Volební řád Akademického senátu MU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 1  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. června 2019 pod čj. MSMT-20769/2019 Volební řád akademického senátu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. května 2020 pod čj. MSMT-20927/2020-1 I. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2020 pod čj. MSMT-45305/2020-2 II. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

(ve znění účinném od 1. ledna 2021)

Verze ke stažení (PDF)

Předchozí verze

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) platí pro Akademický senát Masarykovy univerzity (dále jen „AS MU“), který je na Masarykově univerzitě (dále jen „MU“) v souladu se zákonem zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutem Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) samosprávným zastupitelským akademickým orgánem MU.

(2) Tento Řád upravuje v souladu se zákonem a Statutem MU volbu členů AS MU.

(3) Pro účely tohoto Řádu se termínem „písemně“ rozumí odeslání elektronickou poštou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS MU“)

a) na e-mailovou adresu asmu.vmk@muni.cz v případě komunikace s Volební a mandátovou komisí AS MU;

b) na e-mailovou adresu ve formátu UČO@mail.muni.cz v případě komunikace s předsedou AS MU (kde UČO je univerzitní číslo osoby dohledatelné v IS MU).

Článek 2
Volební obvody

(1) Akademická obec MU se pro účely tohoto Řádu dělí na deset volebních obvodů sdružujících akademické pracovníky jednotlivých fakult MU, deset volebních obvodů
sdružující studenty jednotlivých fakult MU a volební obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť, jimiž se pro účely tohoto Řádu rozumí vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště MU podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona.

(2) Každý člen akademické obce MU přísluší z hlediska výkonu práv podle tohoto Řádu k jednomu volebnímu obvodu.

(3) Pokud je člen akademické obce MU

a) současně studentem a akademickým pracovníkem, nebo

b) akademickým pracovníkem na dvou či více fakultách, nebo

c) akademickým pracovníkem na fakultě a současně na celouniverzitním pracovišti, nebo

d) studentem na dvou či více fakultách,

pak jeho příslušnost k volebnímu obvodu závisí na jeho rozhodnutí, které učiní buď při podání kandidatury (čl. 9 tohoto Řádu), nebo v aplikaci IS MU E-volby (dále jen „Aplikace“) při vlastním hlasování (čl. 12 odst. 1 tohoto Řádu).

Článek 3
Volební klíč

(1) Volební obvod akademických pracovníků každé fakulty zvolí ze svých řad tři členy AS MU a dva náhradníky.

(2) Volební obvody studentů každé fakulty zvolí ze svých řad dva členy AS MU a dva náhradníky.

(3) Ve dvou volebních obvodech studentů fakult určených postupem podle čl. 7 odst. 4 se volí tři členové AS MU a dva náhradníci.

(4) Celouniverzitní pracoviště zvolí tři zástupce akademických pracovníků a dva náhradníky.

Článek 4
Volební období

(1) Volební období AS MU trvá 36 kalendářních měsíců. Začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Funkční období členů AS MU je shodné s volebním obdobím.

(2) Náhradníci povolaní k členství a členové zvolení v doplňovacích a opakovaných volbách působí jako členové do konce volebního období AS MU.

(3) Doplňovací volby se konají v případě, pokud funkční období všech členů AS MU skončilo podle § 8 odst. 3 zákona.

Článek 5
Organizace voleb

Volby, včetně tajného hlasování, se konají elektronicky prostřednictvím Aplikace.

Článek 6
Vyhlášení voleb

(1) Volby vyhlašuje a harmonogram úkolů a lhůt stanovuje předseda AS MU do konce září roku, v němž končí volební období AS MU. Neučiní-li tak, volby vyhlásí a harmonogram stanoví rektor. Vyhlašovatel poté bezodkladně informuje předsedu Volební a mandátové komise AS MU, který bezodkladně zveřejní vyhlášení a harmonogram voleb v Aplikaci a informuje o tom e-mailem členy akademické obce.

(2) Součástí vyhlášení voleb je uvedení dvou volebních obvodů podle čl. 3 odst. 3.

(3) Součástí harmonogramu je:

a) termín začátku podávání kandidatur (nejméně pět pracovních dnů od vyhlášení),

b) termín ukončení podávání kandidatur (nejméně dva týdny po termínu začátku podávání kandidatur),

c) termín zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech (během dvou pracovních dnů následujících po ukončení podávání kandidatur),

d) termín konání hlasování (počátek nejméně týden po zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech; trvání nejméně týden).

(4) Hlasování se koná v listopadu toho kalendářního roku, kdy končí volební období AS MU.

Článek 7
Volební a mandátová komise AS MU

(1) Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU (dále jen „komise“).

(2) Předsedu a nejméně další čtyři členy komise jmenuje a odvolává AS MU z řad členů akademické obce MU.

(3) Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS MU. Pokud člen komise hodlá podat kandidaturu, musí se před termínem začátku sběru kandidatur vzdát svého členství v komisi. Klesne-li počet členů komise na méně než pět členů, musí být komise neprodleně doplněna. V takovém případě může při nebezpečí prodlení jmenovat členy též předseda AS MU.

(4) Komise losem určí volební obvody podle čl. 3 odst. 3.

(5) Z podnětu člena příslušného volebního obvodu uskuteční komise neprodleně kontrolu v potřebném rozsahu.

Článek 8
Volební seznamy

(1) Komise prověří správnost seznamu členů příslušného volebního obvodu a zveřejní jej v Aplikaci (bez UČO).

(2) Komise námitky vůči správnosti seznamu členů volebního obvodu bezodkladně vypořádá.

Článek 9
Kandidáti

(1) Kandidovat může člen příslušného volebního obvodu.

(2) Oznámení kandidatury včetně uvedení volebního obvodu, kterého se kandidatura týká, musí být odesláno písemně podle čl. 1 odst. 3 písm. a) nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem. Kandidát smí připojit svůj volební program, který bude zpřístupněn v Aplikaci. Předseda či pověřený člen komise přijetí kandidatury potvrdí.

Článek 10
Informace o kandidátech a čase voleb

(1) Členové komise jsou před zveřejněním listiny kandidátů povinni zachovávat mlčenlivost o jménech kandidátů a jejich volebních programech. Komise zveřejní listinu kandidátů v abecedním pořadí během dvou následujících pracovních dnů po ukončení podávání kandidatur, avšak nejméně týden před začátkem hlasování.

(2) Komise informuje o probíhajícím hlasování e-mailem odkazujícím do Aplikace.

Článek 11
Volební kampaně

(1) Na fakultách a celouniverzitních pracovištích se mohou se všemi kandidáty nebo na podporu jednotlivých kandidátů konat předvolební shromáždění.

(2) Fakulty a celouniverzitní pracoviště v této souvislosti dbají na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně.

Článek 12
Průběh hlasování

(1) Aplikace je podle stanoveného harmonogramu otevřena pro hlasování po dobu nejméně jednoho týdne.

(2) Volič může v Aplikaci odevzdat hlas takovému počtu kandidátů, kolik členů AS MU se v příslušném volebním obvodu volí.

(3) Průběžné výsledky voleb se nezveřejňují.

Článek 13
Zjištění výsledků voleb

(1) Komise prostřednictvím Aplikace zjistí výsledky voleb v příslušném volebním obvodu nejpozději následující pracovní den po posledním dni voleb.

(2) V žádném volebním obvodu se povinná minimální účast voličů nestanovuje.

(3) Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů ve svém volebním obvodu.

(4) Náhradníky se stávají dva nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

(5) Dojde-li v pořadí rozhodném pro zvolení členů či stanovení náhradníků k rovnosti hlasů, určí komise pořadí losem.

(6) Výsledky hlasování jsou po ukončení hlasování dostupné v Aplikaci.

(7) Komise vyhlásí zvolené kandidáty po marném uplynutí lhůty pro podání stížností nebo po jejich vypořádání a zveřejní je na webových stránkách AS MU.

(8) Komise předá zvolenému členovi osvědčení o zvolení členem AS MU.

Článek 14
Stížnosti

(1) Proti porušení zákona, Statutu MU či tohoto Řádu při přípravě voleb, průběhu volební kampaně, organizaci voleb a proti jejich výsledkům může podat volič stížnost komisi. Stížnost musí být podána nejpozději do pěti dnů od ukončení hlasování.

(2) Stížnost musí být odeslána písemně podle čl. 1 odst. 3 písm. a) a musí v ní být uvedeny důvody.

(3) Komise stížnost na volby posoudí a rozhodne o ní do pěti pracovních dnů od konce lhůty pro podávání stížností uvedené v odstavci 1. K případnému projednání bude přizván stěžovatel. Rozhodnutí o stížnosti se připojí k zápisu o volbě.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o stížnosti se podává AS MU písemně, adresované předsedovi AS MU podle čl. 1 odst. 3 písm. b). Toto odvolání nemá odkladný účinek.

Článek 15
Opakování voleb

(1) Volby nebo jejich část se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb.

(2) O opakování voleb rozhoduje na základě stížnosti Komise.

(3) Pro opakované volby přiměřeně platí ustanovení o volbách.

Článek 16
Doplňovací volby

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena AS MU není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli nebo v řádných volbách nebyli zvoleni všichni členové.

(2) Pokud bylo místo uvolněno v posledních šesti měsících volebního období, může akademický senát fakulty rozhodnout, že se doplňovací volby v tomto případě konat nemusejí.

(3) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Článek 17
Zánik členství

(1) Členství v AS MU v průběhu volebního období zaniká:

a) dnem zániku členství v akademické obci volebního obvodu,

b) dnem nástupu do funkce neslučitelné s členstvím v AS MU,

c) dnem vzdání se členství.

(2) Členové AS MU oznámí zánik členství z důvodů uvedených v odstavci 1 předsedovi AS MU podle čl. 1 odst. 3 písm. b).

Článek 18
Zachování členství při nástupu do navazujícího studia

(1) Členství v AS MU nezanikne v případě studenta, který v průběhu svého funkčního období řádně ukončí svá studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, v jejímž volebním obvodu byl do AS MU zvolen, avšak je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na stejné fakultě.

(2) Oznámí-li člen AS MU z řad studentů předsedovi AS MU nejpozději do 7 dnů od řádného ukončení studia, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu na stejné fakultě, za niž byl do AS MU zvolen, bude mu výkon práv a povinností spojených s mandátem člena AS MU navrácen dnem následujícím po dni zápisu do studia. Doba mezi ukončením studia a zápisem do studia nesmí přesáhnout 4 měsíce, jinak mandát člena AS MU zaniká; mandát zaniká též marným uplynutím lhůty stanovené pro zápis ke studiu.

(3) Dnem ukončení studia člena AS MU se ze stejné fakulty povolává náhradník k dočasnému výkonu funkce člena AS MU. Není-li takový náhradník, konají se doplňovací volby až po uplynutí čtyřměsíční lhůty, nedošlo-li k navrácení práv a povinností spojených s mandátem člena AS MU.

Článek 19
Povolání náhradníka

(1) Náhradníka povolává komise.

(2) Náhradník může povolání písemně odmítnout podle čl. 1 odst. 3 písm. a).

(3) Náhradník vykonává funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.

(4) Náhradník povolaný podle čl. 18 odst. 2 vykonává funkci pouze po období uvedené v čl. 18 odst. 2. Pokud po uplynutí této doby není výkon práv a povinností spojených s členstvím v AS MU navrácen jeho původnímu držiteli, vztahuje se na tohoto náhradníka ustanovení odstavce 3.

Článek 20
Dokumentace voleb a členství v AS MU

(1) AS MU archivuje dokumentaci týkající se voleb.

(2) Předseda AS MU vede seznam členů.

Článek 20a
Přechodné ustanovení pro první volby do AS MU za Farmaceutickou fakultu MU

Funkční období senátorů zvolených v prvních volbách do AS MU za Farmaceutickou fakultu MU počíná 1. lednem 2021 a trvá do konce volebního období následujícího po uplynutí stávajícího volebního období, nejdéle do 31. prosince 2023.

Článek 21
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. prosince 2016 pod čj. MSMT-37643/2016.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 3. června 2019.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor

***

(1) I. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 4. května 2020.

(2) I. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) I. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti 1. září 2020.

***

(1) Tyto II. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 7. prosince 2020.

(2) Tyto II. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Tyto II. změny Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti 1. ledna 2021.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info