Finanční podpora

Finanční podpora spolkové činnosti je na Masarykově univerzitě poskytována z univerzitní i fakultní úrovně. Nejčastěji se jedná o stipendijní programy na podporu studentských aktivit kulturního, edukativního či komunitního charakteru. 

Celouniverzitní stipendia

V rámci Masarykovy univerzity jsou v současné chvíli pouze dva programy, které umožňují financovat spolkové aktivity. Prvním je Stipendijní program rektora MU na podporu studentských aktivit, který vypisuje přímo MU, druhým programem je Grant TGM, který však nevypisuje Masarykova univerzita, ale Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (SAPMU).

Stipendijní program rektora MU

O stipendijním programu

Stipendijní program rektora je v současné době asi nejlepší možnost, jak může spolek či klub získat finanční prostředky pro svou činnost. Z tohoto stipendia nelze proplácet náklady na občerstvení a mzdu.

V případě posuzování žádostí o stipendia se schází stipendijní komise tvořená prorektorem pro vzdělání a kvalitu, prorektorkou pro záležitosti studentů a absolventů (doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.) a zástupcem Studentské komory AS MU, který však není členem žádného spolku, unie atd.

Ačkoliv by neměla žádost přesáhnout částku 40 000 Kč, není stanoven žádný horní limit v částce, o kterou můžete žádat. Nicméně se musí jednat o velmi zdařilý projekt, který výrazně přesahuje hranice univerzity.

Žádosti lze podávat třikrát, výjimečně čtyřikrát za rok. Formulář žádosti o přiznání stipendia rektora MU je k dispozici zde. Vyplněný formulář je nutné vložit do dokumentového serveru, do složky s příslušným názvem. Termíny pro sběr žádostí v roce 2023 jsou: 28. 2., 15. 5. a 16. 10., v případě potřeby bude otevřen mimořádný sběr na začátku prosince.

Opatření rektora ustanovující stipendium:

/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Opatreni_MU/OP15-18/

Dokumentový server s žádostmi z minulých let a s podklady pro studenty:

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/stud/stipendia/stipendijni_program_aktivity_studentu_od_1_1_2019/

Grant TGM

Odpovědná osoba

JUDr. Danuše Spáčilová

předsedkyně spolku

telefon: 737 679 487
e‑mail:

O Grantu TGM

Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě. Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, soutěže, koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, publikace, výzkumné projekty a další. 

Granty TGM se udělují ve výši 4 000–⁠20 000 Kč na projekt. Finanční prostředky pochází ze členských příspěvků členů SAPMU a darů absolventů a přátel Masarykovy univerzity.

Podmínky grantů TGM:
- projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM
- projekt realizují studenti Masarykovy univerzity (účast dalších řešitelů není vyloučena)
- projekt má pozitivní společenský dopad
- projekt má jasně formulované cíle a výstupy, přiměřený a hospodárný rozpočet
- projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram
- projekt je předkládán hlavním řešitelem, který musí být studentem MU
- hlavní řešitel je příjemcem grantu TGM a nese plnou odpovědnost za projekt po celou dobu jeho realizace, komunikuje všechny aktivity a změny a podává závěrečnou zprávu (vyjma vážné nemoci či úmrtí není možné změnit hlavního řešitele)

SAPMU chce podpořit projekty, které zejména:
- originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti,
- přinášejí nová řešení a nové trendy ve vzdělávání,
- kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů,
- aktivizují společnost, podporují dobrovolnictví, aktivní občanství a zájem o veřejné dění,
- pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti,
- rozvíjí mezikulturní, mezigenerační, mezioborový a mezináboženský dialog a spolupráci,
- mají potenciál pro dlouhodobé působení na společnost,
- reprezentují Masarykovu univerzitu.

Aktuální výzva

Archiv

Fakultní stipendijní programy

V současné době mají na MU stipendijní program na podporu spolkových aktivit pouze čtyři fakulty, k nimž patří Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta sociálních studií. Na každé z těchto fakult jsou programy řešeny různým způsobem.

Právnická fakulta

Odpovědná osoba

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

proděkanka pro Mgr. studijní program Právnické fakulty

telefon: 549 49 4651
e‑mail:

O stipendijním programu

Rozpočet programu na celý rok je 100 000 Kč, přičemž tato částka se dá ještě teoreticky navýšit. Z programu lze čerpat na různé komunitní akce, studentské časopisy apod. Podmínkou čerpání stipendijního programu je, že spolek musí mít minimálně 30 členů. 

Opatření děkana, které ustanovuje vznik stipendia:

/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_dekana_c._8-2019__SP_na_podporu_studentskych_spolk._a_jinych_aktivit.pdf

Filozofická fakulta

Odpovědná osoba

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

proděkanka pro studium učitelských programů a celoživotní vzdělávání Filozofické fakulty

telefon: 549 49 3338
e‑mail:

O přidělení stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU. V případě dotazů ohledně stipendií napište na e-mail: spolkovastipendia@phil.muni.cz.

O stipendijním programu

Stipendijní program na Filozofické fakultě (celým názvem Stipendijní program pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů) je již dlouhou dobu zaběhnutý stipendijní program, který pomohl uspořádat již mnoho studentských akcí.

Čerpat z tohoto stipendijního programu mohou pouze studenti FF, ale není vůbec žádný problém při mezioborové spolupráci.

Finanční dotace tohoto stipendijního programu je velice štědrá. Na rok je vyčleněna částka 400 000 Kč, jež je rozdělena poměrně mezi oba semestry, pokud se v prvním semestru celá částka nevyčerpá, převádí se do semestru následujícího.

Spolek nebo jednotlivec může žádat maximálně o 50 000 Kč. Nicméně standardně se žádá o částky kolem 10 000 až 15 000 Kč. Výjimkou nejsou ani částky kolem pár stovek.

Z tohoto stipendijního programu lze proplatit věci jako je banner, doprava a ubytování zahraničních hostů, cestovní náklady na exkurzi atd. Nelze proplácet technické vybavení a platby třetím stranám (třeba catering), nákup surovin však možný je.

Za účelem posuzování žádostí je ze studentů FF každý rok zvolena stipendijní komise o pěti členech, která následně žádosti posuzuje. Na činnost komise dohlíží proděkan.

Sběr žádostí pro stipendijní podporu bude vyhlášen na únor a září (2022).

Opatření děkana, které ustanovuje vznik stipendia:

https://is.muni.cz/auth/do/phil/uredni_deska/predpisyFFMU/opatreni/Opatreni_stipendijni_program_spolky_a_dalsi_studenstska_cinnost_SIGN.pdf

Dokumentový server se všemi podklady:

https://is.muni.cz/auth/do/phil/STSP/

Facebooková stránka Stipendijní komise:

https://www.facebook.com/SKFFMU 

Pedagogická fakulta

Odpovědná osoba

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc.

proděkanka pro kvalitu a záležitosti studujících a absolventů Pedagogické fakulty

telefon: 549 49 5304
e‑mail:

O stipendijním programu

Stipendium určené pouze pro studenty Pdf MU schvaluje proděkanka na návrh Komise pro podporu studentských aktivit Studentské komory AS PdF MU. Spolek může žádat maximálně o 20 000 Kč.

Žádost o stipendium podává studující s dokladem o odborné garanci předsedovi Studentské komory AS PdF MU nejméně 8 týdnů před konáním akce, což je oproti ostatním programům výhoda, protože se dá žádat i v průběhu semestru.

Stejně tak jako u předchozích programů jsou prostředky z tohoto stipendia vyčleněny k financování společenských akcí, studentských časopisů atd.

Opatření děkana, které ustanovuje vznik stipendia:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/opdek/Prehled_stipendijnich_programu_Pedagogicke_fakulty_Masarykovy_univerzity.pdf

Dokumentový server se všemi podklady:

https://www.ped.muni.cz/student/stipendijni-programy#d

Fakulta sociálních studií

Odpovědná osoba

není stanovena
e‑mail:

Stipendium přiznává děkan, na návrh SKAS FSS MU, která má jako svůj poradní orgán stipendijní komisi.

O stipendijním programu

Stipendijní program je určen k financování diskusí, přednášek, výstav, divadelních představení, vydávání časopisů atd.

Tento stipendijní fond nemá stanovenou pevnou částku pro rozdělení. V minulých několika semestrech se však rozdělovala částka mezi 100 000 až 150 000 Kč.

O stipendijní podporu mohou žádat pouze studenti FSS, a to ve dvou kolech. Termíny pro podávání návrhů jsou stanoveny na 15. 3. a 15. 10. 

Opatření děkana, které ustanovuje vznik stipendia:

https://is.muni.cz/auth/do/fss/uredni_deska/60439879/Opatreni__FSS_c.2_2020_Soupis_stip._programu__2020.pdf

Dokumentový server se všemi podklady:

https://is.muni.cz/auth/do/fss/uredni_deska/60439879/

Stipendia na ostatních fakultách

Na ostatních fakultách neexistují stipendia určená přímo na podporu spolkových aktivit, existují však stipendia, která jsou zaměřena tak, že je z nich možné čerpat na různé spolkové či kulturní aktivity. Tato stipendia jsou ovšem primárně určena jako odměny za aktivitu pro jednotlivé studenty. Také je vždy třeba zvážit možnosti i přímé domluvy s vedením fakulty, katedry či ústavu.

Lékařská fakulta

Název stipendia

Stipendijní program pro studenty reprezentující LF

Odpovědná osoba

Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy Masarykovy univerzity

telefon: 549 49 1043
e‑mail:
Přírodovědecká fakulta

Název stipendia

Stipendijní program na podporu aktivit souvisejících se studiem

Odpovědná osoba

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty
předseda Rady vysokých škol

telefon: 549 49 4827
e‑mail:

Na Přírodovědecké fakultě mají tento druh stipendií v gesci studijní oddělení v případě studentů bakalářského a magisterského stupně studia, a oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy pro doktorské studium. Při pořádání spolkových akcí je možné kontaktovat přímo děkana fakulty.

Opatření děkana, které ustanovuje vznik stipendia:

https://is.muni.cz/auth/do/sci/normy/OP/OD1907/OD_7_2019_CZ_Podminky_stipendijnich_programu_SCI_MU.pdf

Ekonomicko-správní fakulta

Název stipendia

Stipendium za významnou reprezentaci fakulty

Odpovědná osoba

Ing. Marie Hladká, Ph.D.

proděkanka pro prezenční studium Ekonomicko-správní fakulty

telefon: 549 49 8232
e‑mail:
Fakulta informatiky

Název stipendia

Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů

Odpovědná osoba

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
telefon: 549 49 4752
e‑mail:

Název stipendia

Stipendijní program na podporu aktivit souvisejících se studiem

Odpovědná osoba

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
telefon: 549 49 3775
e‑mail:

Opatření děkana, které ustanovuje vznik stipendií:

/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf

Fakulta sportovních studií

Název stipendia

Tvůrčí stipendium

Odpovědná osoba

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

proděkan pro studium Fakulty sportovních studií

telefon: 549 49 3692
e‑mail:

  Marketingová podpora

Marketingová podpora nabízená Odborem komunikace a vnějších vztahů RMU je primárně určena na podporu spolkových aktivit pro (univerzitní) veřejnost. Podpora je namířena na pomoc s propagací a medializací spolkových eventů a projektů. 

Prezentační podpora

Prezentační podpora spolkové činnosti představuje pomoc s prezentací vašeho spolku či klubu během konání eventu. Vyberte si ten správný prezentační systém ve vizuálním stylu Masarykovy univerzity – zapůjčení je zdarma.

Prohlédnout katalog

Jak postupovat při zapůjčení předmětů?

Žádost o zapůjčení předmětů z katalogu

  1. Předměty z katalogu prezentačních systémů si může zapůjčit jakýkoli spolek či klub, který má s RMU uzavřenou smlouvu či memorandum o spolupráci.
  2. Pro zamluvení vybraných předmětů je nutné kontaktovat OVVM RMU nejméně týden před konáním akce, na kterou jsou zapůjčované předměty určeny.
  3. Svou žádost o zapůjčení zadejte do rezervačního systému na adrese: http://muni.cz/go/zapujcka. Dáme vám obratem vědět, zda jsou vámi vybrané předměty pro požadovaný termín k dispozici.
  4. Začátek zápůjčky předmětů může být stanoven maximálně na dva pracovní dny před konáním akce. Konec zápůjčky může být stanoven na maximálně tři dny po ukončení akce.
  5. Zapůjčení předmětů z katalogu bez předchozí domluvy a potvrzení zápůjčky není možné.

Mediální podpora

Mediální podpora spolkové činnosti nabízí významnou formu pomoci pro propagaci eventů a dalších aktivit studentských spolků a klubů. Mezi nabízené nástroje patří zejména newsletter, jehož prostřednictvím Masarykovy univerzita sdílí se svými zaměstnanci a studenty zajímavé informace. O vašich aktivitách můžete informovat také v tištěném Magazínu M, na webových stránkách nebo na sociálních sítích Masarykovy univerzity.

Pořádáte-li zajímavou akci nebo se účastníte dlouhodobější iniciativy s celospolečenským přesahem a rádi byste o své činnosti dali více vědět, obraťte se na Oddělení vnějších vztahů a marketingu RMU nejpozději týden před akcí:

Mgr. Simona Dimitrov
dimitrov.s@rect.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info