13. 3. 2024

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity zavede změnu bakalářských zkoušek

V rámci žádosti o prodloužení akreditace studijních programů bakalářského stupně předložila Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (dále jen ECON MUNI) novou koncepci ukončení bakalářského studia. Jejím základním prvkem je nahrazení tradičních bakalářských prací novým formátem, tzv. závěrečným projektem. Tato změna byla dne 12. března schválena Radou pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Plánovaná změna reflektuje současnou praxi komisí státních závěrečných zkoušek, které jsou zaměřeny na praktickou aplikaci nabytých znalostí. Nová koncepce ukončení bakalářského studia také umožňuje kladení většího důrazu na praktické dovednosti a analytické myšlení studentů a do určité míry zohledňuje i pokrok v oblasti AI.

„Již delší dobu máme státní zkoušky postavené na diskusi bakalářské práce. Praxe ukázala, že pro tyto potřeby je vhodnější kratší, úžeji zaměřený text," uvedl děkan ECON MUNI Jiří Špalek.

„Předkládaný návrh čerpá inspiraci z osvědčených zahraničních postupů a je plně v intencích aktuální diskuse na českých ekonomických fakultách," přiblížila proděkanka pro studium Marie Hladká.

Z dlouhodobých diskusí na ekonomických fakultách v rámci ČR vyplývá právě nutnost klást větší důraz na schopnost aplikovat teoretické znalosti v reálných situacích, což přispěje k lepší připravenosti absolventů pro jejich budoucí profesní kariéru. Tyto kompetence budou při posuzování a hodnocení studentů bakalářského studia považovány za klíčové.

Konkrétně budou bakalářské práce nahrazeny novým formátem, tzv. závěrečným projektem. Závěrečný projekt bude mít podobu krátkého dokumentu, ve kterém studenti představí a analyzují situaci, navrhnou řešení, budou argumentovat a odůvodňovat svá rozhodnutí a doporučení. Nově také nebudou vyžadovány oponentské posudky. Státní závěrečné zkoušky již nebudou zahrnovat obhajobu bakalářské práce, ale diskusi a odbornou rozpravu nad závěrečným projektem. Tento projekt bude sloužit k ověření schopnosti studentů samostatně zpracovat a prezentovat konkrétní studii na téma odpovídající studovanému programu.

Potřeba změny formátu ukončení bakalářského studia spočívající v nahrazení bakalářských prací jiným konceptem má podporu Asociace děkanů ekonomických fakult, která byla jednomyslně vyjádřena v rámci setkání zástupců Asociace v první polovině října 2023. Navrhované kroky jsou v souladu s praxí renomovaných zahraničních škol a univerzit jako University of Oxford nebo Cambridge University.

Tato změna se poprvé dotkne studentů, kteří zahájili studium na ECON MUNI v akademickém roce 2023/2024.

Stáhnout článek .pdf 103 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info