14. 2. 2024

Brněnští přírodovědci navrhnou, jak lépe ochránit migrující ptáky a netopýry před auty na silnicích

Stále častěji dochází ke smrtelným kolizím živočichů s jedoucími automobily. Více než 10 % populace ptáků a netopýrů bohužel zahyne na silnicích. Výzkumníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se proto pustili do projektu, díky kterému by mohli tento nelichotivý trend významně změnit. Cílem projektu je vytvořit elektronickou mapu rizikových území a navrhnout efektivní ochranné stěny podél silnic.

Více než 10 % populace ptáků a netopýrů bohužel zahyne na silnicích. Foto: Tiina Mäkalä

Přestože v sousedním Německu můžeme vidět v okolí silnic různé typy ochranných stěn mnohem častěji než v České republice, v obou zemích chybí důkazy o jejich účinnosti. Vědci proto budou v rámci projektu Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v česko-saském příhraničí zkoumat chování a aktivitu ptáků a netopýrů při přeletech různých typů ochranných stěn. Díky získaným datům budou moci doporučit stěny s největší efektivitou ochrany vůči kolizím.

„Hlavním cílem projektu, který bude trvat do konce roku 2026, je ochrana biologické rozmanitosti na migračních koridorech sasko-českého pohraničí. Biologickým průzkumem, zhotovením databáze a elektronické mapy rizikových území a testováním vhodných ochranných opatření minimalizujeme negativní dopady nových silnic i zkapacitnění těch stávajících,“ přiblížil obsah projektu Tomáš Bartonička, hlavní řešitel projektu a vedoucí pracoviště Výzkum obratlovců na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Silniční síť se v obou zemích postupně rozšiřuje a také množství automobilů na silnicích se neustále zvyšuje. Dochází tak k významnému nárůstu fragmentace krajiny. „Zejména v místech, kde migrační koridory létajících obratlovců kříží pozemní komunikace, jsou ochranné stěny jediným možným řešením, jak omezit smrtelné kolize živočichů s automobily,“ vysvětlil Bartonička. Vymezení oblastí, kde by měly být ochranné stěny instalovány, stejně jako testování jejich typu, je proto klíčové pro zachování prostupnosti krajiny. V Sasku existují ochranné stěny z různých typů materiálů, plné nebo zhotovené z pletiva. Nicméně nebylo dosud ověřeno, zda svoji ochrannou funkci plní a jaká je případná míra efektivity jednotlivých typů. V ČR byly prozatím dosud instalovány pouze protihlukové plné stěny. Ty ale musí splňovat nezbytné technické normy a náklady na jejich výstavbu jsou vysoké, nelze je tedy instalovat příliš často.

Základní principy a průběh výzkumu popsal Erik Bachorec, koordinátor terénního výzkumu z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU: „U současných stěn, bude probíhat vizuální, akustický, termovizní výzkum a měření dopravním radarem, který ověří, jak stěny mění chování létajících obratlovců při přeletech silnic a jak stěny snižují jejich mortalitu. Na dvou lokalitách mimo silnice budou postaveny také kontrolní mobilní modifikovatelné stěny. Již existující stěny u silnic totiž nelze měnit a chceme si také ověřit, jestli zvířata po přerušení koridorů již nezměnila chování. Na základě analýzy zisků a ztrát pak bude doporučen nejvhodnější typ stěny.“

Významnou součástí projektu, který je spolufinancován v rámci programu Interreg Česko-Sasko (2021–2027), bude dvojjazyčné doporučení pro správce komunikací a orgány ochrany přírody řešící riziková křížení silnic s koridory v česko-německém pohraničí. Výsledky z terénních šetření budou pomocí elektronické mapy využity i pro ostatní významná křížení tzv. zelené a šedé infrastruktury. „Mapa bude kategorizovat rizika a vymezí lokality, kde ochranné stěny mají potenciál snížit mortalitu létajících obratlovců. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic připravíme také technickou dokumentaci nízkonákladové ochranné stěny z recyklovatelných materiálů využitelné v obou zemích,“ doplňuje Tomáš Bartonička.

Ve druhé polovině roku 2026 se pak uskuteční dvojjazyčné semináře pro krajské úředníky, orgány ochrany přírody a správce komunikací, na kterých budou výše zmiňovaní seznámeni s výsledky studie, všemi podklady a možnostmi jejich využití. To by mohlo pomoci snížit negativní vliv člověka na rozmanitost regionálních druhů a v budoucnu urychlit proces hodnocení vlivů staveb silnic na ptáky či jiné létající obratlovce.

 

Projekt: Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v česko-saském příhraničí

Projekt bude probíhat do konce roku 2026 a je financován Evropskou unií částkou přibližně 752 tisíc EUR v rámci programu Interreg Česko-Sasko (2021-2027), prioritní osa 2: Změny klimatu a udržitelnost. Lead partnerem projektu je Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta MU), kooperačními partnery jsou Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno a Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Strategické partnery představují: Ředitelství silnic a dálnic ŘSD, Karlovarský, Liberecký KÚ a Sächsischen Landesamtes für Umwelt LfULG.

Stáhnout fotky .pdf 122 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info