Imatrikulace a promoce

Všeobecné informace

Vnější podobu akademických tradic na Masarykově univerzitě představují akademické obřady, mezi něž patří imatrikulace a promoce.

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult.

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutech fakult.

Imatrikulace a promoce absolventů bakalářských studijních programů se konají za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promocí absolventů magisterských a doktorských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, dále děkan, promotor a příslušní pedelové. Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, pouze promující absolventi doktorských studijních programů a magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, mají černý talár.

Imatrikulace se konají převážně v univerzitní aule v budově Právnické fakulty MU (Veveří 70), promoce většinou v univerzitním kině Scala (Moravské nám. 3) nebo ve fakultních aulách.

Harmonogram imatrikulací a promocí pro rok 2020

Imatrikulace

Imatrikulace se z rozhodnutí vedení Masarykovy univerzity v podzimním semestru 2020 nekonají.

Promoce

S ohledem na vývoj epidemiologické situace se promoce v podzimním semestru 2020 nekonají. Pro přesné informace o konání promocí se informujte na studijním oddělení své fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info