Informace pro subjekty údajů k uplatnění práv

dle článku 15 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR)

Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů
Subjektu údajů jsou při zpracování osobních údajů přiznána práva, která jsou stanovena a podrobně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména články 15-22 obecného nařízení.

Masarykova univerzita je povinna poskytnout odpověď na žádost subjektu údajů k uplatnění práv dle obecného nařízení bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany MU informován, včetně důvodů prodloužení.

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo požadovat po MU potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou MU zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke svým osobním údajům a dalším souvisejícím informacím, kterými jsou zejména:

 1. účel zpracování
 2. kategorie dotčených osobních údajů
 3. příjemci, nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny
 4. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 5. informace o předávání osobních údajů do třetích zemí
 6. informace o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení)
Jestliže jsou osobní údaje subjektu údajů nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, má subjekt údajů právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které osobní údaje MU zpracovává, má subjekt údajů rovněž právo na jejich doplnění. MU má povinnost přijmout veškerá rozumná opatření umožňující zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu zpracovávaných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů – právo být zapomenut (čl. 17 obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo na to, aby MU bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění právní povinnosti MU jako správce
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
 3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků MU.

Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. na to, aby jeho osobní údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných operací zpracování. Zpracování osobních údajů musí MU omezit, zejména když:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů
 2. osobní údaje MU zpracovává bez dostatečného právního důvodu
 3. osobní údaje nejsou pro MU jako správce potřebné pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků
 4. subjekt údajů vznese námitku proti zpracování – po dobu šetření je zpracování osobních údajů správce povinen omezit.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, je-li to technicky možné, a může požadovat, aby MU tam, kde tomu nebrání zákonná překážka, předala osobní údaje předem určenému správci. Podmínkou je, aby takové zpracování bylo založeno souhlasem subjektu údajů nebo plněním smlouvy uzavřené subjektem údajů s MU, a současně aby bylo prováděno automatizovaně.

Právo vznést námitku (čl. 21 obecného nařízení)
Obecné nařízení rozlišuje tři typy práva vznést námitku, která jsou vždy vázána ke zpracování založenému na konkrétním právním základě:

 1. právo vznést námitku proti zpracování, které je nezbytné buď pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo zpracování založené na oprávněných zájmech správce nebo třetí strany (čl. 21 odst. 1 obecného nařízení)
 2. právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování (čl. 21 odst. 2 a 3 obecného nařízení)
 3. právo vznést námitku proti zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely (čl. 21 odst. 6 obecného nařízení).

Správce je při posuzování námitky oprávněn posoudit její případnou nedůvodnost, resp. musí prokázat, že jej k dalšímu zpracování opravňují závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmem subjektu, či veřejným zájmem.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování (čl. 22 obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby, včetně profilování, za předpokladu, že toto rozhodnutí má pro subjekt údajů právní účinky nebo obdobný významný dopad. Právo se neuplatní, pokud je zpracování založeno na výslovném souhlasu, povoleno právním řádem nebo nezbytné k uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a správcem.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat bez uvedení důvodu. Po odvolání souhlasu MU ukončí zpracování osobních údajů v případě, že jejich zpracování nemá jiný právní titul než souhlas subjektu údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného před jeho odvoláním.

Uplatnění práv subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z čl. 15-22 obecného nařízení vůči správci, a to buď

 1. písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem, nebo na základě úředně ověřené plné moci, zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo
 2. zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity, ID datové schránky MU: 9tmj9e4, nebo
 3. zasláním žádosti formou e-mailové zprávy opatřené alespoň uznávaným elektronickým podpisem žadatele na adresu: poverenec@muni.cz, nebo
 4. zasláním žádosti formou e-mailové zprávy z institucionální elektronické adresy MU na adresu: poverenec@muni.cz.

Žádost bude zodpovězena v zákonné lhůtě. V souladu s článkem 12, odst. 5 obecného nařízení jsou veškeré informace poskytovány bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce uložit žadateli administrativní poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
ID datové schránky ÚOOÚ: qkbaa2n,
telefonní číslo: +420 234 665 111, webové stránky: www.uoou.cz, elektronická adresa: posta@uoou.cz

Ohlašování podezření na porušení zabezpečení osobních údajů
Formulář pro ohlášení podezření na porušení zabezpečení osobních údajů

 1. pro subjekty údajů z MU
 2. pro externí subjekty údajů – osoby mimo MU

Další informace k ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě najdete na Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info