Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace na MU

Právní předpisy (zejména čl. 17 Listiny základních práv a svobod) zaručují svobodný přístup k informacím. Realizace tohoto práva je mimo jiné konkrétně upravena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „tento zákon“ nebo „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Masarykova univerzita je povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti podle tohoto zákona. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Masarykova univerzita poskytuje informace na základě žádosti žadatele nebo ve formě zveřejnění informace.

§1 Žádost o poskytnutí informace

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, telefonicky či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

(2) Ústní žádost, za kterou je považována také žádost telefonická, se směřuje přímo na zaměstnance Masarykovy univerzity dle jejich funkčního zařazení (viz www.muni.cz). Ti jsou povinni, je-li to možné, požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci.

(3) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

(4) Písemná žádost o poskytnutí informace se podává Rektorátu Masarykovy univerzity písemně na adresu

Masarykova univerzita
Rektorát
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

nebo elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny na adresu

info@muni.cz.

(5) Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

§2 Posouzení žádosti o poskytnutí informace a její vyřízení

(1) Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, případně u právnické osoby identifikační číslo, adresa žadatele pro korespondenci, resp. v případě žádosti zaslané elektronickou poštou provozuschopná elektronická adresa odesílatele), postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

(2) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(3) V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Masarykovy univerzity, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

(4) V případě, že jsou splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, poskytne Masarykova univerzita žadateli informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. V případě závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena, nejvýše však o 10 dní.

(5) Je-li požadovaná informace předmětem ochrany práva autorského a tato ochrana nevylučuje poskytnutí informace, poskytuje se informace na základě licenční nebo podlicenční smlouvy uzavřené mezi Masarykovou univerzitou a žadatelem. Masarykova univerzita může požadovat úhradu odměny za poskytnutí licence nebo podlicence.

(6) Masarykova univerzita je v souvislosti s poskytování informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Masarykova univerzita může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

§3 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, vydá se ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa.

§4 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Odvolání se předloží k vyřízení nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je rektor. O odvolání rozhodne rektor ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení.

(3) Neshledá-li rektor důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí Masarykovy univerzity o odmítnutí žádosti nebo jeho části a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže Masarykově univerzitě požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání Masarykově univerzitě. Proti rozhodnutí rektora o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání může být přezkoumáno soudem.

§5 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti,který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí o odmítnutí žádosti,

d) který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadované za poskytnutí informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní Masarykova univerzita písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u Masarykovy univerzity, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje rektor do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(5) Masarykova univerzita předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy jí stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Rektor o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

§6 Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

Rozhodnutí rektora (o odvolání, stížnosti) lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

K opatřením proti nečinnosti rektora je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info