Statut Správní rady MU

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne 13. února 2017 pod čj. MSMT-2374/2017 Statut Správní rady Masarykovy univerzity.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

(ve znění účinném od 13. února 2017)
Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Statut Správní rady Masarykovy univerzity („dále jen MU“) upravuje dle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání Správní rady Masarykovy univerzity (dále jen „SR MU“).

Článek 2
Předseda, místopředsedové a tajemník SR MU

(1) Předseda

a) svolává jednání SR MU,

b) řídí jednání SR MU,

c) navrhuje program jednání SR MU a připravuje usnesení,

d) podepisuje dokumenty SR MU, zvláště předchozí písemný souhlas SR MU dle § 15 odst. 1 zákona,

e) je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost SR MU dle § 15 zákona,

f) z pověření SR MU jedná jejím jménem,

g) může přizvat na jednání SR MU hosty,

h) řídí činnost tajemníka SR MU.

(2) Předsedu SR MU zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda SR MU. V případě zániku funkce předsedy SR MU z důvodů uvedených v § 24 odst. 3 zákona nastupuje na jeho místo věkově starší z místopředsedů SR MU. Funkci vykonává v zastoupení až do volby nového předsedy SR MU. Ta bude provedena na nejbližším zasedání SR MU.

(3) Tajemník SR MU vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost SR MU. Tajemníkem SR MU je kancléř MU.

Článek 3
Volba předsedy a místopředsedů

(1) Délka funkčního období předsedy a dvou místopředsedů SR MU je dva roky. Funkci předsedy a místopředsedy SR MU může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

(2) Volba předsedy a místopředsedů SR MU z řad členů SR MU se provádí tajným hlasováním.

(3) K platnosti volby je třeba přítomnost nadpoloviční většiny všech členů SR MU. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech členů SR MU. Pokud potřebný počet hlasů nezíská žádný z kandidátů, volba se opakuje a ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Článek 4
Jednání SR MU

(1) SR MU se schází minimálně dvakrát ročně.

(2) Účast člena SR MU na zasedání je nezastupitelná.

(3) Požádají-li o to nejméně tři členové SR MU, svolá předseda SR MU do tří týdnů od podání žádosti zasedání.

(4) Na žádost rektora je předseda SR MU povinen do tří týdnů od podání žádosti svolat mimořádné zasedání SR MU.

(5) SR MU je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů SR MU.

(6) Program jednání navrhuje předseda SR MU. O návrhu programu jsou členové SR MU informováni předem, nejpozději však pozvánkou na jednání SR MU. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové SR MU. Doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést tajemník SR MU a přizvaní hosté.

(7) O závěrech jednání k jednotlivým bodům rozhoduje SR MU hlasováním. Ke schválení návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů SR MU. To neplatí pro situaci dle odstavce 8.

(8) Předseda SR MU může navrhnout členům SR MU na návrh rektora korespondenční hlasování o přijetí návrhu. Toto hlasování se uskuteční, pokud do stanoveného termínu nenavrhnou alespoň tři členové svolání SR MU k této otázce. K přijetí návrhu je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů SR MU.

(9) O návrzích ke schválení rozpočtu MU a strategického záměru MU musí SR MU rozhodnout do 2 týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu Akademickým senátem MU prováděného prostřednictvím rektora. V případě, že SR MU v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že SR MU návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání Akademickému senátu MU.

(10) Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, kvestor, předseda Akademického senátu MU nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen Akademického senátu MU, jakož i předsedou Rady pro vnitřní hodnocení MU pověřený člen Rady pro vnitřní hodnocení MU mají právo se zúčastnit zasedání SR MU a mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají.

(11) Prorektoři mohou být jednání SR MU přítomni i tehdy, je-li přítomen rektor.

(12) Zasedání SR MU jsou veřejná. Pokud se na tom SR MU usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celá jednání neveřejná.

(13) Jsou-li některé podklady pro jednání SR MU označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou členové SR MU, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných právních předpisů.

Článek 5
Společná ustanovení

(1) SR MU má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Náklady na vypracování posudků hradí MU.

(2) Usnesení SR MU musí být vhodným způsobem zveřejněno do pěti dnů ode dne hlasování. V případech uvedených v zákoně je povinna SR MU oznámit své stanovisko do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (§ 15 odst. 6 zákona).

(3) Administrativní náklady spojené s činností SR MU hradí MU.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Statut Správní rady MU schválený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. července 2004 pod č. j.: 16 501/04-30.

(2) Tento Statut SR MU byl projednán s rektorem.

(3) Tento Statut SR MU nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

 

MgA. Petr Pleva, v. r.
předseda SR MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info