doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

docent – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 430a
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8813
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  narozen 13.10.1975 v Brně
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Katedry regionální ekonomie
 • garant navazujícího magisterského studijního programu N-RR Regionální rozvoj
 • garant doktorského studijního programu D-REEK Regionální ekonomie a D-REEK(A) Regional Economics
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: doc. ekonomie, obor Hospodářská politika, ESF MU Brno
  habilitační práce Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika
 • 2005: Ph.D. ekonomie, obor Veřejná ekonomie, ESF MU Brno
  disertační práce Regionální rozdíly v efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti
 • 1999: Ing. ekonomie, obor Regionální rozvoj a správa, ESF MU Brno
  diplomová práce Analýza vývoje bydlení ve městě Brně a možnosti veřejné správy při řešení disproporcí mezi nabídkou a poptávkou
Přehled zaměstnání
 • 12/2015 -            : docent KRE ESF MU
 • 09/2018 -            : vedoucí KRE ESF MU (od 09/2018 pověřený, od 02/2019 jmenovaný na základě VŘ)
 • 05/2017 - 09/2022: řešitel a garant KA
 • 09/2019 - 09/2020: prorektor pro rozvoj
 • 11/2012 - 02/2019: proděkan pro strategii a rozvoj, statutární zástupce děkana
 • 01/2006 - 11/2015: odborný asistent KRES ESF MU
 • 06/2012 - 05/2015: garant inovací (KA4) a koordinátor inovací (KA2)
 • 01/2005 - 12/2011: asistent a od 01/2006 odborný asistent VCK CE ESF MU
 • 09/2000 - 12/2005: asistent KRES ESF MU
 • 09/1999 - 08/2000: výzkumný pracovník KRES ESF MU
Pedagogická činnost
 • bakalářské studium
  - Politiky, instituce a právo EU
  - Policies, Institutions and EU law
  - Impacts of the transformation on the regional development
  - Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů
  - Regionální ekonomie a politika 1
 • magisterské navazující studium
  - Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje
  - Hodnota a cena nemovitosti
  - Regionální a městský marketing
  - Spatial Economy
  - Informace o území (2005-2009)
  - Regionální věda (2000-2003)
 • Česko-francouzský studijní program veřejné správy (MFTAP) - do 2017/2018
  - Regionální politika (Veřejné politiky I)
  - Společné politiky EU

 • 2023 - 2024: Rozvíjení kompetencí studentů inovacemi vybraných profilových předmětů studijního programu Regionální rozvoj (projekt PPSŘ Inovace ve výuce č. MUNI/IVV/0784/2023) - řešitel
 • 2023 - 2024: Smart city a kvalita života (projekt PPSŘ Společný univerzitní základ č. MUNI/CORE/0491/2023) - řešitel
 • 2017 - 2022: Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (projekt OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596) - řešitel
 • 2016 - 2016: Současné trendy v evropské regionální politice (projekt FRMU č. MUNI/FR/1338/2015) - řešitel
 • 2012 - 2015: Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
  - Implementace mezinárodních standardů v graduálním a postgraduálním studiu (KA2)
  - Podpora odborných exkurzí v graduálním studiu (KA4)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020 - 2023: Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovací
  (projekt GAČR č. GA20-03037S) - spoluřešitel
 • 2020 - 2021: Socioekonomická analýza pro Jihlavu
  (projekt města Jihlavy č. MUNI/ESF/9100/2021) - řešitel
 • 2018 - 2020: Hodnotenie výkonov miestnych samospráv
  (projekt VEGA č. 1/0407/18) - člen spoluřešitelského týmu
 • 2017 - 2017: Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016
  (smluvní výzkum pro JMK, projekt č. 0159/2017) - člen řešitelského týmu
 • 2010 - 2011: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
  (projekt MŠMT výzkumná centra 1M0524) - inovační komponenta (pokračování projektu) - člen řešitelského týmu
 • 2005 - 2009: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
  (projekt MŠMT výzkumná centra 1M0524) - inovační komponenta - člen řešitelského týmu
 • 2008 - 2010: Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací
  (projekt GAČR č. 402/08/0071) - člen řešitelského týmu
 • 2004 - 2004: Socioekonomická analýza rozvoje Plzeňského kraje (projekt Plzeňského kraje) - člen řešitelského týmu
 • 2002 - 2003: Evaluation of Project Interprise. Interprise Project Ecos - Ouverture programme - člen řešitelského týmu
 • 2001 - 2003: Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů ČR
  (projekt GAČR č. 402/01/0312) - člen řešitelského týmu
 • 1999 - 2004: Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR
  (výzkumný záměr MŠMT č. 145600001) - člen řešitelského týmu
 • 1999 - 2005: Regionální rozdíly v efektivnosti APZ - disertační výzkum

  Specifický výzkum
 • 2020 - 2020: Vybrané aspekty rozvojového a inovačního potenciálu (městských) regionů
  (projekt SV č. MUNI/A/1248/2019) - člen řešitelského týmu
 • 2019 - 2019: Determinanty rozvoje úspěšných regionálních inovačních systémů
  (projekt SV č. MUNI/A/1051/2018) - člen řešitelského týmu
 • 2018 - 2018: Inovační politika a rozvoj regionálních inovačních systémů
  (projekt SV č. MUNI/A/0921/2017) - člen řešitelského týmu
 • 2017 - 2017: Význam inovací pro ekonomiku regionu
  (projekt SV č. MUNI/A/1031/2016) - člen řešitelského týmu
 • 2016 - 2016: Inovační výkonnost a její reflexe v inovační politice
  (projekt SV č. MUNI/A/0999/2015) - člen řešitelského týmu
 • 2015 - 2015: Možnosti implementace vybraných veřejných politik v územním rozvoji
  (projekt SV č. MUNI/A/1244/2014) - člen řešitelského týmu
 • 2014 - 2014: Role aktérů a význam nástrojů regionálního rozvoje v podmínkách znalostní ekonomiky
  (projekt SV č. MUNI/A/0783/2013) - člen řešitelského týmu
 • 2013 - 2013: Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU
  (projekt SV č. MUNI/A/0745/2012) - řešitel
 • 2011 - 2012: Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů
  (projekt SV č. MUNI/A/0866/2010) - řešitel
 • 2010 - 2010: Podnikatelské prostředí v kontextu regionální politiky EU
  (projekt SV č. MUNI/A/0962/2009) - člen řešitelského týmu
Akademické stáže
 • listopad 2005 Institut de préparation à l'administration générale / Université de Rennes 1
 • duben 2013 Prírodovedecká fakulta / Univerzita Komenského v Bratislave
Universitní aktivity
 • 2019 -         : předseda Oborové rady Doktorského studijního programu Regionální ekonomie/Regional Economics
 • 2019 -         : předseda Společné programové rada (programy N-RR Regionální rozvoj, B-RRCR Regionální rozvoj a cestovní ruch a B-MMR Management měst a regionů)
 • 2012 -         : člen Vědecké rady ESF MU
 • 2019 - 2023: člen Vědecké rady MU
 • 2017 - 2022: předseda Ekonomické komise ESF MU
 • 2020 - 2020: místopředseda Rady pro strategické výzkumné projekty (dříve 2013 - 2019 člen Rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU)
 • 2017 - 2020: člen Komise pro zajišťování rozvoje a kvality DSP ESF MU
 • 2013 - 2019: člen Ekonomické komise MU
 • 2011 - 2012: předseda Akademického senátu ESF MU
 • 2007 - 2011: předseda Disciplinární komise ESF MU
 • 2006 - 2012: člen Akademického senátu MU (od 06/2009 do 10/2012 předseda Ekonomické komise AS MU)
 • 2004 - 2011: člen Ediční rady ESF MU
 • 2001 -         : člen Komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských studijních programů ESF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2022 -         : člen Suboborové komise Economics pro doktorský studijní program Economics - Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • 2020 -         : člen Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • 2020 -         : člen Regionální stálé konference Jihomoravského kraje (zástupce akademického sektoru)
 • 2019 -         : člen Oborové rady Regionální a veřejná ekonomie - Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • 2018 -         : člen Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2019 - 2022: člen Suboborové komise Verejná správa a regionálny rozvoj - Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (změna akreditace)
 • 2013 - 2017: stálý host Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: Cena děkana za nejlepší odbornou monografii publikovanou v roce 2016 (1. místo), udělena za monografii: Žítek, V., Klímová, V. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8415-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.
 • 2017: Cena děkana za nejlepší vědecký článek publikovaný v roce 2015 (1. místo), udělena za článek: Klímová, V., Žítek, V. Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, 2015, roč. 63, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233.
Vybrané publikace
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Tereza LELKOVÁ. Public Support for Innovation: Changes in Turnover of Granted Companies. Business Systems Research Journal. Warsaw: Sciendo, 2022, roč. 13, č. 1, s. 120-137. ISSN 1847-8344. doi:10.2478/bsrj-2022-0008. URL info
 • PROKOP, Viktor, Jan STEJSKAL, Viktorie KLÍMOVÁ a Vladimír ŽÍTEK. The role of foreign technologies and R&D in innovation processes within catching-up CEE countries. PLOS ONE. San Francisco: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-23. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0250307. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy. Springer, 2020, roč. 11, č. 3, s. 888-907. ISSN 1868-7865. doi:10.1007/s13132-019-0580-2. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Intensity and Structure of Research and Development in the Czech and Slovak Regions. Interdisciplinary Description of Complex Systems. CROATIAN INTERDISCIPLINARY SOC, 2017, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1334-4684. doi:10.7906/indecs.15.1.3. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Dynamic development of innovation system: the story of the South Moravian Region. In 6th Central European Conference in Regional Science: Engines of Urban and Regional Development. 2017. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Building of advanced innovation system: the story of the South Moravian Region. In Borseková, K., Vaňová, A., Vitálišová, K. 6th Central European Conference in Regional Science – CERS, 2017. Engines of Urban and Regional Development. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. s. 316-327. ISBN 978-80-557-1335-9. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy. 2016, Volume 62, Issue 1, s. 46-55. ISSN 2385-8052. doi:10.1515/ngoe-2016-0005. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika. 2016, roč. 62, č. 6, s. 260-268. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/170/2015-AGRICECON. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Změny zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v českých krajích. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 289-295. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-36. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8415-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Identification of knowledge bases: the case of the Czech Republic. Engineering Economics. 2016, roč. 27, č. 5, s. 568-577. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.27.5.14276. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie. 2015, roč. 63, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. The Competitiveness Index of Czech Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 2, s. 693-701. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563020693. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Specializace, prostorová koncentrace a diverzifikace v českých a slovenských krajích. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 326-331. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-40. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Position and Development Potential of North-Eastern Baltic Sea Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, LXI, č. 4, s. 1203-1212. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041203. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Prostorová segregace ekonomických aktivit. In Klímová, V., Žítek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 147-153. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-17. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Způsobilost regionů pro čerpání prostředků v rámci kohezní politiky 2014+. In Jiří Dušek. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice: Vysoká škola regionálních a správních studií, 2013. s. 32-37. STUDIA (monografie). ISBN 978-80-87472-46-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 2, s. 159-168. ISSN 1212-415X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika a trvale udržitelný rozvoj. In Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropskéhostátu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. s. 26-30. Studia. ISBN 978-80-87472-20-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Rozvoj a podpora ekoinovací v ČR a EU. In Klímová, Viktorie - Žítek, Vladimír. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 118-131. ISBN 978-80-210-5513-1. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Eco-Innovations as a Result of Companies’ Innovation Activities. E-Leader online. New York: Chinese American Scholars Association, 2011, Neuveden, June 2011, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1935-4819. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Knowledge economy and knowledge infrastructure. In Tsounis, N. - Vlachvei, A. - Gaetano, M. - Monovasilis, T. Proceedings of the International Conference On Applied Economics (ICOAE 2011). Greece: TEI of Wester Macedonia Press, 2011. s. 821-828. ISBN 978-960-89054-5-0. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Ekoinovace v zemích EU. In Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. s. 327-335. Studia 1/2011. ISBN 978-80-87472-04-0. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu. In Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011. ISBN 978-80-87533-01-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Výzkum a vývoj v regionech nových členských států EU. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 66-71. ISBN 978-80-210-4883-6. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor. Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Possible Ways of Innovation Support in Regions. In International Conference on Applied Business Research ICABR 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-324-5. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti? In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7399-345-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza struktury regionálních inovačních strategií. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 53-60, 394 s. ISBN 978-80-210-4625-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Evaluation of regional innovation performance. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008. s. 1-21. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analysis of objectives and measures of innovation policy. Journals International Scientific Publications. Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 607-617. ISSN 1313-2555. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 343 – 396, 57 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení inovačních výstupů na regionální úrovni. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. s. 976-980, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Lokální pozitiva a negativa rozvoje inovací (v kontextu jejich společenských dopadů). In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 1-6, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální dimenze inovační politiky. In Regionalistické perspektívy. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita, 2008. s. 1-6, 400 s. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU. In Mezinárodní vědecká konference. Karviná: Slezská univerzita, 2008. s. 618-628, 1274 s. ISBN 978-80-7248-504-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti měření regionálních inovačních výstupů. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 17-25, 282 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4787-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Fungování podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 79-84. ISBN 978-80-210-4325-1. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Inovativnost v sociálním podnikání - zbytečnost nebo nutnost? In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 85-90. ISBN 978-80-8083-494-4. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Konkurenceschopnost českých regionů. In Proceedings Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. x, 4 s. ISBN 978-80-248-1457-5. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, roč. 4, 2/2007, s. 45-49. ISSN 1336-5452. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Vědeckotechnické parky. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 243-254. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Podpůrná infrastruktura inovačního podnikání v regionech ČR. Working papers. Brno: Masarykova univerzita, 2007, č. 24, 52 s. ISSN 1801-4496. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of Innovation Policy in the Czech Republic and its Influences on Growth of Competitiveness. In Mechanisms & Policies in Economics. Athens: ATINER, 2007. s. 91-104. Publications. ISBN 978-960-6672-23-1. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 254-265. ISBN 953-6025-17-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of innovation policy in the Czech Republic and its influence on growth of competitiveness. In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 1-14. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Role Inkubátorů při rozvoji podnikání v regionu (case study Třebíčsko). In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 42-46. ISBN 80-210-4155-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Programová podpora inovačního podnikání jako východisko regionálního výzkumu. In Regionalistické perspektívy 2006. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 31-36, 7 s. ISBN 80-8069-723-X. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků. In Regiony - vidiek - životné prostredie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. s. 213-218. ISBN 80-8069-728-0. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozměr podpory rozvoje inovací. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 108-114. ISBN 80-210-4148-X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 38-42. ISBN 80-210-4085-8. info
 • TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-11. ISBN 80-210-4085-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regulace nájemného jako příčina sociálního podnikání, aneb co je přiměřené a spravedlivé. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie III. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 262-269. ISBN 80-8083-109-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení účinnosti investičních pobídek. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2005. s. 185-194. ISBN 80-248-0876-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Inovační politika v teorii a praxi. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2005. s. 233-236. ISBN 80-7097-637-3. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86. ISBN 80-210-3888-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Komparativní analýza inovačních politik a inovačních výkonů ve vyspělých státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 237-243. ISBN 80-210-3888-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Dopady investičních pobídek na regionální trh práce. In Aktuálne problémy rozvoja vidieka SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005. s. 93-100. ISBN 80-89162-17-7. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005. info
 • POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Konkurencia ako prostriedok zvyšovania efektívnosti politiky zamestnanosti. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 133-138. ISBN 80-210-3359-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Zisk a užitek plynoucí z poskytování služeb zaměstnanosti. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 214-219. ISBN 80-8055-966-X. info
 • POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Territorial aspects of the employment policy. In IMEA 2004 Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 465-469, 4 s. ISBN 80-7194-679-6. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004. s. 407-414. ISBN 963-9483-44-3. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 170 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3478-5. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nezaměstnanost jako důsledek nízké úrovně malého a středního podnikání. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 73-78. ISBN 80-210-3549-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Vliv politiky zaměstnanosti na regionální nezaměstnanost. In Regióny - Vidiek - Životné prostredie 2004. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 48-53. ISBN 80-8069-437-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza ekonomické efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Plzeňském kraji. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EU. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2004. s. 253-259. ISBN 80-89162-10-X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Identifikace faktorů ovlivňujících efektivnost veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 336-339. ISBN 80-7097-595-4. info
 • HRABALOVÁ, Simona a Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 13-22. ISBN 80-248-0430-1. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr HALÁMEK. Hodnocení vzdělanostní báze v mikroregionálním kontextu. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 124-128. ISBN 80-210-3192-1. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Katarína POLUNCOVÁ. Alokace a distribuce jako předpoklady efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti. In Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. s. 174-184. ISBN 80-7044-475-4. info
 • POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. CMA a ekonomická efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti a regionální rozdíly. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 127-142. ISBN 80-210-3289-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální komparace a hodnocení výsledků politiky zaměstnanosti. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. .44, 5 s. ISBN 80-213-1089-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Petr HALÁMEK, Michal BĚHAN a Jiří CIBOCH. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 125 s. 55-9808-2003 02/58 14/ESF. ISBN 80-210-3291-X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Ekonomické a územní aspekty oceňovaní nemovitostí výnosovým způsobem. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 315-320. ISBN 80-210-3289-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Územní a institucionální rámec realizace politiky zaměstnanosti v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003. s. 114-118. ISBN 80-7097-551-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 174 s. ISBN 80-210-2767-3. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza nabídkové strany trhu práce - mikroregionální přístup. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případové studie). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-106. ISBN 80-210-2813-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 223-232. ISBN 80-2102816-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002. s. 252-264. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Úspěšnost realizace aktivní politiky zaměstnanosti (regionální komparace). In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 289-300. ISBN 80-210-3008-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 99-110. ISBN 80-210-2506-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Územní samospráva v ČR v pojetí nového zákona. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 16-23. ISBN 80-210-2514-X. info
 • VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti využití aktivní politiky zaměstnanosti jako nástroje stimulace regionálního rozvoje ČR. In The Case Study: Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 71-78. ISBN 80-210-2572-7. info

26. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info