doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav evropské etnologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.312
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3245
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Daniel Drápala
Pracoviště
 • Ústav evropské etnologie
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1
  602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
  vedoucí ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 - 2016: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: habilitační řízení pro obor etnologie
  2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: rigorozní řízení, obor etnologie
  1999 - 2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: doktorské studium, obor etnologie
  2004: Ph.D. - Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální - doktorská disertační práce
  1994 - 1999: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: magisterské studium, obor etnologie - historie
  2000: Mgr. - Portáši. Historie a tradice - magisterská diplomová práce z etnologie
Přehled zaměstnání
 • 2006 - dosud: Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  1999 - 2007: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Pedagogická činnost
 • Pracovní migrace v tradiční společnosti
  Etnické procesy a Evropa I, II
  K sociální kultuře
  Péče o kulturí dědictví II
  Základy etnokartografie
  Lidé na cestách
  Za obzor domova
  Vybrané socioprofesní skupiny I, II
  Kapitoly z dějin české etnologie I, II
  Digitalizace v praxi
  UNESCO a ochrana nehmotného kulturního dědictví
  Muzea v přírodě
Vědeckovýzkumná činnost
 • Nemateriální kulturní dědictví
  Tradiční formy obživy
  Ekonomická etnologie
  Dějiny severovýchodní Moravy v 17. – 20. století
  Problematika muzeí o v přírodě
  Lokální a regionální identita
  Obyčejová kultura
  Proměny kultury moravského venkova za socialismu

  V letech 2001 – 2002 řešitel grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol Doprava a obchod v životě obyvatelstva západních Karpat v 19. století.
  V letech 2002 – 2004 řešitel grantového projektu Ministerstva kultury ČR Zuberští metláři jako doklad přežívající domácké výroby.
  V letech 2006 – 2007 řešitel grantového projektu Ministerstva kultury ČR z programu Výzkumu a vývoje Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku – identifikace, dokumentace, prezentace
  V letech 2006 – 2008 řešitel tříletého grantového projektu GAČR č. 404/06/P125 Tradiční formy venkovského obchodu na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století.
  V roce 2008 řešitel grantového projektu Ministerstva kultury ČR Zvykoslovný rok na Podhostýnském Záhoří.
  Realizace dlouhodobých výzkumných úkolů Venkovské hřbitovy ve sběrné oblasti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Doprava a obchod v podhůří vnějších západních Karpat; Řemeslná a domácká výroba na Moravě v 18. – 20. století.
  V letech 2012-2015 řešitel projektu VaV z programu NAKI: Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900).
  V letech 2019-2021 člen řešitelského týdnu projektu GAČR Postkoloniální přístup k poznání české společnosti 70. let 20. století.
  V letech 2020-2022 řešitel projektu VaV z programu NAKI II: Stopy lidského umu.
Akademické stáže
 • 2002 (jaro): Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  2002 (podzim): Wiener Universität, Wien
  2012 (jaro): Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013 (podzim): Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2016 (podzim): Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Universitní aktivity
 • Člen Ediční rady (vědecké redakce) — Spisů Filozofické fakulty
  Člen Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Člen oborové rady doktorského programu Etnologie
  Člen oborové rady doktorského programu Historie
Mimouniversitní aktivity
 • V letech 2002-2014 člen Hlavního výboru České národopisné společnosti.
  V letech 2002-2008 vědecký tajemník České národopisné společnosti.
  V letech 2008-2014 předseda České národopisné společnosti.
  Předseda Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (od 2012).
  Předseda Kolegia Národního muzea v přírodě (od 2018).
  Člen poradních sborů pro sbírkovou činnost Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (od 2005), Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2006-2008), Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku (2007-2011) a Muzea romské kultury v Brně (od 2009).
  Předseda komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel (2009–2015).
  Člen poroty Ministerstva kultury České republiky pro udělování Ceny ministra kultury v oboru tradiční lidová kultura a folklor (2009-2014), v letech 2012-2014 předseda poroty.
  Místopředseda (2010-2015), od roku 2016 předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu.
  Člen (2017-2021), od roku 2019 místopředseda a v roce 2021 předseda hodnotícího panelu Grantové agentury ČR (P410 - Moderní dějiiny po roce 1780 a etnologie).
  Člen Vědecké rady Slovenského národného múzea pro etnológiu.
  Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
  Člen výboru Komise pro lidové stavitelství Asociace muzeí a galerií České republiky (2004–2007).
  V letech 2003 až 2019 odpovědný redaktor regionální ediční řady Rožnovské malé tisky.
  Člen redakční rady časopisů: Národopisná revue; Valašsko. Vlastivědná revue, Národopisný věstník, Etnologické rozpravy (SR), Our Europe (PL), Studia Etnologiczne i Antropologiczne (PL).
  Člen redakční rady videodokumentů Národního ústavu lidové kultury Tradiční řemesla.
  Redaktor sborníku Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2005–2006) a Národopisného věstníku (2004–2017).
  Předseda redakční rady časopisu Museum vivum (2016–2019).
  Spoluautor ideové koncepce a projektového záměru grantového projektu podpořeného prostřednictvím Norského finančního mechanismu: "Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví" - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2004-2007).
  Člen Hodnotící komise MFF Strážnice 2008 (2008).
  Předseda komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel (2009–2015).
  Člen poroty Ministerstva kultury České republiky pro udělování Ceny ministra kultury v oboru tradiční lidová kultura a folklor (2009-2014), v letech 2012-2014 předseda poroty.
  Místopředseda (2010-2015), v letech 2016 až 2021 předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu.
  Dramaturg areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy při MFF Strážnice (2008-2010).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 3. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2010 v kategorii Muzejní výstava roku 2010 za stálou expozici „Městečko pod Radhoštěm“ (autor scénáře, odborný supervizor realizace projektu).
  Čestná cena České národopisné společnosti za mimořádný přínos oboru za realizaci projektu Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) (2016).
  První cena v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2015 v kategorii Publikace za knihu: Doušek, Roman - Drápala, Daniel (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Brno 2015). První cena v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Publikace za knihu: Portáši. Historie a tradice (Brno 2017).
Vybrané publikace
 • DRÁPALA, Daniel a Eva KUMINKOVÁ. Cultural heritage and its social functions in extraordinary situations. In SIEF2023 16th Congress. 2023. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Bytový dům pro zemědělce : k procesu adaptace městských standardů bydlení v prostředí vesnických sídel. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2023, roč. 82, č. 1, s. 84-114. ISSN 1211-8117. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.59618/NV.2023.1.05. webová stránka časopisu info
 • DRÁPALA, Daniel. Jedna kultura, dva pohledy. Obřadní a obyčejová kultura moravských Valachů v interpretacích česko- a německojazyčného vlastivědného a národopisného výzkumu. In Valašsko. Historie a kultura III. Duchovní život. 2023. URL info
 • DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. Od tradiční lidové kultury k nemateriálnímu kulturnímu dědictví. In Kulatý stůl k inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví. 2023. info
 • DRÁPALA, Daniel. Niematerialne dziedzictwo kulturowe - niepewność terminologiczna. In Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego. 2022. webová stránka odkazující na organizaci konference info
 • DRÁPALA, Daniel. Čí je vlastně kulturní dědictví? In Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce. Hlinsko 1.-3. 11. 2022. 2022. webová stránka odkazující na organizaci konference info
 • DRÁPALA, Daniel. Moravské Záhoří. In Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska. 2022. webová prezentace akce info
 • DRÁPALA, Daniel. Historická stopa zbojníků a portášů v dějinách Moravy. In Augustin Jančík: Zbojníci. První. Držková: Obec Držková, 2022, s. 109-121. ISBN 978-80-907018-1-6. info
 • DRÁPALA, Daniel a Vejmelková DOUBRAVKA. Příběhy zahrady mrtvých. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2022, 104 s. Rožnovské malé tisky. ISBN 978-80-87977-17-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ a Eva KUMINKOVÁ. From tradition to institution: Intangible Cultural Heritage and the role of ethnologists in keeping the balance. 2021. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 2021. info
 • DRÁPALA, Daniel a Vanda VRLOVÁ. Kunovické končiny ve vzpomínce Arnošta Kubeši. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2021, 2 s. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Bytové domy na vesnici. Cesty k soustředěné formě bydlení ve vesnickém prostředí. Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 55, č. 2, s. 235-252. ISSN 0862-1209. webová stránka časopisu Folia Etnographica info
 • DRÁPALA, Daniel. Traces of Human Ingenuity : A Project of Applied Research on National and Cultural Identity. Národopisná revue. Journal of Ethnology. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, roč. 31, č. 5, s. 63-65. ISSN 0862-8351. webová prezentace časopisu info
 • DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER a Lenka TLAPÁKOVÁ. Výrobně-technické provozy panství Rožnov v historické perspektivě. 2021. Zpřístupnění souboru specializovaných map s doprovodnou zprávou (komentářem) na webových stránkách projektu Stopy lidského umu.na pro info
 • DRÁPALA, Daniel a Aleš SMRČKA. Transport materiálu v rolnickém prostředí. Návrh systematizace a struktury pojmosloví předmětů užívaných k přepravě materiálu a osob. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, roč. 59, č. 1, s. 34-56. ISSN 1803-0386. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37520/mmvp.2021.004. webová stránka časopisu info
 • DRÁPALA, Daniel. Social Capital and Safeguarding of Intangible Cultural Heritage : Theoretical Concepts of Departure and the Potential of Further Research. Slovenský národopis. 2020, roč. 68, č. 2, s. 122-135. ISSN 1335-1303. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/se-2020-0007. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa. In Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš. Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2020, s. 29-39. ISBN 978-80-200-3066-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Obraz a text : památník z vojny jako médium paměti. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2020, roč. 37 (79), č. 2, s. 113-123. ISSN 1211-8117. URL URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Tak přece nevyhynula statečnost v našem národě - Vladimír Petřek inspirující. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2020, č. 45, s. 21-24. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Kapitał społeczny niematerialnego dziedzictwa kulturowego. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. července 2019, Kielce. 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel a Milan HAMBÁLEK. Jožka Nejedlá. Pozapomenutá literární osobnost Valašska. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2019, 12 s. Rožnovské malé tisky 27. ISBN 978-80-87977-11-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valachovo zaměstnání. Obživa a jako součást stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury. In Svatava Urbanová; Lumír Dokoupil; Jakub Ivánek; Pavel Pumpr. Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. První. Ostrava: Ostravská univerzita; Národní muzeum v přírodě, 2019, s. 27-41. Valašsko. Historie a kultura. ISBN 978-80-7599-103-4. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Sepulkrální objekt jako nositel paměti ve venkovském prostředí. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 1, s. 127-149. ISSN 0323-052X. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Na cestě od národopisu k etnologii: konstanty a inovace etnologických výzkumů brněnské etnologické školy ve 20. století. In Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, 6.-8.listopadu 2019, Brno. 2019. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Sociální potenciál institucionalizované péče o nemateriální kulturní dědictví. In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019. URL info
 • DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ, Eva KUMINKOVÁ a Michal BENEŠ. Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou. In Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou, 19. 11. 2019, Brno. 2019. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Geneze konceptu muzea v přírodě v evropském a československém prostoru. 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. Koncept evropské etnologie v brněnských etnologických výzkumech. 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. Etnologové a tradice - most mezi minulostí a současností. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 41-45. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Antonín Václavík (1891-1959). Zakladatel moravské národopisné školy. Richard Jeřábek (1931-2006). Od národopisu k evropské etnologii. Dušan Holý (1933). Dvojjediná osobnost - etnomuzikolog a interpret lidových písní. Václav Frolec (1934-1992). Od Moravy do panonsko-podunajského prostoru. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 94-98. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Ústav evropské etnologie. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 141-146. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Definice muzea v přírodě a limity jejího naplňování. In Eva Kuminkova. Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. První. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019, s. 12-30. ISBN 978-80-87210-72-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. "Vinice Páně a národa role dědičná". Beneš Method Kulda (1820-1903). In Malíř, Jiří - Jan, Libor - Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin (2). První. Brno: Matice moravská, 2019, s. 151-165. ISBN 978-80-87709-25-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. The Worker for the Peasant, the Peasant for the Worker : the Transformation of Harvest Festival from a Traditional Folk Feast into a Tool of the Politics of Normalization in Czechoslovakia. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2019, roč. 29, č. 5, s. 3-17. ISSN 0862-8351. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Valachovo zaměstnání. Fenomén obživy a jeho role při formování stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury. In Valašsko –historie a kultura II.OBŽIVA. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola v Rožnově pod Radhoštěm a její místo v systému košíkářského školství na Moravě. In Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. Definice muzea v přírodě – limity jejího naplňování. In Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně. Poradní sbor pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady. Národopisná revue, 2018 - 2020. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2018 - 2021. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Redakční rady časopisu Museum vivum. Redakční rada časopisu Museum vivum, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. Člen Atestační komise Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. 2018 - 2020. info
 • DRÁPALA, Daniel. Lidová slovesná tradice na Rožnovsku. Online. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2018, s. 1-15. Rožnovský učitelský pomocník č. 3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola a družstvo v Rožnově pod Radhoštěm a jejich přínos pro formování odborného košíkářského školství na Moravě a Slovensku. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018, roč. 52, č. 1, s. 47-63. ISSN 0862-1209. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portášské příběhy. In Portášské příběhy; Hulín 20. 9. 2018. 2018. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2018 - 2021. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Komise (Zlínského kraje) pro posuzování nominací na titul Lidová stavba roku. Komise (Zlínského kraje) pro posuzování nominací na titul Lidová stavba roku, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké a ediční rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Vědecká a ediční rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel. redaktor; člen redakční rady. Národopisný věstník, 2017. ISSN 1211-8117. info
 • DRÁPALA, Daniel. Člen panelu číslo 410 v Grantové agentuře České republiky. Grantová agentury České republiky, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel a Roman DOUŠEK. Geographic information system of traditional folk culture (1750-1900): Available Online Ethnological Database and Research Tool. In 13th Congress of Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF): Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity, Göttingen, 26-30 March 2017. 2017. info
 • PAVLICOVÁ, Martina a Daniel DRÁPALA. Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO. In 4th Heritage Forum of Central Europe Heritage and Society, Krakow, 1-2 June 2017. 2017. URL info
 • DRÁPALA, Daniel a Marie BRANSTETTROVÁ. Jiskřičky naděje. Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové. První. Rožnov pod Radhoštěm: Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017, 180 s. Paměť lidí a míst 2. ISBN 978-80-87210-63-5. info
 • DRÁPALA, Daniel, Milan HAMBÁLEK a Vojtěch BAJER. Zapomenutá zákoutí. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017, 144 s. ISBN 978-80-87977-05-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 200 s. Etnologické studie 21. ISBN 978-80-210-8831-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Richard Jeřábek (1931-2006). Národopisná revue / Journal of Ethnology. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, roč. 27, č. 5, s. 106-109. ISSN 0862-8351. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Rožnov - prostor k životu Rožnovanů. Online. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017, s. 1-9. Rožnovský učitelský pomocník č. 1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valašská dědina - opravdu zmizelý svět? Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017, roč. 12, č. 1, s. 153-155. ISSN 1803-1358. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Kolegia hodnotitelů České národopisné společnosti pro hodnocení projektů UNESCO. 2017 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel a Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 9-30. ISSN 1339-2204. info
 • DRÁPALA, Daniel. Svět vzpomínek Anny Kutějové. In Anna Kutějová : Vzpomínky z Jasenné. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm; Jasená; Brno: Valašské muzeum v příroodě v Rožnově pod Radhoštěm; rodina Rokytova; Masarykova univerzita, 2016, s. 114-125. Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-54-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) - sofistikovaná výzkumná infrastruktura české etnologie. Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015, roč. 22, č. 1, s. 41-64. ISSN 1335-5074. info
 • DRÁPALA, Daniel. Elektronické zdroje a jejich uplatnění v etnologii. 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. Elektronické zdroje - účinná pomůcka pro vlastivědné bádání. 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7. info
 • MALACH, Roman a Daniel DRÁPALA. Prostorové dimenze činnosti zemských portášů. 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen vědecké rady. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. místopředseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel. Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900) – an effective way to make the results of ethnological research accessible. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015, roč. 25, č. 5, s. 96-99. ISSN 0862-8351. URL info
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • DRÁPALA, Daniel, Vladimír TEŤHAL, Lubomír PIPEREK, Kamil OBR a Čeněk KRAMOLIŠ. Pod ochranou Všech svatých. První. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2014, 96 s. ISBN 978-80-260-6147-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Letniční obyčeje na moravském Záhoří - k proměnám funkcí a sociokulturního kontextu. Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae). Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, roč. 48, č. 1, s. 35-50. ISSN 0862-1209. info
 • DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. Etnografická rajonizace: úvahy nad jejím historickým vývojem a smyslem současné existence. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 3, s. 171-188. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši - valašské či národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnostního sboru zemských portášů. In Urbanová, Svatava; Dokoupil, Lubomír; Ivánek, Jakub; Kadlec, Petr. Valašsko : historie a kultura. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, s. 141-154. ISBN 978-80-7464-499-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, 420 s. Etnologická řada ; sv. č. 8. ISBN 978-80-7325-356-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. The socio-cultural dimension of peddlery in Moravia and Silesia. Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. Poznań: Publishing House of the Poznań Society For The Advancement Of The Arts And Sciences, 2014, Neuveden, č. 3, s. 41-60. ISSN 2299-4645. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Uplatnění geografických informačních systémů v etnologii. 2014. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dobová reflexe rukodělné výroby na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Etnologické rozpravy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 20, 1-2, s. 55-75. ISSN 1335-5074. info
 • DRÁPALA, Daniel. Rožnov mezi pamětí a nepamětí. In Slížková, Marcela; Drápala, Daniel. Paměť města. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013, s. 5-22. Rožnovské malé tisky ; sv. 22. ISBN 978-80-904851-8-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Městečko pod Radhoštěm - putování dějinami Rožnovska. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2013. info
 • DRÁPALA, Daniel. Přínos dopisovatelů Národopisné společnosti pro dokumentaci tradiční rukodělné výroby. In Drápala, Daniel. Tradiční rukodělná výroba. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2013, s. 5-10. Lidová kultura v pracích dopisovatelů České národopisné společnosti ; sv. 1. ISBN 978-80-905273-1-7. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 40 s. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5. info
 • DRÁPALA, Daniel a Jana MALECKÁ. Metodika pasportizace zdrojů a zpracování záznamů Geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750–1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 54 s. Etnologické příručky ; 5. ISBN 978-80-210-6618-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Podomní obchod na území Moravy a Slezska. In Pieńczak, Agnieszka; Richter, Leszek. Biuletyn Ludoznawczy. 1. vyd. Těšín: Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, 2012, s. 43-56. ISBN 978-80-87281-07-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši v okolí Soláně. In Bajer, Vojtěch et al. Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. 1. vyd. Karolinka: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2012, s. 101-109. ISBN 978-80-260-1943-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Tržiště - k socioekonomickým funkcím veřejného prostoru. In Rucká, Galina; Sýkorová, Hana. Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945. 1. vyd. Hodonín: Moravský zemský archiv v Brně, 2012, s. 101-110. ISBN 978-80-86931-74-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Smrt - proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří. In Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 143-160. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5684-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. Kulturní konstanty a inovace v životě obcí moravského Záhoří v éře socializace. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2011, roč. 21, č. 2, s. 83-92. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel a Lenka DRÁPALOVÁ. Alois Bělunek a jeho dílo Doplňky o životě Rožnovských Valachů. In Ze života rožnovských Valachů. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011, s. 150-155. Rožnovské malé tisky, svazek18. ISBN 978-80-904851-3-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Postavy a scény venkovského obchodu Moravy a Slezska - ikonografická sonda. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 75-105. Etnologické studie 11. ISBN 978-80-210-5766-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Práce z kovu VII. 4. část klempířství. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010, 76 s. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. ISBN 978-80-87261-35-4. info
 • DRÁPALA, Daniel a Iva MAGULOVÁ. Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 165-176. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9. info
 • VÁLKA, Miroslav, Daniel DRÁPALA, Richard JEŘÁBEK a Miloš MELZER. Antonín Václavík / Bibliografie. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 177-191. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9. info
 • DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER, Milan HAMBÁLEK a Richard SOBOTKA. Až na vrchol Radhoště. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010, 127 s. ISBN 978-80-904224-5-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, roč. 47, První, s. 3-18. ISSN 1803-0386. info
 • DRÁPALA, Daniel a Josef TVARŮŽEK. Valaši v Betlémě. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm, 2009, 144 s. Rožnovské malé tisky; sv. 14. ISBN 978-80-904224-3-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. K sociálním a ekonomickým funkcím jarních dětských obchůzek na Záhoří. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2009, roč. 19, č. 2, s. 84-93. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Rožnov - paměť versus nepaměť města pod Radhoštěm. In Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. 1. vyd. Brno: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, pracoviště Brno - Statutární město Brno, Archiv města Brna - Ústav etnológie Slovenskej Akadémie vied, Bratislava, 2009, s. 177-203. ISBN 978-80-87112-22-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Žena na venkovském trhu. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2008, roč. 25 (67), č. 1, s. 16-33. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Lidová kultura v kontextu odborných aktivit Vladimíra Boučka. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, XVIII, č. 3, s. 147-158. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel a Lenka DRÁPALOVÁ. Kouzelné bytosti zpod Radhoště. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008, 120 s. Rožnovské malé tisky; sv. 11. ISBN 978-80-904224-1-4. info
 • DRÁPALA, Daniel a Vojtěch BAJER. Radhošťské putování. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008, 176 s. Rožnovské malé tisky; sv. 12. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dopis z války. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2008, roč. 21, č. 2, s. 11-13. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dějiny banalit? Etnohistorie na pomezí historie a etnologie. In Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. 1. vyd. Brno, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2008, s. 87-103. ISBN 978-80-904069-1-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované. In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007, s. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6. info
 • DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007, 40 s. ISBN 978-80-239-9096-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Paběrky z dějů městečka Rožnova a jejich autor Josef Lucian Ondřej Kramoliš. In Paběrky z dějů městečka Rožnova. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007, s. 45-56. Rožnovské malé tisky; sv. 9. ISBN 978-80-239-8598-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Střítežané. Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 18, s. 4-7. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Produkce rožnovské košíkářské školy a dílny. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 7-9. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel, Jiří POLÁŠEK, Richard SOBOTKA a Pavel JAŠKA. Rožnovská věž. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2007, 108 s. ISBN 978-80-254-0523-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. K některým etnografickým aspektům nadregionálních tržních vazeb v hospodářském systému západokarpatské oblasti v 18. a 19. století. Ethnologia Europae centralis. Brno, Cieszyn: Jan Souček, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-34. ISSN 1210-1109. info
 • DRÁPALA, Daniel. "Zpomínky z mého minulého živobytí" Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 4-7, 8 s. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou - výstava. 2007. info
 • DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007, s. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portasze krajowi i zbójnicy - dwa przeciwstawne zjawiska w historii Moraw XVII i XVIII wieku. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007, s. 238-247. ISBN 978-80-88877-45-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327. info
 • DRÁPALA, Daniel. Doprava. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 147-149. 2. svazek. ISBN 978-80-204-1712-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2007, roč. 24 (66), č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Specifika odbytu mléčných produktů v západních Karpatech. In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007, s. 63-79. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, roč. 7, 1-2, s. 33-44. ISSN 0862-8548. info
 • DRÁPALA, Daniel. K poslání muzeí v přírodě při prezentaci tradiční lidové kultury. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, s. 7 - 13. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Desátnictvo zemských portášů v Čeladné. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, s. 95 - 114. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Jiří Langer. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, s. 226-237. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Muzea v přírodě v systému prezentace tradiční lidové kultury. In Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15. - 16. března 2006. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, s. 218-234, 175 s. ISBN 80-86156-79-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 4 (Zima), s. 26. ISSN 1214-0139. info
 • DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 3 (Podzim), s. 21-23. ISSN 1214-0139. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valašský Slavín a Kniha paměti kraje. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 2006, č. 17, s. 19-20. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, roč. 23 (65), č. 1, s. 26-35. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Trading Mountain Pasturage Dairy Products in Western Carpathians in the Past. Museum Vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, roč. 2, Suplementum, s. 12-19. ISSN 1803-1358. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. "Dobře vyhandlovat, to je umění..." : Zvyklosti a praktiky trhovců západokarpatského regionu. In Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2005, s. 241 - 251. ISBN 80-86185-48-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Ikonografické proměny moravského portáše. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, XV, č. 1, s. 35 - 43. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. "... ani ta metla nedala hladem umříť ..." Bříza a březové proutí v tradiční lidové kultuře. 1. vyd. Zubří; Rožnov pod Radhoštěm: Město Zubří; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005, 102 s. ISBN 80-239-5354-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Lucie HAMBÁLKOVÁ, Milan HAMBÁLEK a Daniela SRBOVÁ. Rožnov lázeňský. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005, 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 6. ISBN 80-239-5131-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Květnové střípky roku 1945. Události května 1945 na Rožnovsku ve světle pamětnických vyprávění. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 14, s. 8-10. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář". Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 2, s. 112-116. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valašské muzeum v přírodě na prahu třetího milénia. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005, s. 27-44. ISBN 80-239-6243-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Soubor fotografických tabulí výrobků Košíkářské školy a dílny v Rožnově pod Radhoštěm. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005, s. 154-156. ISBN 80-239-6243-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice". Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 46. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Návrh na udělení čestného členství České národopisné společnosti prof. PhDr. Ludvíku Baranovi, Dr.Sc. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2005, roč. 22 (64), č. 1, s. 263. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Příběhy rožnovského malovaného porcelánu. In Denisa Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005, s. 5-7. Rožnovské malé tisky; sv. 5. ISBN 80-239-4461-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Bohumír a Alois Jaroňkové - Rožnovský kostel. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005, s. 157-158. ISBN 80-239-6243-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Nositel tradice lidových řemesel za rok 2005 - metlář Jiří Ondřej. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 45. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dílo lásky a úcty. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 3, s. 178-183. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Idea živého muzea na prahu 3. tisíciletí. In CIMA XIV. International Congress of Agricultural Museums. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2004, s. 155 - 157. info
 • DRÁPALA, Daniel, Richard SOBOTKA a Vojtěch BAJER. Příběhy staletími vyprávěné. Drobné sakrální památky na Rožnovsku. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004, 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 3. ISBN 80-239-2966-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Týdenní trhy na východní Moravě a ve Slezsku. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2004, roč. 4, 1-2, s. 38-45. ISSN 0862-8548. info
 • DRÁPALA, Daniel. Babylon na Dunaji. Vídeň na počátku 20. století v zápiscích Ondřeje Oblůka. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2004, roč. 2004, č. 13, s. 5-8. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Využití břízy v tradiční rukodělné výrobě. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2004, roč. 21 (63), č. 1, s. 136-151. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Proměňující se tvář venkovské krajiny. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, roč. 14, č. 2, s. 95-98. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Deníkové zápisy Beneše Methoda Kuldy z jeho rožnovského pobytu. In Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2003, s. 22-32. ISBN 80-239-1694-7. info
 • DRÁPALA, Daniel a Jana NOSKOVÁ. Bibliografie Národopisných aktualit 1964 - 1990. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2003, 175 s. ISBN 80-86156-57-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Galanterní klempířství na Rožnovsku. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 9-11. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel a Jiřina VESELSKÁ. Programy Valašského muzea v přírodě určené školní mládeži - východiska, ohlasy, perspektivy. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2003, roč. 2003, Suplementa, s. 53-55. ISSN 0862-8548. info
 • DRÁPALA, Daniel. Historie osídlování území. In Javornický hřeben. Javornícky hrebeň. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamander, 2003, s. 10-12. info
 • DRÁPALA, Daniel. Egänzungs- Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19. století. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003, s. 51-56. ISBN 80-85032-95-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. K problematice vedení vozovky řečištěm. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003, s. 59-61. ISBN 80-85032-95-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Vánoce v Rožnově. In Při Betlémě na salaši. Staré vánoční písně a koledy Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm, Zlín: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm; Bartošova krajská knihovna, 2003, s. 5-14. Rožnovské malé tisky; sv. 2. ISBN 80-239-1504-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, roč. 20 (62), č. 1, s. 232-237. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Drátenické metamorfózy. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, roč. 13, č. 2, s. 94-97. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Cestami Moravského Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 15-18. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Život v rodině a obci - společenské vztahy. In Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí; Brno: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společenost, 2002, s. 432-442. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; svazek 68. ISBN 80-7275-024-0. info
 • DRÁPALA, Daniel. Tíha víry. K 220 výročí vydání tolerančního patentu a jeho dopadu na život obyvatel Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 4-6. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Na čísle posledním. Poznámky ke studiu hřbitovů na východní Moravě a jejich využití jako pramene. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, roč. 17, č. 1, s. 92-103. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Znovu objevované drátenictví. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, roč. 10, 3-4, s. 109. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Proměny jedné tradice. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, roč. 15-16, č. 1, s. 172-181, 100 s. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Muzea v přírodě - prostředník mezi lidovou kulturou a školou. In Lokálna a regionálna kultúra po roku 1989. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1998, s. 7-16. ISBN 80-7137-563-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Proměny pasekářského způsobu zemědělského hospodaření v 19. a 20. století. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1997, roč. 14 (56), č. 1, s. 55-59. ISSN 0323-2492. info

11. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info