nAMU, 2017, 6 s. ISBN 978-80-7331-427-9. info
 • FOŘT, Bohumil. An Introduction to Fictional Worlds Theory. Frankfurt am Main - New York: Peter Lang, 2016, 105 s. Literary and Cultural Theory ; Volume 43. ISBN 978-3-631-67076-7. info
 • FOŘT, Bohumil. Literary Narratives as Constituents of Political Worlds: The Case of Milan Kundera. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology. Amsterdam, 2016, roč. 2012-2014, 7-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Válka a konflikt jako konstituenty Weissova meziválečného díla. In Vít Šmarc. Obraz válek a konfliktů. Praha: ÚČL - Akropolis, 2016, s. 116-124. info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy české postmoderní prózy. Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Univerzita Karlova, 2016, roč. 53/26, s. 13-19. ISSN 0862-8440. info
 • FOŘT, Bohumil. Mezi hypotézou a definicí. In A. Jedličková. vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: ÚČL AV ČR, 2016, s. 65-73. info
 • FOŘT, Bohumil. Velitelem měta Bugulmy? In F. A. Podhajský. Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, 2016, s. 185-203. není. ISBN 978-80-88069-27-0. info
 • FOŘT, Bohumil. Paměť - nesmrtelnost - hra. Romboid. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2016, LI, č. 9, s. 55-57. ISSN 0231-6714. info
 • FOŘT, Bohumil. Jak se dělá fikce slovy. Pragmatické aspekty vyprávění (How to Do Fiction with Words: The Pragmatic Aspects of Narration). Poetics Today. Durham: Duke University Press, 2016, roč. 37, č. 4, s. 713-715. info
 • FOŘT, Bohumil. Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej. ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura. 2015, roč. 30/2015, č. 1, s. 51-61. info
 • FOŘT, Bohumil. Znak: funkce, iluze, fikční svět. In Dušan Teplan. Semiotika literatúry. Teoretické východiská a súčasné dilemy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 33-42. ISBN 978-80-558-0928-1. info
 • FOŘT, Bohumil. Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 71-82. ISSN 1213-2144. info
 • FOŘT, Bohumil. Jiří Koten: Jak se fikce dělá slovy. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1. Digitální knihovna FF MU info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy české realistické prózy. Praha: Akropolis, 2014. info
 • FOŘT, Bohumil. Kunderovy světy jako svědectví o reálných světech? Případ Žert. In Fořt, B.; Kudrnáč, J.; Kyloušek, P. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Vyd. 1. Brno: Host, 2013, s. 224-233. ISBN 978-80-7294-380-7. info
 • FOŘT, Bohumil. Szkola praska a nowoczesna teoria narracji. In Strukturalizm w Europie srodkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa, 2013, s. 398-405. info
 • FOŘT, Bohumil. Před branami. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2013, roč. 61, č. 3, s. 425-429. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Realist Narratives as Meeting Places for the Sciences, Humanities - and People. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology. Amsterdam, 2012, roč. 2010-2011, č. 6. info
 • FOŘT, Bohumil. Naratologické aspekty české realistické prózy. In Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012, s. 85-95. info
 • FOŘT, Bohumil. Doleželovy fikční světy. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012, roč. 60, č. 3, s. 337-341. ISSN 0015-1831. info
 • FOŘT, Bohumil. Teorie fikčních světů a literární historie: několik metodologických postřehů. In Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: ÚČL AV ČR, 2012, s. 201-216. info
 • FOŘT, Bohumil. Lingvistické zdroje naratologie Pražské školy. In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012, s. 49-60. ISBN 978-80-87474-63-1. info
 • FOŘT, Bohumil. Prague School and fictional worlds. In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012, s. 39-48. ISBN 978-80-87474-63-1. info
 • FOŘT, Bohumil. A Semiotic Profile: Lubomír Doležel. Semiotix. 2012, roč. 2012, č. 12. URL info
 • FOŘT, Bohumil. Transduction as an alternative to intertextuality in the realm of fictional worlds. Slovo a slovesnost. 2012, roč. 73, s. 366-373. info
 • FOŘT, Bohumil. Walter Jackson Ong: Technologizace slova. Mluvená a psaná řeč. In V. Macura - A. Jedličková. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012, s. 533-539. info
 • FOŘT, Bohumil. Thomas G. Pavel: Fikční světy. In V. Macura - A. Jedličková. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012, s. 545-550. info
 • FOŘT, Bohumil. Fictional Worlds between Philosophy, Semiotics, and Linguistics. In Fictionality-Possibility-Reality. Bratislava: Aleph, 2011, s. 63-73. ISBN 978-80-89491-04-9. info
 • FOŘT, Bohumil. Czech Realist Worlds: A Contribution to Genre Theory. In Four Studies of Narrative. ÚČL AV ČR, 2011, s. 29-46, 17 s. info
 • FOŘT, Bohumil. Staletý boj o Máchu: Karel Hynek Mácha mezi Pražským lingvistickým kroužkem a Literárněhistorickou společností československou. In Máchovské rezonance. Praha: ÚČL AV ČR, 2011, s. 175-183. info
 • FOŘT, Bohumil. The Prague School from a Semiotic Point of View. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 59-68. ISSN 1213-2144. info
 • FOŘT, Bohumil a Ondřej SLÁDEK. The Prague School and Lubomír Doležels Theory of Fictional Worlds. In Russische und tschechische Ansätze. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010, s. 313-353. ISBN 978-3-11-022593-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Fictional World's Characters: People or Clothes Hangers? Bohemica litteraria. Brno: Filozofická fakulta MU, 2010, roč. 2009, V11, s. 71-79. ISSN 1213-2144. info
 • FOŘT, Bohumil. O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud. Svět literatury. Praha: Univerzita Karlova, 2010, XX., č. 41, 5 s. ISSN 0862-8440. info
 • SLÁDEK, Ondřej a Bohumil FOŘT. Teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu. In Ústav pro českou literaturu AV ČR. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 15-50. info
 • FOŘT, Bohumil. Boje o Máchu po stu a více letech. Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2010, roč. 2010, č. 35, s. 56-57. ISSN 1801-4755. info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy ze Slovenska. Česká literatura. 2010, roč. 58, č. 4, s. 564-568. info
 • FOŘT, Bohumil. Fikce a historie v období postmoderny aneb Doleželova nová cesta za fikčními světy. Pandora. Ústí nad Labem, 2009, roč. 16/17, 16/17, s. 234-235. ISSN 1801-6782. info
 • FOŘT, Bohumil. Marie Havránková (ed.), Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 2009, roč. 31, č. 2, s. 45. ISSN 0418-5129. info
 • FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: ÚČL AV ČR, 2009, 111 s. Theoretica et historica. ISBN 978-80-85778-61-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Mezi karnevalem, marxismem a bohem. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, roč. 31, č. 7, s. 8-9. ISSN 0418-5129. info
 • FOŘT, Bohumil. Dějiny všeho, co souvisí se čtením. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 08, č. 05, s. 22-23. ISSN 0862-657X. info
 • FOŘT, Bohumil. F. X. Šalda prakticky o narativu. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008, roč. 55, č. 1, s. 58-66. ISSN 0037-6973. info
 • FOŘT, Bohumil. Jan Mukařovský a jeho (ne)projekt literární historie. In O psaní dějin. Praha: Academia, 2008, s. 170-182. info
 • FOŘT, Bohumil. Lubomír Doležel a česká literatura. In DOLEŽEL, Lubomír. Studie z české literatury a poetiky. Praha: Torst, 2008, s. 337-342. ISBN 978-80-7215-337-4. info
 • FOŘT, Bohumil. Poznámky k vývojovému a literárně-teoretickému bádání Pražské školy. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008, roč. 55, 2-3, s. 165-72, 8 s. ISSN 0037-6973. info
 • FOŘT, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 135 s. Spisy Masarykovy Univerzity v Brně. ISBN 978-80-210-4694-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek. In Bohemica Litteraria. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 175-183. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • FOŘT, Bohumil. Current Trends in Czech Literary Theory. Following the Canon? In Literatur und Ubersetzung. Greifswald: Universitat Greifswald, 2008, s. 15-20. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • FOŘT, Bohumil. Dva Weissovy narativní světy: Opustíš-li mne a Zázračné ruce. Pandora. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008, roč. 2007, č. 15, s. 118-123. ISSN 1801-6782. info
 • FOŘT, Bohumil. Logika a vyprávění. In Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, s. 61-78. ISBN 978-80-85778-60-1. info
 • FOŘT, Bohumil. Světy fikce a světy sci-fi(kce). Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 83-4, 2 s. ISSN 1801-4755. info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy mezi diskurzy. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007, roč. 55, č. 3, s. 427-32, 6 s. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Jiří Kratochvil´s Postloved Postmodern. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filozofická fakulta MU, 2007, roč. 2006, V9, s. 87-102, 15 s. ISSN 0231-7818. info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy a Pražská škola. Svět líteratury, časopis pro novodobé literatury. Praha, 2007, roč. 2007, č. 36, s. 84-95. ISSN 0862-8440. info
 • FOŘT, Bohumil. Mukařovského struktury, části a celky. In Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host, 2006, s. 152-9, 8 s. ISBN 80-7294-178-X. info
 • FOŘT, Bohumil. Ruth Ronenová a její hledání reality. In RUTH RONENOVÁ. Možné světy v teorii literatury. 1. vyd. Brno: Host, 2006, s. 270-280. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-180-1. info
 • FOŘT, Bohumil. Marie-Laura Ryanová a její projekt možných světů. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 2005, č. 3, s. 102-4, 3 s. ISSN 1212-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Estetická funkce, norma, hodnota jako spletité fakty. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, roč. 2006, 2-3, s. 131-40, 10 s. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Zdeněk Kožmín a Oleg Sus. Dvě tváře brněnského strukturalismu. Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 56-7, 2 s. ISSN 1801-4755. info
 • FOŘT, Bohumil. Jana Mukařovského autoři, čtenáři, individua a subjekty. In Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě: Otázky českého kánonu. Praha: ÚČL AV ČR, 2006, s. 265-271. ISBN 80-85778-51-3. info
 • FOŘT, Bohumil. Are Fictional Worlds Really Possible? A Short Contribution to Their Semantics. Style. U.S.A.: Northern Illinois University, 2006, roč. 40, č. 3, s. 189-197. ISSN 0039-4238. info
 • FOŘT, Bohumil. How Many (Different) Kinds of Fictional Worlds Are There? Style. U.S.A.: Northern Illinois University, 2006, roč. 40, č. 3, s. 272-283. ISSN 0039-4238. info
 • FOŘT, Bohumil a Alice JEDLIČKOVÁ. (Guest Editors). Czech Fictional Wolds. Style. U.S.A.: University of Illinois, 2006, roč. 40, č. 3. info
 • FOŘT, Bohumil. Narativní gramatika Davida Hermana. Pandora. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 117-20, 4 s. ISSN 1801-6782. info
 • FOŘT, Bohumil. S počítači na narativy. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, roč. 54, č. 5, s. 146-9., 4 s. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno: Host, 2005, 148 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-165-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy a jejich obyvatelé. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17, č. 1, s. 65-77. ISSN 0862-397X. info
 • FOŘT, Bohumil. Mukařovského pojetí vztahu celku a částí. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2005, roč. 2004, 2-3, s. 175-94, 20 s. ISSN 1212-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Nové zkoumání (umělecké) reality od Ruth Ronenové. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 197-9, 3 s. ISSN 1212-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Švédský příspěvek moderní naratologii. Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: UP Olomouc, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 160-1, 2 s. ISSN 1212-5547. info
 • FOŘT, Bohumil a Tomáš KUBÍČEK. Komentář. In DOLEŽEL, Lubomír. Identita literárního díla. 1. vyd. Praha: ÚČL AV ČR, 2004, s. 49-57. Theoretica. ISBN 80-85-778-39-4. info
 • FOŘT, Bohumil a Jiří HRABAL. Od struktury k fikčnímu světu. Olomouc: Aluze, 2004, 229 s. příloha 6. info
 • FOŘT, Bohumil. Geneze díla Jana Weisse po roce 1945. In Česká literatura na konci tisíciletí. Praha: ÚČL AV ČR, 2001, s. 535-41, 7 s. ISBN 80-85778-31-9. info
 • FOŘT, Bohumil. Vodičkovy vyvíjející se struktury. Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění. Praha: Academia, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 61-4, 4 s. ISSN 0014-1291. info
 • FOŘT, Bohumil. Některé poznámky k typologii ženských postav v díle Jana Weisse. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 6, s. 637-44, 8 s. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. K reflexi Máchova díla u Jana Mukařovského a Jana Patočky. Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: UP Olomouc, 1999, roč. 1999, 3-4, s. 121-6, 6 s. ISSN 12-12-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Některé poznámky k Weinerově povídce Vůz. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 3, s. 295-8, 4 s. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Weissovy fantaskní ženy. In Neznámí (autoři) - neznámé (texty). Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1999, s. 283-9, 6 s. ISBN 80-7041-279-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Některé poznámky k Aristotelově Poetice v souvislostech s teorií možných světů užívanou v současné sémantice. Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: UP Olomouc, 1999, roč. 1999, 2-3, s. 104-5, 2 s. ISSN 12-12-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Heterocosmica aneb Z jiných světů. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1999, roč. 47, č. 2, s. 217-9, 3 s. ISSN 0009-0468. info
 • FOŘT, Bohumil. Různé možnější a možné různější světy. Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: UP Olomouc, 1999, roč. 3, č. 2, s. 222-3, 2 s. ISSN 12-12-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Některé poznámky k Weissově Domu o 1000 patrech. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné. 1998, roč. 1998, č. 4, s. 150-4, 5 s. ISSN 1212-5547. info
 • FOŘT, Bohumil. Poznámky k České literatuře číslo 6/1997. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1998, roč. 14, č. 5, s. 80-1, 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • FOŘT, Bohumil. Zamyšlení nad dvěma verzemi Weissových Povídek o lásce a nenávisti. Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 1997, roč. 8, č. 18, s. 13. ISSN 0862-657X. info

19. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info