Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Při posuzování odvolání proti rozhodnutí děkana jsou uplatňována kritéria v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysokých školách).

Formuláře odvolání pro jednotlivé fakulty naleznete zde.

Odvolání proti rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 30 dní ode dne jeho oznámení, resp. doručení uchazeči. Odvolání se podává prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Odvolání lze podat až po vydání rozhodnutí děkana, nikoliv ve chvíli, kdy byly pouze zveřejněny výsledky přijímací zkoušky (tj. body získané u přijímací zkoušky).

Podané odvolání musí mít všechny náležitosti, tj. důrazně doporučujeme vyplnit všechny položky ve formuláři včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění a řádně podepsat (vlastnoruční podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo například pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ je nedostatečné. Odvolání lze podat poštou, osobně na podatelnu fakulty, datovou schránkou nebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem. E-mailovou zprávu bez kvalifikovaného el. podpisu obsahující pouze sken nebo fotografii vyplněného formuláře nelze bez dalšího přijmout jako řádně podané odvolání.

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K přípravě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předá podklady postoupené děkany jednotlivých fakult podle § 88 správního řádu. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a napadené rozhodnutí či jeho část změní, nebo zruší a věc vrátí k novému projednání děkanovi. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana, či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které neznamenají rozpor vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů;
 • umístění pod hranicí pro prospěch u přijímací zkoušky
 • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku;
 • stres či tréma z přijímací zkoušky;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • zdravotní důvody;
 • nepříznivá sociální nebo rodinná situace;
 • nepříznivé vnější okolnosti (déšť, slunce, dopravní situace apod.).

V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy.

Rozhodnutí rektora obdrží uchazeč zpravidla do 10 dnů po dni konání poradní komise rektora, nejdéle však do 30 dnů od data konání komise.

Rektor ukončuje přijímací řízení svým rozhodnutím zpravidla k 31. říjnu daného kalendářního roku.

Právní úprava odvolacího řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info