Psychologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Navazující jednooborový studijní program připravuje studenty na samostatnou psychologickou praxi i na akademickou kariéru. Jde o obecně koncipovaný program představující celou šíři aplikací oboru. Sám o sobě umožňuje absolventům vykonávat jen některé z regulovaných psychologických profesí, pro další je jeho absolvování podmínkou pro navazující profesní přípravu. Program tedy, mimo jiné i v souladu s minimálním rámcem doporučeným směrnicí EFPA o Evropském certifikátu v psychologii, (1) rozšiřuje znalosti studentů v oblasti obecných teorií kognice, emocí , vývoje a osobnosti, (2) a aplikovaných teorií, na nichž stojí různé oblasti psychologické praxe, (3) představuje praktické, legální a etické aspekty psychologické praxe, (4) prakticky seznamuje studenty s psychodiagnostickými postupy a jejich psychometrickou teoretickou základnou, (5) nabízí praktickou zkušenost s různými oblastmi psychologické praxe a (6) buduje schopnost vytvářet a testovat nové poznatky výzkumem. V souhrnu tyto znalosti a dovednosti tvoří základ pro zodpovědný a kritický přístup k aplikaci psychologie v praktických i teoretických kontextech.

„Budeme vám jistou základnou pro exploraci.“

Program je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů psychologie (jednooborové, dvouoborové, či v hlavním studijním plánu), kteří se s oborem identifikovali natolik, že se chtějí v budoucnu věnovat některému z psychologických povolání. Teoretická část kurikula jej činí vhodným také pro uchazeče, kteří do budoucna uvažují o vědecké kariéře v psychologii a příbuzných oborech (např. neurovědy).

Svými hodnotami program navazuje na silnou výzkumnou tradici FSS. Předkládá tedy psychologii jako vědu a její poznatky a aplikace jako přístupné kritickému, empirickému výzkumu. Při studiu se studenti mohou zapojit do široké palety výzkumných projektů běžících nejen na Katedře psychologie, ale i na spřízněném Institutu pro výzkum dětí mládeže a rodiny. Tradičně silnými výzkumnými oblastmi jsou výzkum nadání, účinků psychoterapie, psychologického vývoje, kyberpsychologie či výzkum měřících nástrojů a psychodiagnostických metod. Témata diplomového výzkumu se však pohybují i za hranicemi těchto oblastí.

Praxe

Studenti v rámci magisterského studijního programu povinně absolvují praxe a stáže v rozsahu 40 hodin každá ve třech oblastech: praxe a stáže ve zdravotnictví (klinická psychologie a psychoterapie); praxe a stáže v pedagogické a školní psychologii (včetně poradenství pro děti a mládež a rodinu), praxe a stáže (organizace, firmy). Následně je zařazena také praxe navazující v rozsahu 80 hodin, kterou volí student dle svého zaměření a prohlubuje tak dovednosti a zkušenosti v jedné z výše uvedených oblastí. Celkem tvoří praxe minimálně 15 ze 120 ECTS kreditů. Praxe jsou supervidovány vyučujícími kurzů, které jsou v programu pro praxe vypsány.

Chcete vědět víc?

Web Katedry psychologie FSS: https://psych.fss.muni.cz/

Web FSS MU: https://www.fss.muni.cz/

FB Katedry psychologie FSS: https://www.facebook.com/kpfssmu

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven na vstup do celé palety psychologických pozic a regulovaných povolání podmíněných jednooborovým magisterským studiem psychologie. Je připraven i na další profesní vzdělávání, zejm. to, které některé regulované profese vyžadují (psycholog ve zdravotnictví), a psychoterapeutické výcviky. Absolventi tedy mohou směřovat do pozic školního psychologa (dle Zákona č. 96/2004 Sb., § 43 a Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících , §19), pracovníka pedagogicko-psychologických poraden a dalších poradenských zařízení a služeb zaměřených na děti, dospívající a rodiny. Mohou také směřovat do poradenských a terapeutických služeb poskytovaným dospělým a párům, včetně přípravy na regulovanou profesi psychologa ve zdravotnictví. Uplatnění nalézají absolventi také v organizacích, ať již na psychologických pozicích na personálních, či ve firmách poskytujících služby v oblasti psychologie práce. Výše uvedená zaměstnání lze po získání dostatečné praxe a dalšího vzdělání provozovat i jako nezávislou praxi (např. psychologické poradenství a diagnostika dle § 6, 7, 8 a 24 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Podmínky přijetí

Ke studiu je možné přijmou, za předpokladu řádného splnění podmínek přijímacího řízení, pouze ty uchazeče, kteří jsou absolventi akreditovaných bakalářských studijních programů psychologie. Přijímací zkouška, která se koná v červnu 2024, prověřuje: znalosti ze sociální psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie a metodologie psychologie probírané v bakalářském studiu psychologie na FSS MU a schopnost odpovědět anglicky formulovanou otázku v rámci uvedených oborových předmětů; širší orientaci v oboru (znalost profesních organizací, odborných a oborových periodik apod.). Přijímací zkouška je písemná. Obsahuje celkem 70 testových položek vícenásobné volby. Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 70 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 35 bodů.

Doporučená literatura

Přijímací zkouška pokrývá znalosti získané v níže uvedených povinných předmětech studia bakalářské psychologie v hlavním plánu. Informace o předmětech a studijní podklady jsou dostupné na adrese https://is.muni.cz/do/fss/KPSY/podklady_pro_uchazece/

 • PSYb1010 Uvedení do psychologie
 • PSYb1020 Psychologie osobnosti
 • PSYb1030 Vývojová psychologie I.
 • PSYb1040 Vývojová psychologie II.
 • PSYb1050 Obecná psychologie I.
 • PSYb1060 Obecná psychologie II.
 • PSYb2580 Obecná psychologie III.
 • PSYb1070 Sociální psychologie I.
 • PSYb1080 Sociální psychologie II.
 • PSYb1121 Základy psychologického výzkumu
 • PSYb1170 Statistická analýza dat I.
 • PSYb2520 Statistická analýza dat II.
 • PSYb2550 Psychologie individuálních rozdílů
 • PSYb2590 Základy psychometriky

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info