Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace na MU

Poskytování informací o Masarykově univerzitě se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.  Žádost o poskytnutí informace (ústní, telefonické, e-mail)

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, telefonicky či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a směřují se přímo na zaměstnance Masarykovy univerzity dle jejich funkčního zařazení (viz www.muni.cz). Ti jsou povinni, je-li to možné, požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci.

(2) Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

2.  Žádost o poskytnutí informace (písemná)

Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá Rektorát Masarykovy univerzity, a to buď písemně na adresu

  • Masarykova univerzita v Brně
  • Rektorát
  • Žerotínovo nám. 9
  • 601 77  Brno

nebo elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny na adresu

3.  Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, případně u právnické osoby identifikační číslo, adresa žadatele pro korespondenci, resp. v případě žádosti zaslané elektronickou poštou provozuschopná elektronická adresa odesílatele), postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

(2) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(3) V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Masarykovy univerzity, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

(4) Nerozhodne-li se podle předchozích bodů, poskytne se informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. V případě závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena, nejvýše však o 10 dní.

4.  Vydávání rozhodnutí

(1) Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude možné vyhovět, vydá se ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa.

5.  Odvolání

(1) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání analogickým způsobem dle čl. 2.

(2) O odvolání rozhodne rektor ve lhůtě 15 dnů.

(3) Proti zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.

6.  Stížnost

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
  2. kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.

(3) Stížnost se podává analogickým způsobem dle čl. 2., a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje rektor do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.