doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

docentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.67
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7090
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Iva Šmídová, doc. PhDr., Ph.D. narozena 12. 7. 1973 v Brně vdaná, dvě děti
Pracoviště
 • katedra sociologie, FSS MU, Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: jmenována docentkou sociologie, doc., habiltační práce: Masculinities offside? Critical Studies on Men And Masculinities – a Sociological Analysis. FSS MU 2014.
 • 2004: vědecká průprava, sociologie, PhDr. a PhD., Jiní muži. Alternativní životní dráhy mužů v České republice. FSS MU v Brně
 • 1997: vysokoškolské studium, sociologie - anglický jazyk a literatura, Mgr., Nová mužství. FF MU v Brně
 • 1991: gymnázium, Slovanské námětí 7 v Brně
Přehled zaměstnání
 • odborné a výzkumné pozice na MU
 • garantka Bc. programu sociologie (2018 - 06/2022)
 • vedoucí oboru GEN (2005 - 2009; 2016 - 2018)
 • odborná asistentka 2004+
 • asistentka 2001 - 2004
 • dílčí úvazky v rámci MU na grantových pozicích (GAČR, 6RP EC, OP LZZ apod.)
Pedagogická činnost
 • vše na FSS MU, Brno:
 • Main Issues in Sociology
 • Lifecourse: from cradle to grave
 • Medical sociology
 • Muži mocní, nemocní i bezmocní
 • Sociologie medicíny (dvě vyučující)
 • Úvod do genderových studií (tři vyučující)
 • Kritická mužská studia; od podzimu 2003/4, později s názvem Muži maskulinity a gender; od PS 2008/9 – dosud
 • Proseminář k úvodu do sociologie
 • Genderová struktura společnosti I od 2003/4 - 2008/9
 • Genderová struktura společnosti II; od 2003/4 do 2018, tzn. konce prez. studia GEN
 • Genderová struktura společnosti II; od 2004/5 do konce komb. studia (v komb. studiu)
 • Medodologie výzkumu genderové problematiky; od 2015 do 2018, tzn. konce prez. studia GEN
 • Praxe
 • Sex, gender a společnost, od 2008/9 dosud (více vyučujících)
 • Genderová studia – vybraná témata výzkumů genderové problematiky 2003/4
 • Sociologické teorie genderu 2003/4
 • Sofistikované metody v sociologii 20003/4 – 2004/5
 • Úvod do sociologie 2003/4 – 2005/6
 • Gender studia I – ženy 1998/9 - 2002/3
 • Gender studia II – muži 1998/9 - 2002/3
 • prosemináře v rámci kursu Úvod do sociologie 1998/9 – 2000/1
 • a další příležitostná výuka mimo MU či CZ
Vědeckovýzkumná činnost
 • Granty:
 • EDUC II (EDUC Alliance) - Female Empowerment Training Program (project sub-task coordinator; 1/23 - 12/26)
 • Instituce stárnoucích mužů. (GAČR 2023-25; 2023/23/GA23-05047S)
 • Schools of Equality - rovnost začíná ve škole (OP VVV 07/2018 - 06/2021)
 • Perinatal Loss – A Case Study. Sociological Analysis of Death at Birth in the Czech Republic. (GAČR 2017-19; 2017/23/GA17-02773S)
 • výzkum informovanosti pacienů s cévní mozkovou příhodou (CMP) - ve spolupráci s FNUSA (Brno, 2017 - 2018)
 • dílčí pracovní úvazek na Fakultě informatiky MU jako genderová expertka projektu OP LZZ: Rodina, práce a ICT; 04/2012 – 03/2015
 • Is Women Education a(t) Risk? (Grundtvig Learning Partnerships, 08/2011 – 07/2013; 11-Pp-GRU-092) koordinátora národní části projektu (5 partnerských zemí)
 • Study on the Role of Men in Gender Equality. The European Commission, No.VC/2010/0592 (2 roky 12/2010 – cca 11/2012), role: National Expert (1 ze 30 zemí) a Advisory Board Member (5 expertů na celý projekt)
 • Childbirth, assisted reproduction, and embryo manipulation. A sociological analysis of current reproductive medicine in the CR. / Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR. (GAČR P404/11/0621, 2011-2014), řešitelka
 • Women Taking Chances. A Collection of Female Biographies (Grundtvig Learning Partnerships, 09/2008 – 07/2010; Pp-2008-071) koordinátora národní části projektu (5 partnerských zemí)
 • Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy (GAČR 403/06/0067, 2006-2008), řešitelka
 • Men at Work Achieving Gender Equality (VS/2005/0342) v sekci: “Promoting good fatherhood in Europe - A toolbox for professionals at all levels”, projekt podpořený EU 2005-2006, spolupráce tří zemí (za ČR Iva Šmídová); koordinátor Svend Aage Madsen, Copenhagen, Denmark
 • EU framework 6: Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV): Sub-Network 2: The roots of interpersonal violence: gendered practices, social exclusion and violation, Work package number 8 co-ordinator, 2004-2007
 • Příprava Bc. studijního oboru gender studií na FSS MU. Transformační a rozvojový grant MŠMT na rok 2003 a část 2004, spoluřešitelka
 • European Commission Framework 5: Thematic Network: The Social Problem and Societal Problematisation of Men and Masculinities (CROME), 2002-2003, associate member
 • Rovné příležitosti - výzkum v českých podnicích (OSF 2000-1, grant na FSS MU), řešitelka
 • Gender centrum FSS MU - koordinační a informační centrum při FSS MU (OSF 2000-1, grant na fyzickou osobu), spoluřešitelka, řešitelka: Lucie Jarkovská
 • projekt „Společnost, ženy a muži z aspektu gender“ pro učitele (,OSF Praha 1999+, grant na fyzickou osobu), koordinátorka pro Brno
 • HESP: Course development Program: Gender studia I – ženy a Gender studia II – muži (HESP 1998, grant na FSS MU), řešitelka
 • Další výzkumná činnost:
 • výzkumné šetření „Muži nejen u porodu“ dotazníkovou formou s následnými rozhovory s partnery (2006-7) v rámci badatelské činnosti v IVRISU (výzkumný institut FSS MU); od 2010 práce na jeho pokračování (longitudinální sledování osudu těchto rodin)
 • Pečovatelská otcovství - partnerské strategie v rodinách zaměstnaný matek malých dětí (grant MLADĚRO 2003+2004)
Akademické stáže
 • 06/2016: třítýdenní badatelský pobyt na Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU - Norwegian University of Science and Technology (Individual Mobility Project CZ-NOR, DZS 2016), Trondheim, Norway
 • 06/2014: přednášky na Summer School: Transnational and intersectional methodologies in gender studies; Univeristy of Latvia, Riga, Latvia
 • 03/2013: University of Edinburgh, The Institute for Advanced Studies in the Humanities (IASH), Edinburgh, Velká Británie
 • 03/2012: GEXcel – Center of Gender Excellence, Linköping University, Švédsko
 • 07 - 09/2007: Andrew Mellon Research Fellowship; Univeristy of Edinburgh, The Institute for Advanced Studies in the Humanities (IASH), Edinburgh, Velká Británie, tři měsíce
 • 08 - 09/2000: HESP Summer school Program: Mezinárodní letní škola ženských studií: Měníme akademii – ženská studia v post-sovětských republikách. Charkovské centrum genderových studí, Krym (Ukrajina), 4 týdny
 • 07/1999: Democracy and Diversity Summer Institute, New School for Social Research, Krakov (Polsko), tři týdny
 • 08/1997 – 06/1998: Visiting Fellowship, ECEP – TCDS, Graduate faculty, New School for Social Research, New York (USA), akademický rok
Univerzitní aktivity
 • Akademický senát MU, členka AS MU září 2019 - srpen 2021
 • členka Disciplinární komise FSS MU
 • Akademický senát FSS MU, předsedkyně AS FSS MU 11/2011 - 10/2013 dosud; dříve místopředsedkyně za zaměstnaneckou komoru, členka zaměstnanecké komory od 03/2008 - 10/2013
 • Dětský koutek na FSS MU, spoluzakladatelka a duchovní matka, 2005 – dosud
 • Gender centrum FSS MU (spolek), spoluzakladatelka, 2000 - 2004
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká republika:
 • Gender a výzkum (dříve Gender, rovné příležitosti, výzkum; SoÚ AV ČR Praha), členka redakční rady časopisu od 01/2008 dosud
 • ČSS – Česká sociologická společnost, členka od 2008; afiliace k sekci Rodina; předsedkyně obnovené sekce Sociologie medicíny od 09/2012; členka Hlavního výboru společnosti 2015 - 2019
 • členka Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů, od 2011; členka pracovní skupiny Muži a genderová rovnost Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů, předsedkyně 2016+; místopředsedkyně 2012 - 2015; členka pracovní skupiny pro porodnictví, v ní koordinátorka pracovního týmu pro etiku
 • P404 GA ČR (hodnotící panel Grantové agentury ČR), 2009-2011 POK 403 GA ČR (podoborová komise – sociologie - Grantové agentury ČR), od 2007 - 2009
 • Mezinárodní:
 • Men and Maculinities (SAGE) International Editorial Advisory Board member/členka (od 2014)
 • NORMA, the Nordic Journal for Masculinity Studies (Taylor and Francis) International editorial advisory board, od založení časopisu v 2006
Ocenění vědeckou komunitou
 • Open Scholar Position: Center of Gender Excellence, Linköping University, Švédsko, od 2012, http://www.genderexcel.org/?q=node/348 DZS (Dům zahraničních služeb) - čestné uznání za kvalitní realizaci české části mezinárodního projektu (2011) Women Taking Chances. A Collection of Female Biographies (Grundtvig Learning Partnerships, 09/2008 – 07/2010)
Vybrané publikace
 • HAVLÍKOVÁ, Petra a Iva ŠMÍDOVÁ. Bagatelizace a nerovnosti : Analýza rozsudků sexuálního a domácího násilí. 1. vyd. Praha: ProFem, 2023. 76 s. ISBN 978-80-908931-0-8. full-text info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Ageing men: intersections of health, age and gender. In BSA - British Sociological Association Medical Conference. 2023. BSA Medical Sociology events archive info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. O (stárnoucích) mužích a lidech: „Tvrdošíjně k neontické povaze genderu“. In 12. Olomoucká podzimní sociologická konference: O společnosti a o sociologii (nejen) sociologicky. 2023. 12. Olomoucká sociologická konference info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Institutions of ageing men: care and masculinities at the intersections of gender and age. In What is the state of and what is state of the art in contemporary Masculinity Studies? 2023. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The first Czech perinatal hospice : Joint venture or competitive field? Health and social care in the community. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 30, č. 3, s. 1018-1024. ISSN 0966-0410. doi:10.1111/hsc.13285. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Engaging in perinatal loss in the Czech Republic : Keen community and haphazard institutionalisation. Bereavement : journal of grief and responses to death. Richmond (UK): Cruse Bereavement Support, 2022, roč. 1, č. 1, s. 1-14. ISSN 2754-7833. doi:10.54210/bj.2022.1090. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Women in Medicine. In Prague School of Bioethics. 2022. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Institutions of Aging Men: Czech Context and Beyond. In Men, Masculinities, Intersectionalities – The Nordic Research Conference - NORMEN. 2022. web konference info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Instituce stárnoucích mužů. In Společnost v sociologické perspektivě. Jedenáctá olomoucká sociologická konference. 2022. web konference info
 • HEARN, Jeff, Katarzyna WOJNICKA, Iva ŠMÍDOVÁ a Keith PRINGLE. The EU, men and masculinities. In Gabriele Abels, Andrea Krizsán, Heather MacRae, Anna van der Vleuten. The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. 1st ed. London: Routledge, 2021. s. 80-92. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-48525-9. doi:10.4324/9781351049955-8. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The end of the beginning : context of death at birth in the Czech Republic. Mortality. Abingdon: Routledge, 2019, roč. 24, č. 4, s. 431 - 449. ISSN 1357-6275. doi:10.1080/13576275.2018.1529743. článek info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men and Masculinities Offside? : The [Un]sustainability of the Power of Men. In Jeff Hearn, Ernesto Vasquez del Aguila, Marina Hughson (eds.). Unsustainable Institutions of Men : Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 236-250. Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality. ISBN 978-1-138-09300-3. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech intimate presence of perinatal loss in the Post-Socialist absence of institutionalised humanity. Women's Studies International Forum. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 74, May–June, s. 94-103. ISSN 0277-5395. doi:10.1016/j.wsif.2019.02.006. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The first perinatal hospice as a joint venture or a competitive field? In 51st British Sociological Association Medical Sociology Group Annual Conference. 2019. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Engaging in perinatal loss. In 14th Int. Conference on the Social context of Death, Dying and Disposal: Engagemnet and Education. 2019. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Lucie VONDRÁČKOVÁ a Robert MIKULÍK. Rozhodování a informovanost pacientů o CMP : hledání smysluplných cest. Urgentní medicína. MEDIPRAX CB, 2019, roč. 22, č. 4, s. 38-42. ISSN 1212-1924. celé číslo 4/2019 - open access info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The End at the Very Beginning: Perinatal Loss and Better Dying. In XIXth ISA - World congress of Sociology. 2018. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Reproductive Loss in the Medicalised Post-Socialist Context. In XIXth ISA - World congress of Sociology. 2018. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The end of the beginning: A sociological analysis of death at birth. In BSA Annual Conference 2017 Recovering the Social: Personal Troubles and Public Issues. 2017. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men, Death and Grief in the Czech Context. In Socialist Masculinities: Men in Eastern Europe – Ruptures, Transformation and Continuities in the 20th century. 2017. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Meandering Practices and Normative Expectations on Men Encountering Stillbirth. In Men And Masculinities: Politics. Policy. Praxis. 2017. jen info o konferenci, konf. stránky aktuálně nejsou dostupné info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Kateřina CIDLINSKÁ. Czech Ambivalences and Fragility of Feminism. In Feminist Resistance to the Rise of Nationalism and Populism. 2017. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Untimely Death: Perinatal Loss and Its Perishable Materiality. In Death and Time Symposium of the Death, Dying and Bereavement Study Group (British Sociological Association). 2017. Symposium program info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Moc a bezmoc českých mužů. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017. web konference info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017. web konference info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. In Jůsová, Iveta and Jiřina Šiklová. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. 1. vyd. Bloomington: Indiana University Press, 2016. s. 222-236. Gender and sexuality. ISBN 978-0-253-02193-9. Book info at publisher web info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. No Room for Balancing: Mothers and Professors in Czech Maternity Hospitals. Intersections EEJSP. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016, roč. 2, č. 3, s. 42-60. ISSN 2416-089X. PDF of the article info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 1, s. 31 - 52. ISSN 1214-813X. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015. Čítárna Munispace info
 • HEARN, Jeff, Iva ŠMÍDOVÁ a Ivan VODOCHODSKÝ. Muži a mužství/Men and Masculinities. In Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(1) Tematické číslo/Thematic issue. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. s. 1 - 110. ISSN 1213-0028. Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(1), 2015. Tematické číslo/ Thematic Issue info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Coping Strategies in Clinical Daily Chores: Gendered Provision of Heath Care in the Czech Reproductive (Bio)Medicine. In Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care. 2015. Event page info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men head doctors advocating equal gender relations in the maternity ward. In International Conference on Masculinities, New York City. 2015. conference web page info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Nurturing Fathers and Gender Relations in the Family: Anxiety, Equality and Hegemony. In Focus on Fathers. Fatherhood in contemporary discourse, Wroclaw University. 2015. conference webpage info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Power challenges for head doctors in maternity hospitals: beyond hegemonic masculinities. Studia humanistyczne AGH. Krakow: University of Science and Technology, 2015, roč. 14, č. 2, s. 157 - 177. ISSN 2300-7109. doi:10.7494/human.2015.14.2.157-178. article at the journal web info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Zdraví. Kapitola 8 Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (Irena Smetáčková ed.). 1. vyd. Praha: Česká ženská lobby, o.s., 2015. 180 s. ISBN 978-80-260-9118-9. Stínová zpráva je ke stažení zde. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Medycyna jako reprodukowana bezsilność: Codzienność czeskiej medycyny reprodukcyjnej z punktu widzenia lekarzy i lekarek. In Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wiercinski. Etnografie biomedycyny. Warszawa: Wydavnictwa Uniwersytetu Warszawskiego/Warsaw University Press, 2014. s. 47-66. ISBN 978-83-235-1581-4. info
 • HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ, Voldemar KOLGA a Dag BALKMAR. Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a European Research Framework. MSC - Masculinities and social change. Barcelona, Španělsko: Hipathia Press, 2013, roč. 2, č. 1, s. 82-115. ISSN 2014-3605. doi:10.4471/MCS.2013.22. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Desired and Required Childbirth: the Doctors View. In Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). The 3rd Annual Health in Transition Conference. 2013. webové stránky konference, program, abstrakta, seznam účastníků ke stažení info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Medical Childbirth Made in the Czech Republic: Required and Desired Practices. In British Sociological Association (BSA) Medical Sociology Group 45th Annual Conference 2013. 2013. webová stránka konference s odkazy na program, abstrakta apod. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Lékaři a vyhoření: ožehavá každodennost medicíny pohledem sociologie. In Radek Ptáček; Jiří Raboch; Vladimír Kebza. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada Publishing, 2013. s. 97-104. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5114-6. info
 • HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Gunilla BJERÉN, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ a et. AL. Studying Men´s violences in Europe. Towards a Research Framework. 1. vyd. Orebro: Orebro university, 2013. 140 s. Centre for Feminist Social Studies. ISBN 978-91-7668-985-1. info
 • PRINGLE, Keith, Jeff HEARN, Network WITH MEMBERS OF CROME a Iva ŠMÍDOVÁ. Men and Masculinities in Europe. 2. vyd. London: Whiting & Birch, 2013. 292 s. Critical Studies in Socio-Cultural Diversity. ISBN 1-86177-042-1. URL info
 • SLEPIČKOVÁ, Lenka, Eva ŠLESINGEROVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, roč. 48, č. 1, s. 85-106. ISSN 0038-0288. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 164-173. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Childbirth, authoritative knowledge in reproductive medicine and masculine hegemony. In Alp Biricik and Jeff Hearn. GEXcel Work in Progress, Volume XV. 1. vyd. Linkoping: Linkoping University, 2011. s. 167-174. ISBN 978-91--7519978-8. URL info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. „Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2011, roč. 8, č. 4, s. 105-123. ISSN 1214-813X. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1. vyd. New York, London: Routledge, 2009. s. 193-206. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 4, s. 707-726. ISSN 0038-0288. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva, Klára JANOUŠKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44 (2008), č. 1, s. 23-53. ISSN 0038-0288. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. In Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. 1. vyd. Brno: knihovnicka.cz, 2008. s. 4-89. ISBN 978-80-7399-406-8. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Zmiana pojecia meskosci w Czechach? O mezczyznach przyjaznych dzieciom i srodowisku. In Tozsamosc i obywatelstwo w spoleczenstwie wielokulturowym. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. s. 283-297. ISBN 978-83-01-15517-9. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5., 1., s. 11-34. ISSN 1214-813X. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 9, č. 2, s. 22-28. ISSN 1213-0028. info
 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 39, č. 3, s. 214-244. ISSN 0049-1225. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 155-169. ISBN 978-80-903086-6-4. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance. In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-903086-6-4. info
 • VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1213-0028. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. s. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1. info
 • HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 59-70. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3. info
 • PRINGLE, Keith, Jeff HEARN a WITH MEMBERS OF CROME. Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch, 2005. 333 s. ISBN 1 86177 042 1. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Rodiny, kde pečují otcové. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-0028. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Men in the Czech Republic (According to Different Men). In Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives. 1. vyd. Helsinki, Finsko: Kikimora Publishers, 2003. s. 159-175. ISBN 952-10-1308-7. info
 • ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži v České republice podle Jiných mužů. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 7/2002, č. 7, s. 89-117. ISSN 1212-365X. info

6. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info