Politologie

Mocenské vztahy, zájmy, hodnoty, hierarchie, konflikty a řád pod drobnohledem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

Doktorské studium politologie na FSS MU je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti politologie a bezpečnostních studií. Je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzu a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na volební studia, zkoumání aktuálních vývojových trendů v politické teorii a v metodologii politologie a na politický marketing. Z hlediska bezpečnostní tematiky je studium zaměřeno na politický extremismus a terorismus, organizovaný zločin, kybernetickou bezpečnost a další soudobé bezpečnostní fenomény.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. V rámci specializace BSS mohou studující absolvovat povinně volitelný předmět, jehož náplní je stáž u zaměstnavatele zabývajícího se bezpečnostní tematikou.

Chcete vědět víc?

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

http://polit.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia politologie na FSS MU získají kvalifikaci umožňující jim uplatnit se (1.) jako badatelé realizující základní politologický či bezpečnostní výzkum, (2.) jako vědecko-pedagogičtí pracovníci a (3.) jako experti a analytici s příslušným tematickým zaměřením.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2021
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2022
Termín přijímací zkoušky: 3. února 2022
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty


Podrobné informace: https://is.muni.cz/do/fss/SO/PHD/prijimaci_rizeni/podminky_prijimaciho_rizeni/podminky_prijimaciho_rizeni_2022.pdf
Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, na konci každého semestru. Má komisionální podobu, u jednoho uchazeče trvá přibližně 20 minut. Komise je sestavena minimálně z pěti členů oborové rady. Komise ve svém doporučení o přijetí či nepřijetí zohledňuje zejména projekt disertační práce, jeho konceptuální, teoretické, metodologické a datové charakteristiky (důraz je přitom kladen jednak na excelenci a originalitu, jednak na proveditelnost a realističnost badatelského záměru), a na vztah k již realizovaným výzkumným projektům a badatelským prioritám pracoviště. Co se týče témat disertací, na webu katedry a v IS MU je zveřejňován průběžně aktualizovaný seznam možných témat s příslušnými školitelskými garancemi (typicky se jedná o témata svázaná s aktuálně realizovanými výzkumnými projekty na oboru), akceptovány jsou ovšem i individuálně formulované náměty. Preferována je předchozí domluva na tématu s konkrétním školitelem. Dále komise bere v potaz CV uchazeče/ky studia, jeho/její dosavadní zkušenost s publikačními aktivitami, a také možnost začlenění do již realizovaných badatelských projektů pracoviště, tedy vlastně soulad s cíli studia a absolventským profilem. Doporučení k přijetí či nepřijetí je uchazečům sdělováno bezprostředně po přijímacím pohovoru a je jim odpovídajícím způsobem ústně objasněno.
Důležité informace: http://polit.fss.muni.cz/

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Politologie? Zeptejte se na program-23202@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info