Psychologie

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Obecná psychologie, Pedagogická psychologie, Psychologie práce, Sociální psychologie nebo Vývojová psychologie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2022.

Co se naučíte

Doktorský program psychologie připravuje výzkumníky a vědecké pracovníky v oblasti psychologie, se zaměřením (specializací) na sociální, vývojovou, obecnou a pedagogickou psychologii a psychologii práce. Důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplínách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoretickými přístupy, osvojí si kritický pohled na teoretické koncepty i na empirické výzkumy, seznámí se s metodami analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Vypěstují si schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou psychologickou reflexi a současně i schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární.

„Psychologický výzkum jako cesta k porozumění.“

Praxe

Povinnou součástí studia a určitou formou praxe je tříměsíční zahraniční pobyt na akademickém pracovišti nebo na pracovišti, které se zabývá aplikovaným výzkumem. Další povinnou praxí je participace na výuce studentů psychologie a na výzkumných projektech katedry a dalších školících akademických pracovišť.

Chcete vědět víc?

http://psych.fss.muni.cz/node/249

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou získanou kvalifikaci výzkumníka uplatnit na akademických pracovištích a ve výzkumných ústavech. Absolvování doktorského studia psychologie samo o sobě však není odbornou kvalifikací pro výkon profese psychologa, nenahrazuje v tomto smyslu nutnost absolvování magisterského studia psychologie.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2022
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2023
Termín přijímací zkoušky: 2. února 2023
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky


Podrobné informace

 • Ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být akceptován absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou činnost v psychologii, resp. na výzkum, který je na pomezí psychologie a dalšího vědního oboru).
 • Uchazeč o studium v doktorském studijním programu psychologie předloží teze projektu své zamýšlené disertační doktorské práce. Projekt má tematicky navazovat na některé z výzkumných témat, které se řeší na pracovištích, na kterých školení doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU a Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.). Proto je nutné, aby uchazeč/uchazečka konzultoval/konzultovala svůj návrh tématu disertace s odborníkem (potenciálním školitelem, konzultantem či předsedou oborové rady) z uvedených školících pracovišť.
 • U přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat úroveň znalostí soudobé teorie, metodologie a předmětné vědomosti a dovednosti zvolené specializace studijního programu.
 • Součástí přijímacího pohovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni.
 • Uchazeč prokazuje u přijímacího pohovoru také adekvátní znalost angličtiny. Může být vyzván, aby popsal projekt své disertační práce v angličtině a aby odpověděl na případné dotazy.

Přijímací řízení se realizuje typicky formou ústní rozpravy nad předloženým projektem, jejíž součástí je i posouzení motivace uchazeče a jeho základních znalostí v oblasti, jíž hodlá věnovat svůj výzkum. V případě uchazečů ze zahraničí, kde není možné realizovat přijímací pohovor osobně, rozhoduje komise na základě písemných podkladů, případně může provést rozhovor za použití služby Skype. V rámci přijímacího řízení je výkon uchazeče bodován, přičemž maximálně může být dosaženo 100 bodů. Pro přijetí je stanovena hranice 60 bodů. 40 procent z bodového výkonu tvoří hodnocení podaného projektu disertační práce, který je povinnou přílohou přihlášky. Toto hodnocení zahrnuje tematické vymezení výzkumu, posouzení jeho relevance, jeho teoretické ukotvení, formulaci výzkumných otázek či hypotéz a jejich operacionalizace. Do hodnocení je započítána i rozprava o projektu, respektive schopnosti uchazeče adekvátně reagovat na položené otázky a vznesené připomínky. Zbylou část hodnocení pak tvoří posouzení motivace, jazykových a jiných odborných znalostí potřebných pro doktorské studium. Bodové hodnocení přijímací zkoušky je uchazečům, kteří se dostaví k osobnímu pohovoru, sdělováno komisí po vykonání zkoušky včetně vysvětlení, proč byl výkon uchazeče ohodnocen konkrétním počtem bodů.
Tematické okruhy:
Obecná psychologie
Zahrnuje nejen tradiční témata kognitivní psychologie, psychologie emocí, motivace a jednání, ale i psychologii osobnosti, metodologické otázky psychologie a psychodiagnostiku, dějiny psychologie, a témata na pomezí psychologie a dalších vědních oborů (filozofie, etiky, matematika, biologie, neurověd, a dalších oborů). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z obecné psychologie, se týkají především psychodiagnostických metod, metodologie psychologického výzkumu, aplikace statistickým metod v psychologickém výzkumu, kvalitativní analýzy psychologických dat, psychologickému pohledu na osobnost, na úlohu kognitivních procesů, motivace a emocí v procesu seberegulace. Všechna možná témata disertační práce z obecné psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedou oborové komise této specializace prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D., případně s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Pedagogická psychologie
Zahrnuje výzkumná témata, které se týkají psychologických aspektů výchovy a vzdělávaní dětí, dospívajících i dospělých, osobnosti žáka a studenta, učitele a vychovatele. Specifická pozornost je věnována výzkumným tématům, které se týkají talentu a nadání, jejich diagnostice a rozvíjení. Dalším výzkumným tématem jsou psychické a sociální problémy a obtíže, které provázejí vzdělání a výchovu dětí a dospívajících. Tato a další možná témata disertační práce z pedagogické psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedkyní oborové komise této specializace, doc. PhDr. Šárkou Portešovou, Ph.D., případně s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Psychologie práce
Zahrnuje výzkumná témata, které se týkají výběrového procesu na různé pracovní pozice, metody assessment centra; diagnostiky výkonových a osobnostních charakteristik osobnosti v kontextu personálních výběrů; hodnocení pracovní výkonnosti a její změny; dále pracovní motivace, pracovních týmů a budování týmů; postojů a chování lidí v organizacích, psychologických aspektů vedoucích (leadershipu) pracovních týmů/organizací. Tato a další možná témata disertační práce z psychologie práce mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedou oborové komise této specializace, doc. PhDr. Martinem Vaculíkem, Ph.D.
Sociální psychologie
Zahrnuje problematiku interpersonální percepce a kognice, sebepojetí, sebehodnocení a seberegulace v sociálním kontextu, interpretace sociální zkušenosti, sociálních determinant utváření osobnosti, téma sociální identity, osobních i skupinových postojů a hodnot, stereotypů a meziskupinového chování. Rovněž témata, která se týkají vztahu člověka ke společnosti a společenským tématům (např. občanská a politická participace). Dále jde o problematiku interpersonálních vztahů v nejrůznějších kontextech a souvislostech (partnerské vztahy, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy, pracovní vztahy atd). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce, se týkají psychologických aspektů občanské a politické participace, utváření vztahu k demokracii, důvěry ve druhé lidi a instituce, tématu občanské, národní a evropské identity, tolerance vůči jiným sociálním skupinám či pocit vlastního vlivu na společenské dění. Další oblast výzkumu a možných témat se dotýká psychologie médií a používání informačních technologií (u dětí, dospívajících, seniorů), včetně problematických zkušeností s online vztahy, online komunikací, kyberšikanou, online agresí, behaviorální závislostmi a excesivním používáním internetu. Tato a další možná témata disertační práce ze sociální psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Vývojová psychologie
Zahrnuje témata celoživotního utváření osobnosti, resp. psychického vývoje v jednotlivých etapách (obdobích) života. Zaměřuje se na souvislosti mezi biologickými, psychologickými a sociálními aspekty vývoje osobnosti, rovněž na problematiku vývojové psychopatologie. Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z vývojové psychologie, se týkají výzkumu citové vazby (attachment), výzkumu rodiny a rodinného prostředí dítěte, adolescenta či mladého dospělého. Další oblast výzkumu se zaměřuje na psychosociální vývoj vztahů v adolescenci a přechod z adolescence do dospělosti. Témata disertace se také mohou týkat metodologie výzkumu ve vývojové psychologii, především možnosti zpracování longitudinálních dat. Další možná témata disertační práce z vývojové psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s garantem programu prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc. Tato a další možná témata disertační práce z vývojové psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedkyní oborové komise této specializace, doc. Mgr. Lenkou Lacinovou, Ph.D., případně s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Důležité informace: https://psych.fss.muni.cz/uchazeci/phdstudium

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 40 bodů
 • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 30 bodů
 • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 10 bodů
 • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 20 bodů

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
 • Akademie věd ČR
 • Psychologický ústav AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se na program-23336@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info