Sociální práce

Navazující magisterské studium v kombinované nebo prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce mikro – poradenství nebo Sociální práce universální).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Posláním studia Sociální práce je učit se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Při plnění tohoto poslání studentům nabízíme zdokonalování jejich schopností:

 • posoudit spolu s klientem komplexně jeho situaci;
 • využívat sebereflexi při poznávání vlastních myšlenek a aktivit.

Studenti volí jednu ze čtyř specializací, a při zpracování seminárních prací volí témata, která je zajímají. Zaměření specializací je následující:

 • „Sociální práce makro – inovace v organizacích“: prosazování změn pomoci v organizaci;
 • „Sociální práce makro – programy služeb v komunitách“: přizpůsobování systému služeb určité lokality potřebám klientů;
 • „Sociální práce mikro – poradenství“: podpora klientů při zvládání nesnází vlastními silami i s využitím pomoci.
 • „Sociální práce univerzální“: využití principů sociální práce mikro i makro v práci s klienty.

Schopnosti komplexního posouzení, evaluace a sebereflexe rozvíjí student tak, že promýšlí využití teorie a metod sociální práce při samostatném zpracovávání dílčích analýz nebo návrhů, a dále v supervizní diskusi k praxím. Studenti mohou strávit část studia na univerzitě v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete pomáhat lidem, kteří si nevědí rady s lidmi a společností kolem sebe?
 • Chcete pomáhat lidem, pro které nemají lidé a společnost dost pochopení?
 • Chcete studovat a pracovat samostatně?
 • Chcete se na to, co znáte, podívat očima lidí, kteří jsou jiní než vy?
 • Chcete číst, jak o tématech, která vás zajímají, smýšlejí ti, kdo to vidí jinak?
 • Máte za sebou úspěšné vysokoškolské studium sociální práce, případně sociální politiky, sociální či speciální pedagogiky, sociální péče, sociální patologie nebo práva?

Pokud na otázky odpovídáte ano, je studium Sociální práce pro vás to pravé. Neváhejte a podejte si přihlášku!

Kromě absolvování některého z uvedených bakalářských studií je podmínkou přijetí úspěšné složení přijímací zkoušky. Ta se koná dvakrát ročně, v lednu a červnu. K výsledkům předchozího studia se nepřihlíží.

Kombinovaná forma studia

Základem je samostudium, tzn. odpovídání na zadané otázky na základě četby a samostatného zpracování argumentů nebo informací. Kontaktní výuka zahrnuje celkem 80 hodin za semestr. Je rozdělena na přednášky, skupinové a individuální konzultace a supervizní semináře, které se konají v Brně, a to zpravidla 4 soboty v jednom semestru. Přímá výuka dále zahrnuje praxi v sociální práci, která může probíhat kdekoliv, nejen v Brně - např. v místě bydliště nebo pracoviště.

„Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.“

Praxe

Povinná praxe probíhá na pracovištích sociální práce. Účelem je získat zkušenosti v práci s klienty, rozvíjet nadhled a kritické myšlení o práci s klienty a nabýt odpovídajících dovednosti. Celkový rozsah praxe je 80 hodin, na které navazují 2 hodiny supervize.

Studenti si vybírají organizaci, která odpovídá jejich zaměření. Tento výběr konzultují s učitelem předmětu Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, který je vypisován v podzimním i v jarním semestru. Studenti praxi a supervizi k ní absolvují ve druhém a třetím semestru, vždy 40 hodin praxe plus 2 hodiny supervize.

Chcete vědět víc?

http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou připraveni pracovat jako samostatní sociální pracovníci nebo jako tvůrci a realizátoři opatření nebo změn v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb. Mohou se uplatnit i jako koordinátoři případové pomoci nebo programů pomoci či sociálních služeb. Rovněž jako výzkumníci.

Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou dovednosti získané studiem uplatnit v jakékoliv specializované oblasti sociální práce. Mohou také působit jako manažeři organizačních útvarů v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. S odpovídajícími zkušenostmi a po absolvování příslušného výcviku mohou působit jako supervizoři sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách.

Podmínky přijetí

Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získají v magisterském stupni studia pouze ti uchazeči o magisterské studium Sociální práce, kteří jsou absolventi bakalářského studijního programu zaměřeného na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. Podrobněji vysvětluje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 110.

Přijímací řízení je jednokolové a spočívá ve strukturovaném hodnocení povinných materiálů, které je třeba nahrát do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024. Jedná se o:

Motivační dopis:

 • stručné a výstižné zdůvodnění zájmu studovat v programu Sociální práce (SPR) právě na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU
 • stručně a výstižně vyjádřit vztah bakalářského programu/oboru studia a předpokládaného programu studia, do kterého podává uchazeč přihlášku
 • stručná a výstižná informace o bakalářském studiu - přehled základních absolvovaných předmětů (podstatných z hlediska programu, na který se uchazeč hlásí)
 • stručný a výstižný popis dosavadní oborové praxe – jako součást pracovního poměru, studentské praxe nebo dobrovolnické činnosti v oblasti profesionální sociální práce
 • stručně a výstižně popsat vztah tématu a obsahu bakalářské práce k předpokládanému oboru studia, do kterého podává uchazeč přihlášku
 • motivační dopis je akceptován výhradně v českém/slovenském jazyce – kromě zájmu o studium prokazuje schopnost uchazeče komunikovat v ČJ na úrovni nezbytné pro zvládnutí studia

Bakalářská práce:

 • dokončená nebo rozpracovaná bakalářská práce
 • rozpracovanou bakalářskou práci je třeba dodat v takovém rozsahu, aby zahrnovala teoretické pojednání zvoleného tématu, metodologii výzkumu (pokud je záměrem provádět empirické šetření) nebo popis postupu analýzy/zpracování zvoleného tématu
 • dodání rozpracovaných bakalářských prací se předpokládá u studentů, kteří budou přistupovat k obhajobě bakalářské práce po termínu stanoveném pro doručení podkladů k přijímacímu řízení
 • bakalářská práce je akceptována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria pro hodnocení dodaných materiálů:

K1 - Schopnost interpretovat téma předložené práce v kontextu specifických teoretických konceptů, modelů a přístupů sociální práce - (max. 20 bodů)

K2 - Schopnost aplikovat specifické metodické postupy sociální práce při řešení tématu práce, včetně plánování, implementace a hodnocení intervencí - (max. 10 bodů)

K3 - Zkušenost s praxí v oboru sociální práce, včetně pochopení etických a profesionálních aspektů, role sociálního pracovníka a interakce s klientem - (max. 30 bodů)

K4 - Relevance uvedených motivů ke studiu sociální práce, včetně reflexe současných výzev a problematiky v oboru, a jakým způsobem by mohly být řešeny sociálně-pracovními postupy a intervencemi - (max. 20 bodů)

K5 - Relevance obsahu předchozího studia z hlediska navazujícího magisterského studia sociální práce, včetně důkladného pochopení základních principů sociální práce a jejich aplikace v různých sociálně-pracovních scénářích - (max. 20 bodů)


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální práce? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info