Volební řád Akademického senátu MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. prosince 2016 pod čj. MSMT-37643/2016 Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 10. ledna 2017)

Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) platí pro Akademický senát Masarykovy univerzity (dále jen „AS MU“), který je na Masarykově univerzitě (dále jen „MU“) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutem Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) samosprávným zastupitelským akademickým orgánem MU.

(2) Tento Řád upravuje v souladu se zákonem a Statutem MU volbu členů AS MU.

(3) Pro účely tohoto Řádu se termínem „písemně“ rozumí odeslání elektronickou poštou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS MU“) na e-mailovou adresu Volební a mandátové komise AS MU.

Článek 2
Volební obvody

(1) Každý člen akademické obce přísluší pro účely výkonu práv podle tohoto Řádu jednomu volebnímu obvodu akademické obce MU.

(2) Akademická obec MU se pro účely tohoto Řádu dělí na devět volebních obvodů sdružujících akademické pracovníky jednotlivých fakult MU, devět volebních obvodů sdružující studenty jednotlivých fakult MU a volební obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť, jimiž se pro účely tohoto Řádu rozumí vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště MU dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona.

(3) Akademický pracovník, který je souběžně studentem, přísluší k volebnímu obvodu pro akademické pracovníky, ledaže by se rozhodl pro příslušnost k volebnímu obvodu pro studenty. Rozdělení akademických pracovníků do volebních obvodů se odvozuje od jejich zařazení jako zaměstnanců MU podle příslušnosti k fakultě či celouniverzitnímu pracovišti.

(4) V případě zaměstnání na pozici akademického pracovníka na více fakultách či celouniverzitních pracovištích je volebním obvodem akademického pracovníka jím zvolené pracoviště. Pokud volbu neučiní, přísluší do volebního obvodu podle kmenového pracoviště.

(5) Rozdělení studentů do volebních obvodů se odvozuje od jejich studijní příslušnosti k fakultě. V případě studia na dvou či více fakultách si student zvolí jeden volební obvod. Pokud volbu neučiní, přísluší do volebního obvodu podle aktivního studia s nejstarším datem zápisu do studia.

Článek 3
Volební klíč

(1) Volební obvod akademických pracovníků každé fakulty zvolí ze svých řad tři členy AS MU a dva náhradníky.

(2) Volební obvody studentů každé fakulty zvolí ze svých řad dva členy AS MU a dva náhradníky.

(3) Ve dvou volebních obvodech studentů fakult určených postupem podle čl. 7 odst. 6 se volí tři členové AS MU a dva náhradníci.

(4) Celouniverzitní pracoviště zvolí tři zástupce akademických pracovníků a dva náhradníky.

Článek 4
Volební období

(1) Volební období AS MU trvá 36 kalendářních měsíců. Začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Funkční období členů AS MU je shodné s volebním obdobím.

(2) Náhradníci povolaní k členství a členové zvolení v doplňovacích a opakovaných volbách působí jako členové do konce volebního období AS MU.

(3) Doplňovací volby se konají v případě, pokud funkční období všech členů AS MU skončilo podle § 8 odst. 3 zákona.

Článek 5
Organizace voleb

(1) Volby se konají elektronicky prostřednictvím aplikace IS MU E-volby (dále jen „Aplikace“).

(2) Při volbách se činí přiměřená opatření k zajištění tajnosti.

Článek 6
Vyhlášení voleb

(1) Harmonogram konání voleb vyhlásí předseda AS MU do konce září roku, v němž končí volební období AS MU. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor. Vyhlášení voleb se zveřejňuje v Aplikaci.

(2) Součástí vyhlášení voleb je uvedení dvou volebních obvodů podle čl. 3 odst. 3.

(3) Volby se konají v listopadu toho kalendářního roku, kdy končí volební období AS MU.

Článek 7
Volební komise

(1) Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU a v jednotlivých volebních obvodech obvodní volební komise. Není-li uvedeno jinak, je dále termínem „volební komise“ míněna jak Volební a mandátová komise, tak kterákoliv obvodní volební komise.

(2) Předsedu a nejméně další čtyři členy Volební a mandátové komise AS MU jmenuje a odvolává AS MU z řad členů akademické obce MU.

(3) Akademický senát fakulty jmenuje pro oba obvody jedinou obvodní volební komisi, a to co nejdříve po svém ustavujícím zasedání. Obvodní volební komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů z řad volebních obvodů, z nichž alespoň jeden je z volebního obvodu studentů. Předchozí komisi končí mandát jmenováním komise nové.

(4) Obvodní volební komisi pro celouniverzitní pracoviště jmenuje a odvolává AS MU z řad členů příslušného volebního obvodu.

(5) V případě, že člen volební komise kandidaturu ve volbách do AS MU přijme, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním nebo spolu se zánikem členství v příslušném volebním obvodu. Klesne-li počet členů Volební a mandátové komise na méně než pět členů, respektive počet členů obvodní volební komise na méně než tři členy, musí být komise neprodleně doplněna. V takovém případě může při nebezpečí prodlení jmenovat členy též předseda AS MU, respektive předseda akademického senátu fakulty.

(6) Volební a mandátová komise AS MU losem určí volební obvody podle čl. 3 odst. 3.

(7) Volební a mandátová komise AS MU při organizaci voleb obvodním volebním komisím napomáhá.

(8) Volební a mandátová komise AS MU je oprávněna činnost obvodních volebních komisí kontrolovat. Z podnětu člena příslušného volebního obvodu uskuteční neprodleně kontrolu v potřebném rozsahu.

Článek 8
Volební seznamy

(1) Obvodní volební komise prověří správnost seznamu členů příslušného volebního obvodu a zpřístupní ho členům volebního obvodu.

(2) Obvodní volební komise námitky vůči správnosti seznamu členů volebního obvodu bezodkladně vypořádá.

Článek 9
Kandidáti

(1) Kandidovat může člen příslušného volebního obvodu.

(2) Písemné oznámení kandidatury musí být doručeno předsedovi či pověřenému členu příslušné obvodní volební komise nejpozději do dne stanoveného harmonogramem. Kandidát smí připojit svůj volební program, který bude zpřístupněn v Aplikaci. Předseda či pověřený člen komise přijetí kandidatury potvrdí.

Článek 10
Informace o kandidátech a čase voleb

(1) Obvodní volební komise zveřejní listinu kandidátů nejméně týden před začátkem voleb.

(2) Obvodní volební komise ve stejné lhůtě informují voliče o čase, ve kterém mohou prostřednictvím Aplikace volit.

Článek 11
Volební kampaně

(1) Na fakultách a celouniverzitních pracovištích se mohou se všemi kandidáty nebo na podporu jednotlivých kandidátů konat předvolební shromáždění.

(2) Fakulty a celouniverzitní pracoviště v této souvislosti dbají na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně.

Článek 12
Průběh voleb

(1) Aplikace je podle vyhlášeného harmonogramu otevřena pro volby po dobu nejméně čtyř dnů.

(2) Volič může v Aplikaci odevzdat hlas takovému počtu kandidátů, kolik členů AS MU se v příslušném volebním obvodu volí.

(3) Průběžné výsledky voleb se nezveřejňují.

Článek 13
Zjištění výsledků voleb

(1) Volební komise prostřednictvím Aplikace zjistí výsledky voleb v příslušném volebním obvodu nejpozději následující pracovní den po posledním dni voleb.

(2) V žádném volebním obvodu se povinná minimální účast voličů nestanovuje.

(3) Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů ve svém volebním obvodu.

(4) Náhradníky se stávají dva nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

(5) Dojde-li v pořadí rozhodném pro zvolení členů či stanovení náhradníků k rovnosti hlasů, určí obvodní volební komise pořadí losem.

(6) Předseda obvodní volební komise předá bezodkladně výsledky voleb Volební a mandátové komisi AS MU. Volební a mandátová komise zveřejní výsledky voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Volební a mandátová komise AS MU vyhlásí zvolené kandidáty po marném uplynutí lhůty pro podání stížností nebo po jejich vypořádání.

(8) Volební a mandátová komise AS MU předá zvolenému členovi osvědčení o zvolení členem AS MU.

Článek 14
Stížnosti

(1) Proti porušení zákona, Statutu MU či tohoto Řádu při přípravě voleb, průběhu volební kampaně, organizaci voleb a proti jejich výsledkům může podat volič stížnost Volební a mandátové komisi AS MU. Stížnost musí být podána nejpozději do pěti dnů od vyhlášení výsledků.

(2) Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody.

(3) Volební a mandátová komise AS MU přizve k projednávání stížnosti příslušnou obvodní komisi.

(4) Volební a mandátová komise AS MU stížnost na volby posoudí do pěti pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí o stížnosti se připojí k zápisu o volbě.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o stížnosti se podává AS MU. Toto odvolání nemá odkladný účinek.

Článek 15
Opakování voleb

(1) Volby se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde o zvolené členy. Pokud se takové pochybení vztahuje k pořadí náhradníků, nejsou náhradníci zvoleni od toho místa v pořadí, kterého se pochybení týká, včetně.

(2) O opakování voleb rozhoduje Volební a mandátová komise AS MU.

(3) Pro opakované volby přiměřeně platí ustanovení o volbách.

Článek 16
Doplňovací volby

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena AS MU není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli nebo v řádných volbách nebyli zvoleni všichni členové.

(2) Pokud bylo místo uvolněno v posledních šesti měsících volebního období, může akademický senát fakulty rozhodnout, že se doplňovací volby v tomto případě konat nemusejí.

(3) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Článek 17
Zánik členství

(1) Členství v AS MU v průběhu volebního období zaniká:

a) dnem zániku členství v akademické obci volebního obvodu,

b) dnem nástupu do funkce neslučitelné s členstvím v AS MU,

c) dnem vzdání se členství.

(2) Členové AS MU oznámí zánik členství z důvodů uvedených v odstavci 1 předsedovi AS MU.

(3) Vzdání se členství musí být učiněno písemným prohlášením do rukou předsedy AS MU.

Článek 18
Zachování členství při nástupu do navazujícího studia

(1) Členství v AS MU nezanikne v případě studenta, který v průběhu svého funkčního období řádně ukončí svá studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, v jejímž volebním obvodu byl do AS MU zvolen, avšak je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na stejné fakultě.

(2) Oznámí-li člen AS MU z řad studentů předsedovi AS MU nejpozději do 7 dnů od řádného ukončení studia, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu na stejné fakultě, za niž byl do AS MU zvolen, bude mu výkon práv a povinností spojených s mandátem člena AS MU navrácen dnem následujícím po dni zápisu do studia. Doba mezi ukončením studia a zápisem do studia nesmí přesáhnout 4 měsíce, jinak mandát člena AS MU zaniká; mandát zaniká též marným uplynutím lhůty stanovené pro zápis ke studiu.

(3) Dnem ukončení studia člena AS MU se ze stejné fakulty povolává náhradník k dočasnému výkonu funkce člena AS MU. Není-li takový náhradník, konají se doplňovací volby až po uplynutí čtyřměsíční lhůty, nedošlo-li k navrácení práv a povinností spojených s mandátem člena AS MU.

Článek 19
Povolání náhradníka

(1) Náhradníka povolává Volební a mandátová komise AS MU.

(2) Náhradník může povolání písemně odmítnout.

(3) Náhradník vykonává funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.

(4) Náhradník povolaný podle čl. 18 odst. 2 vykonává funkci pouze po období uvedené v čl. 18 odst. 2. Pokud po uplynutí této doby není výkon práv a povinností spojených s členstvím v AS MU navrácen jeho původnímu držiteli, vztahuje se na tohoto náhradníka ustanovení čl. 19 odst. 3.

Článek 20
Dokumentace voleb a členství v AS MU

(1) Akademické senáty fakult volební dokumentaci týkající se volebního obvodu (vyhlášení, kandidatury, listiny kandidátů, zápis o výsledku zjištěném z Aplikace) archivují.

(2) AS MU dokumentaci týkající se voleb archivuje.

(3) Předseda AS MU vede seznam členů.

Článek 21
Přechodná ustanovení

Funkční období členů AS MU zvolených před účinností tohoto Řádu končí nejpozději 31. 12. 2017.

Článek 22
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. července 2014 pod čj. MSMT-23287/2014.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 7. listopadu 2016.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU.

 

V Brně dne 11. listopadu 2016

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rector