Klasická filologie

Cesta k pramenům naší civilizace.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: podzim 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2022

Co se naučíte

Studijní program klasická filologie připravuje studenty na samostatnou tvůrčí vědeckou práci z oblasti starořecké a klasické latinské filologie. Prohlubuje teoretické a metodologické znalosti a schopnosti vědecky pracovat, učí samostatné odborné práci. Klasická filologie jakožto samostatná disciplína, zkoumá, interpretuje, kriticky analyzuje a zasazuje do širšího literárně historického kontextu antické písemné prameny klasické řečtiny a latiny. Zároveň slouží také jako pomocná disciplína pro řadu vědních oborů, které se zabývají antickým starověkem (tj. filozofie, teologie, archeologie, dějiny umění, právo, dějiny vědy, sociologie a religionistika). Absolventi získávají přehled o celé rozsáhlé disciplíně a specializují se podle zvoleného jazyka (stará řečtina, klasická latina) na lingvistické nebo literární bádání podle konkrétního tématu své disertační práce.

Praxe

Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, během které absolvent získá nové znalosti a dovednosti, zahraniční zkušenosti a kontakty. Ve výjimečných a odůvodněných případech může školitel rozhodnout o náhradním řešení této povinnosti.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia klasické filologie disponuje rozsáhlými znalostmi z oblasti antického starověku a je specializován na klasický řecký nebo latinský jazyk a literaturu v souladu s tématem své práce. Je schopen vyspělé samostatné interpretace originálních textů. Má hlubokou znalost předmětu své specializace a je vybaven/a teoretickými vědeckými a metodologickými dovednostmi, které uplatňuje při samostatné a tvůrčí vědecké práci. Ovládá aktivně dva živé světové jazyky. Získaná teoretická i metodologická výbava mu poskytuje předpoklady pro interdisciplinární bádání i mezinárodní spolupráci. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, na univerzitách, v knihovnách a muzeích, v nakladatelstvích, ale i v dalších kulturních a mediálních oblastech, nebo jako překladatel. Mimo akademickou sféru mohou absolventi také vyučovat zvl. latinský jazyk na středních a vysokých školách, pokud mají také náležité pedagogické vzdělání.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2022.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2022.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce (téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem).
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. 2022. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem dizertační práce.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Klasická filologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info