Mezinárodní vztahy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Jádro studijního programu Mezinárodní vztahy je obsaženo v osmi povinných předmětech, které ztělesňují zaměření Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na mezinárodní bezpečnost a mezinárodní politickou ekonomii.

Jsou jimi následující kurzy: Mezinárodní politická ekonomie, Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích, Strategická studia a bezpečnost, Geopolitika: teorie a reálie, Mezinárodní instituce, Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie, Kvalitativní metody mezinárodních vztahů a Úvod do kvantitativních metod.

Program klade značný důraz na rozvoj kompetencí v cizích jazycích, zejména v angličtině. K výuce povinně volitelných předmětů jsou každoročně zváni odborníci ze zahraničí. Na katedře pravidelně působí dva až tři zahraniční hostující profesoři za semestr. Studující mají také možnost rozvíjet svoje jazykové kompetence v jazyce francouzském, německém, ruském a španělském absolvováním kurzů poskytovaných Centrem jazykového vzdělávání naší univerzity.

Studentkám a studentům je otevřena bohatá nabídka možností studovat v zahraničí, zejména v rámci programu Erasmus+. Důraz na e-learning umožňuje kvalitní individuální přípravu a zároveň zajišťuje rychlou a efektivní komunikaci mezi studujícími a vyučujícími. Zájemci se také mohou zapojit do výzkumných projektů na katedře formou specifického výzkumu.

Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat připraví naše absolventy ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Zároveň zvýší jejich šance jak na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás mezinárodní politika?
 • Učíte se rádi cizí jazyky?
 • Chcete pracovat v mezinárodním týmu?
 • Láká vás prožít část studia v zahraničí?
 • Uvažujete o práci v diplomacii, mezinárodních organizacích, neziskovém sektoru, státní správě nebo korporátní sféře?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a podejte si přihlášku!

Předchozí bakalářské studium politologie, mezinárodních vztahů nebo evropských studií je vítáno, avšak není nezbytnou podmínkou pro studium mezinárodních vztahů na magisterském stupni.

„PEACE THROUGH STRENGTH.“

Praxe

Praktické stáže jsou na katedře vnímány jako zásadní prostředek pro získávání nových poznatků, dovedností a zkušeností. Zároveň jsou stáže vynikající příležitostí pro ověřování a aplikaci vědomostí a dovedností získaných v dosavadním studiu. Jsou proto všestranně podporovány způsobem organizace studia a studující za ně získávají adekvátní množství ECTS. Zahraniční pracovní pobyty mohou studentky a studenti realizovat především ve státech Evropské unie.

Katedra soustavně rozšiřuje existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů. Dosavadní síť partnerů dobře pokrývá klíčové mezinárodní organizace, ústřední orgány státní správy, ministerstva a soukromý sektor v oblasti energetiky.

Chcete vědět víc?

Více informací na http://mve.fss.muni.cz/

Infosheet o programu ke stažení: https://mve.fss.muni.cz/media/3221328/infosheet-web_1.jpg

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v řadě zajímavých a náročných profesních oblastí, hlavně však ve státní správě, v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v neziskové sféře, v aparátu politických stran, v novinářské profesi, v projektovém managementu ve vztahu k EU a na půdě mezinárodních institucí.

Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní společnosti. Absolvování praktických stáží velmi zvyšuje šanci na atraktivní pracovní pozici po skončení vysoké školy.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je jednokolová a spočívá ve strukturovaném hodnocení povinných materiálů, které je třeba nahrát do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024, a písemného testu. V případě povinných materiálů se jedná o:

 1. Motivační dopis (V rozsahu 600 – 800 slov, měl by obsahovat informace: Jaká je vaše motivace ke studiu programu a co si od studia slibujete? Jaké jsou vaše profesní plány po jeho případném absolvování. Co od programu v tomto ohledu očekáváte? Co vás předurčuje ke studiu programu, jaké nadstandardní zkušenosti, dovednosti a kvality z vás činí kvalifikovaného uchazeče pro studium na FSS (například minulé praxe atd.) a jaký bude Váš přínos pro FSS?
 2. Strukturovaný životopis
 3. Transkript předmětů (absolvovaných na bakalářském stupni studia včetně hodnocení), dle průměru: 1-1.49 - 20 bodů, 1,5-1.99 - 15 bodů, 2-2.49 - 10 bodů 2,5-2.99 - 5 bodů, 3 a méně - 0 bodů.
 4. Bakalářská práce, bodové hodnocení v rozsahu A - 20, B - 15, C - 10, D - 5 E - 0 bodů. (Postačuje i neobhájená práce, či její pracovní verze, pokud ještě nedošlo k jejímu odevzdání, u neobhájených prací komise navrhne bodové hodnocení v rozsahu 20, 15, 10, 5 nebo 0 bodů)

Písemná přijímací zkouška se koná v červnu 2024.

Požadavky pro přijímací zkoušku: Problematika mezinárodních vztahů na úrovni bakalářského stupně programu Mezinárodní vztahy na FSS MU.

Písemná zkouška (60 minut) se zaměří na prověření znalostí dějin mezinárodní politiky v letech 1648-2014, teorií mezinárodních vztahů a české zahraniční politiky.

Spočívá ve třech otevřených otázkách hodnocených 0-20 bodů.

Je vhodné proto studium doporučené literatury rozvrhnout tak, aby zvolené texty pokrývaly tyto témata. Jinými slovy je nutné si z doporučené literatury vybrat vhodnou kombinaci textů!

Kritéria hodnocení

 • Za písemný test je možné získat max. 60 bodů
 • Za transkript předmětů je možné získat max. 20 bodů
 • Za bakalářskou práci je možné získat max. 20 bodů

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky tedy činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Doporučená literatura

 • Barša, Pavel (2007): Síla a rozum: Spor realismu a idealismu v moderním politickém myšlení. Praha: Filosofia.
 • Drulák, Petr (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Hollis, Martin, Smith, Steve (2000): Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno.
 • Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (2009): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Kissinger, Henry A. (1999): Umění diplomacie. Praha: Prostor.
 • Kořan, Michal (2013): Česká zahraniční politika. Brno: Muni Press.
 • Pavel Pšeja (ed.), Petr Suchý (ed.), Oldřich Krpec (ed.), Zdeněk Kříž (ed.) 2015. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Brno: CDK.
 • Veselý, Zdeněk (2020): Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 109-611.
 • Waisová, Šárka (2002): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mezinárodní vztahy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info