12. 12. 2022

Sociologický tým na Masarykově univerzitě provedl studii vnímání migrace českou veřejností

Jakým způsobem vnímá česká veřejnost migraci a lidi, kteří k nám přicházejí žít z jiných zemí? Na tyto a další příbuzné otázky se snažil odpovědět výzkum sociologického týmu Masarykovy univerzity, jehož hlavním cílem bylo vysvětlit nárůst proti-migračních postojů v Česku, které se v naší společnosti objevily po roce 2015.

I když Česká republika nikdy nepatřila mezi hlavní cílová místa pro nově příchozí a v Evropě patří spíše k zemím s nízkým podílem cizinců tak proti-migrační postoje české veřejnosti měly v minulých letech stoupající tendenci a migrace se stala důležitou součástí politických debat.

„Zajímalo nás, co stojí za obavami z imaginárního třináctého migranta“, vysvětluje vedoucí výzkumného týmu docentka Bernadette Nadya Jaworsky v narážce na to, že Česko do roku 2017 přijalo pouze 12 přesídlených uprchlíků z celkového počtu 2691 v rámci přerozdělovacích kvót Evropské unie reagujících na tzv. migrační krizi. Američanka žijící v Brně a působící na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se tématu věnuje dlouhodobě, zpracovávala ho už ve své bakalářské i magisterské práci a také při doktorátu, který dělala na Yale.

Pod jejím vedením provedli výzkumníci v letech 2019–2022 celkem 80 hloubkových rozhovorů a skupinové rozhovory v pěti lokalitách, ve kterých například zjišťovali, co si lidé představí, když slyší termíny migrace, cizinec, migrant a uprchlík. Dále zjišťovali, odkud lidé získávají informace o migraci a jaké jsou jejich zkušenosti s lidmi ze zahraničí.

Schopnost se přizpůsobit a země původu hrají roli

I když Česko bývá na základě kvantitativních výzkumů veřejného mínění zařazováno mezi země se silnými anti-migračními postoji, kvalitativní výzkum odhalil, že realita vnímání migrace českou veřejností je mnohem vrstevnatější. Ochota tvrdě pracovat, mluvit česky, přizpůsobit se místním pravidlům a zvykům a nedávat příliš najevo svoji odlišnost, jsou důležitá kritéria, na jejichž základě lidé rozlišují mezi těmi, koho jsou ochotni v Česku a v místě svého bydliště přijmout nebo dokonce považovat za přínos, a těmi, koho přijmout nechtějí. Důležitou roli sehrávají také faktory jako země původu, barva kůže, pohlaví, či náboženské vyznání, které si lidé mají tendenci spojovat s konkrétními představami o pracovní výkonnosti, vztazích k ženám, nebo sklonům k násilnému jednání nově příchozích.

Důležitá terminologie

Významnou úlohu ve vnímání migrace českou veřejností sehrává i terminologie. Výzkum odhalil, že si lidé termín „migrant“ spojují především s obrazy invaze a touhou migrujících dostat se do států západní Evropy. Na druhé straně, o lidech, kteří se do Česka přistěhovali ze zahraničí, se spíše mluví jako o cizincích či Slovácích, Ukrajincích a Vietnamcích nežli o migrantech. „To, jaká slova používáme, když mluvíme o migrujících, zásadně ovlivňuje i to, jak jsou vnímáni, protože termíny jako migrant, cizinec nebo uprchlík vyvolávají u lidí různé představy osob lišících se barvou pleti, pohlavím, národností či motivacemi, ale i různé emoce a morální hodnocení,“ dodává Jaworsky.

Role médií

Výzkum dále odhalil, že zásadní roli při vytváření postojů hrají média, jelikož jsou pro lidi hlavním zdrojem informací o migraci. Česká veřejnost vnímá zobrazování migrace a migrujících v médiích především jako invazi mas, zejména mladých mužů tmavé pleti představující hrozbu pro Evropu a potažmo i pro Česko. I přesto, že mnozí účastníci výzkumu tento obraz migrace zpochybňovali a poukazovali na českou realitu, kde se žádné scénáře invaze nenaplnily, výzkum ukázal, že tento kulturní repertoár je dominantním zdrojem představ o migraci a migrantech v českém veřejném prostoru. Představy o negativních dopadech migrace a s tím spojených obav, vychází ve velké míře z toho, co média zprostředkovávají o migrujících a jejich soužití v zemích západní Evropy, přičemž Česko je vnímáno jako její součást skrze přináležitost ke křesťanské kulturní tradici a zároveň jako prostor, kterého se příchod „migrantů“ dosud příliš netýká. V médiích účastníci výzkumu postrádají především více pozitivních příběhů o migraci a informací o lidech, kteří se v Česku úspěšně usadili.

Regionální odlišnosti

Výzkum také ukázal, že je potřeba věnovat pozornost tomu, jak jsou lidé přicházející do Česka vnímáni lidmi v různých lokalitách. Lidé vyjadřují postoje k migraci nejen ve vztahu k národnímu prostoru Česka nebo nadnárodní Evropě, ale odvozují je také ze svých zkušeností z místa bydliště. Navzdory silné obecné rezervovanosti vůči příchozím z muslimských zemí jsou například v Teplicích – jedné z lokalit výzkumu – arabští lékaři oceňováni jako přínos pro místní komunitu a vnímáni jako součást lokální kosmopolitní tradice.

Výzkumníci vytvořili na základě analýzy rozhovorů tzv. hierarchii odlišnosti, která zobrazuje tendence ve vnímání vzdálenosti různých etnických skupin od pomyslného češství. Zatímco Slováci, Ukrajinci a Vietnamci jsou spíše vnímáni jako blízcí druzí či „skoro Češi“, Romové, Afričané a Arabové jsou vnímáni jako nejdále od pomyslného soudržného společenství tvořící český národ. Nicméně, právě hierarchie odlišnosti variuje podle lokálního kontextu v závislosti na místní historii a zkušenostech s migrací, což kvantitativní studie nedokážou odhalit.

Stáhnout článek .pdf 126 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info