Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 1  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pod čj.MSMT-23955/2023-2 Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity ke dni podpisu registrace.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. prosince 2023)

Verze ke stažení

Předchozí verze

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) platí pro Akademický senát Masarykovy univerzity (dále jen „AS MU“), který je na Masarykově univerzitě (dále jen „MU“) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutem Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) samosprávným zastupitelským akademickým orgánem MU.

(2) Tento Řád upravuje v souladu se zákonem a Statutem MU volbu členů AS MU.

(3) Pro účely tohoto Řádu se termínem „písemně“ rozumí odeslání elektronickou poštou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS MU“)

a) na e-mailovou adresu asmu.vmk@muni.cz v případě komunikace s Volební a mandátovou komisí AS MU (dále jen „Komise“);

b) na e-mailovou adresu ve formátu UČO@mail.muni.cz v případě komunikace s předsedou AS MU (kde UČO je univerzitní číslo osoby předsedy AS MU).

Článek 2
Volební obvody

(1) Akademická obec MU se pro účely tohoto Řádu dělí na deset volebních obvodů sdružujících akademické pracovníky jednotlivých fakult MU, deset volebních obvodů sdružující studenty jednotlivých fakult MU a volební obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť, jimiž se pro účely tohoto Řádu rozumí vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště MU podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona.

(2) Člen akademické obce MU vykonává volební právo podle tohoto řádu v týchž volbách v jednom volebním obvodu.

(3) Člen akademické obce MU, který je

a) současně studentem a akademickým pracovníkem, nebo

b) akademickým pracovníkem na dvou či více fakultách, nebo

c) akademickým pracovníkem na fakultě a současně na celouniverzitním pracovišti, nebo

d) studentem na dvou či více fakultách,

rozhodne o své příslušnosti k volebnímu obvodu při podání kandidatury (čl. 9 tohoto Řádu), nebo při hlasování v aplikaci IS MU E-volby (dále jen „Aplikace“).

Článek 3
Volební klíč

(1) Volební obvod akademických pracovníků každé fakulty zvolí ze svých řad tři členy AS MU a dva náhradníky.

(2) Volební obvody studentů každé fakulty zvolí ze svých řad dva členy AS MU a dva náhradníky.

(3) Dva volební obvody studentů fakult určených postupem podle odstavce 5 zvolí ze svých řad tři členy AS MU a dva náhradníky.

(4) Volební obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť zvolí ze svých řad tři členy AS MU a dva náhradníky.

(5) Volební obvody podle odstavce 3 určí losem Komise. Součástí losu nejsou volební obvody určené bezprostředně předchozím losem.

Článek 4
Volební období

(1) Volební období AS MU trvá 36 kalendářních měsíců.

(2) Volební období AS MU začíná dnem bezprostředně následujícím po skončení předchozího volebního období AS MU.

(3) Skončí-li funkční období všech členů AS MU postupem dle § 8 odst. 3 zákona, skončí volební období AS MU posledním dnem voleb vyhlášených rektorem.

(4) Funkční období členů AS MU je shodné s volebním obdobím; tím není dotčeno skončení funkčního období dle odstavce 3.

(5) Členové zvolení v doplňovacích a opakovaných volbách jsou členy AS MU do konce volebního období AS MU.

Článek 5
Organizace voleb

Volby, včetně podávání kandidatur a tajného hlasování, se konají elektronicky prostřednictvím Aplikace. Správcem aplikace je Komise.

Článek 6
Vyhlášení voleb

(1) Volby vyhlašuje a jejich harmonogram stanoví předseda AS MU do tří měsíců před koncem volebního období AS MU. Neučiní-li tak, volby vyhlásí a harmonogram stanoví rektor. Vyhlašovatel poté bezodkladně informuje předsedu Komise, který bezodkladně zveřejní vyhlášení a harmonogram voleb v Aplikaci a informuje o tom e-mailem členy akademické obce.

(2) Součástí vyhlášení voleb je uvedení dvou volebních obvodů podle čl. 3 odst. 3.

(3) Součástí harmonogramu je:

a) termín začátku podávání kandidatur,

b) termín ukončení podávání kandidatur tak, aby končilo nejméně dva týdny po termínu začátku podávání kandidatur,

c) termín zveřejnění kandidatur v jednotlivých obvodech tak, aby proběhlo nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení podávání kandidatur a nejméně týden před začátkem hlasování,

d) termín konání hlasování tak, aby trvalo nejméně týden.

Článek 7
Komise

(1) Volby řídí Komise.

(2) Předsedu a nejméně další čtyři členy Komise jmenuje a odvolává AS MU z řad členů akademické obce MU.

(3) Klesne-li počet členů Komise pod pět, je Komise neprodleně doplněna postupem dle odstavce 2. Nemůže-li o doplnění Komise rozhodnout AS MU, rozhodne o doplnění Komise předseda AS MU nebo do doby zvolení předsedy AS MU předseda AS MU z předchozího volebního období.

(4) Z podnětu člena příslušného volebního obvodu uskuteční Komise neprodleně kontrolu v potřebném rozsahu.

Článek 8
Volební seznamy

(1) Volebním seznamem se rozumí neveřejný jmenný seznam členů příslušného volebního obvodu vygenerovaný Komisí z Aplikace.

(2) Člen akademické obce MU může vznést písemně na adresu Komise dotaz nebo námitku týkající se volebního seznamu. Komise takový dotaz nebo námitku vypořádá bez zbytečného odkladu.

Článek 9
Kandidáti

(1) Kandidaturu je oprávněn podat člen příslušného volebního obvodu, a to nejpozději do termínu dle čl. 6 odst. 3 písm. b).

(2) Kandidaturu není oprávněn podat člen příslušného volebního obvodu, který je členem Komise a nevzdá se členství v Komisi nejpozději do termínu dle čl. 6 odst. 3 písm. a).

(3) Kandidatura se podává prostřednictvím Aplikace a obsahuje označení volebního obvodu; může obsahovat též volební program.

Článek 10
Informace o kandidátech a čase voleb

(1) Členové Komise jsou před zveřejněním kandidatur povinni zachovávat mlčenlivost o jejich obsahu.

(2) Kandidatury se zveřejňují v Aplikaci v náhodném pořadí.

(3) Komise informuje voliče o probíhajícím hlasování e-mailem odkazujícím do Aplikace.

Článek 11
Volební kampaně

(1) Na fakultách a celouniverzitních pracovištích se mohou se všemi kandidáty nebo na podporu jednotlivých kandidátů konat předvolební shromáždění.

(2) Fakulty a celouniverzitní pracoviště v této souvislosti dbají na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně.

(3) Komise bez zbytečného odkladu po zveřejnění kandidatur v Aplikaci zřizuje pro každý volební obvod diskusní fórum s kandidáty v IS MU.

Článek 12
Průběh hlasování

(1) Hlasování probíhá prostřednictvím Aplikace.

(2) Volič může v Aplikaci odevzdat hlas takovému počtu kandidátů, kolik členů AS MU se v příslušném volebním obvodu volí.

(3) V žádném volebním obvodu není stanovena povinná minimální účast voličů.

(4) Průběžné výsledky voleb se nezveřejňují.

Článek 13
Zjištění výsledků voleb

(1) Komise prostřednictvím Aplikace zjistí výsledky voleb v příslušném volebním obvodu nejpozději následující pracovní den po posledním dni voleb.

(2) Členy AS MU jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v příslušném volebním obvodu.

(3) Náhradníky se stávají dva nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v příslušném volebním obvodu.

(4) Dojde-li v pořadí rozhodném pro zvolení členů AS MU nebo stanovení náhradníků k rovnosti hlasů, určí Komise pořadí losem.

(5) Výsledky hlasování jsou po ukončení hlasování dostupné v Aplikaci.

(6) Komise vyhlásí výsledky voleb po marném uplynutí lhůty pro podání stížností nebo po jejich vypořádání a zveřejní je na webových stránkách AS MU.

Článek 14
Stížnosti

(1) Proti porušení zákona, vnitřních předpisů MU nebo zásad voleb do AS MU při přípravě voleb, průběhu volební kampaně, organizaci voleb a proti jejich výsledkům může podat volič stížnost Komisi. Stížnost musí být podána nejpozději do pěti dnů od ukončení hlasování.

(2) Na podání dle odstavce 1 se nevztahují předpisy MU o ochraně práv.

(3) Stížnost musí být odeslána písemně na adresu Komise a musí v ní být uvedeny důvody.

(4) Komise stížnost na volby posoudí a rozhodne o ní do pěti pracovních dnů od konce lhůty pro podávání stížností uvedené v odstavci 1. K případnému projednání bude přizván stěžovatel a vyhlašovatel voleb. Rozhodnutí o stížnosti se připojí k zápisu o volbě.

(5) Opravný prostředek proti rozhodnutí o stížnosti není přípustný.

Článek 15
Opakování voleb

(1) Volby nebo jejich část se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb.

(2) O opakování voleb nebo jejich části rozhoduje Komise.

(3) Pro opakované volby platí obdobně ustanovení o volbách.

Článek 16
Doplňovací volby

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena AS MU není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli anebo v řádných volbách nebyli zvoleni všichni členové AS MU.

(2) Pokud bylo místo člena AS uvolněno v posledních šesti měsících volebního období, může akademický senát fakulty rozhodnout, že se doplňovací volby v příslušném volebním obvodu konat nebudou.

(3) Pro doplňovací volby platí obdobně ustanovení o volbách.

Článek 17
Zánik členství

(1) Členství v AS MU zaniká:

a) dnem zániku členství v akademické obci volebního obvodu,

b) dnem nástupu do funkce neslučitelné s členstvím v AS MU,

c) dnem zvolení členem AS MU nebo náhradníkem v doplňovacích volbách v jiném volebním obvodu,

d) dnem vzdání se členství.

(2) Člen AS MU oznámí zánik členství z důvodu uvedeného v odstavci 1 písemně na adresu předsedy AS MU.

Článek 18
Zachování členství při nástupu do navazujícího studia

(1) Členství v AS MU studenta, který v průběhu svého funkčního období řádně ukončí svá studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, v jejímž volebním obvodu byl do AS MU zvolen, avšak je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na stejné fakultě, se na tuto dobu přerušuje za splnění podmínky dle odstavce 2.

(2) Členství v AS MU studenta podle odstavce 1, který oznámí předsedovi AS MU nejpozději do 7 dnů od řádného ukončení studia, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu na stejné fakultě, za niž byl do AS MU zvolen, se obnovuje dnem následujícím po dni zápisu do studia. Doba mezi ukončením studia a zápisem do studia nesmí přesáhnout čtyři měsíce, jinak mandát člena AS MU zaniká; mandát zaniká též marným uplynutím lhůty stanovené pro zápis ke studiu.

(3) Na dobu přerušení členství v AS MU podle odstavce 1 se náhradník nepovolává.

Článek 19
Povolání náhradníka

(1) Náhradníka povolává Komise bez zbytečného odkladu. Náhradníka, jehož funkce je přerušena dle odstavce 4, povolává komise bez zbytečného odkladu po skončení takového přerušení.

(2) Náhradník může povolání odmítnout písemným prohlášením na adresu Komise; tím bez možnosti obnovení zaniká jeho postavení náhradníka v příslušném volebním období.

(3) Náhradník je členem AS MU nejdéle po zbytek příslušného funkčního období.

(4) Na zánik funkce náhradníka se obdobně použije ustanovení čl. 17. Na přerušení funkce náhradníka se obdobně použije čl. 18 odst. 1 a 2; podmínka oznámení dle čl. 18 odst. 2 se u náhradníka nepoužije.

Článek 20
Dokumentace voleb a členství v AS MU

(1) AS MU vede dokumentaci týkající se voleb.

(2) Předseda AS MU vede seznam členů AS MU.

(3) Předseda AS MU předá členovi AS MU osvědčení o zvolení v průběhu prvního zasedání AS MU, jemuž je tento člen osobně přítomen.

Článek 21
Přechodné ustanovení pro první volby do AS MU za Farmaceutickou fakultu MU

Funkční období senátorů zvolených v prvních volbách do AS MU za Farmaceutickou fakultu MU počíná 1. lednem 2021 a trvá do konce následujícího volebního období, nejdéle do 31. prosince 2023.

Článek 22
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. června 2019 pod čj. MSMT-20769/2019.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 18. září 2023.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2023.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info