Uchazeči a středoškoláci: vnímání MU

Maturanti nepřihlášení Uchazeči o studium Zahraniční uchazeči Nezapsaní ke studiu Image MU u středoškoláků Universum Talent Research MATURANT 2016 Miléniálové


Maturanti nepřihlášení ke studiu na Masarykově univerzitě

Průzkum mezi maturanty nepřihlášenými ke studiu na Masarykově univerzitě se poprvé uskutečnil v roce 2023. Mapuje důvody nepodání přihlášky na Masarykovu univerzitu. Dotazník je studentům posledních ročníků středních škol distribuován prostřednictvím ředitelů škol a přes sociální sítě.

Průzkum je zaměřen na následující tematické okruhy:

  • plány a postoje týkající se budoucího vysokoškolského studia,
  • kritéria výběru vysoké školy,
  • přijímací řízení,
  • důvody nepodání přihlášky na Masarykovu univerzitu,
  • další vybrané informace.

Výsledky průzkumu:

Prezentace 2023Leaflet 2023

Uchazeči o studium na MU (české programy)

V průběhu přijímacího řízení realizuje MU každoročně (od roku 2017) vlastní šetření mezi uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku na MU. Průzkumem jsou osloveni občané ČR, SR i ostatní cizinci hlásící se do českých studijních programů.

Analýza získaných odpovědí přináší cenné poznatky týkající se reflexe studijní nabídky, e-přihlášky, klíčových faktorů při volbě MU či obav spojených s vysokoškolským studiem. Vyhodnocení průzkumu se kromě celouniverzitního pohledu zaměřuje také na výsledky dle preferované fakulty uchazečů.

Zprávy z průzkumů a shrnutí výsledků:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu k dispozici pouze příslušným odpovědným pracovníkům MU (na vyžádání u strategie@rect.muni.cz)

Uchazeči o studium na MU (cizojazyčné programy)

V roce 2021 se poprvé vedle hlavního průzkumu mezi uchazeči do českých studijních programů uskutečnil průzkum namířený na uchazeče do cizojazyčných studijních programů. S žádostí o vyplnění dotazníku byli osloveni všichni uchazeči do studijních programů vyučovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022 (tj. bakalářské, dlouhé a navazující magisterské, doktorské a celoživotní studium). V roce 2022 se uskutečnil druhý běh tohoto průzkumu pro uchazeče do bakalářských a dlouhých a navazujících magisterských programů v akademickém roce 2022/2023.

Vybrané otázky tohoto průzkumu jsou totožné s průzkumem do českých studijních programů, což umožňuje srovnání postojů mezi cílovými skupinami

Shrnutí výsledků jsou k dispozici zde:

Prezentace 2022
Prezentace 2021

Přijatí uchazeči nezapsaní ke studiu na MU

Průzkum mezi uchazeči přihlášenými, přijatými, ale následně nezapsanými ke studiu na Masarykově univerzitě se poprvé uskutečnil v roce 2023. Mapuje důvody nezapsání se na Masarykovu univerzitu a volby jiné vysoké školy.

Průzkum je zaměřen na následující tematické okruhy:

  • kritéria výběru vysoké školy k zápisu do studia,
  • důvody nezapsání se na Masarykovu univerzitu,
  • vnímání Masarykovy univerzity a jiných VŠ,
  • další vybrané informace.

Prezentace 2023

Image MU optikou studentů SŠ v ČR a SR

Sběr dat se uskutečnil v listopadu – prosinci 2016 prostřednictvím online dotazníku.

Realizované šetření mezi uchazeči, kteří si podali přihlášku na MU, navazuje na již dříve realizovaný průzkum mezi středoškoláky.

Cílem průzkumu Image Masarykovy univerzity optikou studentů středních škol v ČR a SR bylo zmapovat, jaká kritéria uplatňují současní středoškoláci na výběr vysoké školy a jak si v jejich očích stojí Masarykova univerzita. Dotazováni byli čeští a slovenští středoškoláci ve 3. a 4. ročníku, kteří zvažují vysokoškolské studium.

Průzkumu se zúčastnilo 778 středoškolských studentů z ČR a 318 středoškolských studentů ze SR. Výsledky průzkumu napomáhají definovat stávající pozici Masarykovy univerzity mezi ostatními VŠ u potenciálních uchazečů o studium.

Hlavní závěry průzkumu a leaflet jsou k dispozici zde:

Výsledky, Leaflet

Universum Talent Research

Masarykova univerzita se účastnila 4. ročníku průzkumu Universum Talent Research. Průzkum v ČR probíhal od listopadu 2016 do března 2017 a zapojilo se do něj přes 14 000 vysokoškolských studentů (globálně přes 1,4 milionu respondentů). Průzkum přináší souhrnné výsledky o generaci Millennials, ale popisuje také trendy mezi studenty jednotlivých oborů a názory mladé generace na kariéru a na svou vzdělávací instituci. Report níže předkládá odpovědi 1 425 respondentů z MU.

Report pro MU

MATURANT 2016

Cílem průzkumu MATURANT 2016, který realizovala společnost LMC s.r.o., bylo zjistit, jak maturanti vybírají VŠ a obor studia, jaké zdroje informací k tomu využívají a lépe poznat jejich způsob života (sledování médií, trávení volného času, hodnoty atd.).

Výsledky průzkumu Maturant 2016

Miléniálové

Agentura NMS Market Research zkoumala životy českých milleniálů, tedy osob ve věku 15–35 let. Výsledná zpráva ukazuje, jak mladá generace přemýšlí, komunikuje, jaké jsou její hodnoty a preference v životě, a tím dává podklady pro tvorbu marketingových nástrojů cílených na tuto generaci.

Závěry studie Miléniálové

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info