prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

profesor – RECETOX


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. F01B1/713
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5249
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
  ženatý / 2 synové
Pracoviště
 • Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX)
  Přírodovědecká fakulta MU Brno

  Adresa:
  Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty (IBA LF) MU Brno
  Kamenice 126/3, 625 00 Brno
  e-mail: holcik et iba.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: profesor v oboru "Elektronika a lékařská technika"; ČVUT v Praze;
 • 1998: docent v oboru "Elektronika a sdělovací technika"; VUT v Brně;
 • 1990: vědecký kvalifikační stupeň IIa
 • 1985: CSc. v oboru "Výpočetní technika"; FE VUT v Brně
 • 1974: Ing. v oboru "Sdělovací elektrotechnika", specializace "Lékařská elektronika"; FE VUT v Brně
Přehled zaměstnání
 • od 2017: RECETOX PřF MU, profesor, 0,5 úvazku; od 2024 0,25 úvazku
 • 2008 - 2016: IBA MU Brno/RECETOX PřF MU, profesor
 • 2009 - 2015: ÚM SAV Bratislava, vědecký pracovník
 • 2003 - 2008: FBMI (ÚBMI) ČVUT v Praze, docent/profesor
 • 1999 - 2003: Ústav biomedicínského inženýrství, FEI VUT v Brně, docent
 • 1991 - 1999: ÚBMI FEI VUT v Brně, odborný asistent
 • 1990 - 1991: Katedra biomedicínského inženýrství FE VUT v Brně, samostatný vědecký pracovník
 • 1987 - 1990: Katedra lékařské elektroniky FE VUT v Brně, vědecký pracovník
 • 1983 - 1987: KLE FE VUT v Brně, samostatný odborný pracovník
 • 1977 - 1983: KLE FE VUT v Brně, odborný pracovník
 • 1974 - 1977: KLE FE VUT v Brně; odborný asistent (neučitel)
Pedagogická činnost
 • příprava koncepce a zavedení postupně čtrnácti předmětů inženýrského (posléze magisterského a bakalářského) studia:
  • RECETOX PřF MU Brno
  Biologická matematika - předmět CORE MU od roku 2024
  • IBA MU Brno
  Úvod do matematické biologie I., Časové řady (výuka do 2023), Predikce časových řad (výuka do 2023), Analýza a klasifikace dat, Spektrální analýza časových řad (výuka do 2019), Zpracování a analýza biosignálů (výuka do 2015)
  • FBMI ČVUT v Praze
  Úvod do signálů a systémů, Biologické a lékařské signály, Modelování a simulace fyziologických dějů, Modelování biologických procesů;
  • SZF JČU v Č. Budějovicích
  Základy biomedicínského inženýrství v ak. roce 2005/06
  • FEKT VUT v Brně
  Teorie rozpoznávání, Bionika a Modelování biologických systémů, Zpracování biosignálů a Marketing ve zdravotnictví;
  předměty Bionika, Modelování biologických systémů a Zpracování biosignálů i v jazyce anglickém pro samoplátce;
 • příprava koncepce a zavedení předmětů doktorského studia:
  • IBA MU Brno
  Spektrální analýza biosignálů a Naturální algoritmy;
  • Ústav merania SAV Bratislava
  Spektrálna analýza signálov, Analýza a klasifikácia meraných dát a Aplikácia naturálnych algoritmov v meraní;
  • FBMI ČVUT v Praze
  Spektrální analýza číslicových signálů, Naturální algoritmy a Optimalizační metody v biomedicínském inženýrství;
  • FEKT VUT v Brně
  kromě dvou prvních výše uvedených i předmět Metody příznakového a syntaktického rozpoznávání;
 • garant doktorandského študijného odboru 5.2.54 Meracia technika na Ústave merania SAV v Bratislave (2009 - 2015)
 • školitel doktorandů:
  od 2009 PřF MU v oboru "Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování";
  2007 - 2011 FBMI ČVUT v Praze v oboru „Biomedicínská a klinická technika“
  2003 - 2009 FJFI ČVUT v Praze v oboru „Fyzikální inženýrství“;
  1993 - 2004 FEKT VUT v Brně v oborech „Elektronika, měřicí a sdělovací technika“, „Kybernetika a informatika“ a „Biomedicínská elektronika a biokybernetika“;
  celkem sedm úspěšně ukončených doktorandů (FEKT VUT v Brně, FJFI a FBMI ČVUT v Praze);
 • publikováno deset titulů VŠ skript a sedm elektronických VŠ studijních textů;
 • pedagogické projekty:
  2012 - 2015 odpovědný řešitel projektu ESF OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043 „Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie"
  2009 - 2012 spoluřešitel projektu TEMPUS IV 144537-TEMPUS-2008-GR-JPCR (2008-4527) "Curricula Reformation and Harmonisation in the Field of Biomedical Engineering";
  2009 - 2012 odpovědný řešitel projektu ESF OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318 „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“;
Vědeckovýzkumná činnost
 • číslicové zpracování a analýza biosignálů s orientací především na signály kardiovaskulárního systému;
 • modelování biomedicínských systémů s orientací zejména na kardiovaskulární systém a jeho řízení;
 • odpovědný řešitel dvou projektů GAČR (oba ve spolupráci s FVL VFU v Brně):
  • No. 102/00/0243 "Ortogonalizace elektrokardiogramu velkých zvířat"
  • No. 102/04/0887 "Metody a technické prostředky pro analýzu náhlé kardiovaskulární smrti koní"
 • garant dílčí kapitoly „Modelování řízení kardiovaskulárního systému“ výzkumného záměru ČVUT v Praze „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II“ (2004 - 2007),
 • garant odborné oblasti „Číslicové metody analýzy a zpracování signálů a obrazů“ výzkumného záměru VUT v Brně MSM J22/98:262200011 „Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií“ (1999 - 2003);
 • odpovědný řešitel řady projektů FRVŠ, několika rozvojových projektů ČVUT v Praze, několika rezortních výzkumných projektů (z toho dvou mezinárodních) a mnoha interních projektů VUT v Brně, ČVUT v Praze a Masarykovy univerzity;
Akademické stáže
 • 2019 týdenní výukový pobyt ERASMUS+ na Technické Univerzitě na Krétě, Řecko; bloková výuka kurzu "Predikce časových řad"
 • 2018 dvoutýdenní výukový pobyt ERASMUS+ na Technické Univerzitě na Krétě, Řecko; bloková výuka kurzu "Časové řady"
 • 2007 týdenní studijní a přednáškový pobyt na Univerzitě v Oulu, Finsko;
 • 2006 týdenní studijní a přednáškové pobyty na Univerzitě v Gentu, Belgie a Univerzitě v Oulu, Finsko;
 • 1999 a 2001 týdenní studijní a přednáškové pobyty na Univerzitě v Yorku, Velká Británie;
 • 1996 měsíční studijní pobyt na univerzitách v Salfordu, Velká Británie, Linköpinku, Švédsko a Hannoveru, Německo v rámci projektu TEMPUS „CzechTech“, zaměřeného na prostředky a metody přenosu výsledků výzkumné činnosti pracovníků universit do průmyslové výroby a komerce;
 • 1987-2006 téměř každoročně týdenní studijní a přednáškové pobyty na Slezské polytechnice v Gliwicích, Polsko;
Univerzitní aktivity
 • 2009 - 2015 garant doktorského studijního programu "Meracia technika" na Ústavu merania SAV v Bratislavě;
 • 2008 - 2015 zástupce ředitele IBA MU pro výuku;
 • 2005 - 2008 člen vědecké rady FBMI ČVUT v Praze;
 • 2005 - 2007 vedoucí Katedry biomedicínské informatiky FBMI ČVUT v Praze;
 • 2005 - 2007 proděkan FBMI ČVUT v Praze pro zahraniční styky a informatizaci;
 • 2003 - 2010 člen vědecké rady LF MU v Brně;
 • 2003 - 2005 zástupce ředitelky ÚBMI ČVUT v Praze pro pedagogiku;
 • 2003 - 2005 člen vědecké rady ÚBMI ČVUT v Praze;
 • 2001 - 2003 předseda rady Sdružení VUT v Brně pro biomedicínské inženýrství a bioniku;
 • 2000 - 2003 odpovědný pracovník FEI VUT v Brně za problematiku přenosu technologií;
 • 1994 - 2000 studijní poradce ÚBMI FEI VUT v Brně pro samoplátecké studium v angličtině;
 • 1993 - 1996 člen a předseda Akademického senátu FEI VUT v Brně;
Mimouniverzitní aktivity
 • 2007 - 2015 zástupce IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering) v UNIDO (United Nations Industrial Development Organization);
 • 2006 - 2010 člen Národní komise programu CEEPUS;
 • 2005 - 2007 člen pléna Rady vysokých škol;
 • 2005 - 2007 člen výboru Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (SBMILI) ČLS JEP;
 • 2004 - 2008 člen koncilu EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering and Sciences), člen výboru její Divize akademických institucí;
 • 1994 - 2005 vědecký tajemník SBMILI ČLS JEP;
 • 1993 - 1996 člen pléna Rady vysokých škol;
 • 1991 - 2012 člen redakční rady časopisu Lékař a technika;
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2001 cena Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP za nejlepší článek v časopise "Lékař a technika"
 • 1991 cena Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP za nejlepší článek v časopise "Lékař a technika"
 • člen vědeckých, programových, poradních a organizačních výborů mnoha českých i mezinárodních konferencí, včetně světových kongresů biomedicínského inženýrství a lékařské fyziky

12. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info