doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., nar. 5. 8. 1960 v Jihlavě
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy a baltistiky
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent v oboru obecný a indoevropský jazykozpyt
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 habilitace v oboru obecný a indoevropský jazykozpyt na FF MU (hlavní spis: "Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen", doplňkový spis: "Les relations spatiales et la déclinaison des langues indo-européennes"
 • 1995 obhajoba kandidátské práce v oboru obecná lingvistika na FF UK (disertace: "Exempla Lituanica")
 • 1986 absolutorium matematiky na MFF UK, titul RNDr. (konklúsní práce: "Minimální modely pro porušení hypothesy kontinua")
Přehled zaměstnání
 • 2000-dosud docent FFMU
 • 1996-2000 odborný asistent FF MU
 • 2002-2006 samostatný vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR
 • 1998-2000 vedoucí katedry obecné jazykovědy fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni
 • 1995 odborný asistent na katedře českého jazyka FF UK
 • 1990-1993 interní aspirant oboru obecná lingvistika FF UK
 • 1987-1989 odborné stáže v oddělení matematické lingvistiky MFF UK
Pedagogická činnost
 • Obecná jazykověda
 • Morfosyntax
 • Logika a formální systémy
 • Sémantika a sémiotika
 • Pražská škola
 • Ženevská škola
 • Indoevropský jazykozpyt
 • Latina
 • Litevština
 • Baltistický proseminář a seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2003-dosud. Písemnictví Litevského velkoknížectví XVI-XVIII. stol. MSH, Paříž + FF MU, Brno + GWZO, Lipsko
 • 2000-2006 Formální morfologie ve funkčním popisu jazyka (shodou okolností litevského). INaLCO/MSH, Paříž + Slovanský ústav, Praha
 • 1998-1999 Strukturální lingvistika a evropská jazykověda 20.-30. let. Lausanne
 • 1998-2000 Čeština v lingvistických pojmech. FF MU, Brno
 • 1996 - 2000 Automatická analýzy tvarosloví přirozeného jazyka. INaLCO, Paříž + UK, Praha
 • 1994-1997 Jazyk, prostor, čas. Centrum pro teoretická studia UK + AV ČR
Akademické stáže
 • 2003 Ústav litevského jazyka Akademie věd Litevské republiky, Vilnius (1 měsíc)
 • 2003 Maison des sciences de l'homme, Paříž (2 měsíce)
 • 2000 Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž (3 měsíce)
 • 1997 Maison des sciences de l'homme, Paříž (3 měsíce, stipendium A.W.Mellon)
 • 1995-1996 Slovanský ústav AV ČR, Praha (1 rok, postdoktorandský grant)
 • 1992 Vilenská universita, Vilnius (2 měsíce)
 • 1990-1993 Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž (4 roky, doktorské stipendium francouzské vlády)
 • 1987-1989 Ústav matematické lingvistiky MFF UK, Praha (odborná stáž po studiu)
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady "Obecná jazykověda"
 • Garant oboru "Baltistika"
Mimouniversitní aktivity
 • Člen oborové rady "Slavistika" na filosofické fakultě Karlovy university v Praze
 • Člen vědecké rady fakulty humanitních studií Západočeské university v Plzni
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen výboru (jednatel) Pražského lingvistického kroužku
 • Výkonný redaktor mezinárodního sborníku Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle lingustique de Prague, nouvelle série
 • Stipendista Andrew W. Mellon Foundation
 • Přednášky na mezinárodních fórech od r. 1989 prakticky každoročně (Madrid, Bern, Paříž, Metz, Vilnius, Rouen, Göteborg, Sofia, Lausanne, Praha)
Vybrané publikace
 • HOSKOVEC, Tomáš. Strukturalismus a sémiotika. In Martinek, Libor. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost. 1. vyd. Opava: Slezská universita v Opavě, 2015, s. 121-141. ISBN 978-80-7510-173-0. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. La linguistique textuelle et le programme de philologie englobante. Verbum. Nancy: Presses universitaires de Nancy, 2012, roč. 22, č. 2, s. 193-218. ISSN 0182-5887. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. La perspective fonctionnelle de la phrase dans une perspective historico-philologique du foyer pragois de structuralisme fonctionnel. Écho des études romanes. České Budějovice: Université de Boheme du Sud, 2012, roč. 8, č. 1, s. 7-25. ISSN 1801-0865. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Oldřich Hujer (25.xi 1880 - 4.vi 1942) a mapování československé baltistiky. Příspěvek k dějinám filologie. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2012, roč. 81, č. 1, s. 43-69. ISSN 0037-6736. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Jiří Veltruský (1919-1994). A journey through life with semiotics. In Veltruský Jiří. An approach to the semiotics of theatre. Brno: Ústav divadelních studií FF MU & Pražský lingvistický kroužek, 2012, s. 206-229. Travaux du Cercle linguistique de Prague, n.s. 6. ISBN 978-80-210-5909-2. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Poetika a filologie. In Veřmiřovský, Adam. Poetický Cikháj v Brně 2010 : sborník textů o poetice. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012, s. 13-27. ISBN 978-80-263-0337-4. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Synchronie et diachronie au centre et a[accent grave] la périphérie du foyer pragoi de structuralisme fonctionnel. Cahiers Ferdinand de Saussure. Genève: Droz, 2011, Neuveden, č. 64, s. 49-72. ISSN 0068-516X. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 69/2008, 1-2, s. 110-130. ISSN 0037-7031. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Formální morfologie litevštiny ve funkčním popisu jazyka. In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 155-171. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Úvodní slovo. In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 5-8. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Mokslo revoliucija prasideda... seną teigini pateikiant naujam tyrinéjimui. Kulturos barai. Vilnius, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 71-74. ISSN 0134-3106. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Morfosyntax zdvořilosti. In Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó (ediderunt Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík et Radim Sova). Brno: Masarykova universita, 2006, s. 271-280. ISBN 80-210-3955-8. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Pražský lingvistický kroužek osmdesátiletý. Tvar. 2006, roč. 2006, č. 19, s. 12-13. ISSN 0862-657X. info
 • HOSKOVEC, Tomáš a Vaidas ŠEFERIS. Patronas, rasantis klientas ir jo publika: diskursyvios valdzios ir itakos konstrukcijos XVI-XVIII amziaus LDK rastijoje. 2005. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (deuxieme partie). In Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série, volume 4 (ediderunt E.Hajičová, J.Hana, T.Hoskovec, P.Sgall). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2002, s. 143-181. ISBN 9027254443. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Fonologický inventář a jeho morfonologické třídění. Obecná úvaha metodologická nad konkrétním materiálem jazyka litevského. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2002, roč. 71, xx, s. 267-300, 38 s. ISSN 0037-6736. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. "Přátelský přípisek" Immanuela Kanta k litevskému slovníku. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 1, s. 125-146. ISSN 0015-1831. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Přemýšlení (nejen) o litevském kondicionálu. In GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata (ediderunt Ondřej Šefčík & Bohumil Vykypěl). Brno: Masarykova universita, 2001, s. 64-90. ISBN 80-210-2649-9. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Pražský lingvistický kroužek 1997/1998 - 1998/1999. Slovo a slovesnost. 2000, LXI, č. 1, s. 159-160. ISSN 0037-7031. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (premiere partie). In Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série, volume 3 (ediderunt E.Hajičová, T.Hoskovec, O.Leška, Z.Skoumalová). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1999, s. 165-191. ISBN 90 272 5443 5. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999, s. 103-130. ISBN 80-902439-9-1. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Les relations spatiales et la déclinaison des langues indo-européennes. In Language and Location in Space and Time (ediderunt Petr Zima & Vladimír Tax). Műnchen & Newcastle: LINCOM-EUROPA, 1998, s. 62-84. ISBN 389586-540-0. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Le temps comme catégorie verbale et la reconstruction de l´indo-européen. Baltistica. Vilnius: Universiteto leidykla, 1996, XXXI, č. 1, s. 9-22. ISSN 0132-6503. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci H.Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1996, roč. 57 (1996), č. 1, s. 145-153. ISSN 0037-7031. info
 • HAJIČOVÁ, Eva, Tomáš HOSKOVEC a Petr SGALL. Discourse modelling based on hierarchy of salience. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Praha, 1995, roč. 64, s. 5-24. ISSN 0032-6585. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Le concept de Sprachbund (alliance de langues)dans le cadre des langues européennes (theses). In Deuxieme table ronde internationale ... Praha: Centrum teoretických studií Karlovy university, 1994, s. 71-75. vol. I. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci P.Sgall, E.Hajičová, J.Panevová: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1992, roč. 53 (1992), č. 1, s. 215-221. ISSN 0037-7031. info

10. 4. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info