Farmakologie

"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná." J.A. Komenský

Co se naučíte

Studijní program má za cíl připravit samostatně pracujícího farmakologa v oblasti experimentálního, translačního, reversně translačního nebo aplikovaného klinického výzkumu, popř. samostatně pracujícího akademického pracovníka, který uplatní své znalosti a zkušenosti i ve výuce oboru.

Výsledky disertační práce absolvent publikuje v excerpovaných časopisech a prezentuje na odborných fórech.

Vstupní požadavky uchazeče:

Ukončené magisterské vzdělání všeobecného, zubního nebo veterinárního lékařství nebo farmacie nebo biologických, biochemických, chemických či matematických oborů nebo psychologie (absolventi nelékařských oborů mají povinnost doplňujícího studia zakončeného zkouškou z patologické fyziologie člověka).

Praxe

Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje s experimentálními zvířaty nebo jinými vhodnými laboratorními metodami, popř. jinými výzkumnými metodami pod dohledem školitele, dále pak samostatně.

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

Chcete vědět víc?

http://www.med.muni.cz/index.php?change=cs&id=162

Do 1 roku od přijetí do DSP ve spolupráci se školitelem student prezentuje oborové radě (OR) a ostatním studentům a akademickým pracovníkům Farmakologického ústavu svůj projekt - teze dizertační práce. OR poté s doktorandem prodiskutuje teze a způsob řešení projektu, popř. navrhuje změny v metodice řešení projektu.

V průběhu studia bude doktorand referovat dílčí výsledky své disertační práce formou sdělení na domácích i I zahraničních konferencích (bude za tím účelem předkládat žádosti o udělení finančních podpor na LF nebo dle jiných dostupných nabídek).

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

Do 2 let od přijetí do DSP předloží student školiteli a OR rukopis vlastního článku (může být i přehledový), který odešle k publikaci do odborného periodika (recenzované, minimálně české/slovenské odborné periodikum).

Nejpozději ve 4. roce studia bude OR od studenta DSP požadovat předložení experimentálních výsledků k publikaci v časopise s IF.

K obhajobě budou OR doporučeny pouze práce, u nichž byly výsledky vlastního originálního výzkumu publikovány nebo přijaty k publikaci v odborném periodiku s IF, přičemž student DSP byl nejméně 1x prvním autorem tohoto originálního článku.

V případě, že student nedodrží v přibližném časovém horizontu výše nastavená pravidla, OR navrhne po diskusi se školitelem ukončení studia DSP.

Příprava a úspěšná obhajoba disertační práce v posledním roce studia.

Výukové povinnosti v rámci předmětu Farmakologie vyučované u jednotlivých studijních směrů na LF MU (ve shodě se studijním řádem LF MU).

Požadavky pro státní doktorskou zkoušku z Farmakologie:

Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.

Uplatnění absolventů

Nachází uplatnění v základním i klinickém výzkumu v akademických pozicích i v komerční oblasti. Dále se uplatňuje v dalších oblastech biomediciny, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

Absolvent je schopný samostatné tvůrčí a vědecké práce, je schopný podat samostatně žádost o grant na národní, případně i mezinárodní úrovni, publikovat v odborném zahraničním impaktovaném periodiku, přednést výsledky své práce na mezinárodní konferenci.

Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, rovněž může najít uplatnění na různých pozicích (především výzkumných, vývojových, jako odborný konzultant) ve farmaceutickém průmyslu a v oblasti regulace léčiv a klinického hodnocení léčiv.

Absolvent se specializací ve farmaceutické medicíně najde uplatnění v oblastech výzkumu a vývoje léčiv na akademické půdě i ve farmaceutickém průmyslu, v rámci práce v regulačních úřadech (SÚKL, Evropská léková agentura), ve zdravotnických zařízeních v oblastech klinického hodnocení léčiv, klinické farmakologie a klinické farmacie, případně v dalších oblastech biomedicíny ve výzkumných, vývojových nebo konzultantských pozicích. Absolvent může najít uplatnění i jako akademický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, kde může uplatnit svoje zkušenosti a schopnosti nabyté v průběhu studia.

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info