Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou nově zapsaní studenti 1. ročníku prezenčního studia formálně přijímáni za členy akademické obce univerzity a jsou jim předávány imatrikulační listy. Imatrikulace se účastní akademičtí hodnostáři a imatrikulovaní studenti. Imatrikulace není veřejná a neúčastní se jí tedy žádní hosté.

Imatrikulace je bezplatná. Na některých fakultách MU je účast na imatrikulaci povinná.

Harmonogram imatrikulací