Times Higher Education (THE) World University Rankings

Žebříček THE WUR se soustředí především na úroveň vědy a výzkumu na univerzitě. Největší váhu na umístění v žebříčku mají výsledky průzkumů reputace výzkumu a vzdělávání (dohromady 33 %) a bibliometrické ukazatele (dohromady 30 %). Data pro bibliometrické ukazatele byla až do roku 2014 čerpána z databáze Web of Science, od roku 2015 jsou čerpána z databáze Scopus. Od roku 2023 byly rozšířeny z původně jediného indikátoru Počet citací na publikaci o indikátory FWCI instituce na 75. percentilu, Počet publikací v top 10 % podle FWCI a Citovanost ve vysoce citovaných zdrojích.

V nejaktuálnějším hodnocení THE, které bylo zveřejněno v roce 2023, se MU umístila na 601.–800. pozici. Hodnoceno bylo celkem top 1 904 univerzit. V národním srovnání se MU umístila na 2. pozici za UK, následovaná univerzitami UPOL a ČZU.

Indikátory a jejich váhy v hlavním žebříčku THE v roce 2023

Indikátory

Váhy

Vzdělávání

 

Poměr PhD/Bc absolventů

2 %

Počet PhD absolventů na akademického pracovníka

5,5 %

Průzkum reputace - vzdělávání

15 %

Počet studentů na akad. pracovníka

4,5 %

Příjmy na akad. pracovníka

2,5 %

Výzkumné prostředí

 

Počet článků na akad. a VaV pracovníka

5,5 %

Průzkum reputace - výzkum

18 %

Příjmy z výzkumu na akad. pracovníka

5,5 %

Kvalita výzkumu

 

Počet citací na publikaci

15 %

FWCI instituce na 75. percentilu

5 %

Počet publikací v top 10 % podle FWCI

5 %

Citovanost ve vysoce citovaných zdrojích

5 %

Průmysl

 

Příjmy z průmyslu na akad. pracovníka

2 %

Patenty citující publikované VaV výsledky

2 %

Internacionalizace

 

Podíl zahraničních akad. pracovníků

2,5 %

Podíl článků se zahraničním spoluautorem

2,5 %

Podíl zahraničních studentů

2,5 %

Zahraniční mobilita studentů

0 %

Bez popisku

(klikněte pro zvětšení)

Oborové žebříčky THE

Kromě hlavního žebříčku sestavuje společnost THE i oborové žebříčky v 11 oblastech: Arts & humanities, Business & economics, Clinical & health, Computer science, Education, Engineering, Law, Life sciences, Physical sciences, Psychology a Social sciences. Oborové žebříčky jsou založeny na stejných indikátorech jako hlavní žebříček THE, liší se však jejich váha ve výsledném hodnocení, a to i napříč jednotlivými obory.

Oborové žebříčky jsou sestavovány od roku 2010 a původně prezentovaly pouze 50, později 100 nejlepších institucí v daném oboru. V roce 2017, kdy došlo k rozšíření zveřejňovaných pozic až na 500 nejlepších institucí v některých oblastech, se poprvé ve čtyřech oborových žebříčcích THE objevila také Masarykova univerzita. MU se v té době umístila na 301. až 400. pozici ve žebříčcích Arts & humanities, Life sciences a Clinical & health a dále na 401.–500. pozici v žebříčku Physical Sciences. V oborových žebříčcích se kromě MU objevily z českých škol také UK a UPOL. V roce 2018 došlo k dalšímu rozšíření zveřejňovaných pozic a od té doby se Masarykova univerzita v hodnocení umisťuje ve všech pro ni relevantních oborech – objevuje se v celkem 10 z 11 oborových žebříčků, sestavovaných společností THE.

V aktuálním hodnocení zveřejněném na podzim 2023 se MU umístila následovně:

201–250 - Law
251–300 - Arts and Humanities
401–500 - Psychology
401–500 - Social Sciences
501–600 - Clinical and Health
501–600 - Education
501–600 - Life Sciences
501–600 - Physical Sciences
601–800 - Business and Economics
601–800 - Computer Science

Žebříček THE Impact

Od roku 2019 sestavuje společnost THE rovněž žebříček THE Impact, jehož cílem je zmapovat naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) vysokoškolskými institucemi. Masarykova univerzita se do tohoto žebříčku poprvé zapojila v roce 2021, kdy se celkově umístila na 401.–600. pozici mezi 1 115 světovými univerzitami. Stejnou pozici zaujala také v posledním hodnocení v roce 2024 a to při stále rostoucí konkurenci - 401.–600. pozice mezi 1 963 univerzitami z celého světa. V šestém ročníku THE Impact se objevuje celkem 9 českých veřejných vysokých škol a 1 univerzita soukromá. V lokálním srovnání se MU umístila za UK a to na sdílené pozici s ČZU a UPOL.

MU se v aktuálním vydání žebříčku zapojila do hodnocení v 11 z celkem 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Nejlepšího umístění dosáhla v roce 2024 v Cíli 16 Mír, spravedlnost a silné instituce, a to 95. příčky v celosvětovém srovnání. Cíl 16 sleduje publikační činnost k tématu, míru spolupráce univerzity se složkami státu, aplikaci demokratických principů na půdě univerzity a měří také podíl absolventů univerzity s titulem z oblasti práv.

K velmi silným oblastem MU dále patří Cíl 11 Udržitelná města a obce a dále Cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba s umístěním shodně na pozici 101.–200. Cíl 11 vedle vědeckého výkonu k tématu hodnotí dále angažovanost instituce v podpoře umění a kulturního dědictví včetně finančních výdajů na kulturní, sportovní a umělecké aktivity, oceňuje podporu udržitelného rozvoje místní komunity, podporu zaměstnanců v oblasti udržitelné dopravy a bydlení a v neposlední řadě udržitelnou výstavbu a rozvoj infrastruktury instituce. Cíl 12 je z větší části zaměřen na odpadové hospodářství včetně snižování množství odpadu a etické nakupování, sleduje též vědecký výkon k tématu odpovědné výroby a spotřeby.

V povinném Cíli 17 Partnerství ke splnění cílů se v letošním hodnocení MU propadla na příčku 401.–600. Cíl 17 hodnotí, nakolik univerzita přispívá k národnímu či mezisektorovému dialogu v tématech udržitelného rozvoje, zda spolupracuje s lokálními či národními NNO a výzkumnými institucemi v této oblasti, zda nabízí studentům kurzy k environmentálním tématům či se zapojuje do měření a sběru dat v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a zda pravidelně zveřejňuje svůj progres v naplňování Cílů formou reportu či zprávy.

Mezinárodní žebříčky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info