Habilitační řízení na MU

Habilitační řízení na MU se uskutečňují podle § 71 a 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), a v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě a Směrnicí MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen „směrnice“).

Zahájení habilitačního řízení

Habilitační řízení se zahajuje předložením písemného návrhu uchazeče děkanovi fakulty, a to prostřednictvím oddělení, které administruje habilitační řízení na fakultě. Před samotným předložením návrhu na zahájení řízení se doporučuje kontaktovat příslušné oddělení fakulty pro konzultaci specifických podmínek řízení na dané fakultě.

Náležitosti návrhu na zahájení habilitačního řízení

Písemný návrh na zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč ve struktuře dle Přílohy č. 1 směrnice. Návrh, včetně všech požadovaných příloh, se v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice předkládá v anglickém jazyce.

K návrhu na zahájení řízení uchazeč přikládá následující doklady o své pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikaci (čl. 4 a 5 směrnice):

 • životopis ve struktuře dle Přílohy č. 3 směrnice (čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice);
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech (čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice); úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, nebo konstatování pověřeného zaměstnance příslušného oddělení fakulty administrujícího habilitační a jmenovací řízení, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené úředním razítkem a podpisem tohoto zaměstnance);
 • doklady osvědčující pedagogickou praxi ve struktuře dle Přílohy č. 4 směrnice (čl. 4 odst. 2 písm. c) směrnice);
 • seznam publikovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých prací ve struktuře dle Přílohy č. 5 směrnice (čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice);
 • seznam citací a dalších ohlasů na publikace uchazeče ve struktuře dle Přílohy č. 6 směrnice (čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice);
 • souhrnnou informaci o vědeckých a pedagogických výsledcích, citacích a dalších ohlasech ve struktuře dle Přílohy č. 7 směrnice (podle čl. 4 odst. 2 písm. f) směrnice);
 • seznam absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží ve struktuře dle Přílohy č. 8 směrnice (podle čl. 4 odst. 2 písm. g) směrnice);
 • další informace osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci ve struktuře dle Přílohy č. 9 směrnice (podle čl. 4 odst. 2 písm. h) směrnice);
 • odbornou charakteristiku vědecké nebo umělecké činnosti a dosažených výsledků (čl. 4 odst. 2 písm. j) směrnice); dodává se pouze v případě požadavku vědecké rady fakulty nebo z vlastního rozhodnutí uchazeče;
 • habilitační práci podle čl. 5 odst. 1 písm. a) až d) směrnice, včetně abstraktu, resp. komentáře, ve čtverém vyhotovení a v elektronické verzi. Dle výkladu prorektora pro personální a akademické záležitosti je stanovení požadovaného počtu výtisků v kompetenci jednotlivých fakult. Pokud fakulta ve svých požadavcích na habilitační řízení neuvede nižší počet vyhotovení habilitační práce, platí ustanovení dané směrnicí.
 • Habilitační prací typu b) se dle Směrnice č. 7/2017 čl. 5 odst. 1b) rozumí „soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací, doplněný komentářem.“ Dle výkladu prorektora pro personální a akademické záležitosti (platného od 10. 5. 2022) mohou být součástí daného souboru recenzované vědecké články, kapitoly z knih, statě ze sborníku (viz Definice druhů výsledků – metodika M17+). Tyto vědecké práce musí být zveřejněny, a to v souladu s definicí autorského zákona (§ 4 odst. 1 autorského zákona). Za uveřejněné vědecké práce tak nelze považovat preprinty, diskuse, recenze, abstrakta a konferenční příspěvky.

Průběh habilitačního řízení

 • Nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění formálních nedostatků návrhu na zahájení řízení, předkládá děkan věc vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení pětičlenné habilitační komise (z níž nejméně tři členové jsou odborníci z jiného pracoviště než MU a nejméně jeden člen je odborník ze zahraničí - vyjma osoby se slovenskou státní příslušností).
 • Habilitační komise se usnáší na ustanovení nejméně tří oponentů (z nichž nejméně dva jsou odborníci z jiného pracoviště než MU), kteří vypracují písemné posudky, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. Uchazeč má právo být seznámen s posudky oponentů nejméně dva týdny před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude práce obhajována.
 • Součástí habilitačního řízení je přednáška uchazeče pro odbornou veřejnost. Její téma stanoví habilitační komise výběrem ze tří témat navržených uchazečem. Přednášky se účastní jako hodnotitelé nejméně tři pověření členové habilitační komise, kteří vypracují písemné hodnocení přednášky.
 • Na základě posouzení písemných materiálů uchazeče, posudků oponentů a písemného hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost zhodnotí habilitační komise vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče, jeho pedagogickou způsobilost a úroveň jeho habilitační práce a usnáší se tajným hlasováním na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem.
  Návrh na jmenování docentem předkládá předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen vědecké radě fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, předkládá její předseda nebo jím pověřený člen příslušné vědecké radě návrh na zastavení řízení.
 • Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. Součástí jednání je rozprava, v níž má uchazeč možnost ob hajovat svou habilitační práci, vyjádřit se k posudkům oponentů a komentovat svou dosavadní vědeckou nebo uměleckou a pedagogickou činnost. Téma habilitační přednášky zvolí uchazeč tak, aby zahrnovalo charakteristiku problematiky daného vědního oboru a vlastní odborné výsledky uchazeče.
  Vlastní průběh jednání vědecké rady fakulty ve věci návrhu na jmenování docentem je dán jejím jednacím řádem. V závěru jednání se vědecká rada usnáší většinou hlasů všech svých členů na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem. Získá-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan jako předseda vědecké rady fakulty k rozhodnutí rektorovi, a to prostřednictvím příslušného odboru Rektorátu MU. Nezíská-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, řízení se zastavuje.
 • Souhlasí-li rektor s návrhem vědecké rady fakulty na jmenování docentem, řízení je ukončeno jmenováním uchazeče docentem.
 • Nesouhlasí-li rektor s návrhem vědecké rady fakulty na jmenování docentem, předloží jej se svým odůvodněním Vědecké radě MU. Vlastní průběh jednání ve věci návrhu na jmenování docentem před Vědeckou radou MU je dán jejím jednacím řádem. Získá-li návrh na jmenování docentem souhlas nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady MU, řízení je ukončeno jmenováním uchazeče docentem. V opačném případě je řízení zastaveno.

Uchazeč může doklady kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ovšem vždy tak, aby ostatní účastníci řízení (tj. zejm. členové komise a vědeckých rad) měli podklady k dispozici nejpozději 5 pracovních dní před svým posuzováním.

Poplatky za habilitační řízení

Masarykova univerzita poplatky za habilitační řízení nevybírá.

Metodické listy Odboru výzkumu RMU

ML OV RMU č. 1/2023 Pravidla předcházející střetu zájmů jednotlivých orgánů působících v habilitačních řízeních a řízení ke jmenování profesorem

ML OV RMU č. 1/2024 Zpracování osobních údajů v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU

Další informace:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info