Řízení ke jmenování profesorem na MU

Řízení ke jmenování profesorem na MU se uskutečňuje podle § 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), a v souladu se Směrnicí MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen „směrnice“).

Zahájení řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje

 • na návrh uchazeče předložený děkanovi fakulty prostřednictvím oddělení, které administruje jmenovací řízení na fakultě; nebo
 • na návrh děkana nebo rektora předložený vědecké radě fakulty; nebo
 • z vlastního podnětu vědecké rady fakulty.

Před samotným předložením návrhu na zahájení řízení se doporučuje kontaktovat příslušné oddělení fakulty pro konzultaci specifických podmínek řízení na dané fakultě.

Náležitosti návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem

Písemný návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč ve struktuře dle Přílohy č. 2 směrnice. Návrh, včetně všech požadovaných příloh, se v souladu s čl. 10 odst. 4 směrnice předkládá v anglickém jazyce.

K návrhu na zahájení řízení uchazeč přikládá následující doklady o své pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikaci:

 • dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru, resp. odborníků, kteří srovnatelnou pozici zastávají v zahraničí (čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice),
 • životopis ve struktuře dle Přílohy č. 3 směrnice (čl. 11 odst. 2 písm. b) směrnice),
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech (čl. 11 odst. 2 písm. c) směrnice); úředním ověřením se rozumí notářské či matriční ověření, nebo konstatování pověřeného zaměstnance příslušného oddělení fakulty administrujícího habilitační a jmenovací řízení, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené úředním razítkem a podpisem tohoto zaměstnance),
 • doklady osvědčující pedagogickou praxi ve struktuře dle Přílohy č. 4 směrnice (čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice),
 • seznam publikovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých prací ve struktuře dle Přílohy č. 5 směrnice (čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice),
 • seznam citací a dalších ohlasů na publikace uchazeče ve struktuře dle Přílohy č. 6 směrnice (čl. 11 odst. 2 písm. f) směrnice),
 • souhrnnou informaci o vědeckých a pedagogických výsledcích, citacích a dalších ohlasech ve struktuře dle Přílohy č. 7 směrnice (podle čl. 11 odst. 2 písm. g) směrnice),
 • seznam absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží ve struktuře dle Přílohy č. 8 směrnice (podle čl. 11 odst. 2 písm. h) směrnice),
 • další informace osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci ve struktuře dle Přílohy č. 9 směrnice (podle čl. 11 odst. 2 písm. i) směrnice),
 • odbornou charakteristiku vědecké nebo umělecké činnosti a dosažených výsledků (čl. 11 odst. 2 písm. k) směrnice); dodává se pouze v případě požadavku vědecké rady fakulty nebo z vlastního rozhodnutí uchazeče.

Průběh řízení ke jmenování profesorem

 • Nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění formálních nedostatků návrhu v určené lhůtě, předkládá děkan věc vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení pětičlenné komise (z níž nejméně tři členové jsou odborníci z jiného pracoviště než MU a nejméně jeden člen je odborník ze zahraničí - vyjma osoby se slovenskou státní příslušností).
 • Součástí řízení ke jmenování profesorem je přednáška uchazeče pro odbornou veřejnost. Její téma stanoví komise výběrem ze tří témat navržených uchazečem. Přednášky se účastní jako hodnotitelé nejméně tři pověření členové komise, kteří vypracují písemné hodnocení přednášky.
 • Na základě posouzení písemných podkladů uchazeče, doporučujících stanovisek profesorů z téhož nebo příbuzného oboru a písemného hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost zhodnotí komise vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče, jeho pedagogickou způsobilost a jeho roli jako význačné a uznávané vědecké nebo umělecké osobnosti v daném oboru a tajným hlasováním se usnáší na návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem.
  Návrh na jmenování profesorem předkládá předseda komise nebo jím pověřený člen vědecké radě fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů komise, předkládá předseda nebo jím pověřený člen komise vědecké radě fakulty návrh na zastavení řízení.
 • Vědecká rada fakulty vyzve uchazeče k přednesení přednášky na svém veřejném zasedání. Téma přednášky určí uchazeč tak, aby zahrnovalo charakteristiku problematiky daného vědního oboru, odborné výsledky uchazeče, jeho vlastní koncepci vědecké nebo umělecké činnosti a vlastní koncepci výuky v daném oboru.
  Vlastní průběh jednání vědecké rady fakulty ve věci návrhu na jmenování profesorem je dán jejím jednacím řádem. V závěru jednání se vědecká rada usnáší většinou hlasů všech svých členů na návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem.
 • Získá-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan ke schválení Vědecké radě MU, a to prostřednictvím příslušného odboru Rektorátu MU. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, řízení se zastavuje.
  Uchazeč v rámci projednání návrhu na jmenování profesorem před Vědeckou radou MU prezentuje koncepci své vědecké a pedagogické práce. Vlastní průběh jednání ve věci návrhu na jmenování profesorem před Vědeckou radou MU je dán jejím jednacím řádem.
 • Získá-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů Vědecké rady MU, předkládá rektor návrh na jmenování profesorem prezidentu ČR prostřednictvím ministra. V opačném případě se řízení zastavuje.

Uchazeč může doklady kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ovšem vždy tak, aby ostatní účastníci řízení (tj. zejm. členové komise a vědeckých rad) měli podklady k dispozici nejpozději 5 pracovních dní před svým posuzováním.

Poplatky za řízení ke jmenování profesorem

Masarykova univerzita poplatky za jmenovací řízení nevybírá.

Metodické listy Odboru výzkumu RMU

ML OV RMU č. 1/2023 Pravidla předcházející střetu zájmů jednotlivých orgánů působících v habilitačních řízeních a řízení ke jmenování profesorem

ML OV RMU č. 1/2024 Zpracování osobních údajů v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU

Další informace:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info