Průvodce založením spolku/klubu

Založení spolku

Co je spolek?

Spolek je dobrovolné a samosprávné uskupení osob vedených společným zájmem. Podle občanského zákoníku je spolek korporací – zvláštním typem právnické osoby, jehož právní úpravu najdeme v §214-302 zákona č. 89/2012 Sb.


Výhody a nevýhody spolku

Výhodou spolku je právní subjektivita, což usnadňuje pozici pro vyjednávání s jinými právnickými osobami, úřady a dalšími subjekty (např. úřady měst, krajů atd.).

Nevýhodou je nutnost absolvovat administrativně-právní procesy spojené se založením a existencí spolku a plnit povinnosti, které jsou spolkům uloženy ve správní či ekonomické oblasti konkrétními zákony (např. zveřejňovat předepsané dokumenty v rejstříku spolků, vést účetnictví atd.). Za řádné plnění těchto povinností zodpovídá statutární orgán spolku, nikoli Masarykova univerzita.

Jak založit spolek

1. Založení spolku

Založení spolku

 • Založit spolek mohou nejméně 3 osoby (studenti MU) – zakladatelé. K založení spolku je nutné sepsat návrh stanov, které obsahují minimálně:

  a) Název a sídlo spolku (musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ či zkratku „z. s.“),
  Jaké zvolit sídlo spolku?
  b) účel spolku,
  c) práva a povinnosti členů vůči spolku,
  d) určení statutárního orgánu.
 • Zakladatelé uspořádají ustavující schůzi, na které schválí stanovy spolku a zvolí členy statutárního orgánu, případně projednají další záležitosti stanovené zákonem. Ze schůze pořídí zápis.

Vznik spolku

 • Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který provádí soud. Statutární zástupce spolku vyplní elektronický formulář Ministerstva spravedlnosti a podá jej včetně povinných příloh rejstříkovému soudu: Krajský soud v Brně, Husova 353/15, 601 95 Brno / podatelna@ksoud.brn.justice.cz.

  Povinné přílohy:

  a) stanovy spolku,
  b) čestné prohlášení člena statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu podle občanského zákoníku,
  c) zápis o průběhu ustavující schůze obsahující rozhodnutí o jmenování člena/ů statutárního orgánu a schválení stanov,
  d) listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, jde-li o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být úředně ověřen.
2. Nahlášení vzniku spolku

Po absolvování administrativně-právních procesů spojených se založením a vznikem spolku, je žádoucí nahlásit existenci nového spolku Platformě studentských spolků Masarykovy univerzity, která eviduje všechny spolky a kluby na univerzitě. Pro nahlášení spolku využijte výhradně formulář níže. Na základě odeslaných dat vám koordinátor spolkové činnosti založí na tomto webu profil nového spolku, jehož editaci budou mít oprávněné osoby následně ve své správě.

3. Uzavření spolupráce s univerzitou

Pro spolky je výhodné uzavřít oboustranně prospěšnou spolupráci s univerzitou. Uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci opravňuje spolek využívat společné prostory, které univerzita vyčlenila pro spolkovou činnost v budově na Komenského náměstí 2. S uzavřenou smlouvou má spolek rovněž možnost zapůjčení prezentačních systémů pro propagační účely jeho aktivit. K závazkům Masarykovy univerzity pak patří marketingová podpora a možnost finanční a materiální podpory činnosti spolku.  

Mgr. Simona Dimitrov

manažerka vnějších vztahů a marketingu

e‑mail:

Chci nahlásit vznik spolku

Založení klubu

Co je klub?

Klub je společenství členů akademické obce (nejčastěji studentů) fungující na neformální úrovni, které pěstuje a rozvíjí společné zájmy svých členů.


Výhody a nevýhody klubu

Klub nemusí absolvovat žádné složité právní procedury a nemá ve vztahu k úřadům žádné povinnosti. Výhodou klubu je vysoká míra funkční flexibility.

Na druhou stranu však tato forma s sebou nese určité nevýhody, např. horší pozici při jednání s autoritami či při žádostech o finanční podporu (zástupce klubu z právního hlediska vystupuje sám za sebe jako fyzická osoba-jednotlivec). Název klubu nesmí obsahovat slovo „spolek“.

Jak založit klub

1. Založení klubu

K založení a provozování klubu není nutné nic víc než např. ústní domluva.

2. Nahlášení vzniku klubu

Existenci nového klubu je žádoucí nahlásit Platformě studentských spolků Masarykovy univerzity, která eviduje všechny spolky a kluby na univerzitě. Pro nahlášení klubu využijte výhradně formulář níže. Na základě odeslaných dat vám koordinátor spolkové činnosti založí na tomto webu profil nového klubu, jehož editaci budou mít oprávněné osoby následně ve své správě.

3. Uzavření spolupráce s univerzitou

Pro klub je výhodné uzavřít oboustranně prospěšnou spolupráci s univerzitou. Uzavření Memoranda o spolupráci opravňuje klub využívat společné prostory, které univerzita vyčlenila pro spolkovou činnost v budově na Komenského náměstí 2. S uzavřenou smlouvou má klub rovněž možnost zapůjčení prezentačních systémů pro propagační účely jeho aktivit. K závazkům Masarykovy univerzity pak patří marketingová podpora a možnost finanční a materiální podpory činnosti klubu.

Mgr. Simona Dimitrov

manažerka vnějších vztahů a marketingu

e‑mail:

Chci nahlásit vznik klubu

Potřebujete poradit? Rádi vám pomůžeme.

Napište nám na koordinator@spolky.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info