3. 2. 2023

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k dění na Pedagogické fakultě MU

V uplynulých dnech byly publikovány velmi znepokojivé informace naznačující, že na Pedagogické fakultě MU docházelo ke zcela nevhodnému a neetickému chování a jednání ze strany několika pedagogů vůči některým studentkám této fakulty. Podle zatím dostupných informací se jednalo – či mohlo jednat – o dlouhodobější problém sahající až do roku 2013.

Jako rektor Masarykovy univerzity v prvé řadě musím oznámené chování a jednání důrazně a nekompromisně odsoudit. Považuji je za naprosto nepřípustné a nepřijatelné. A chci jasně – a to velmi jasně – říci, že podobné incidenty nebudou a nesmí být na jakékoliv součásti Masarykovy univerzity tolerovány.

Pokud jde o konkrétní případy na Pedagogické fakultě, tak uvedená podezření na nevhodné chování pedagogů byla již v rámci fakulty dříve prošetřována na základě oznámení z května 2022. Vedení Masarykovy univerzity se případem začalo zabývat bezprostředně po jeho uveřejnění. V návaznosti na to jsem bezodkladně nařídil jak interní prověření dosavadních postupů na Pedagogické fakultě v této věci, tak i prošetření konkrétních oznámených případů. Toto prověřování v současné době stále pokračuje; a rád bych všechny ujistil, že na jeho základě budou podniknuty další jasné kroky, které jednak povedou k tomu, aby se podobné situace již nemohly opakovat a aby rovněž byla – a to jasně a jednoznačně – vyvozena osobní odpovědnost. Současně jsem již také požádal o to, aby byly nezávisle prověřeny a posouzeny aktuální metodiky a postupy pro šetření a řešení podobných případů.

Jako rektor jsem byl nově nastupující děkankou Pedagogické fakulty ujištěn, že nové vedení fakulty se problémem velmi intenzivně zabývá a že jsou a budou realizována další nezbytná opatření a kroky.

Masarykova univerzita je organizací čítající deset fakult a dva vysokoškolské ústavy, na kterých studuje a pracuje takřka 40 tisíc lidí. Bohužel proto nikdy nelze předem vyloučit, že v instituci podobné velikosti bude docházet k individuálním pochybením nebo selháním. Jsem nicméně pevně přesvědčen, že naše univerzita jako celek velmi aktivně, dlouhodobě a systematicky pracuje na tom, aby naše akademická půda byla bezpečným, férovým a přátelským prostředím. Jako jedna z prvních vysokých škol v České republice jsme ve spolupráci se špičkovými profesionály v dané oblasti nastavili metodiku, jak v podobných případech postupovat, proškolili jsme specialisty a zavedli systém pro důvěryhodné hlášení a účinné řešení incidentů podobného typu. Paralelně jsme také připravili vše potřebné k ustavení institutu univerzitního ochránce práv (tzv. ombudsmana), což je pozice, na kterou již také bylo před několika týdny vypsáno výběrové řízení a která by měla na úrovni celé univerzity ujednotit metodické řízení ve všech oblastech ochrany práv.

Závěrem bych chtěl jasně říci, že jakékoliv důvodné podezření na chování a jednání podobného typu, jaké se objevilo na Pedagogické fakultě, bude na půdě Masarykovy univerzity důkladně prošetřeno, stejně jako další případná oznámení. V tomto smyslu chci také apelovat na všechny, kdo se s podobným nevhodným chováním případně setkali, aby se s důvěrou obrátili na odpovědné pracovníky či na vedení příslušné univerzitní součásti. Zároveň bych rád všechny ujistil, že budu důrazně trvat na tom, aby vždy byly řešeny a vyřešeny všechny případy podobného typu, a že budeme jak ze strany vedení univerzity, tak ze strany vedení fakult a dalších pracovišť nadále společně působit směrem k tomu, aby se všude tam, kde případně existují určité nevhodné stereotypy chování, začala měnit i obecná kultura jednání a komunikace.

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity

3. února 2023

Stáhnout článek .pdf 100 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info