Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace na MU

Právní řád zaručuje v čl. 17 Listiny základních práv a svobod svobodný přístup k informacím. Konkrétní způsoby výkonu tohoto práva jsou dále mimo jiné upraveny v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“). Masarykova univerzita je podle § 2 odst. 2 Zákona povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace v rozsahu vztahujícím se k její působnosti podle tohoto Zákona. Právo na informace není neomezené a v souladu se Zákonem se některé informace neposkytují. Současně se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací. Masarykova univerzita poskytuje informace na základě žádosti žadatele nebo ve formě zveřejněné informace na úřední desce na institucionálních webových stránkách www.muni.cz.

§1 Žádost o poskytnutí informace

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně (v listinné podobě, nebo elektronicky) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

(2) Ústní žádost, za kterou je považována také žádost telefonická, se směřuje přímo na zaměstnance Masarykovy univerzity dle jejich funkčního zařazení (viz www.muni.cz). Ti jsou povinni, je-li to možné, požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci.

(3) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

(4) Písemná žádost o poskytnutí informace se podává

a) v listinné podobě zasláním na adresu Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno

b) v podobě elektronické zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny Masarykovy univerzity info@muni.cz,

c) v elektronické podobě zasláním do datové schránky Masarykovy univerzity, ID datové schránky MU je 9tmj9e4.

(5) Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu Zákona.

  1. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  2. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
  3. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa nebo ID datové schránky žadatele.

§2 Posouzení žádosti o poskytnutí informace a její vyřízení

(1) Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, případně u právnické osoby identifikační číslo, adresa žadatele pro korespondenci, resp. v případě žádosti zaslané elektronicky provozuschopná elektronická adresa odesílatele nebo funkční datová schránka), postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

(2) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(3) V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Masarykovy univerzity, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

(4) V případě, že jsou splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, poskytne Masarykova univerzita žadateli informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. V případě závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena, nejvýše však o 10 dní.

(5) Je-li požadovaná informace předmětem ochrany práva autorského a tato ochrana nevylučuje poskytnutí informace, poskytuje se informace na základě licenční nebo podlicenční smlouvy uzavřené mezi Masarykovou univerzitou a žadatelem. Masarykova univerzita může požadovat úhradu odměny za poskytnutí licence nebo podlicence.

(6) Masarykova univerzita je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Masarykova univerzita však může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

§3 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, vydá Masarykova univerzita ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa.

§4 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.  Odvolání se předloží k vyřízení nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem při výkonu samosprávy je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nadřízeným orgánem při výkonu přenesené státní správy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O odvolání rozhodne nadřízený orgán ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení.

(2) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro omítnutí žádosti, zruší rozhodnutí Masarykovy univerzity o odmítnutí žádosti nebo jeho části a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže Masarykově univerzitě požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání Masarykově univerzitě.

§5 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle Zákona může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

d) který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadované za poskytnutí informace.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní Masarykova univerzita písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u Masarykovy univerzity, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 Zákona,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(5) Masarykova univerzita předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy jí stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

§6 Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

Rozhodnutí nadřízeného orgánu (o odvolání, stížnosti) lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů,
kontaktní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
ID datové schránky ÚOOÚ: qkbaa2n,
telefonní číslo: +420 234 665 111,
webové stránky: www.uoou.cz,
elektronická adresa: posta@uoou.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info