Josef Bejček

Česká republika

Profesor Bejček je významnou osobností v oboru obchodního práva. Zásadně se podílel na utváření podoby řady zákonů, ať už v obecněji vymezené oblasti soukromého práva či úžeji vymezené oblasti práva soutěžního. V roli děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity značnou měrou přispěl k přeměně fakulty do podoby, ve které ji známe dnes.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.